Indsigelse mod dispositioner foretaget på klagerens kreditorbeskyttede konto i henhold til en generalfuldmagt til klagerens ægtefælle. Krav om erstatning. Forældelse. Spørgsmål om transaktioner i henhold til fuldmagt skete med frigørende virkning for banken.

Sagsnummer:414/2021
Dato:16-06-2022
Ankenævn:Bo Østergaard, Jesper Claus Christensen, Karin Sønderbæk, Jacob Ruben Hansen, Kim Korup Eriksen.
Klageemne:Konto - øvrige spørgsmål
Fuldmagt - øvrige spørgsmål
Fuldmagt - gyldighed
Forældelse - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Indsigelse mod dispositioner foretaget på klagerens kreditorbeskyttede konto i henhold til en generalfuldmagt til klagerens ægtefælle. Krav om erstatning. Forældelse. Spørgsmål om transaktioner i henhold til fuldmagt skete med frigørende virkning for banken.
Indklagede:Ringkjøbing Landbobank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod dispositioner foretaget på klagerens kreditorbeskyttede konto i henhold til en generalfuldmagt til klagerens ægtefælle. Krav om erstatning.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i daværende Nørresundby Bank (nu Ringkjøbing Landbobank), hvor hun blandt andet havde en kreditorbeskyttet konto -491, en konto -924 og to fælleskonti, konto -573 og konto -775, med sin ægtefælle. Ægtefællen havde blandt andet en firmakonto -113.

Den 19. november 2008 gav klageren ægtefællen fuldmagt til sit engagement (konti og depoter) i banken via e-Banking. Fuldmagten vedrørte hele klagerens nuværende og fremtidige engagement i banken, herunder også det engagement, som hun ejede med fuldmagtshaveren. I henhold til fuldmagten kunne fuldmagtshaveren se og disponere på klagerens engagement samt til- og fravælge papirudskrifter.

I marts 2014 oprettede klageren en kreditorbeskyttet konto, konto -556, i banken, hvorpå der blev indsat en erstatningssum på 750.294,75 kr. tilkendt klageren.

Af kontobetingelserne fremgik blandt andet:

”…

Flexikonto

Disposition

Der kan alene disponeres på kontoen af kontohaveren. Skal andre kunne disponere på kontoen skal der oprettes en særskilt fuldmagtsaftale.

…”

I september 2020 gjorde klageren indsigelse til banken mod 15 transaktioner på konto -556 i perioden september 2014 til juni 2017. Banken har udarbejdet en oversigt over de pågældende transaktioner, som var 14 hævetransaktioner på i alt 292.842,46 kr. og én indsættelse af 163.485,88 kr. Transaktionerne var følgende:

 

Konto hvorfra beløbet er overført

Konto hvortil beløbet er overført

Dato, jf. bankens systemer

Dato, jf. klageren

Beløb

1

-556

-113

03.09.2014

03.09.2014

100.000,00

2

-556

-573

08.01.2015

29.01.2015

91.801,25

3

-491

-556

16.03.2015

15.04.2015

163.485,88

4

-556

-

20.05.2015

04.06.2015

5.109,98

5

-556

-

20.05.2015

20.05.2015

10.949,58

6

-556

-

17.06.2016

17.06.2016

6.960,61

7

-556

-

17.06.2016

17.06.2016

1.074,90

8

-556

-

17.06.2016

17.06.2016

3.074,15

9

-556

-

21.04.2017

21.04.2017

2.200,00

10

-556

-

21.04.2017

21.04.2017

4.300,00

11

-556

-

28.04.2017

28.04.2017

17.700,99

12

-556

-

03.05.2017

03.05.2017

1.993,00

13

-556

-924

03.05.2017

03.05.2017

14.000,00

14

-556

-

31.05.2017

31.05.2017

20.728,00

15

-556

-775

14.06.2017

14.06.2017

12.950,00

Banken har oplyst, at transaktionerne 1, 2, 3, 13 og 15 blev foretaget af medarbejdere i banken. Det er uoplyst, på hvis foranledning transaktionerne skete. De øvrige transaktioner blev foretaget af ægtefællen via netbank.

Af kontoudskrift for konto -556 fremgår, at der den 3. september 2014 blev hævet 100.000 kr. fra kontoen med posteringsteksten ”Lån til [ægtefællens virksomhed]”.

Af posteringsoversigt for fælleskonto -573 fremgår, at kontoen var i overtræk med 25.943,92 kr., hvilket blev inddækket den 8. januar 2015 med 91.801,25 kr. fra konto -556.

Af posteringsoversigt for konto -491 fremgår, at der blev overført 163.485,88 kr. fra konto -491 til konto -556 den 16. marts 2015. Saldoen på konto -491 udgjorde herefter 0 kr., og kontoen blev ophævet samme dag.

Af kontoudskrift for konto -556 fremgår, at der blev overført 14.000 kr. fra kontoen til konto -924 den 3. maj 2017. Af en posteringsoversigt for konto -924 fremgår, at saldoen på kontoen herefter udgjorde 448,85 kr.

Af posteringsoversigt for fælleskonto -775 fremgår, at der den 14. juni 2017 blev overført 12.950 kr. fra konto -556, hvorefter saldoen på konto -775 udgjorde 142.609,76 kr.  Banken har oplyst, at konto -775 havde tilknyttet en trækningsret på maksimalt 155.000 kr.

Banken har fremlagt dokumentation for netbankoverførslerne, hvoraf oprettelse og godkendelse fremgår samt navn og kundenummer på klagerens ægtefælle som opretter af overførslerne.

Banken har oplyst, at klageren havde netbankadgang, og at banken løbende sendte kontoudtog for konto -556 til klageren via netbank. Banken har fremlagt en oversigt over kontoudtog for konto -556. Heraf fremgår, at der blev sendt kontoudskrifter til klageren i perioden 16. april 2014 til 7. august 2018. Klageren har bestridt, at hun havde adgang til konto -556 i netbank, og at hun modtog kontoudskrifter for kontoen.

Ved brev af 9. oktober 2020 afviste banken klagerens indsigelse.

Parternes påstande

Den 26. september 2021 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet. Ankenævnet har forstået klagerens påstand således, at Ringkjøbing Landbobank skal betale 350.000 kr. til hende.

Ringkjøbing Landbobank har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært afvisning.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at banken uden hendes samtykke har foretaget overførsler fra hendes kreditorbeskyttede konto -556 til hendes øvrige konti samt hendes ægtefælles virksomhedskonto. Banken skal derfor godtgøre hende 350.000 kr.

Ved oprettelsen af den kreditorbeskyttede konto -556 oplyste banken, at det kun var hende, der kunne hæve penge fra kontoen. Der skulle oprettes en særskilt fuldmagtsaftale, hvis andre skulle kunne disponere på konto -556. Der blev imidlertid aldrig oprettet en sådan særskilt fuldmagt.

Hun kunne ikke se konto -556 i sin netbank, ligesom hun ikke kunne betale regninger derfra. Hver gang hun skulle betale en regning fra kontoen, skulle hun ringe til banken og bede om det. Banken oplyste hende også ved oprettelsen af konto -556, at den ikke ville figurere på netbank. Hun forstår derfor ikke, hvordan ægtefællen angiveligt skulle have foretaget overførslerne via netbank.

Ligesom hun ikke kunne se konto -556 i netbanken, fik hun heller ikke kontoudtog for kontoen i netbanken. Hun har aldrig modtaget nogen kontoudtog for kontoen.

Banken henvendte sig ikke til hende, hverken pr. brev eller pr. telefon med besked om, at hun havde overtræk, der skulle inddækkes. Hvis banken sendte breve til hende om inddækning af overtræk, må banken kunne dokumentere det.

Banken har kun indkaldt hende til et møde én gang, og da havde banken svært ved at fortælle hende om kontoen. Hun blev aldrig indkaldt til et møde for at drøfte, hvad hun kunne gøre med erstatningspengene i stedet for, at de stod på en kreditorbeskyttet konto.

Ringkjøbing Landbobank har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at klageren var vidende om alle hævninger, og at hun enten direkte eller stiltiende accepterede disse, ligesom en del af overførslerne blev foretaget af hendes ægtefælle i henhold til fuldmagten. Banken er derfor ikke pligtig til at godtgøre klageren det omtvistede beløb.

Alle konti, hvortil der skete overførsler, var klagerens egne konti, konti klageren havde i fællesskab med sin ægtefælle eller klagerens ægtefælles virksomheds konto.

En gennemgang af posteringsoversigter for de pågældende konti viser, at overførslerne kan forklares med inddækning af overtræk eller i et enkelt tilfælde, at kontoen blev ophævet.

Bankens medarbejdere foretager ikke dispositioner på kunders konti uden det er aftalt med kunden. De to medarbejdere i banken, der ekspederede de overførsler, der ikke blev gennemført via netbank, er ikke længere ansat i banken. Det har derfor ikke været muligt for banken at finde oplysninger om hændelsesforløbet, der ledte op til de pågældende overførsler forestået af medarbejderne. Det må dog lægges til grund, at bankens medarbejdere ikke ville foretage overførsler inden, at sådanne var drøftet med og godkendt af kontohaver.

De overførsler, der ikke blev foretaget af bankens medarbejdere, var alle netbankoverførsler, der blev foretaget af klagerens ægtefælle i henhold til den fuldmagt, som klageren afgav i november 2008. Banken var ikke involveret i disse overførsler, og klageren har ikke på noget tidspunkt tilbagekaldt fuldmagten over for banken.

Der kan ikke foretages betalinger i netbanken på en konto, man ikke kan se. Klagerens ægtefælle M havde fuldmagt til hele klagerens engagement og dermed også til konto -556.

I perioden for de omtvistede overførsler modtog klageren kontoudskrifter, ligesom hun havde netbankadgang til de pågældende konti. Klageren blev derfor jævnligt og behørigt informeret om posteringerne på sine konti.

Det er kundernes eget valg, hvordan de ønsker at disponere over midlerne på deres indlånskonto, herunder også en konto med kreditorbeskyttede midler.

Sagen er i øvrigt forældet, idet alle overførsler ligger mere end tre år tilbage i tid, regnet fra det tidspunkt, hvor klageren vidste eller burde vide, at overførslerne blev gennemført, hvilket hun måtte vide gennem modtagelse af kontoudskrifter og årsudskrifter.

Til støtte for afvisningspåstanden har banken anført, at sagen skal afvises, idet en afgørelse af sagen forudsætter en yderligere bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men som må ske ved domstolene. Ankenævnet bør derfor afvise at behandle klagen, jævnfør Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 4.

Ankenævnets bemærkninger

Indledningsvis bemærkes, at Ankenævnet ikke finder, at sagen skal afvises.

I 2008 gav klageren sin ægtefælle fuldmagt til hele sit nuværende og fremtidige engagement i daværende Nørresundby Bank (nu Ringkjøbing Landbobank), herunder også det engagement, som hun ejede med sin ægtefælle. I henhold til fuldmagten kunne ægtefællen se og disponere på klagerens engagement samt til- og fravælge papirudskrifter.

I marts 2014 oprettede klageren en kreditorbeskyttet konto, konto -556, i banken, hvorpå der blev indsat en erstatningssum på 750.294,75 kr. tilkendt klageren. Af kontobetingelserne fremgik, at det kun var kontohaveren, der kunne disponere over kontoen, og at der skulle oprettes en særskilt fuldmagtsaftale, hvis andre skulle kunne disponere over kontoen.

I september 2020 gjorde klageren indsigelse til banken mod 15 transaktioner på konto -556 i perioden september 2014 til juni 2017, herunder 14 hævetransaktioner på i alt 292.842,46 kr. og én indsættelse af 163.485,88 kr.

Ankenævnet lægger til grund, at de omstridte transaktioner på konto -556 blev foretaget på grundlag af den fuldmagt, som klageren gav sin ægtefælle i 2008.

Ankenævnet har ikke grundlag for at tilsidesætte fuldmagten som ugyldig.

Ankenævnet bemærker, at banken i forbindelse med oprettelsen af konto -556 af egen drift kunne have indledt en drøftelse med klageren om, hvorvidt fuldmagten af 2008 fortsat skulle gælde, herunder også for konto -556.

Ankenævnet finder, at klagerens ægtefælle efter indholdet af den skriftlige fuldmagt var legitimeret til at foretage de omtvistede dispositioner på konto -556. Allerede derfor kan klageren ikke få medhold i klagen.

Den almindelige forældelsesfrist på tre år kan suspenderes i tilfælde af ukendskab til fordringen. Transaktionerne på konto -556, som klageren har gjort indsigelse mod, blev foretaget i perioden september 2014 til juni 2017. Ankenævnet finder, at klageren senest i begyndelsen af 2018 havde samtlige oplysninger, som var nødvendige for at vurdere, om hun havde et krav mod banken vedrørende transaktionerne. Et eventuelt krav mod banken vedrørende transaktionerne på konto -556 var således forældet, da klagen blev indgivet til Ankenævnet den 26. september 2021, jævnfør den treårige forældelsesfrist i forældelseslovens § 3, stk. 1.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.