Rådgivning vedrørende kurssikring. Ekspeditionstid.

Sagsnummer:403/1994
Dato:31-05-1995
Ankenævn:Peter Blok, Jørn Rytter Andersen, Ole Just, Niels Bolt Jørgensen, Lars Pedersen
Klageemne:Realkreditbelåning - ejerskifte
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Rådgivning vedrørende kurssikring. Ekspeditionstid.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Ved klageskema af 4. juli 1994 har klageren påstået indklagede tilpligtet at nedsætte hans boliglån med 70.000 kr., som efter klagerens opgørelse svarer til provenutabet i forbindelse med en ejendomshandel, hvor indklagede forestod hjemtagelse af ejerskiftelån.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Under sagens forberedelse har indklagede erklæret sig indforstået med pr. kulance at refundere et rentebeløb på 1.786,82 kr.

Ved slutseddel af december 1993/januar 1994 solgte klageren og hans ægtefælle deres faste ejendom. I forbindelse med salget skulle der i Totalkredit optages et kontantlån baseret på 6%-obligationer. Slutsedlen indeholdt en klausul om regulering af sælgerpantebrev eller anden finansiering, såfremt obligationsgælden på ejerskiftelånet afveg fra den i slutsedlen forudsatte obligationsgæld. I tilslutning hertil er i slutsedlen anført: "Sælger er gjort bekendt med mulighederne for kurssikring til sikring af nettoprovenuet."

Den 11. februar 1994 modtog indklagede fra den medvirkende ejendomsmægler lånetilbud m.v. med anmodning om hjemtagelse af lånet, der var på 870.000 kr. Samme dag fremsendte indklagede pantebrevet til tinglysning og blanketter vedrørende "Uigenkaldelig fuldmagt og transport i samt håndpanteret i prioriteringsprovenu" og "Aftale om omprioritering" til klageren til underskrift. Blanketterne blev returneret til indklagede efter klagerens underskrift den 16. februar 1994. I omprioriteringsaftalen er umiddelbart forud for underskriften anført: "Mellem undertegnede og [indklagede] er der enighed om, at der indgås/ikke indgås kurssikring ...". Denne tekst er ikke udfyldt ved overstregning.

Den 3. marts 1994 modtog indklagede pantebrevet retur fra tinglysning. Dette blev meddelt klageren ved skrivelse af samme dato med anmodning om at kontakte afdelingen, når lånet ønskedes udbetalt. Klageren bestrider at have modtaget skrivelsen.

Ved skrivelse af 18. marts 1994 rykkede indklagede for instruks vedrørende udbetaling af ejerskiftelånet.

Under en telefonsamtale den 7. april 1994 blev det aftalt, at ejerskiftelånet skulle hjemtages, og indklagede fremsendte anmodning om udbetaling vedlagt garanti til kreditforeningen.

Den 11. april 1994 anmodede indklagede klageren om accept af indfrielse af det eksisterende lån. Klageren underskrev accepten den 18. april 1994, og ejerskiftelånet blev hjemtaget den følgende dag.

Indklagede har under sagens forberedelse fremlagt kopi af dokumenter til belysning af indklagedes ekspedition i samme periode af en omprioriteringssag for klagerens ægtefælle vedrørende en anden ejendom.

Klageren har anført, at han i forbindelse med en samtale med ejendomsmægleren den 25. maj 1994 blev bekendt med provenutabet, og at årsagen hertil var manglende kurssikring af ejerskiftelånet. Indklagede fik den 11. februar 1994 klar instruks om at hjemtage ejerskiftelånet. Indklagede burde derfor straks have iværksat hjemtagelsen og have vejledt ham om muligheden for kurssikring, hvorved ejerskiftelånet kunne være hjemtaget til kurs 90,10. Sagen lå stille hos indklagede i over en måned, mens kurserne faldt. Heller ikke i forbindelse med hans ægtefælles omprioritering af sin ejendom modtog de rådgivning fra indklagede vedrørende kursernes betydning og muligheden for kurssikring.

Indklagede har anført, at omprioriteringen fandt sted uden unødige ophold fra indklagedes side. På grund af de nødvendige ekspeditioner og tinglysningsmæssige dispositioner i forbindelse med en omprioritering kunne klageren ikke påregne, at hjemtagelsen af ejerskiftelånet kunne finde sted den 11. februar 1994. Klageren har selv forlænget ekspeditionstiden ved ikke at rette henvendelse trods gentagne opfordringer hertil såvel skriftligt som telefonisk. Klageren blev orienteret om kurssikring på et møde inden hjemtagelsen af ejerskiftelånet. Klageren ønskede ikke at foretage kurssikring, idet han forventede kursstigninger. Af slutsedlen fremgår bl.a., at klageren var gjort bekendt med mulighederne for kurssikring til sikring af nettoprovenuet. Også i forbindelse med omprioriteringen af ægtefællens ejendom forestod man de ekspeditioner og rådgivningsmæssige opgaver, der er forbundet med en omprioritering. Klagerens skriftlige accept af indfrielsen af det eksisterende lån var nødvendig for udbetaling af ejerskiftelånet.

Ankenævnets bemærkninger:

Indklagede har anført, at der blev afholdt et møde med klageren, hvorunder denne blev orienteret om muligheden for kurssikring. Dette er bestridt af klageren. Det kan endvidere have betydning, om klageren allerede i forbindelse med ejendommens salg var blevet gjort bekendt med muligheden for kurssikring, således som det er anført i slutsedlen. Ankenævnet finder herefter, at en stillingtagen til klagen ville forudsætte en bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for nævnet, men i givet fald må finde sted for domstolene. Ankenævnet afviser derfor sagen i medfør af vedtægternes § 7, stk. 1.

Som følge heraf

Ankenævnet kan ikke behandle denne klage. Klagegebyret tilbagebetales klageren.