Krav om erstatning for tab ved investering i Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer.

Sagsnummer:188/2009
Dato:26-03-2010
Ankenævn:John Mosegaard, Jesper Claus Christensen, Karin Duerlund, Troels Hauer Holmberg, Karin Ladegaard
Klageemne:Værdipapirer - køb, salg, rådgivning
Rådgivning - investering
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Krav om erstatning for tab ved investering i Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer.
Indklagede:Jyske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne sag vedrører klagerens krav om erstatning for tab ved investering i Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer.

Sagens omstændigheder.

Klageren, som er født i 1956, har været kunde i Jyske Bank siden 2002.

Den 8. april 2008 var klageren til møde i banken, hvor hun fik lavet en investeringsprofil.

Af et resumé fra mødet fremgår blandt andet, at klageren havde en investeringshorisont på 7-10 år, at hun havde en indgående viden om investering, at hun "meget" ønskede at involvere sig i den løbende pleje af investeringen, at hun havde investeret 5.700.000 kr. i finansielle aktiver, at hun nu ønskede at investere 4.600.000 kr. og at hun havde en formue på 20.600.000 kr. Under overskriften "Holdning til risiko" fremgår, at hun havde en moderat holdning til risiko, at hun kunne acceptere et afkastudsving på minus 10 % på et enkelt år, at hun ville fastholde risikoen, hvis værdien af investeringen et enkelt år faldt mere end forventet, og at hun var lidt eller ikke afhængig af de penge, hun ønskede at investere. Nederst er over dato- og underskriftsfeltet anført:

"Vær opmærksom på, at selv om De har oplyst banken om, hvor stort et negativt afkast De kan acceptere, tager banken ikke ansvar for, at et eventuelt negativt afkast under uheldige omstændigheder kan blive større."

Af et brev af samme dato, hvori banken på baggrund af samtalen tegnede klagerens investeringsprofil, fremgår:

"…

Den balancerede risikoprofil

Jeg har valgt at anbefale dig den balancerede risikoprofil, som kombinerer denne holdning med den ønskede investeringshorisont.

Du kan læse mere om profilen på det vedlagte ark.

Anbefaling

Med udgangspunkt i dit ønske om at involvere dig meget i sammensætningen af dine investeringer vil jeg anbefale dig en Jyske Investeringspartner aftale.

Rådgivning

Nogle handler vil passe bedre til din investeringsprofil end andre. Når jeg fremover rådgiver dig, vil jeg vurdere den enkelte handel i forhold til den afdækkede investeringsprofil.

…"

Af bankens faktaark vedrørende den balancerede profil fremgår, at udgangspunktet for porteføljesammensætningen for denne profil er 36 % i etablerede aktiemarkeder, 4 % i nye aktiemarkeder, 50 % i danske obligationer og 10 % i højrenteobligationer. Desuden fremgår følgende:

"Deklaration

-

Øverst ser du, hvordan vi anbefaler at fordele aktiverne. Til den balancerede profil anbefaler vi en nogenlunde ligelig fordeling mellem aktier og obligationer for at sprede risikoen.

-

I perioder kan vores aktuelle anbefaling være lidt anderledes, hvis vi vurderer, at det kan give et bedre resultat.

…"

I perioden fra januar 2006 til maj 2008 købte klageren værdipapirer for ca. 5.420.000 kr. fordelt på over 20 forskellige typer af enkeltaktier, obligationer og investeringsbeviser.

Den 20. juni 2008 var klagerens søn S, som havde fuldmagt til at handle værdipapirer for klageren, til møde i banken for at drøfte sammensætningen af porteføljen. Banken har anført, at S havde en række forskellige investeringsforslag, som blev drøftet. På opfordring fra S, som spurgte efter mulige obligationsinvesteringer, foreslog bankens investeringsrådgiver køb af investeringsbeviserne Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer for ca. 5 % af porteføljens værdi. S blev oplyst om, at det var en gearet obligation med en højere risiko end statsobligationer, men med en mindre risiko end aktier. Værdipapirets prospekt blev forevist S på mødet. Klageren har anført, at prospektet blev gennemgået meget overfladisk uden forelæggelse eller udlevering til S, idet papiret blev klart anbefalet.

Samme dag solgte S på vegne af klageren værdipapirer for i alt ca. 2.227.000 kr. bestående af investeringsbeviserne: Sparinvest Korte obligationer for ca. 555.000 kr., Sparinvest Lange Obligationer for ca. 481.000 kr., Sparinvest Danske Obligationer for ca. 768.000 kr. samt Jyske Invest Lange Obligationer for ca. 423.000 kr. Desuden købte S på vegne af klageren værdipapirer for i alt ca. 1.793.000 kr. bestående af Bang Olufsen aktier for ca. 50.000 kr., Danske Bank aktier for ca. 50.000 kr., Jyske Bank aktier for ca. 99.000 kr., Nordea Bank AB aktier for ca. 50.000 kr. samt investeringsbeviserne Jyske Invest Favorit Aktier for ca. 246.000 kr. og Jyske Invest Nye Obligations Markeder for ca. 299.000 kr. samt 2 % Realkredit Danmark 10 D 2010 for 999.000 kr. Den 24. juni 2008 købte S på vegne af klageren Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer for ca. 394.000 kr. til kurs 78,45.

Den 26. juni 2008 indgik klageren med Jyske Bank en Aftale om Jyske Investeringspartner som anbefalet i bankens brev af 8. april 2008.

Den 8. december 2008 klagede S til banken over dårlig rådgivning i forbindelse med købet den 20. juni 2008 af investeringsbeviserne Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer. Han opgjorde et urealiseret tab til ca. 300.000 kr. svarende til ca. 76 % af købsprisen.

Den 16. januar 2009 afviste banken klagen.

Parternes påstande.

Klageren har den 2. marts 2009 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Jyske Bank tilpligtes at erstatte hendes endnu urealiserede tab på købet af investeringsbeviserne Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer

Jyske Bank har nedlagt påstand om afvisning, subsidiært frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at en porteføljestrategi og revitalisering af porteføljen skulle fastlægges på mødet den 20. juni 2008. En strategi med fordelingen 60/40 (obligationer/aktier) blev besluttet. S efterspurgte en obligation og blev af banken anbefalet investeringsbeviserne Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer.

Banken redegjorde kort for obligationen, som var gearet og med en smule højere risiko end statsobligationer. Præsentationen var kort og mangelfuld. Det blev ikke nævnt, at risikoen burde sammenlignes med en højrisiko-aktie, og at papiret derfor ikke burde medregnes i porteføljens andel af obligationer. S fik kun forevist salgsprospektet, men ikke udleveret noget materiale. Banken foreslog ikke alternative obligationer. Det blev oplyst, at der ved en handel samme dag kunne opnås besparelser på handelsomkostningerne.

Banken oplyste ikke, at investeringsbeviserne Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer var faldet med over 20 % på otte måneder.

Da mødet blev afsluttet, var fordelingen 60/40 (obligationer/aktier) opfyldt.

Efterfølgende anbefalede banken aldrig et salg af investeringsbeviserne.

Banken har oplyst, at investeringsbeviset ikke genvinder sin værdi, hvorfor tabet kan konstateres. Det er også oplyst, at banken sandsynligvis vil sammenlægge denne investeringsafdeling med en anden pga. den dårlige presseomtale.

Da klageren efter sin mands død ikke har overblik og ressourcer til at foretage investeringer, har hun givet sin søn S, som er direktør i en tøjvirksomhed, fuldmagt hertil. Hverken klageren eller S har selv det fornødne kendskab til handel med værdipapirer, hvorfor de har henholdt sig til bankens rådgivning herom, og den 26. juni 2008 indgået en Aftale om Jyske Investeringspartner med banken. I perioden 2003-2009 har hun og S foretaget under 5 handler forstået som én eller flere handler samme dag.

Jyske Bank har til støtte for afvisningspåstanden anført, at en afklaring af sagsforløbet kræver en bevisførelse, som ikke kan finde sted for Ankenævnet.

Banken har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at banken har ydet tilstrækkelig information til at vurdere investeringsbeviserne Jyske Invest Hedge Markedsneutral -Obligationer og den tilhørende risiko. S fik på mødet den 20. juni 2008 gennemgået brochuren og prospektet og forklaret bl.a., at der er tale om et gearet produkt med en forventet middel risiko, og at risikoen dermed placerer sig pænt over traditionelle obligationer, men under traditionelle aktier. Herunder blev risikobarometret gennemgået, hvoraf fremgår en risiko for papiret mellem realkreditobligationer og aktier. Han blev samtidig oplyst om muligheden for at investere i fx realkreditobligationer med en lavere risiko. S ønskede at investere i investeringsbeviserne Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer, og at disse blev regnet med til andelen af obligationer i klagerens portefølje.

Banken havde ikke anledning til at tro, at der var behov for yderligere information.

Ved købet af Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationerne til kurs 78,45 vidste klageren, at investeringsbeviserne var faldet med over 20 % på otte måneder, og at der derfor var tale om et produkt med en ikke ubetydelig risiko. S fik information om kursfaldet på mødet den 20. juni 2008.

Investeringsbeviset er korrekt klassificeret under andelen af obligationer i klagerens portefølje, da afdelingen kun investerer i obligationer.

Klageren og S, som har et betydeligt kendskab til investeringer gennem mange handler i forskellige typer af værdipapirer, har selv truffet beslutningerne om de foretagne investeringer. S er direktør og cand. merc. i økonomi/regnskab.

Klageren har ikke gjort indsigelse overfor fremsendte fondsnotaer.

Det er ikke overfor S blevet oplyst, at der skulle være særlige besparelser ved at handle hurtigt.

Banken kunne ikke forudse, at der ville opstå et drastisk kursfald på investeringsbeviserne Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer og har ikke handlet erstatningspådragende overfor klageren, som alene bærer risikoen for kurstab.

Klageren har ikke dokumenteret et tab, da hun ikke har solgt investeringsbeviserne. Det er korrekt, at banken ikke har anbefalet et salg.

Banken kan ikke sammenlægge investeringsforeningen Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer, der er en selvstændig juridisk enhed, med andre investeringsforeninger.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Tre medlemmer - John Mosegaard, Jesper Claus Christensen og Karin Duerlund - udtaler:

Klageren har bl.a. anført, at banken på mødet den 20. juni 2008 over for hendes repræsentant S redegjorde kort for obligationen, som var gearet og med en smule højere risiko end statsobligationer. Præsentationen var kort og mangelfuld. Jyske Bank har bl.a. anført, at S på mødet fik gennemgået brochuren og prospektet og forklaret bl.a., at der var tale om et gearet produkt, at klageren havde kendskab til investeringer gennem mange handler i forskellige typer af værdipapirer og at S havde indsigt via sin uddannelse m.v. Vi finder på den baggrund ikke, at sagen kan afgøres uden parts- og vidneforklaringer, hvilket ikke kan ske for Ankenævnet, men som i givet fald må finde sted ved domstolene. Vi stemmer derfor for, at sagen afvises i medfør af § 7, stk. 1 i Ankenævnets vedtægter.

To medlemmer - Troels Hauer Holmberg og Karin Ladegaard - udtaler:

Vi deler Finanstilsynets vurdering af, at salgsbrochuren om Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Obligationer ikke udgør en afbalanceret beskrivelse af produktets egenskaber og de risici, der er forbundet med investeringen. Det bemærkes, at Finanstilsynet endvidere har undersøgt Jyske Banks rådgivning i forbindelse med salg af andele i Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Obligationer. Jyske Bank har i den forbindelse modtaget en påtale fra Finanstilsynet, fordi banken ikke generelt har taget skridt til at rette op på, at brochuren giver en ubalanceret beskrivelse af produktets egenskaber og risici.

Vi finder på den baggrund, og fordi der er tale om et meget kompliceret produkt med høj risiko, som ikke er sammenlignelig med stats- og realkreditobligationer, at et spørgsmål om erstatningsansvar må afhænge af, om det i konkrete sager kan gøres gældende, at banken har taget skridt til at kompensere for den utilstrækkelige beskrivelse i salgsbrochuren. I denne sag gør banken gældende, at rådgivningen af klager blev gennemført på baggrund af salgsbrochuren. Vi finder derfor, at banken er erstatningsansvarlig. Oplysning om at investeringen var gearet, kan i sig selv ikke føre til et andet resultat.

Vi stemmer derfor for, at der gives klageren medhold.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.

Som følge heraf træffes følgende

a f g ø r e l s e :


Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klagegebyret tilbagebetales klageren.