Indsigelse mod bankens frigivelse af salgsprovenu for ejendom og krav om udbetaling af provenu.

Sagsnummer:318/2023
Dato:06-05-2024
Ankenævn:Vibeke Rønne, Jonas Thestrup Nielsen, Kritte Sand Nielsen og Elizabeth Bonde.
Klageemne:Skødedeponeringskonto - frigivelse
Ledetekst:Indsigelse mod bankens frigivelse af salgsprovenu for ejendom og krav om udbetaling af provenu.
Indklagede:Danske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod bankens frigivelse af salgsprovenu for ejendom og krav om udbetaling af provenu.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Danske Bank, som blandt andet havde formidlet et boliglån i ejendom A, som han ejede sammen med sin tidligere ægtefælle H.

Klageren har oplyst, at han og H i forbindelse med samlivsophævelse oprettede en fælles skødekonto -608 i banken. I forbindelse hermed indgik han en aftale med banken om, at der kun ved begge parters accept kunne ske udbetaling fra skødekontoen.

Ved en købsaftale af 11. februar 2022 solgte klageren og H ejendom A. I maj 2022 udarbejdede banken en aftale om ekspedition af sælgersag og indfrielse af lån ved salg af ejendom. Aftalen gav banken fuldmagt til at indfri og eventuelt opsige lån med renter til betalingsdagen. Det drejede sig om følgende lån:

”…

Hovedstol

Restgæld

Kreditor

Indfrielsesmetode

1.921.000,00 DKK

1.488.774.74 DKK

[Realkreditinstitut R]

Ikke aftalt

Indfrielsestidspunkt: Når skødet er lyst – dog tidligst på overtagelsesdagen

Hovedstol

Restgæld

Kreditor

Indfrielsesmetode

520.000,00 DKK

76.530,41 DKK

[Realkreditinstitut R]

Ikke aftalt

Indfrielsestidspunkt: Når skødet er lyst – dog tidligst på overtagelsesdagen

Hovedstol

Restgæld

Kreditor

Indfrielsesmetode

750.000,00 DKK

750.000,00 DKK

[Kommune]

Ikke aftalt

Indfrielsestidspunkt: Når skødet er lyst – dog tidligst på overtagelsesdagen

Ejerpantebreve

Hovedstol

Restgæld

Konto til indfrielse

200.000,00 DKK

108.411,16 DKK

[-401]

Indfrielsestidspunkt: Når skødet er lyst – dog tidligst på overtagelsesdagen

Aftale om hel/delvis afregning af provenu

Når et eventuelt overskydende provenu helt/delvist kan udbetales, skal beløbet indsættes på konto [-022].

…”

Klageren har fremlagt udskrifter fra sin netbank af 11. maj 2022, hvoraf det fremgår, at banken den 11. maj 2022 bekræftede, at konto -022 var en fælles konto, som var spærret for udbetaling, indtil klageren og H var enige om, hvordan provenuet skulle fordeles mellem dem.

Banken har oplyst, at klagerne ikke ønskede at underskrive kontoaftale for konto       -022, hvorfor provenuet blev stående på skødekonto -608, som var registreret i klagerens og H’s navn.

Banken har oplyst, at købesummen for køb af ejendom A blev frigivet af køberen på overtagelsesdagen den 1. maj 2022, og at der herefter var et provenu på 1.108.630,16 kr. på skødekonto -608.

Klageren har oplyst, at han i forbindelse med samlivsophævelsen og salget af ejendom A havde et pengekrav mod H på 256.951,17 kr., hvorfor han havde anlagt en retssag mod H, som var berammet til behandling ved en byret i september 2023.

Ved brev af 29. marts 2023 meddelte H’s advokat banken, at H var blevet stævnet af klageren, og at klageren havde nedlagt påstand om at have et krav mod hendes klient på 256.951,17 kr., hvorfor banken ikke var berettiget til at tilbageholde det fulde provenu, men alene det beløb, der var uenighed om. H’s advokat ønskede at banken imødekom hendes krav om udbetaling af provenuet fratrukket 256.951,17 kr. inden ligedeling.

Ved e-mail af 31. marts 2023 meddelte klagerens advokat banken og H’s advokat, at hun var enig i, at der kunne ske delvis frigivelse. Den delvise frigivelse skulle ifølge klagerens advokat ske på følgende måde:

”…

Henstående på spærret provenu konto i Danske Bank udgør i alt 1.108.630,16 kr.

Ovenstående beløb delt med 2 = 554.315,08 kr.

Fra [H’s] andel, skal fratrækkes påstandsbeløbet i retssagen (-256.951,17).

Derfor kan 297.363,91 kr. udbetales til [H] hvis [klageren] samtidig får udbetalt 554.315,08 kr.

Hvis [H] frikendes i retssagen, får hun resterende provenu udbetalt, og omvendt hvis [klageren] helt eller delvist vinder derfra.

…”

Ved e-mail af 4. april 2023 meddelte H’s advokat banken og klagerens advokat, at det af 31. marts 2023 forslag til udbetaling kunne accepteres på den betingelse, at H’s selvstændige påstand blev fratrukket klagerens andel inden udbetaling. H’s selvstændige påstand udgjorde 62.965,67 kr., hvorfor der skulle ske udbetaling på følgende måde:

”297.363,91 kr. til [H]

491.349,41 kr. til [klageren]” 

Herudover fremgår af e-mailen, at H’s advokat imødeså klagerens advokats bekræftelse på forslaget til udbetaling.

Den 5. april 2023 meddelte banken klagerens og H’s advokater, at der var overført 297.363,91 kr. til H og 491.349,41 kr. til M.

Klageren har fremlagt en kontoudskrift for konto -608, hvoraf det fremgår, at 491,349,41 kr. den 5. april 2023 blev udbetalt til klageren, og at 297.363,91 kr. blev udbetalt til H, hvorfor indeståendet på konto -608 herefter var 319.916,84 kr.

Den 10. april 2023 gjorde klageren indsigelse mod, at der alene var overført 491.349,41 kr. til hans konto i stedet for 554.315,08 kr., og anmodede banken om at betale differencen på 62.965,67 kr.

Ved e-mail af 24. april 2023 svarede banken klageren, at der var to løsningsmuligheder:

”…

1. De 319.916,84 kr. på Skødedeponeringskontoen bliver stående, og afventer retssagen eller et evt. forlig.

2. Vi frigiver hele kontoen og udbetaler 62.965,67 kr. til dig [klageren], og de resterende 256.951,17 kr. til [H]

…”

Den 25. maj 2023 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet.

Banken har oplyst, at retssag mellem klageren og H var omberammet til den 19. april 2024. 

Parternes påstande

Klageren har nedlagt påstand om, at Danske Bank skal udbetale 62.995,67 kr. med tillæg af procesrenter fra sagens indbringelse for Ankenævnet til klageren. 

Danske Bank har nedlagt påstand om afvisning, subsidiært frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at bankens udbetaling af 5. april 2023 er i strid med den af ham indgåede aftale med banken om, at der ikke kunne ske udbetaling uden forudgående accept, og at udbetalingen var i strid med klagerens advokat instrukser af 31. marts 2023.

Der var en klar aftale med banken om, at der alene kunne ske udbetaling fra skødekonto -608 med klagerens og H’s accept. Banken har tilsidesat denne aftale, ved dens udbetaling, idet han via sin advokat tydeligt havde meddelt, hvilken udbetaling han kunne acceptere.

Banken udbetalte indeståendet uden videre og på anden vis, end på den af klagerens advokat anviste måde og uden advokatens eller klagerens accept. Banken afventede ikke et svar fra hans advokat eller påmindede hans advokat om at svare, men foretog bare en udbetaling i henhold til H’s advokats ønske om udbetaling fra en fælles konto. Dette var en tilsidesættelse af deres aftale.

Det kan ikke komme ham til skade, at banken, ved at følge den indgåede aftale gjorde noget, der kan være i strid med § 3 i reglerne om god skik for pengeinstitutter.  Banken er en professionel virksomhed, og det må forventes at den ikke indgår aftaler med parter, der strider mod gældende regler.

Da han blev opmærksom på, at banken havde udbetalt indeståendet i strid med hans advokats meddelelse, kontaktede han straks banken telefonisk. Ligesom han ved mail af 10. april 2023 klagede over udbetalingen.

Det er irrelevant for sagen, hvorvidt der ved udbetalingen sker en uens udbetaling af indeståendet til ham og H. Det er også irrelevant, at der verserer en retssag omkring provenuet.

Banken har uretmæssigt tilsidesat den af ham godkendte udbetaling af provenuet. Banken har herefter uretmæssigt tilbageholdt en del af hans provenu, hvorfor der skal ske forrentning af den tilbageholdte del af hans provenu fra tidspunktet for indbringelsen af klagen, indtil udbetalingen af provenuet har fundet sted.

Danske Bank har til støtte for afvisningspåstanden anført, at der verserer en retssag om de tilbageholdte beløb, som der forventes dom i i løbet af april 2024. Ankenævnet bør afvise klagen, da klageren må henvises til at afvente domstolsafgørelse, jf. Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 1, litra e.

Banken har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at den har udbetalt provenu i overensstemmelse med de instrukser, som den modtog fra parternes advokater. Banken har i henhold til disse instrukser tilbageholdt henholdsvis 256.951,17 kr. af H’s andel og 62.965,67 kr. af klagerens andel af provenuet.

Banken modtog ikke indsigelser vedrørende udbetalingen fra parternes advokater, og udbetalingen af de deponerede midler skete i overensstemmelse med Ankenævnets praksis, idet banken fordelte salgsprovenuet efter ejendommens ejerforhold og alene tilbageholdt de beløb, som parternes advokater gav banken instruks om.

Det forekommer ikke rimeligt, at klageren på den ene side kræver udbetaling af det beløb, som den tidligere ægtefælle har rejst krav om, og på den anden side fastholder tilbagehold af sit eget krav. Hvis banken imødekom klageren og udbetale de resterende 62.965,67 kr., så ville banken handle i strid med reglerne om god skik.

Der verserer en retssag mellem klageren og H om de tilbageholdte beløb, og dommen forventes at blive afsagt i løbet af april 2024. Dommen vil derfor formentlig foreligge, før denne klage er færdigbehandlet af Ankenævnet. Først når sagen er afgjort, vil der være en endelig afklaring af, hvor meget hver part skal have udbetalt af det samlede beløb, som er tilbageholdt på skødedeponeringskontoen. Banken er under alle omstændigheder forpligtet til at udbetale det tilbageholdte beløb i overensstemmelse med dommen, når den foreligger.

Klageren har ikke lidt et tab og banken har ikke handlet ansvarspådragende.

Klageren har i forløbet både før og under ankenævnssagen modarbejdet, at der kan ske udbetaling fra kontoen. Klageren ønskede indledningsvist ikke selv at underskrive aftale om indfrielse af lån og fordeling af provenu, og modarbejdede senere, at der kunne ske nogen som helst frigivelse af beløbet før retssagen var overstået. Banken ønskedes at udbetale beløbet til den fælles konto, der var blevet oprettet til formålet, men hverken klageren eller klagerens tidligere ægtefælle H ønskede at underskrive aftaledokumenterne for kontoen, hvorfor beløbet fortsat indestår på skødedeponeringskontoen.

Klageren er ikke berettiget til procesrenter, da der er uenighed om det indestående beløb, og da banken allerede har tilbudt klageren at foretage udbetaling i henhold til ejerforholdene, men at beløbet grundet klagerens egne forhold og ageren i sagen fortsat ikke er udbetalt. Banken tilbyder fortsat at foretage udbetaling i overensstemmelse med, hvad ejerforholdene tilsiger, så klageren får 62.965,67 kr. og klagerens tidligere ægtefælle H får 256.951,17 kr., hvorved begge parter får 50 % af provenuet udbetalt.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren var kunde i Danske Bank, og ejede sammen med sin tidligere ægtefælle H ejendom A, som grundet samlivsophævelse blev solgt.

Klageren har oplyst, at han og H i forbindelse med samlivsophævelse oprettede en fælles skødekonto -608 i banken, hvor provenuet efter salget af ejendom A på 1.108.630,16 kr. blev overført til.

Klageren har oplyst, at han i forbindelse med samlivsophævelsen og salget af ejendom A havde et pengekrav mod H på 256.951,17 kr., hvorfor han havde anlagt en retssag mod H. Ved brev af 29. marts 2023 meddelte H’s advokat banken, at H var blevet stævnet af klageren, og at klageren havde nedlagt påstand om at have et krav mod hendes klient på 256.951,17 kr., hvorfor banken ikke var berettiget til at tilbageholde det fulde provenu, men alene det beløb, der var uenighed om. Ved e-mail af 4. april 2023 meddelte H’s advokat banken og klagerens advokat, at det af 31. marts 2023 forslag til udbetaling kunne accepteres på den betingelse, at H’s selvstændige påstand mod klageren på 62.965,67 kr. blev fratrukket klagerens andel inden udbetaling.

Den 5. april 2023 meddelte banken klagerens og H’s advokater, at der var overført 297.363,91 kr. til H og 491.349,41 kr. til M.

Det følger af § 54 i lovbekendtgørelse nr. 1808 af 3. september 2021 om ægtefælleskifte m.v., at ægtefæller beholder rådigheden over deres bodele under skiftet, med mindre skifteretten fratager en ægtefælle rådigheden over aktiver, der helt eller delvis er delingsformue.

Ankenævnet finder ikke, at sagen skal afvises.

Klageren og H ejede ejendom A i lige sameje. Provenuet fra salget af ejendommen tilkommer derfor parterne med halvdelen til hver. Den ene halvdel af provenuet udgør således en del af klagerens bodel og den anden halvdel af provenuet udgør en del af H’s bodel. Klageren og H er ikke frataget rådigheden over deres bodele, jf. ægtefælleskiftelovens § 54. Henset hertil finder Ankenævnet, at H ville have været berettiget til at få udbetalt hele sin halvdel af indeståendet. Da H accepterede, at der blev tilbageholdt 256.951,17 kr. af hendes andel på betingelse af, at der blev tilbageholdt 62.995,67 kr. af klagernes andel, finder Ankenævnet, at banken var berettiget til at foretage udbetaling af indestående som sket.

Klageren måtte således vælge mellem den af H anviste løsning eller acceptere, at hele indeståendet blev udbetalt til parterne med halvdelen til hver.

Ankenævnet finder derfor ikke, at klageren er berettiget til at få udbetalt 62.995,67 kr., mod samtidig tilbageholdelse af H’s andel på 256.951,17 kr.

Ankenævnet finder herudover ikke, at klageren har krav på procesrenter eller anden forrentning af beløbet på 62.995,67 kr. Ankenævnet har herved lagt vægt på, at banken undlod at frigive skødedeponeringskontoens indestående med halvdelen til klageren og halvdelen til klagerens tidligere ægtefælle H som følge af, at klageren den 24. april 2023 modsatte sig, at banken måtte foretage udbetaling af restprovenuet med halvdelen af indeståendet til klageren og den anden halvdel til H.

Klageren får derfor ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.