Tilbageholdelse af indfrielsesbeløb indtil kreditors kvittering af pantebrev foreligger.

Sagsnummer:324/1994
Dato:07-04-1995
Ankenævn:Peter Blok, Ole Just, Niels Bolt Jørgensen, Lars Pedersen, Jens Ole Stahl
Klageemne:Pantebreve - indfrielse
Ledetekst:Tilbageholdelse af indfrielsesbeløb indtil kreditors kvittering af pantebrev foreligger.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

I efteråret 1993 forestod indklagede en omprioritering af klagernes ejendom, idet et eksisterende mix-lån i BRF Kredit den 23. november 1993 blev straks-indfriet ved modregning i provenuet af et nyt kontantlån ydet af samme realkreditinstitut.

Kontantlånet var, efter fradrag af omkostninger, på 578.320 kr. Det eksisterende lån blev indfriet med 585.306,35 kr., idet differencen på 6.986,35 kr. blev trukket på klagernes omprioriteringskonto.

Indfrielsesbeløbet var sammensat således:

Restgæld                    569.173,91 kr.
Ved særskilt opkrævning af 2. september 1993 havde indklagede anmodet om betaling af gebyr på ialt 675 kr. for indhentelse af tingbogsattest og beregning på omlægning af lån.

I forbindelse med lånesagens afslutning den 14. marts 1994 blev omprioriteringskontoen debiteret 2.450 kr. i ekspeditionsgebyr, heraf 350 kr. for indhentelse af tingbogsattest.

Klagerne har indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale differencerenter for perioden 1. januar - 1. april 1994, gebyr for indhentelse af tingbogsattest og udarbejdelse af konsekvensberegning samt nettorenter debiteret omprioriteringskontoen.

Indklagede har erklæret sig indforstået med at refundere tingbogsgebyr på 350 kr., idet dette ved en fejl blev opkrævet to gange. For så vidt angår klagernes øvrige påstande har indklagede nedlagt påstand om frifindelse.

Klagerne har anført, at de ikke har modtaget nogen konsekvensberegning udarbejdet af indklagede. Det eksisterende lån burde være opsagt senest den 28. oktober 1993, hvorved de havde sparet differencerente for tiden 1. januar 1994 - 1. april 1994, svarende til ca. 5.600 kr. BRF Kredit har oplyst, at opsigelse af lånet pr. 28. oktober 1993 var uden risiko, idet der var taget tingbogsoplysning. Da de debiterede renter på omprioriteringskontoen hovedsageligt vedrører den negative saldo, som de ikke anerkender, bør der ske refusion af renterne.

Indklagede har anført, at udarbejdelse af konsekvensberegning er grundlaget for vurderingen af, om en konvertering kan betale sig, og er derfor et nødvendigt led i rådgivningen. Gebyret herfor er på 325 kr. Klagernes reelle udgift til differencerenter var på grund af fradragsretten reelt på ca. 2.800 kr. Da det eksisterende lån havde kvartårlige terminer, var differencerenterne en mindre omkostning set i forhold til risikoen for, at det nye lån ikke kunne hjemtages på den dato, hvortil det eksisterende lån var opsagt, hvilket kunne blive tilfældet, såfremt det nye pantebrev blev tinglyst med anmærkninger, som BRF Kredit ikke kunne acceptere. Pantebrevet blev modtaget retur fra tinglysning den 4. november 1993. Som følge af straks-indfrielsen opnåede klagerne en reduktion af terminsydelsen pr. 30. december 1993. Underskuddet på omprioriteringskontoen opstod primært, fordi indfrielsesbeløbet indeholdt sædvanlig terminsydelse pr. 30. december 1993, som klagerne havde mulighed for et indbetale på omprioriteringskontoen for at undgå debitering af renter.

Ankenævnets bemærkninger:

Ankenævnet finder ikke grundlag for at nedsætte det gebyr, som indklagede har beregnet sig, efter at indklagede har erklæret sig villig til at godtgøre klagerne 350 kr. heraf.

Indklagede findes ikke at have forpligtet sig til at opsige det gamle lån, før pantebrevet vedrørende det nye lån var tinglyst uden retsanmærkning.

Da rentedebiteringen på omprioriteringskontoen hovedsaglig skyldes klagernes vægring ved at indbetale det beløb, der er grundlaget for klagen, kan påstanden om renterefusion ikke tages til følge.

Som følge heraf

Den indgivne klage tages ikke til følge.