Bevis for indbetaling

Sagsnummer:16/2014
Dato:28-05-2014
Ankenævn:Kari Sørensen, Christian Bremer, Søren Geckler, Morten Bruun Pedersen
Klageemne:Indlån - bevis for indbetaling/udbetaling
Ledetekst:Bevis for indbetaling
Indklagede:Dragsholm Sparekasse
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører krav om betaling af beløb med henvisning til, at beløbet tidligere var indbetalt kontant af klageren.

Sagens omstændigheder

Klageren er kunde i Dragsholm Sparekasse, hvor hun har en budgetkonto.

Den 5. august 2013 blev der betalt et indbetalingskort til teleselskabet S på 1.459,03 kr. fra klagerens budgetkonto.

I sagen er fremlagt en faktura af 4. oktober 2013 fra S for tiden fra den 1. juli 2013 til den 30. september 2013 på 1.174,98 kr. med et vedhæftet indbetalingskort med teksten ”Betales via PBS” og med betalingsfrist den 3. november 2013.

Klageren har anført, at hun på et ikke nærmere oplyst tidspunkt var i sparekassen, hvor hun medbragte et indbetalingskort på 1.174,98 kr. fra S til betaling, og hvor hun afleverede 1.200 kr. kontant til sin rådgiver i sparekassen, R, til brug for indbetalingen. Sparekassen har bestridt dette og har anført, at klageren henvendte sig i sparekassen den 31. oktober 2013, hvor hun medbragte det i klagesagen fremlagte indbetalingskort fra S, og hvor hun oplyste, at indbetalingskortet ikke skulle betales via betalingsservice. Sparekassen har endvidere anført, at den forestående betaling til S via betalingsservice derefter blev afvist, at afvisningen ifølge Nets blev registreret den 1. november 2013, og at sparekassen oplyste klageren om, at hun efterfølgende ville få et indbetalingskort fra S til betaling.

På et møde i sparekassen den 18. november 2013 meddelte klageren, at hun var uforstående overfor, at betaling til S ikke var sket tidligere. Samme dag blev indbetalingskortet til S på 1.174,98 kr. betalt fra klagerens budgetkonto.

Sparekassen har oplyst, at der ikke har været kassedifferencer i sparekassen i perioden mellem den 10. oktober og den 18. november 2013, og at afdelingen iværksatte en undersøgelse af bilag og bogføring i perioden mellem den 31. oktober og den 8. november 2013. Sparekassen har anført, at undersøgelsen viste, at klagerens indbetalingskort til S ikke var blandt afdelingens bilag. Sparekassen har fremlagt en oversigt, hvoraf fremgår, at de registrerede ind- og udbetalinger på 1.200 kr. i afdelingen i perioden fra den 1. til den 8. november 2013 vedrører andre kunder i sparekassen.

Parternes påstande

Den 14. januar 2014 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Dragsholm Sparekasse skal betale 1.200 kr. til hende.

Dragsholm Sparekasse har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har blandt andet anført, at hun henvendte sig i sparekassen for at betale sin telefonregning. Hendes telefonregninger havde aldrig været tilmeldt betalingsservice, da regningerne svinger meget. Hun lagde indbetalingskortet fra S og 1.200 kr. (fakturabeløbet plus 20 kr. i gebyr for indbetalingen) på bordet i sparekassen. Sparekassen tog pengene. Hun forlangte at få en kvittering. Sparekassen nægtede at give en kvittering og meddelte, at hun senere kunne se betalingen på en betalingsoversigt.

Hun er ikke klar over, om sparekassen har glemt at sætte beløbet ind på hendes konto eller har sat beløbet ind på en anden kundes konto. Dette er imidlertid sparekassens problem. Sparekassen har lavet en fejl og skal erstatte hende tabet.

S havde ikke hendes kontonummer og kunne ikke sende en kopi af fakturaen. R fortalte hende, at nogle regninger automatisk går på betalingsservice.

Den 6. marts 2014 var hun igen i sparekassen for at betale en regning fra S. Hun indleverede 800 kr. og indbetalingskortet fra S og anmodede om, at beløbet blev indbetalt på budgetkontoen, og at indbetalingskortet blev betalt fra budgetkontoen. Hun fik en kvittering for betalingen til S, men kunne igen ikke få en kvittering for indbetalingen. Sparekassen meddelte, at hun kunne få en kontoudskrift vedrørende indbetalingen mod betaling af et gebyr på 25 kr. Hun vil ikke betale 25 kr. for en kontoudskrift. Hun har ikke en computer og kan ikke selv tjekke indbetalingen. Det er helt urimeligt, at sparekassen ikke blot giver hende en kvittering for hendes indbetalinger.

Dragsholm Sparekasse har blandt andet anført, at klagerens fremtidige betalinger til S efter betalingen den 5. august 2013 blev tilmeldt betalingsservice pr. 2. september 2013.

Den 31. oktober 2013 meddelte klageren, at betalingen på 1.147,98 kr. til S via betalingsservice ikke skulle betales. Betalingen blev derfor afvist. Afvisningen blev registreret af Nets den 1. november 2013. Sparekassen oplyste klageren om, at hun efterfølgende ville få et indbetalingskort fra S.

R har erklæret, at hun ikke har modtaget noget beløb.

Sparekassen havde ingen kassedifferencer i perioden mellem den 10. oktober og den 18. november 2013.

Indbetalingskortet til S beror ikke på det sted, hvor sparekassen lægger girokort i forbindelse med eventuelle betalinger.

I de få tilfælde hvor sparekassen betaler et girokort, der indleveres i afdelingen, er sparekassens procedure, at kontantbeløbet indsættes på kontoen, hvorefter girokortet lægges til automatisk betaling fra kontoen. At der ikke er en indsætning på klagerens konto, er endnu et udtryk for, at klageren må tage fejl. Kvittering for indbetaling er fremtidige kontoudskrifter, hvor hævningen foregår.

På mødet med sparekassen den 18. november 2013 medbragte klageren igen det originale indbetalingskort fra S med teksten ”Betales via PBS”. Sparekassen foretog herefter betaling til S ved hævning på klagerens konto. R har anmodet klageren om at indlevere et brev fra S, hvor det indbetalingskort, som klageren anfører at have indleveret tidligere, skulle have siddet. Klageren har oplyst, at hun har smidt brevet fra S ud. S har oplyst, at S sendte rykkere ud efter den 18. november 2013 for betalinger, der er afvist.

Sparekassen har efter bedste evne forsøgt at hjælpe klageren og har gjort et stort arbejde for at sikre, at sparekassen ikke har begået fejl.

Sparekassen har tjekket sine videooptagelser for at se, om klageren har været i sparekassen i perioden mellem den 31. oktober og den 8. november 2013. Da sparekassen foretog tjekket, havde sparekassen alene mulighed for at gå tilbage til den 8. november 2013 i perioden. Denne dag var klageren ikke i sparekassen.

Ankenævnets bemærkninger

Den 18. november 2013 betalte sparekassen giroindbetalingskortet af 4. oktober 2013 fra S på 1.174,98 kr. ved hævning på klagerens budgetkonto. Klageren har anført, at hun på et ikke nærmere oplyst tidspunkt inden den 18. november 2013 havde indleveret 1.200 kr. kontant til R til brug for indbetalingen til S. Sparekassen har bestridt dette.

Sparekassen har oplyst, at der ikke har været kassedifferencer i sparekassen i perioden mellem den 10. oktober og den 18. november 2013, og at en undersøgelse af bilag og bogføring i perioden mellem den 31. oktober og den 8. november 2013 viste, at klagerens indbetalingskort til S ikke var blandt afdelingens bilag, og at der ikke var registret en indbetaling fra klageren på 1.200 kr. i afdelingen i perioden fra den 1. til den 8. november 2013. Under hensyn til det oplyste om de foretagne undersøgelser og til, at klageren ikke har fremlagt en kontoudskrift, kvittering eller anden dokumentation for indbetalingen, finder Ankenævnet ikke, at klageren har godtgjort eller sandsynliggjort, at hun har indleveret beløbet på 1.200 kr. i sparekassen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.