Spørgsmål om erstatningsansvar overfor pantekreditor i forbindelse med aflysning af pantebrev

Sagsnummer:206/2020
Dato:16-12-2020
Ankenævn:Bo Østergaard, Anita Nedergaard, Mikkel Prehn, Ida Marie Moesby og Anna Marie Schou Ringive
Klageemne:Pantebreve - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Spørgsmål om erstatningsansvar overfor pantekreditor i forbindelse med aflysning af pantebrev
Indklagede:Arbejdernes Landsbank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører spørgsmål om erstatningsansvar over for pantekreditor i forbindelse med aflysning af pantebrev.

Sagens omstændigheder

Klagerens far, A, og dennes samlever, S, oprettede efter det oplyste et fælles testamente, hvor klageren stod som enearving. I 2001 afgik A ved døden. Ved et arveudlægsskøde af 24. juli 2001 overdrog boet efter A v/S og klageren, den boet tilhørende halvpart af en ejendom til S. Overdragelsessummen på 525.000 kr. blev berigtiget ved S’ overtagelse af halvdelen af restgælden på et i ejendommen tinglyst realkreditlån på 194.352,92 kr., ved S’ arv på 174.800,50 kr. og ved et privat pantebrev til klageren på 155.846,58 kr.

I sagen er fremlagt et pantebrev af 5. september 2001 på 155.846,58 kr. med S som debitor, klageren som kreditor og Arbejdernes Landsbank, hvor S var kunde, som anmelder. Ifølge pantebrevet skulle gælden forrentes fra den 22. juni 2001. Endvidere var det blandt andet anført:

”… Lånet afdrages ikke, men forfalder til fuld indfrielse incl. renter af hovedstol, når debitor afgår ved døden. …”

Ved et brev af 25. september 2001 sendte banken pantebrevet til klageren og anførte blandt andet:

”Nu er boet endeligt gjort op og jeg kan oplyse, at din arveandel kan opgøres på følgende måde:

arveandel iht. boopgørelse                         kr. 174.805,50

privat pantebrev iflg. aftale                         kr. 155.846,58 …”

Klageren har oplyst, at S i 2005 ændrede testamentet, så klageren gik fra at være arving til at være kreditor, idet klageren havde et pantebrev i ejendommen.

I 2016 fik klagerens pengeinstitut, P, underpant i pantebrevet til sikkerhed for et lån. 

I 2018 afgik S ved døden. Banken har oplyst, at klageren, som ikke er kunde i banken, herefter henvendte sig til banken med henblik på indfrielse af pantebrevet.

Den 11. marts 2019 blev der overført 91.124,22 kr. til klagerens lånekonto i P til indfrielse af P’s underpant. Klageren har oplyst, at underpantet blev indfriet af Arbejdernes Landsbank, og at pantebrevet blev aflyst den 23. marts 2019.

I en e-mail af 15. april 2019 til P oplyste banken:

”… vil du kontakte [klageren] og bede hende aflyse pantet? Køber kan ikke få endeligt skøde, da pantet bliver ved med at hænge.”

I en e-mail af samme dag svarede P:

”Jeg har snakket med [klageren] og bedt hende få aflyst pantet. Jeg kan ikke gøre mere for at fremskynde processen. Det er sælgers advokat i skal kontakte[s]”

Klageren har fremlagt uddrag af en e-mail af 29. april 2019 fra hende til banken med følgende indehold:

”…Jeg har modtaget mail fra [bobestyreren], at pantebrevet kan aflyses, men jeg er af min”  [herefter stopper den fremlagte tekst]

I en e-mail af 29. april 2019 til klageren oplyste banken:

”Det er Arbejdernes Landsbank som laver den endelige opgørelse. Alt gæld i ejendommen skulle være indfriet, så underskriften er som jeg kan forstå det, blot en formalitet før at det kan aflyses og det nye skøde kan gøres klar til køber.”

I en e-mail af 16. april 2020 anmodede klagerens advokat bobestyreren i boet efter S om at overføre forskellen mellem det i 2019 udbetalte beløb på 91.124,22 kr. og hovedstolen på 155.846,58 kr. med tillæg af renter, 5 % p.a. for de seneste tre år. Klageren har oplyst, at hun herefter fik udbetalt pantebrevets hovedstol med tre års rente fra boet efter S. Klageren har anført, at hun har krav på yderligere 14 års rente.

Parternes påstande

Den 10. juni 2020 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet.  Ankenævnet har forstået klagerens påstand således, at Arbejdernes Landsbank skal anerkende at være erstatningsansvarlig for et beløb svarende til 14 års rente af pantebrevet.

Arbejdernes Landsbank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at banken og boet i forbindelse med bankens indfrielse af P’s underpant og aflysning af pantebrevet i e-mails bekræftede, at det resterende beløb ville blive udbetalt til hende, når hun aflyste sit pantebrev. I sin e-mail af 29. april 2019 anførte banken, at den stod for den endelige opgørelse, og at aflysningen blot var en formalitet. Hun aflyste pantebrevet efter mange overvejelser, da banken havde skrevet, at ”det bare var en formalitet”. Hun fik efterfølgende via en advokat udbetalt differencen op til hovedstolen og tre års renter, men har stadig krav på 14 års yderligere rente.

Arbejdernes Landsbank skal erkende, at banken ved at have skrevet til hende, at udbetaling vil finde sted ved aflysning af pantebrevet, forårsagede, at hun fraskrev sig det resterende af sit tilgodehavende.

Arbejdernes Landsbank har anført, at banken ikke har handlet ansvarspådragende ved oplysning til klageren om hendes aflysning af pantebrev.

Banken har ikke påtaget sig at inddrive klagerens krav over for boet i forbindelse med klagerens aflysning af panterbrevet.

Den tinglysningsmæssige aflysning af pantebrevet forhindrer ikke klageren i at gøre et eventuelt yderligere krav gældende mod boet efter S.

Klageren har benyttet sig af egen advokat til opkrævning af gælden hos boet efter S. Advokaten har krævet hovedstol og tre års renter. Banken anbefaler klageren at henvende sig til egen advokat, hvis klageren mener at have et yderligere krav mod boet end det allerede modtagne.

Krav på renter er et selvstændigt krav, der er undergivet selvstændig forældelse. Krav på renter er som hovedregel omfattet af den treårige forældelse, jf. forældelseslovens § 6, stk. 3, jf. § 3. Dette gælder også, hvis det krav, som renterne knytter sig til, er undergivet en længere forældelsesfrist.

Klageren har ikke lidt et tab i forbindelse med klagerens aflysning af panterbrevet.

Ankenævnets bemærkninger

I 2001 afgik klagerens far, A, ved døden, og boet efter A overdrog sin halvpart af en ejendom til A’s samlever, S, som var kunde i Arbejdernes Landsbank. Overdragelsessummen blev blandt andet berigtiget ved et privat pantebrev på 155.846,58 kr. til klageren som kreditor. I 2016 fik klagerens pengeinstitut, P, underpant i pantebrevet. I 2018 afgik S ved døden. I foråret 2019 blev der overført 91.124,22 kr. til klagerens lånekonto i P til indfrielse af P’s underpant, og i forbindelse hermed blev pantebrevet aflyst.

I april 2020 overførte bobestyreren i boet efter S efter anmodning fra klagerens advokat forskellen mellem det udbetalte beløb på 91.124,22 kr. og pantebrevets hovedstol på 155.846,58 kr. med tillæg af rente, 5 % p.a., for de seneste tre år.

Klageren har anført, at hun har krav på yderligere 14 års rente af pantebrevet, som banken er ansvarlig for, da banken forud for aflysning af pantebrevet bekræftede over for hende, at det resterende beløb ville blive udbetalt til hende, når hun aflyste sit pantebrev. Banken har anført, at den ikke handlede ansvarspådragende ved oplysning til klageren om hendes aflysning af pantebrevet.

Ankenævnet finder ikke, at klageren har godtgjort, at banken tilsikrede hende, at hun efter aflysningen af pantebrevet ville få udbetalt et bestemt beløb, eller at banken handlede ansvarspådragende over for hende i forbindelse med aflysningen af pantebrevet i 2019.

Ankenævnet bemærker endvidere, at aflysning af pantebrevet ikke afskærer klageren fra at fremsætte krav over for boet.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.