Indsigelse mod opsigelse af engagement begrundet i mang-lende oplysninger og dokumentation i henhold til hvidvask-loven (oplysninger fra eSkat).

Sagsnummer:148/2022
Dato:16-01-2023
Ankenævn:Vibeke Rønne, Morten Winther Christensen, Andreas Moll Årsnes, Jacob Ruben Hansen, Lisbeth Baastrup Burgaard
Klageemne:Konto - øvrige spørgsmål
Indlån - opsigelse
Ledetekst:Indsigelse mod opsigelse af engagement begrundet i mang-lende oplysninger og dokumentation i henhold til hvidvask-loven (oplysninger fra eSkat).
Indklagede:Lunar Bank A/S
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod opsigelse af engagement begrundet i manglende oplysninger og dokumentation i henhold til hvidvaskloven.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Lunar Bank, hvor han havde en konto med et tilhørende betalingskort.

Den 18. februar 2022 sendte banken en anmodning til klageren om at indgive oplysninger og besvare spørgsmål til banken til brug for bankens kundekendskabsprocedure. Banken anmodede i den forbindelse klageren om at give banken adgang til eSkat, så banken fik adgang til oplysninger om klagerens formue, årsopgørelse og andre oplysninger. Banken har oplyst, at samtykket angik til adgang eSkat i 24 timer til et enkelt opslag til brug for bankens indhentelse af oplysninger til opdatering af kundeoplysninger.

Klageren afviste at give samtykke til adgang til eSkat. Den 3. april 2022 skrev banken til klageren, at baggrunden for bankens anmodning var indhentelse af oplysningerne i henhold til hvidvaskloven. Den 5. og 6. april 2022 oplyste banken, at klageren i stedet for at give banken adgang til eSkat selv kunne indhente oplysningerne (seneste årsopgørelse, gæld, lønsedler og indkomstforhold, som f.eks. kontoudskrifter) og sende til disse til banken.

Klageren gav ikke banken adgang til eSkat og indsendte heller ikke de efterspurgte oplysninger.

Den 15. april 2022 opsagde banken klagerens kundeforhold til ophør med et varsel på 30 dage. 

Parternes påstande

Den 15. april 2022 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Lunar Bank A/S skal genetablere hans kundeforhold og konto.

Lunar Bank A/S har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har blandt andet anført, at han havde haft konto hos banken i mere end ét år.

Han indsendte kopi af pas og sundhedskort til banken og tilbød gentagne gange at fremsende disse til banken igen.

Da han ikke skulle kreditvurderes, var banken ikke berettiget til at kræve adgang til hans øvrige personlige forhold såsom fuld adgang til skattemappe og lønsedler samt en samlet gældoversigt. Han skrev gentagne gange til banken, at han ville give sine identitetsoplysninger men ikke samtykke til, at banken kunne få adgang til hans øvrige bankengagementer, og hvor han havde konti.

Banken henholdt sig til sit standardsvar "Vi skal kende vores kunde". Hvidvaskloven tillader alene bankerne at indhente identifikation af kunder i form af billedidentifikation samt kopi af sundhedskort.

Ankenævnet bør sætte en stopper for bankens selvbestaltede fortolkning af hvidvaskloven og bankens urimelige krav over for kunderne i form af fuld adgang til skattemapper og skatteforhold, når det ikke er nødvendigt.

Lunar Bank A/S har anført, at banken er forpligtet til at foretage nødvendig kundekendskabsprocedure og dermed indhente relevant dokumentation. Når dette ikke er muligt, er banken forpligtet til at opsige kundeforholdet.

Bankens anmodning til klageren om at indgive oplysninger og besvare spørgsmål til brug for bankens kundekendskabsprocedure var sagligt begrundet som en del af den løbende ajourføring af kundeoplysninger, som banken er forpligtet til at foretage. Formålet med at indhente oplysningerne var, at banken kunne sikre, at eksisterende aktivitet og oplysninger stemte overens med klagerens forretning, risikoprofil og kilde til midler på klagerens konto.

Bankens anmodning indeholdt spørgsmål og anmodning om adgang til eSkat, hvor banken kunne få adgang til oplysninger om formue, årsopgørelse og andre forhold, som ville kunne redegøre for midlernes oprindelse. Banken oplyste, at klageren selv kunne indhente og indsende dokumentationen til banken i PDF-format til en oplyst sikker mail. Banken stillede således ikke krav om, at udleveringen af dokumentation skulle foregå via samtykke om adgang til eSkat.

Det er op til banken at vurdere hvilken information, der ønskes indhentet i forbindelse med kundekendskabsproceduren. Af hvidvasklovens § 12, stk. 4 fremgår, at et pengeinstitut skal indhente oplysninger om hver kundes formål med forretningsforbindelsen.

Banken er villig til at genåbne kontoen, såfremt klageren sender efterspurgte dokumentation.

Banken er en online bank. Adgang til eSkat er en meget sikker løsning til at videregive oplysninger.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren var kunde i Lunar Bank, hvor han havde en konto og et betalingskort.

I februar 2022 anmodede banken klageren om at indgive oplysninger og besvare spørgsmål til brug for bankens kundekendskabsprocedure. Banken anmodede i den forbindelse klageren om at give banken adgang til eSkat, så banken fik adgang til oplysninger om klagerens formue, årsopgørelse og andre oplysninger. Banken oplyste klageren om, at klageren i stedet for at give banken adgang selv kunne indhente dokumentation fra eSkat og sende dokumentationen til banken. Banken har oplyst, at formålet med at indhente oplysningerne var at sikre, at eksisterende aktivitet og oplysninger stemte overens med klagerens forretning, risikoprofil og kilde til midler på klagerens konto.

Klageren indsendte kopi af pas og sundhedskort til banken, men afviste at give banken adgang til eSkat og indgav ikke den efterspurgte information fra eSkat.

Den 15. april 2022 opsagde banken klagerens kundeforhold til ophør med et varsel på 30 dage. 

I hvidvasklovens kapitel 3 er det beskrevet, hvordan virksomheder skal gennemføre kundekendskabsprocedurer. Det følger af hvidvasklovens § 14, stk. 5, at hvis kravene i lovens § 11, stk. 1, nr. 1-4, og stk. 2 og 3, ikke kan opfyldes, skal en etableret forretningsforbindelse afbrydes eller afvikles, og der må ikke gennemføres yderligere transaktioner.

Ankenævnet finder, at det som udgangspunkt må være op til pengeinstitutterne selv at afgøre, hvilke krav de af hensyn til overholdelse af reglerne i hvidvaskloven om kundekendskabsprocedurer bør stille i henseende til dokumentation, behandling af dokumentation eller forklaringer på større eller usædvanlige transaktioner på kunders konti i banken. Dette udgangspunkt finder Ankenævnet ikke grundlag for at fravige i denne sag. Ankenævnet finder således ikke grundlag for at fastslå, at bankens opsigelse af klagerens kundeforhold i banken var uberettiget.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.