Krav om erstatning ved handel med E-mini Crude Oil May 2020 Futures kontrakter i en situation, hvor handelsprisen blev negativ. Indsigelse om, at det ikke var muligt at afgive ordrer med henblik på at lukke position.

Sagsnummer:403/2020
Dato:30-06-2021
Ankenævn:Bo Østergaard, Inge Kramer, Mette Lindekvist Højsgaard og Lisbeth Baastrup Burgaard.
Klageemne:Værdipapirer - øvrige spørgsmål
Værdipapirer - køb, salg, rådgivning
Ledetekst:Krav om erstatning ved handel med E-mini Crude Oil May 2020 Futures kontrakter i en situation, hvor handelsprisen blev negativ. Indsigelse om, at det ikke var muligt at afgive ordrer med henblik på at lukke position.
Indklagede:Saxo Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører krav om erstatning ved handel med E-mini Crude Oil May 2020 Futures kontrakter i en situation, hvor handelsprisen blev negativ. Indsigelse om, at det ikke var muligt at afgive ordrer med henblik på at lukke position.

Sagens omstændigheder

I juni 2013 blev klageren, der bor i Ungarn (med tidszonen CET, dvs. GMT + 1), kunde i Saxo Bank, hvor han fik adgang til at handle på bankens handelsplatform. I den forbindelse underskrev klageren en kundeoprettelsesformular, hvori han blandt andet accepterede, at bankens General Business Terms (almindelige forretningsbetingelser) var gældende for kundeforholdet. Banken har oplyst, at klageren var klassificeret som detailkunde.

Banken har oplyst, at klageren, siden han blev kunde, jævnligt har handlet komplekse produkter såsom CFD’er, Futures og FX Spot and Forwards.

I januar 2016 udførte klageren en hensigtsmæssighedstest på handelsplatformen, hvoraf blandt andet fremgik, at futures var hensigtsmæssige for ham.

Banken har oplyst, at følgende olie futures kontrakter blev noteret og handlet på NYMEX (New York Mercantile Exchange), der er en del af CME Group (CME):

“a) the NYMEX WTI Crude Oil May 2020 Futures contract (CLK0) with physical delivery on 21 April 2020 at 18:30 GMT ("CLK0");

b) the E-mini Crude Oil May 2020 Futures contract (QMK0) settled in cash on 20 April 2020 at 18:30 GMT against the CLK0 penultimate settlement price ("QMK0").”

Den 20. april 2020 åbnede handlen med CLK0 til en pris på 17,73 USD og faldt senere til omkring 4,00 USD.

Den 20. april 2020 kl 16:48 GMT offentliggjorde CME en meddelelse gennem Bloomberg Terminal News om, at prisen på ”WTI futures May” kunne blive negativ. Den 20. april 2020 kl. 17:02 GMT sendte CME en mail til markedsdeltagerne om, at prisen på visse ”May 2020 Energy products”, herunder CLK0 og QMK0 ingen limit havde og kunne blive negativ.

Den 20. april 2020 kl. 17:22:00 GMT købte klageren E-mini Crude Oil May Futures kontrakter (QMK0) til en pris på 3,6 USD.

Den 20. april 2020 fra kl. 17:38:06 GMT afviste banken ordrer fra kunder, der ønskede at forøge deres eksponering i CLK0 og QMK0.

Banken har fremlagt en udskrift af klagerens aktivitetslog, hvoraf blandt andet fremgik, at klageren forsøgte at lukke sin position på følgende måde:

”20-Apr-2020 17:48:05 … Dealer System User rejects Place Future Contracts QMK0 1 Sell Limit @ 4.350 G.T.C, Reason: Order price is too far from market

20-Apr-2020 17:48:05 … Dealer System User rejects FutureContract QMK0 1 Sell Limit @ 4.35 GoodTillCancel, Price exceeds passive tolerance of 30% away from price 1.525

20-Apr-2020 17:48:05 … Client [klageren] requests Place Sell 1 Future Contracts QMK0 Limit @ 4.350 G.T.C

20-Apr-2020 17:47:26 … Dealer System User rejects Place Future Contracts QMK0 1 Sell Limit @ 6.350 G.T.C, Reason: Order price is too far from market

20-Apr-2020 17:47:26 … Client [klageren] requests Place Sell 1 Future Contracts QMK0 Limit @ 6.350 G.T.C”

Klageren har oplyst, at han flere gange herudover, da prisen på QMK0 var omkring nul, forsøgte at lukke sin position, men at ordrerne blev afvist.

Banken har oplyst, at det fremgår af klageren aktivitetslog, at han alene forsøgte at lukke sin position to gange den 20. april 2020 ved afgivelse af limitordrer henholdsvis kl. 17:47:26 GMT og kl. 17:48:05 GMT. Det fremgår ikke af aktivitetsloggen, at klageren herudover forsøgte at lukke sin position i QMK0 hverken før eller efter, at prisen på QMK0 blev negativ.

Den 20. april 2020 omkring kl. 18:09:34 GMT blev prisen på QMK0 negativ. Den 20. april 2020 kl. 18:30 GMT udløb QMK0 til kontantafvikling til en negativ pris på ÷37,63 USD. Klageren har oplyst, at hans tab på QMK0 udgjorde 18.815 USD.

Banken har fremlagt en oversigt fra Bloomberg over antallet af kontrakter og vægtet gennemsnitspris for CLK0 og QMK0 den 20. april 2020 for perioden fra kl. 18:00 GMT til kl. 18:30 GMT og har oplyst, at det fremgår heraf, at likviditeten i markedet i perioden var meget lille, hvilket bevirkede en ekstrem volatilitet i prisen.

Den 21. april 2020 gjorde klageren indsigelse over for banken og anførte følgende:

“Dear Sirs, yesterday Apr.20, 2020 I opened a long position of one future contract e-mini crude oil April 2020 (QMK0), expiring yesterday. The price paid was 3.6 USD. As you know the market fell further, sitting briefly around the value of zero. At that point I tried to close my position but your platform did not allow any trade with negative values. I tried to contact your phone support but nobody answered, they were probably overwhelmed. I therefore watched the price collapsing further and closing at -37.63 without having any chance to close my position. Maybe one of the reasons why the price collapsed is that some platforms like yours had your same problem.

In any case, I shortly received your email with a stop out notice, because my account value had turned negative by 3075 EUR.

I accept the loss of 3.6 USD on the contract of course, but the negative price of 37.63 was entirely due to the inadequacy or malfunctioning of your platform, that was clearly not prepared to deal with negative numbers on that particular contract.

I therefore ask you to reimburse me for the amount of 37.63*500=18815 USD before the close of business on next Friday, Apr.24.

I understand the exceptionality of the situation, so I am not asking you for further damages related to the forced closing of all my other positions, not mentioning the stress and time involved.  

This is my best offer to close the issue quickly, in an equitable way without any further consequence.

Your failure to comply promptly with my request would force me to sue your Bank for a higher amount, with unnecessary legal expenses and bad publicity for your Company.”

Ved breve af 27. april og 30. april 2020 afviste banken klagerens indsigelse.

Banken har oplyst, at den har godtgjort klageren en negativ kontantbeholdning på 4.983,38 EUR den 28. april 2020 som følge af at: ”[klageren] was subject to negative cash balance protection according to the ESMA rules, because he is classified as a retail client and because he held CFD positions. Negative balance protection means that a retail client cannot lose more than the total amount invested for trading CFDs and will apply to any loss after any/all approved collateral (if applicable) on account has been used, including cash deposits. As such Saxo Bank reimbursed the negative cash amount once all position(s) held on account settle. The reimbursement will reset the account value to zero.”

Som følge heraf var klagerens tab i alt 14.120,14 EUR svarende til ca. 16.695 USD og ikke 18.815 USD, som anført af klageren i klagen af 21. april 2020.

Af bankens General Business Terms (almindelige forretningsbetingelser) gældende fra den 3. januar 2018 fremgik blandt andet:

” …

2. ACCEPT AF RISIKO

2.1 Kunden anerkender, accepterer og forstår, at:

i. Marginpositioner er yderst spekulative, kan indebære en ekstrem høj risiko og er kun egnede for personer, der kan tåle et tab, der overstiger deres Sikkerhedsstillelse i Saxo Bank,

ii. på grund af den lave Sikkerhedsstillelse, som normalt kræves i forbindelse med Marginpositioner kan prisændringer for det underliggende Instrument resultere i betydelige tab, som væsentligt kan overstige Kundens investering og Kundens Sikkerhedsstillelse i Saxo Bank,

iii. når Kunden instruerer eller anmoder Saxo Bank om at indgå en Kontrakt eller købe et Instrument, er enhver gevinst og ethvert tab på Kontrakten eller Instrumentet udelukkende Kundens eget ansvar og risiko,

iv. medmindre andet aftales, foretager Saxo Bank ingen løbende automatisk eller manuel overvågning af de transaktioner, der indgås af Kunden. Det er således ikke Saxo Banks ansvar, hvis transaktioner udvikler sig anderledes end forventet af Kunden og/eller til ugunst for Kunden,

v. alle investeringer er forbundet med risiko, og Kunden er ikke blevet givet nogen garantier om gevinst eller lignende indeståelser fra Saxo Bank, fra noget selskab i Saxo Bank-Koncernen, fra nogen Introducing Broker eller fra nogen repræsentant for disse.

5. RÅDGIVNING OG ANBEFALINGER

5.1 Saxo Bank leverer udelukkende ordreudførelse ("execution only") for Kunden, medmindre andet er aftalt. Saxo Bank er ikke forpligtet til at yde individuel rådgivning eller levere overvågning, oplysninger eller anbefalinger i relation til Instrumenter eller Ydelser.

29. KUNDENS GARANTIER OG ERKLÆRINGER

29.1 Kunden garanterer og erklærer følgende:

iii. at Kunden er villig og i stand til, økonomisk og på anden måde, at påtage sig risikoen ved at foretage spekulative investeringer;

31. SKADESLØSHOLDELSE OG ANSVARSBEGRÆNSNING

31.8 Saxo Bank er ikke ansvarlig for følgende:

 

i. eventuelle tab, udgifter, omkostninger eller erstatningsforpligtelser, som Kunden lider eller pådrager sig på grund af eller i forbindelse med leveringen af Ydelserne, bortset fra og i det omfang, at sådanne tab lides eller pådrages som følge af Saxo Banks grove uagtsomhed eller forsætlige misligholdelse;

41. ERKLÆRING OM RISIKO I FORBINDELSE MED HANDEL MED VALUTA OG DERIVATER (HERUNDER CFD’ER; FUTURES OG OPTIONER)

Denne korte erklæring, der udgør en del af Betingelserne, beskriver ikke alle de risici og andre betydningsfulde aspekter, der er forbundet med at handle valuta og derivater. Set i lyset af risiciene bør De kun indgå handler i de nævnte produkter, såfremt De forstår beskaffenheden af de kontrakter og kontraktsretlige forhold, som De indgår, samt omfanget af den risiko, De derved påtager Dem. Handel med valuta og derivater egner sig ikke til det brede flertal af befolkningen. De bør overveje nøje, om denne form for handel er noget for Dem, ud fra Deres erfaring, Deres mål, økonomiske ressourcer og andre relevante forhold.

VALUTA OG DERIVATER

1 Effekten af "Marginhandel" eller "Gearing"

Handel i valuta og derivater indebærer en stor risiko. Beløbet for initialmargin kan være småt i forhold til værdien af valuta- eller derivatkontrakten, når transaktioner "handles på margin" eller "geares". En relativt lille markedsbevægelse får en forholdsmæssig større virkning på de midler, De har indskudt eller skal indskyde. Dette kan både være i Deres favør eller til ugunst for Dem. De kan risikere at tabe alle oprindelige marginmidler samt eventuelle andre midler, som er deponeret i Saxo Bank, for at beholde Deres position. Udvikler markedet sig ugunstigt for Deres position og/eller øges Marginkravene, kan De blive nødt til med kort varsel at indbetale yderligere midler for at beholde Deres position. Undlader De at efterkomme et krav om indbetaling af ekstra midler, risikerer De, at Saxo Bank lukker positionerne på Deres vegne. De hæfter selv for et eventuelt tab eller underskud som følge heraf.

YDERLIGERE RISICI; SOM ER ALMINDELIGE I FORBINDELSE MED VALUTA- OG DERIVATHANDEL

...

5 Suspendering eller begrænsning af handels- og prisforhold

Markedsforhold (f.eks. illikviditet) og/eller håndhævelse af regler på bestemte markeder (f.eks. suspendering af handel i enhver kontrakt eller kontraktmåned på grund af prisgrænser eller circuit breakers) kan forøge risikoen for tab ved at gøre det vanskeligt eller umuligt at effektuere transaktioner eller lukke/modregne positioner. Har De solgt optioner, kan det øge risikoen for tab.

Der vil ikke altid findes normale prisfastsættelsesforhold mellem det underliggende aktiv og et derivat. Manglen på en underliggende referencepris kan gøre det vanskeligt at vurdere, hvad der er en "rimelig" værdi.

…”

Parternes påstande

Den 14. oktober 2020 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Saxo Bank skal betale en erstatning på 16.695 USD. Derudover skal banken betale 4.000 USD for stress og den tid, som han har brugt på sagen, samt erstatning for at alle hans øvrige positioner blev lukket for at dække tabet på hans QMK0 position.

Saxo Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har blandt andet anført, at han flere gange, da prisen på QMK0 var omkring nul, forsøgte at lukke sin position, men at ordrerne blev afvist på hans egen PC. Det var bankens software, der var installeret på hans PC, der forhindrede ham i at indtaste ordrer med priser på nul og negative priser. Banken havde ikke opdateret sin software, så den kunne håndtere negative priser. Da han slet ikke kunne taste ordrerne ind i systemet på sin PC, nåede ordrerne ikke bankens servere, og derfor modtog banken ikke flere forsøg på at lukke positionen fra hans side. Der var tale om en ”client side block”, der ikke havde noget at gøre med bankens centrale handelssystem.

Da det ikke var muligt at indtaste ordrer på hans PC, så han prisen på QMK0 gradvist ”kollapse” og udløbe til en negativ pris på ÷37,63 USD. Han havde under forløbet ikke mulighed for at minimere sit tab og lukke sin position.

Han er bekendt med, at CME allerede den 8. april 2020 og den 15. april 2020 sendte information ud til alle markedsdeltagere om, at priserne på olie futures kontrakter kunne blive negativ, og at CME rådede markedsdeltagerne til at teste deres systemer for håndtering af eventuelle negative priser. Saxo Bank foretog sig imidlertid ikke noget for at sikre sig, at bankens software kunne håndtere negative priser.

I perioden mellem 15. april og 20. april 2020 kunne banken have gjort mindst en af fem ting, der hver især kunne have forhindret problemet:

”1) Update software in order to allow negative prices, like others did.

2) In case that was not possible, warn customers that they were NOT able to use negative prices and that CME had warned about this possible outcome. CME sent their letter to Saxo. Retail customers received nothing from CME of course. Saxo should have warned us.

3) Change (anticipate) expiry date of contracts at risk of becoming negative.

4) Raise margin requirements on the contracts at risk of becoming negative.

5) Directly prevent customers from opening new positions on those contracts.

Any of these five actions might have easily prevented the problem.

They had four entire days to decide which action was best.”

Banken undlod at foretage sig noget som helst, og det er på dette grundlag, at han fremsætter sit erstatningskrav. Banken har udvist grov uagtsomhed ved ikke at gøre noget for at forhindre problemet med, at bankens software ikke kunne håndtere negative priser, og det følger derfor af punkt 31.8 i bankens almindelige forretningsbetingelser, at banken er erstatningsansvarlig.

Den 11. maj 2020 modtag han en orientering fra banken, hvor den annoncerede ændringer i udløbsdato, marginkrav osv. på olierelaterede produkter. Dette var dog alt for sent, idet banken undlod at foretage sig noget, efter at den havde modtaget advarslerne fra CME den 8. april 2020 og den 15. april 2020.

Han er bekendt med, at flere andre brokeres handelsplatforme heller ikke kunne håndtere ordreafgivelse med negative priser, og at disse brokere har kompenseret deres kunder for det tab, som de led som følge heraf.

Ud over hans tab på QMK0 på 16.695 USD skal banken betale en erstatning på 4.000 USD for stress og den tid, som han har brugt på sagen, samt erstatning for at alle hans øvrige positioner blev lukket som følge af tabet på hans QMK0 position.

Saxo Bank har blandt andet anført, at banken som udgangspunkt ikke er ansvarlig for en investors tab på risikofyldte og spekulative investeringer. Intet i denne sag kan begrunde en afvigelse fra dette udgangspunkt, og banken er derfor ikke ansvarlig for klagerens handel med QMK0, der var et produkt, der var risikofyldt og meget følsomt over for pludselige markedsbevægelser.

Klageren har ikke løftet bevisbyrden for, at banken har handlet groft uagtsomt, og at han har lidt et påregneligt og adækvat tab, som han ikke selv er ansvarlig for.

Banken har ikke udvist fejl eller forsømmelser. Klageren blev på handelsplatformen forsynet med korrekte informationer og har modtaget korrekte priser på det handlede produkt. Klageren har lidt et tab på sin investering i QMK0 som en konsekvens af sin egen beslutning om investere i QMK0. Banken er ikke ansvarlig for, at investeringen udviklede sig anderledes, end klageren forventede.

Bankens almindelige forretningsbetingelser indeholdt talrige advarsler om risikoen ved handel med komplekse produkter, som de i sagen omhandlede, herunder om risikoen ved marginpositioner.

Det af klageren rejste krav afspejler kontrakternes markedsværdi og dermed den pris, som kontrakterne skulle afregnes til ved udløb. Der er således ikke tale om et erstatningsberettiget tab, men alene tale om skuffede forventninger, som ikke erstattes i dansk ret.

Det fremgår af klagerens aktivitetslog, at han alene forsøgte at lukke sin position to gange den 20. april 2020 ved afgivelse af limitordrer henholdsvis kl. 17:47:26 GMT og kl. 17:48:05 GMT.

Klagerens ordrer blev afvist på grund af, at priserne på de limiterede ordrer, som klageren prøvede at placere, var for langt fra de reelle handelspriser på det givne tidspunkt, og ordrerne kunne derfor ikke gennemføres. Klageren blev informeret om grunden til afvisningerne, men alligevel prøvede han ikke at ændre ordretype eller pris på de limiterede ordrer.

Der var ikke fejl på handelsplatformen den 20. april 2020 kl. 17:47 GMT og 17:48 GMT, da klageren forsøgte at lukke sin position ved at placerer limitordrer. Det er derudover også vigtigt at understrege, at handelsprisen på QMK0 på det tidspunkt ikke var negativ.

Hvis en kunde vil lukke sin eksponering og være sikker på, at den bliver lukket så hurtigt som muligt, skal kunden placere en markedsordre og ikke en limitordre. Havde klageren gjort det på samme tidspunkt, var hans position højst sandsynlig blevet lukket til den gældende markedspris, der på det tidspunkt lå på omkring +1,5 USD.

Bankens udvidede logfiler viser ingen forsøg fra klagerens side på at lukke sin QMK0 future eksponering på det tidspunkt, hvor prisen blev negativ fra 18:09:34 GMT og indtil udløb kl. 18:30 GMT. Logfilerne viser, at klageren bevægede sig rundt på platformen og åbnede forskellige vinduer, men ingen tegn på, at klageren forsøgte at lukke sin QMK0 eksponering.

Banken bestrider, at den har handlet uagtsomt, og at der var tekniske problemer med bankens software, som forhindrede klageren i at placere ordrer.

Ankenævnets bemærkninger

I juni 2013 blev klageren, der bor i Ungarn, kunde i Saxo Bank, hvor han fik adgang til at handle på bankens handelsplatform. I den forbindelse underskrev klageren en kundeoprettelsesformular, hvori han blandt andet accepterede, at bankens General Business Terms (almindelige forretningsbetingelser) var gældende for kundeforholdet. Banken har oplyst, at klageren var klassificeret som detailkunde.

Den 20. april 2020 kl. 17:22:00 GMT købte klageren E-mini Crude Oil May Futures kontrakter (QMK0) til en pris på 3,6 USD.

Den 20. april 2020 omkring kl. 18:09:34 GMT blev prisen på QMK0 negativ. Den 20. april 2020 kl. 18:30 GMT udløb QMK0 til kontantafvikling til en negativ pris på ÷37,63 USD.

Banken har fremlagt klagerens aktivitetslog og har oplyst, at det fremgår heraf, at klageren alene forsøgte at lukke sin position to gange den 20. april 2020 ved afgivelse af limitordrer henholdsvis kl. 17:47:26 GMT og kl. 17:48:05 GMT. Klagerens ordrer blev afvist på grund af, at priserne på de limiterede ordrer, som klageren prøvede at placere, var for langt fra de reelle handelspriser på det givne tidspunkt, og ordrerne kunne derfor ikke gennemføres.

Klageren har anført, at han flere gange, da prisen på QMK0 var omkring nul, forsøgte at lukke sin position, men at ordrerne blev afvist på hans egen PC. Det var bankens software, der var installeret på hans PC, der forhindrede ham i at indtaste ordrer med priser på nul og negative priser. Banken havde ikke opdateret sin software, så den kunne håndtere negative priser.

Banken har anført, at bankens udvidede logfiler ikke viser nogen forsøg fra klagerens side på at lukke sin QMK0 future eksponering på det tidspunkt, hvor prisen blev negativ fra 18:09:34 GMT og indtil udløb kl. 18:30 GMT.

Ankenævnet finder ikke grundlag for at fastslå, at klageren den 20. april 2020, da prisen på QMK0 var omkring nul, ikke kunne afgive ordrer og lukke sin position som følge af fejl i bankens software. Ankenævnet finder det ikke godtgjort, at klageren, ud over afgivelsen af de to limitordrer kl. 17:47:26 GMT og kl. 17:48:05 GMT, forsøgte at reducere sin eksponering i QMK0.

Ankenævnet finder ikke grundlag for at fastslå, at banken begik fejl eller forsømmelser i forbindelse med håndteringen af klagerens investering i QMK0.

Ankenævnet finder heller ikke, at der er oplyst omstændigheder, der kan begrunde, at banken skal pålægges at betale et beløb til klageren på 4.000 USD blandt andet for den tid, som han har brugt på sagen. For så vidt angår tiden efter indgivelsen af klagen til Ankenævnet følger det direkte af Ankenævnets vedtægter § 25, stk. 1, at ingen af parterne betaler omkostninger ved ankenævnsbehandlingen til den anden part. Klageren får derfor ikke medhold i kravet om godtgørelse for omkostninger.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.   

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.