Udsættelse af klagesags behandling begrundet i tilsvarende spørgsmål indbragt for domstolene.

Sagsnummer:188/2005
Dato:28-11-2005
Ankenævn:John Mosegaard, Anne Dehn Jeppesen, Niels Bolt Jørgensen, Astrid Thomas
Klageemne:Formalitetsafgørelse - udsættelse med behandling
Ledetekst:Udsættelse af klagesags behandling begrundet i tilsvarende spørgsmål indbragt for domstolene.
Indklagede:Peugot Finans (Jyske Finans) v/ Jyske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne klage vedrører en anmodning fra indklagede om at undlade realitetsbehandling af en klage med henvisning til, at anden tilsvarende sag er indbragt for domstolene.

Sagens omstændigheder.

I januar 2004 købte klageren af bilforhandleren F en Peugot 206 for 154.880 kr. inkl. leveringsomkostninger. Udbetalingen var på 30.976 kr., og restkøbesummen var herefter 123.904 kr. med tillæg af kreditomkostninger.

Ifølge købekontrakten udgjorde restkøbesummen i alt 132.683 kr., hvoraf 8.779 kr. var stiftelsesomkostninger. Stiftelsesomkostningerne var specificeres således:

"…

Tinglysning procent afgift

kr.

1.300,00

Tinglysning basis afgift

kr.

1.400,00

Panthaverdeklaration

kr.

600,00

Stiftelsesprovision

kr.

3.979,00

Dokumentgebyr

kr.

1.500,00

…"

Restkøbesummen, der skulle forrentes med en årlig nominel rente på p.t. 3,919%, skulle afvikles over 84 månedlige ydelser på hver 1.811 kr. Købekontrakten er efterfølgende tiltransporteret indklagede, der er et datterselskab af et pengeinstitut.

Den 4. maj 2005 omtalte TV-udsendelsen "Rabatten" stiftelsesomkostninger på billån, herunder praksis ved Ankenævnet.

Ankenævnets kendelse i sag 185/2004, der vedrører et tilsvarende spørgsmål som det i denne sag foreliggende, er af pågældende klager indbragt for domstolene, idet indklagede i sagen i medfør af Ankenævnets vedtægters § 11, stk. 2 har meddelt, at man ikke ønsker at være bundet af afgørelsen. Retssagen er i juni 2005 på baggrund af sagens principielle karakter henvist til Østre Landsret.

Parternes påstande.

Klageren har den 15. juli 2005 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at nedsætte stiftelsesomkostningerne.

Indklagede har nedlagt påstand om udsættelse med sagens behandling, indtil der foreligger en domstolsafgørelse i Ankenævnets sag 185/2004.

Parternes argumenter.

Klageren har ikke ytret sig om indklagedes anmodning om sagens udsættelse.

Indklagede har anført, at Ankenævnet bør sætte sagens behandling i bero, indtil der foreligger en afgørelse fra Østre Landsret vedrørende sag 185/2004.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Ankenævnet finder, at sagens behandling bør udsættes på baggrund af, at det spørgsmål, der er omtvistet i nærværende sag, i en anden sag er indbragt for Østre Landsret til afgørelse.

Som følge heraf

Behandlingen af denne klage udsættes indtil, der foreligger en endelig afgørelse i sag 185/2004, der er indbragt for Østre Landsret.