Spørgsmål om tildeling af aktier i forbindelse med emission. Overtegning. Pengeinstituts fejlagtige oprettelse af to tegningsordrer.

Sagsnummer:254/2020
Dato:09-02-2021
Ankenævn:Vibeke Rønne, Bjarke Svejstrup, Karin Sønderbæk, Ida Marie Moesby, Jørn Ravn
Klageemne:Værdipapirer - øvrige spørgsmål
Værdipapirer - køb, salg, rådgivning
Ledetekst:Spørgsmål om tildeling af aktier i forbindelse med emission. Overtegning. Pengeinstituts fejlagtige oprettelse af to tegningsordrer.
Indklagede:Jyske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører spørgsmål om tildeling af aktier i forbindelse med emission. Overtegning. Pengeinstituts fejlagtige oprettelse af to tegningsordrer.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Jyske Bank, hvor han havde en konto -239, et værdipapirdepot -398 samt netbankadgang.

I forbindelse med en emission i et aktieselskab, S, udfyldte og underskrev klageren en tegningsblanket, blanket 1, hvoraf fremgik, at han ønskede at tegne 23.000 stk. aktier i S, der skulle indlægges i depot -398. Tegningsblanketten blev modtaget af banken den 18. maj 2020.

Efter anmodning fra klageren og hans ægtefælle bevilgede banken en forhøjelse af deres boligkredit, og klageren ønskede herefter at tegne et større antal aktier ved emissionen.

Klageren fik oplyst, at såfremt han ønskede at tegne et andet antal aktier end det, der fremgik af blanket 1, skulle han fremsende en ny, underskrevet tegningsblanket med angivelse af det antal aktier, han ønskede at tegne. Klageren udfyldte og underskrev en ny tegningsblanket, blanket 2, hvoraf fremgik, at han ønskede at tegne 27.150 stk. aktier i S, der skulle indlægges i depot -398. Tegningsblanketten blev modtaget af banken den 25. maj 2020.

Ved en fejl fra bankens side blev ordren afgivet med blanket 1 ikke slettet i bankens system.

Klageren har anført, at S den 26. maj 2020 tildelte aktier. Da S var overtegnet med 1.940 %, allokeredes der 3.760 stk. aktier diskretionært til ham ud af de ønskede 27.150 aktier.

Klageren har endvidere oplyst, at da han er ansat i S, blev han torsdag den 28. maj 2020 kontaktet af S’s certified advisor, der bad ham sende dokumentation for modtagelse af de 3.760 stk. aktier, der var blevet tildelt ham, således at dette kunne føres ind i S’s journaler.

Da det alene fremgik af klagerens netbank, at der blev trukket 22.518 kr. svarende til 2.036 stk. aktier, kontaktede han den 28. maj 2020 dels banken og dels S’s certified advisor. Klageren har oplyst følgende:

”1. [Klageren] kontakter [sin rådgiver] fra Jyske Bank, der vil forsøge at kontakte Jyske Markets (eller hvad afdelingen hedder).

2. [S]’ certified Advisor ringer og oplyser, at [det pengeinstitut, der stod for afvikling af emissionen, P] er vendt retur med en status og at der er sendt samlet 3.760 aktier afsted i vores navn ([klagerens ægtefælle og klageren]), hvorfor disse bør tilgå vores depot, men at det kan tage tid. [P] oplyser, at der tydeligt fremgår de oplysninger der skal til, således at de vil tilgå vores depot i Jyske Bank.

3. Efter status fra [S]’ certified advisor, ringer [klageren] tilbage til Jyske Bank og giver denne melding, hvorfor der ikke gøres mere for at afklare forholdet.”

Banken har anført, at P tildelte klageren 3.760 stk. aktier på de to tegningsblanketter tilsammen svarende til 1.724 stk. aktier i henhold til tegningsblanket 1 og 2.036 stk. aktier i henhold til tegningsblanket 2. Fejlen blev opdaget den 28. maj 2020 i forbindelse med bankens afvikling af handlerne for de af bankens kunder, der havde deltaget i emissionen. Klageren blev derfor kun tildelt 2.036 stk. aktier og klagerens konto blev debiteret med 22.518,16 kr. den 28. maj 2020, hvor alle handler i forbindelse med emissionen blev afviklet.

Klageren har oplyst, at der lørdag den 30. maj 2020 (inden pinse) endnu ikke var tegn på, at aktierne endte hos ham, og han skrev den 30. maj 2020 en mail til sin rådgiver i banken, hvori han anførte følgende:

”Jeg skriver ifm den fejl der er opstået ifm tegning af aktier i [S].

Vi lagde to ordre, men den ene skulle have været annulleret – det blev den ikke og nu har vi fået tildelt ud fra begge ordre, hvilket vi ønsker at udnytte (vi er fortsat langt fra vores originale ønske)

Nu har [S]’ certified advisor fået besked af [P], på at begge tegninger er sendt til Jyske Bank.”

Det er kun den ene der er gået ind på vores depot.

Blot for at være konkret, nu her inden handlen af aktien starter mandag, hvor kursen kan gå både op og ned.

Jeg forventer at vi har fået de aktier der er blevet tildelt os af [S] til kurs 11,06 – uagtet, at det er en fejl at begge blanketter gik igennem.

Sig til hvis du skal bruge detaljer J

Skriver så der ikke kan være tvivl her inden kursudsving fra tirsdag kl. 9.00 kan gøre motivet lidt mudret J”

Banken har oplyst, klagerens mail af 30. maj 2020 på grund af pinsen først blev læst af banken tirsdag den 2. juni 2020. På dette tidspunkt var de overskydende aktier (forskellen mellem blanket 1 og blanket 2) lagt til salg på bankens handelsbord, og det var ikke muligt at annullere salgsordren i minutterne op til kl. 9:00, hvor markederne åbnede. Aktierne blev derfor solgt i markedet.

Ved en mail af tirsdag den 2. juni 2020 (efter pinse) kl. 9:02 svarede banken klageren følgende:

”Jeg har netop talt med vores investeringsafdeling. Handlen er annulleret da fejlen blev opdaget.

Det er derfor korrekt at det kun er tildeling ud fra det seneste tegningsønske der er gået ind på depotet. Da det netop erstattede det tidligere ønske.”

Klageren gjorde efterfølgende indsigelse over for banken mod, at han alene havde modtaget 2.036 stk. aktier og ikke 3.760 stk. aktier, der var blevet tildelt ham.

Banken afviste klagerens indsigelse.

Ved en mail af 14. juni 2020 til banken anførte klageren:

” Som jeg læser din mail, l[æ]gger Jyske Bank til grund, at tildeling er sket ud fra en matematisk metode - ergo, at vi har modtaget aktier ud fra det samlede ønske på begge blanketter. Dette er i så fald et forkert grundlag.

Kan jeg få dig til at læse virksomhedsbeskrivelsen, side 72 (afsnittet 16.6.62, skærmprint herunder)

16.6.2 Pre-allotment information

In the event that the total number of Offer Shares applied for in the Offering exceeds the number of Offer Shares, reduction will be made as follows:

• with respect to applications for amounts of up to and including DKK 250,000, reductions will be made mathematically; and

• with respect to applications for amounts of more than DKK 250,000, individual allocations will be made.

[The certified adviser] will allocate the Offer Shares after agreement upon such allocations with the Board of Directors.

Og børsmeddelsen, offentliggjort 26 maj 2020, kl. 13.00 (relevant punkt, skærmprint herunder)

  • All subscription orders above DKK 250,000 corresponding to 22,604 shares have been allocated on the basis of the Company’s individual assessment.

Alle aktionærer, som har bestilt aktier for mere end 250.000 kr., svarende til 22.604 aktier, bliver tildelt diskretionært. Min tildeling skal ses i lyset af den strategiske rolle jeg udfylder for selskabet og ikke ud fra antallet af blanketter / aktier.

Det er korrekt, at vi alene ønskede at købe 27.150 aktier på en blanket. Blanket nr. 1 skulle være annulleret. Var det sket, er vores påstand, at [S] ville have tildelt os ([klageren, ansat i S]) det samme antal aktier (3.760 aktier), blot på en blanket.

Hvordan skulle [S] vide, at I har peget den ene tildeling i jeres egen retning?

Hvad hvis de havde valgt den ene og det var den der pegede ned i jeres depot, ville I så have taget hele tildelingen?

At jeg alene får besked qua mit job er jeres påstand. For [S] er tildeling over 22.604 aktier en individuel tildeling, hvorfor det vil være naturligt at have dialog med en stor del af de tilvalgte aktionærer. Men det er vist sagen uvedkommende. At I ikke orienterer mig om den samlede tildeling, er for mig at se i strid med jeres værdi; "Åben og hæderlig" - det kunne have sparet os for meget tid på denne dialog, hvis I havde ringet - men lad det ligge.

Fejlen der får betydning for os opstår principielt ikke ved, at I opretter to "kanaler" i mellem vores depot og [S], men at I retter den ene "kanal" mod jer selv.

[S] har tildelt os (ikke Jyske Bank) 3.760 aktier til kurs 11,06 kr., hvorfor vi naturligvis kan forvente at modtage 3.760 aktier til kurs 11,06 kr. uanset Jyske Banks tekniske udfordringer.

Banken afviste på ny klagerens indsigelse og det rejste krav.

Parternes påstande

Den 5. juli 2020 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Jyske Bank skal indlægge 1.724 stk. aktier i S i depot -398 til den oprindelige tegningskurs på 11,06 kr. pr. aktie.

Jyske Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at banken uberettiget har overtaget 1.724 stk. aktier, der blev tildelt ham.

S gik på børsen den 2. juni 2020 kl. 9:00. Samlet ønskede han at købe 27.150 stk. aktier, hvoraf han alene fik tildelt 3.760 aktier. Banken lod 2.036 stk. aktier tilgå hans depot. De resterende 1.724 stk. aktier blev taget til bankens egenbeholdning og tilsyneladende solgt efter noteringen den 2. juni 2020, kl. 9.00.

S var overtegnet med 1.940 %, og tildelingen af aktier, jf. virksomhedsbeskrivelsen og børsmeddelelsen, skete diskretionært ved bestilling over 250.000 kr. eller 22.604 stk. aktier. Han blev herefter tildelt samlet 3.760 stk. aktier ud fra sit ansættelsesforhold i S. Såfremt blanket 1 var blevet annulleret som aftalt, ville S fortsat have tildelt ham det aktuelle antal aktier (3.760 stk. aktier), blot på én blanket, frem for de to banken havde holdt aktive.

Banken burde under alle omstændigheder have kontaktet ham, da han samlet havde fået langt under det ønskede antal aktier på blanket 2 og dermed objektivt måtte være interesseret i at få hele tildelingen, uagtet hvilken metode, der lå bag fordelingen.

S kunne ikke vide, hvilken blanket selskabet skulle anvende til den diskretionære fordeling i den foreliggende situation, hvor banken ikke havde annulleret blanket 1. Hvis S i stedet havde valgt blanket 1 til hele tildelingen, kunne banken ikke bare have beholdt hele tildelingen på 3.760 stk. aktier.

Jyske Bank har anført, at det var klagerens ønske at ændre den oprindelige tegningsblanket fra den 18. maj 2020 og dermed at tegne 27.150 stk. aktier i stedet for 23.000 stk. Dette ønske blev aktualiseret af, at klageren og hans ægtefælle havde fået forhøjet deres boligkredit. Banken har handlet i overensstemmelse med dette ønske ved at overføre 2.036 stk. aktier til klagerens depot.

Det er ikke muligt at foretage to tildelinger på ét depot i forbindelse med en emission. Dette var baggrunden for, at klageren fik at vide, at der skulle fremsendes en ny tegningsblanket, hvorefter den gamle ordre ville blive slettet. Klageren kunne derfor ikke regne med at modtage aktier i overensstemmelse med begge tegningsordrer.

Det bestrides, at klageren ville have fået tildelt 3.760 stk. aktier alene på blanket 2. Dette er også i modstrid med det af klageren anførte i hans mail af 30. maj 2020 til banken ”… nu har vi fået tildelt ud fra begge ordrer …”. Banken lægger til grund, at klageren fik tildelt aktier i henhold til begge tegningsblanketter, men eftersom blanket 1 skulle have været annulleret, afregnede banken alene 2.036 stk. aktier til klageren.

Banken havde ingen indsigt i, hvordan S ønskede at stille klageren som medarbejder i forbindelse med emissionen. Banken havde derfor ingen mulighed for at vurdere, om tildelingen af aktier til klageren skulle ses i lyset af hans ansættelsesforhold i S, som anført af klageren, idet banken alene kunne forholde sig til de modtagne tegningsblanketter og dialogen med klageren herom og til det forhold, at der skete en forholdsmæssig reduktion af tildelingen af aktier som følge af, at emissionen var overtegnet.

Banken blev først opmærksom på klagerens ønske om at tegne aktier i henhold til begge tegningsblanketter om morgenen den 2. juni 2020, hvor det ikke var muligt at annullere salgsordren på de overskydende 1.724 stk. aktier.

Banken har således ikke handlet ansvarspådragende i sagen og afviser at afregne yderligere 1.724 stk. aktier til klageren til kurs 11,06.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren var kunde i Jyske Bank, hvor han havde en konto -239, et værdipapirdepot -398 samt netbankadgang.

I forbindelse med en emission i S udfyldte klageren den 18. maj 2020 en tegningsblanket, blanket 1, hvoraf fremgik, at han ønskede at tegne 23.000 stk. aktier i S. Den 25. maj 2020 udfyldte han en ny tegningsblanket, blanket 2, hvoraf fremgik, at han i stedet ønskede at tegne 27.150 stk. aktier i S.

Ved en fejl fra bankens side blev ordren afgivet med blanket 1 ikke slettet i bankens system. Den 26. maj 2020 tildelte S aktier. Da emissionen i S var overtegnet, allokeredes der 3.760 stk. aktier til klageren.

Banken har anført, at klageren fik tildelt i alt 3.760 stk. aktier på de to tegningsblanketter tilsammen svarende til 1.724 stk. aktier i henhold til blanket 1 og 2.036 stk. aktier i henhold til blanket 2, men eftersom blanket 1 skulle have været annulleret, afregnede den alene 2.036 stk. aktier til klageren.

Klageren har anført, at der diskretionært blev allokeret 3.760 stk. aktier til ham ud fra hans ansættelsesforhold i S, og at banken under alle omstændigheder burde have kontaktet ham, forinden den solgte 1.724 stk. aktier, der var blevet tildelt til ham.

Ankenævnet finder det ikke godtgjort, at der diskretionært blev allokeret 3.760 stk. aktier til klageren ud fra hans ansættelsesforhold i S.

Ankenævnet lægger til grund, at den samlede tildeling af aktier på i alt 3.760 stk. til klageren svarede til 1.724 stk. aktier i henhold til blanket 1 og 2.036 stk. aktier i henhold til blanket 2. Ankenævnet lægger ligeledes til grund, at det ikke er muligt at foretage to tildelinger på ét depot i forbindelse med en emission. Ankenævnet finder derfor, at banken var berettiget til at annullere blanket 1, og at banken ikke var forpligtet til at kontakte klageren, før den solgte 1.724 stk. aktier, der var tildelt klageren i henhold til den annullerede bestilling (blanket 1).

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.