Indsigelse mod hæftelse for lån. Misbrug af NemID. Falsk.

Sagsnummer:278/2017
Dato:24-04-2018
Ankenævn:John Mosegaard, Kjeld Gosvig-Jensen, Troels Hauer Holmberg og Anna Marie Schou Ringive
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Udlån - hæftelse
Ledetekst:Indsigelse mod hæftelse for lån. Misbrug af NemID. Falsk.
Indklagede:Basisbank
Øvrige oplysninger:OF
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører klagerens indsigelser mod hæftelse for et lån i Basisbank på grund af misbrug af hans NemID.

Sagens omstændigheder

Den 11. august 2017 kl. henholdsvis 18.31 og 19.07 sendte Basisbank to e-mails, der fremstår som sendt til klageren, idet klagerens navn, men ikke klagerens e-mail adresse fremgår. Banken anførte, at den på baggrund af låneansøgninger via henholdsvis A og B, der var låneformidlere for banken, havde godkendt klageren til to lån (kontonummer -954 og -977), og vedhæftede aftaler vedrørende to lån på henholdsvis 6.200 kr. og 6.485 kr. Låneaftalerne blev underskrevet med klagerens NemID kl. henholdsvis 18.32 og 19.19.

Låneprovenuerne, som udgjorde 6.000 kr. for hvert lån, skulle indsættes på en konto nummer -701, og ydelserne på lånene skulle hæves på samme konto.

Klageren gjorde indsigelse over for Basisbank mod hæftelse for lånene, idet han oplyste, at han ikke havde optaget lånene og underskrevet med sit NemID.

Den 30. august 2017 anmeldte klageren sagen til politiet.

I en mail af 3. september 2017 til banken anført klageren blandt andet:

”…

Jeg har udlejet min lejlighed via Airbnb en enkelt gang. Her er alle husordens regler blevet brudt, og det har misbrugt min lejlighed til at feste og begå identitetstyveri. Det viser sig, at personerne misbruger Airbnb til netop at begå identitetstyveri, idet flere sager er dukket op efterfølgende. De har ledt igennem mine personlige papirer, for at finde oplysninger til netop denne gerning. Ved at de har stjålet nøglerne til min postkasse og ejendommen for at få adgang til diverse papirer som de har bestilt som nyt nem-id, pakkeordre og sådan.

Dette har givet dem adgang til mine konti, oprettet diverse kviklån hos flere kreditorer, bestil telefoner osv. I mit navn. De har så overført lånene videre samtidig med, at de tømte mine egne konti for kredit.

…”

Klageren har under sagen fremlagt en NemID-hændelseslog for perioden 19. juli 2017- 31. august 2017 og en udskrift vedrørende IP-adresse.

Klageren har endvidere fremlagt en kvittering af 31. juli 2017 for hans køb flybilletter til Spanien den 4. august 2017 og retur den 26. august 2017.

Parternes påstande

Den 6. september 2017 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Basisbank skal frafalde ethvert krav mod ham i henhold til lånene.

Basisbank har principalt nedlagt påstand om principalt afvisning, subsidiært frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at han ikke har optaget lånene. Han er blevet udsat for identitetstyveri, misbrug og svindel i forbindelse med, at han udlejede sin lejlighed.

Han har først i forbindelse med klagesagen set bankens e-mails af 11. august 2017 og låneaftalerne. Det fremgår ikke, til hvilken e-mailadresse de pågældende e-mails er sendt. Telefonnummeret, der står i låneaftalerne tilhører ikke ham.

Det ses i hændelsesloggen hvilken IP-adresse der er benyttet den 11. august 2017. Denne adresse er på et dansk netværk, hos (Hi3G Danmark). Han opholdt sig i Spanien fra d. 4.-26. august 2017, som det fremgår af flybilletterne. Hermed er det bevist, at det er en umulighed, at han skulle have oprettet lånene.

Basisbank har til støtte for afvisningspåstanden anført, at en afgørelse af sagens omstændig­heder, herunder om der skulle være omstændigheder, som mod bankens forventning kan føre til at klageren ikke hæfter for lånene, som minimum kræver afhøring af klageren, hvilket ikke kan ske for Ankenævnet, og at sagen derfor bør afvises, jf. Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 4.

Uanset at forholdet er meldt til politiet og uanset om en eventuel gerningsmand efterfølgende måtte blive sigtet og dømt for misbrug af klagerens NemID, har banken krav på at få afklaret, hvorvidt der foreligger forhold omkring opbevaring af NemID – koder og password m.v., som kan lægges klageren til last således, at han under alle omstændigheder hæfter for misbruget.    

Til støtte for frifindelsespåstanden har banken anført, at klageren ikke har ført bevis for, at han har været udsat for identitetstyveri og herudover ført bevis for, at det er sket under sådanne omstændigheder, at det ikke kan lægges ham til last.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren har gjort indsigelse mod to lån i Basisbank på i alt 12.685 kr., som den 11. august 2017 blev oprettet via to låneformidlere ved brug af klagerens NemID.

Klageren har anført, at han i en periode, hvor han opholdt sig i udlandet, udlejede sin lejlighed, og at lejerne stjal nøglerne til hans postkasse og ejendommen for at få adgang til diverse papirer, som blev brugt til identitetstyveri. Til støtte herfor har klageren fremlagt flybilletter, NemID-hændelseslog og en udskrift vedrørende IP-adresse.

Banken har undladt at efterkomme anmodninger fra Ankenævnets sekretariat om at redegøre nærmere for de faktiske omstændigheder, herunder om på hvilken måde lånene blev oprettet, låneformidlernes rolle, hvilken e-mailadresse lånebevillingerne og låneaftalerne blev sendt til, om konto -701, hvortil låneprovenuerne blev overført, blev ført i banken, samt om klageren i forvejen var kunde i banken.

Under disse omstændigheder finder Ankenævnet, at det må lægges til grund, at lånene blev oprettet ved misbrug af klagerens NemID.

To medlemmer – Kjeld Gosvig-Jensen, der i medfør af Ankenævnets vedtægter § 16, stk.1 er tillagt to stemmer og John Mosegaard – udtaler:

Det er uklart, om klageren har udvist en sådan grad af uagtsomhed, at han i forhold til banken hæfter for låneoptagelserne. Vi finder, at en afgørelse af dette ville forudsætte en mundtlig bevisførelse, der ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted ved domstolene. Vi stemmer derfor for, at Ankenævnet afviser sagen i medfør af Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 4.

To medlemmer – Troels Hauer Holmberg og Anna Marie Schou Ringive – udtaler:

Banken har ikke godtgjort eller sandsynliggjort, at klageren har udvist en sådan grad af uagtsomhed, at han i forhold til banken hæfter for låneoptagelserne.

Vi stemmer derfor for, at klageren får medhold i klagen således, at banken skal frafalde sine krav mod klageren i henhold til de omhandlede lån.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.