Indsigelse om forældelse mod krav i henhold til en kredit fra 1980, et overtræk fra 1981 på en lønkonto og en dom fra 1985

Sagsnummer:327/2010
Dato:09-03-2012
Ankenævn:Vibeke Rønne, Jesper Claus Christensen, Hans Daugaard, Troels Hauer Holmberg og Kjeld Gosvig Jensen
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Forældelse - udlån
Ledetekst:Indsigelse om forældelse mod krav i henhold til en kredit fra 1980, et overtræk fra 1981 på en lønkonto og en dom fra 1985
Indklagede:Sydbank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører klagerens indsigelse om forældelse mod Sydbanks krav i henhold til en kredit fra 1980, et overtræk fra 1981 på en lønkonto og en dom fra 1985.

Sagens omstændigheder

Den 12. juni 1980 underskrev klageren en "Byggelånskontrakt" med Sparekassen Sønderjylland (nu: Sydbank), hvoraf fremgår:

"… [klageren]

... har af ovennævnte sparekasse fået tilsagn om byggelån på indtil kr. 60.000,-- til brug ved opførelse af en ejendom …Rente for tiden

18 % p.a.

Prov. for tiden

5/8 % kvartalsvis bagud af det højst skyldige beløbLånet indfries i sin helhed senest ved prioritering i umiddelbar fortsættelse af byggeriets forventede færdiggørelse den 30.8.1980

Lånet udbetales i rater i overensstemmelse med fordelingsplanen efter anvisning af byggeriets tekniske leder i forening med bygherren eller den, han har bemyndiget til at disponere over byggelånet. Forinden udbetalingen har Sparekassen ret til for debitors regning at lade byggeforetagendet besigtige.

Til sikkerhed for skadesløs opfyldelse af samtlige debitors forpligtelser ifølge byggelånet gives der Sparekassen håndpanteret i ejerpantebrev stortkr.

75.000,-- ejerpantebrev med pant i matr. 7 …

Næst kr.

149.387,00 med oprykkende panteret i ovennævnte ejendomRenter og provision af gælden fastsættes til enhver tid af Sparekassen og debiteres kontoen.

…"

Af påtegninger på kontrakten fremgår

- den 21. august 1980:

"…Nærværende byggekredit udstedt for

kr.

60.000,--

forhøjes herved med

kr.

15.000,--

Til nu i alt at omfatte

kr.

75.000,--Samtidig ændres indfrielses tidspunktet til 30. okt. 1980,
hvor byggeriet forventes færdiggjort.

…"

- den 17. oktober 1980:

"…Nærværende byggekredit udstedt for

kr.

75.000,--

forhøjes herved med

kr.

10.000,--

Til nu i alt at omfatte

kr.

85.000,--Samtidig ændres lånets indfrielses tidspunktet til senest ved prioriteringen i umiddelbar fortsættelse af … [byggeriets] forventede færdiggørelse den 31.12.1980.

…"

- den 12. november 1980:

"…Nærværende byggekredit udstedt for

kr.

85.000,--

forhøjes herved med

kr.

115.000,--

Til nu i alt at omfatte

kr.

200.000,--Samtidig gives der til yderligere sikkerhed for skadeløs opfyldelse af samtlige debitore forpligtelser iflg. nærværende kontrakt håndpant i:

kr. 50.000,-- ejerpantebrev med pant i matr. 199 …
samt transport i købesummen ved salget af ejendommen matr. 7 … til gårdejer … [G].

Transporten omfatter såvel provenuet af den kontante udbetaling samt af lånene i kreditforeningen, samt restkøbesummer der berigtiges ved sælgerpantebreve.

Transporten er noteret hos advokaterne … [A].

…"

Banken har oplyst, at bankens tilgodehavende hos klageren i relation til "Byggelånskontrakten" blev sendt til inkassobehandling den 18. december 1981. Af en fremlagt kontoudskrift pr. denne dato fremgår:

"…DEBETRENTESATS

20,250 PCT ÅRLIG

MAXIMUM KR

200.000,00

RENTE 1981

30.518,43-

KREDITRENTESATS

1,000 PCT ÅRLIG

PROV. 1981

0,00

Bogf. dato

Tekst ...

Hævet (-) / indsat

Saldo

30.09

SALDO

230.793,83-

26.11

OMKOSTNINGER …

2.250,00-

233.043,83-

18.12

INDBETALING xxxxxxxx …

233.043,83

0,00…"

Banken har oplyst, at det ikke er muligt at fremskaffe yderligere kontoudtog.

Banken har videre oplyst, at bankens tilgodehavende hos klageren i relation til et overtræk på hans lønkonto nr. … 322 også blev sendt til inkassobehandling den 18. december 1981. Af en fremlagt kontoudskrift pr. denne dato fremgår:

"…Udskrift nr

013

LØNKONTO

Konto nr

... 322

RENTE 1981

2.005,15–

RENTESATS

5,250 PCT ÅRLIG

Bogf. dato

Tekst ...

Hævet (-) / indsat

Saldo

30.09

SALDO

13.017,58-

01.10

BETALINGSTJ

50,00-

13.067,58-

08.10

ADVISERET

572,00

12.495,58-

08.10

OMKOSTNINGER

15,00-

12.510,58-

19.10

LØN

103,63

12.406,95-

18.12

INDBETALING xxxxxxxx …

12.406,95

0,00…"

Banken har vedrørende et overtræk på en lønkonto nr. … 186 fremlagt en dom af 5. november 1985, hvoraf fremgår:

"…

THI KENDES FOR RET:

… [klageren og hans ægtefælle Æ] betaler inden 14 dage til .. [Sydbank] kr. 34.320,34 med en årlig rente på 20 % fra august 1985.

…"

Af et brev af 5. januar 1988 til klageren fremgår, at banken vedrørende dette skyldforhold - efter modtagelse af nogle betalinger fra Æ m.m. - opgør sit resttilgodehavende vedrørende konto nr. … 186 til 21.809,26 kr.

Ved brev af 24. februar 1992 oplyste banken klageren om, at krav i henhold til "Byggelånskontrakten" er underlagt "20-års forældelsesreglen".

Ved brev af 7. december 1999 opgjorde banken klagerens gæld til 267.249,16 kr. plus renter fra den 12. november 1982 og fremsendte med brevet et frivilligt forlig, hvoraf fremgår:

"…

Undertegnede debitor

… [klageren]

Erkender herved at være skyldig til

… Sydbank

et beløb stort kr. 289.059,05, hvilket beløb forrentes med en årlig rente på 13,50%, fra den 9. oktober 1991 at regne og til betaling sker.

Det aftales at debitor hver den 1. i måneden indbetaler kr. Nærværende afviklingsaftale tages dog op til drøftelse senest 1.4.2011. Rentetilskrivning afventer hovedstols endelig betaling.

Dette forlig kan tjene som grundlag for umiddelbar tvangsfuldbyrdelse, …

…"

Af klagerens brev af 20. december 1999 fremgår:

"…

Det er rigtigt, at vi havde en telefon-samtale den 28. september 1999, umiddelbart efter, at jeg var blevet udskrevet fra Sygehuset …

Jeg sagde også, at I gerne måtte tilsende mig et oplæg/udkast til et forlig så jeg havde mulighed for, at gennemlæse dette, og p.g.a., at jeg ikke på stående fod kunne tage stilling til dette i telefonen.

Jeg er nu gået i tænke-boksen for, at prøve på at finde ud af noget brugeligt og konstruktivt, som jeg så håber at have kræfter til igen efter den overståede forgiftning, som jeg var indlagt for … Og hvordan de i givet fald vil kunne komme til at skade mig … samt arbejdsdygtighed fremover ved jeg ikke endnu …

Så mine økonomiske muligheder … må nu nok ses, at endnu engang at være blevet reduceret i forhold til tidligere tider- og ambitioner.

…"

Den 27. oktober 2003 skrev Sydbank således til klageren:

"…

Vedr. fordring stor kr. 21.809,90

I forbindelse med gennemgang af vores sager, har vi konstateret, at det krav stort kr. 21.809,89 som er registreret hos os, rettelig tilhører TopDanmark.

Det er et krav som stammer fra Deres engagement med Top-Banken A/S.

Vi d.d. overdraget dette engagement til TopDanmark, Borupvang 4, 2750 Ballerup …"

Ved brev af 13. november 2007 mindede banken klageren om hans gæld til banken, der i brevet opgøres til 267.249,16 kr. med tillæg af ikke-forældede renter.

Banken har anført, at banken hvert år har sendt årsudskrifter til klageren, hvoraf gælden til banken fremgår og har som eksempler fremlagt udskrifter for årene 2003–2009. Der har ved flere lejligheder været drøftelser med klageren angående gældsforholdet. Han er bl.a. blevet tilbudt en saldokvittering mod betaling af 40.000 kr. hvilket han valgte ikke at acceptere. Banken har oplyst, at der foreligger en del korrespondance vedrørende drøftelserne.

Parternes påstande

Den 3. juni 2010 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet, der forstår påstanden således, at Sydbank skal anerkende, at den påståede gæld er forældet.

Sydbank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har bl.a. anført, at bankens krav er forældet.

Banken skal derfor ikke indberette beløbet til skattemyndighederne.

Indberetningerne spærrer for hans finansielle anliggender i banker og kreditforeninger.

Sydbank har bl.a. anført, at kravene mod klageren kan opgøres til:

- en hovedstol på 21.089,26 kr. (vedrørende lønkonto nr. … 186) med tillæg af tre års rente (på 20 %),

- 233.043,83 kr. (vedrørende Byggelånskontrakten), subsidiært 200.000 kr., med tillæg af 3 års rente (bankens højeste udlånsrentesats), og

- 12.406,95 kr. (vedrørende lønkonto nr. … 322) med tillæg af 3 års rente (bankens højeste udlånsrentesats).

Den endelige opgørelse af bankens tilgodehavende inklusive renter skal foretages på det faktiske opgørelsestidspunkt.

Banken har løbende informeret klageren om fordringens størrelse.

Banken har tilbudt klageren forligsløsninger.

Banken har sendt påkrav til klager for at udsætte forældelse af kravet.

Kravet er ubestridt af klageren.

I sit brev af 20. december 1999 anerkender klageren bankens tilgodehavende.

Ankenævnets bemærkninger

Ankenævnet bemærker indledningsvis, at renter og omkostninger er undergivet den 5-årige forældelsesfrist efter 1908 loven – nu den 3-årige forældelsesfrist efter forældelseslovens § 3, mens lånets hovedstol er undergivet den 20-årige forældelsesfrist efter Danske lov 5-14-4 nu den 10-årige forældelsesfrist efter forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 1, eller § 6, stk. 1.

I henhold til forældelseslovens § 30, stk. 3 har afbrydelse af forældelse, der har fundet sted før lovens ikrafttræden, virkning som afbrydelse efter loven, hvorfor en ny forældelsesfrist i henhold til § 5, stk. 1, nr. 1 løber fra afbrydelsestidspunktet, jf. § 19, stk. 1. Forældelsesfristen efter Dansk Lovs 5-14-4 blev afbrudt ved fremsendelse af årsopgørelserne og ved bankens brev af 13. november 2007.

Ankenævnet bemærker, at det af sagens materiale ikke fremgår, hvornår – og hvilke rater – der blev udbetalt fra lånet, eller hvilken rentetilskrivning, der skete på kontoen f.eks. den 31. december 1980.

Ankenævnet bemærker endvidere, at det fremgår af kontraktens påtegnelser, at banken (dengang: Sparekassen Sønderjylland) til sikkerhed for lånet havde håndpant i to ejerpantebreve samt transport i bl.a. en købesum, som var anmeldt til et advokatfirma.

Banken har ikke redegjort for, hvorvidt sparekassen i sin tid modtog f.eks. et salgsprovenu eller betaling i anledning af frigivelse af pantebrevene.

Ankenævnet bemærker vedrørende overtræk på klagerens lønkonto nr. … 322, at det af sagens materiale ikke fremgår, hvornår – og ved hvilken type posteringer – overtrækket på kontoen er opstået, eller hvilken rentetilskrivning, der skete på kontoen f.eks. den 31. december 1980 og om beløbet: "RENTE 1981 2.005,15-", som står på det fremlagte kontoudtog, indgår i bankens opgørelse af kravet. Ankenævnet finder, at denne rentetilskrivning var omfattet af den 5-årige forældelse efter forældelsesloven af 1908 og nu er forældet.

Der foreligger således usikkerhed om klagerens kredit er nedbragt ved sikkerhederne for byggelånet, og om bankens krav indeholder renter og omkostninger, der er forældede. Ankenævnet finder herefter, at størrelsen af bankens ikke forældede krav mod klageren ikke kan afgøres uden bevisførelse, som ikke kan ske for Ankenævnet.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.