Klage fra tidligere ansat vedrørende fortolkning af pensionsregulativ afvist.

Sagsnummer:25/2004
Dato:28-04-2004
Ankenævn:John Mosegaard, Karin Duerlund, Niels Bolt Jørgensen, Poul ERik Tobiasen, Morten Westergaard
Klageemne:Afvisning - kundeforhold § 2, stk. 3
Ledetekst:Klage fra tidligere ansat vedrørende fortolkning af pensionsregulativ afvist.
Indklagede:Danske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne sag vedrører sekretariatets afvisning af en klage indbragt af klageren vedrørende sine pensionsforhold som tidligere ansat hos indklagede.

Sagens omstændigheder.

Den 1. juli 2002 blev klageren alderspensioneret fra indklagede.

Klageren er omfattet af "Pensionsregulativ af 1996 for medarbejdere i [indklagede], der er omfattet af den kollektive pensionsforsikring i Danica". Klagerens alderspension beregnes som 60% af den pensionsgivende løn. Indklagedes indbetalinger til klagerens pensionsordning beregnes som en procentdel af klagerens pensionsgivende løn.

I forbindelse med overenskomstsfornyelsen i 2001 blev der aftalt en generel lønstigning på 3,3% pr. 1. juli 2001. Aftalen blev indgået mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening. I denne forbindelse blev der givet mulighed for, at der mellem den enkelte arbejdsgiver og dennes ansatte kunne indgås aftaler om nye lønsystemer, hvorefter lønbeløb hos disse arbejdsgivere alene skulle forhøjes generelt med 2,3% pr. 1. juli 2001, medens 1% skulle udbetales efter nærmere aftalte retningslinier. På denne baggrund blev det løntrin - i henhold til hvilke klagerens pensionsindbetalinger blev beregnet - alene reguleret med 2,3%.

Klageren rettede i januar 2002 henvendelse til Danica Pension og anførte, at beregningen af hans alderspension var sket på et forkert grundlag, idet der ikke var taget højde for den generelle lønstigning pr. 1. juli 2001 på 3,3% men kun for så vidt angik 2,3%.

Ved skrivelse af 14. februar 2002 meddelte Danica Pension klageren, at hans pension var beregnet på basis af den lønskala, som indklagede leverede til Danica Pension.

Klageren indbragte sagen for Ankenævnet for Forsikring, som ved kendelse afsagt den 16. juni 2003 bestemte, at klagen ikke kunne tages til følge. Nævnets begrundelse var:

"Nævnet finder, at det indklagede selskab er berettiget til at udbetale klagerens pension ud fra de beløb, som klagerens arbejdsgiver opgiver til selskabet. Nævnet kan ikke afgøre, om klagerens tidligere arbejdsgiver opgiver det rette beløb."

Den 23. januar 2004 indbragte klageren sagen for Ankenævnet. Klageren anførte, at han ønskede at "få ændret mine pensionsudbetalinger til de korrekte beløb".

Ved skrivelse af 2. februar 2004 påstod indklagede sagen afvist med henvisning til, at klagen ikke vedrørte et privat kundeforhold.

Ved skrivelse af 6. februar 2004 afviste Ankenævnets sekretariat klagen med henvisning til, at klagen ikke angik et privat kundeforhold, jf. Ankenævnets vedtægters § 2, stk. 2 og § 3.

Denne afgørelse har klageren ved skrivelse af 27. februar 2004 begæret indbragt for Ankenævnet.

Klageren har anført, at Ankenævnet bør behandle klagen, idet der ikke er tale om et ansættelsesforhold, men om et decideret kundeforhold, da hans klage vedrører den udbetalte pension fra Danica Pension, hvor han aldrig har været ansat.

På baggrund af kendelsen fra Ankenævnet for Forsikring er det naturligt, at han har indbragt sagen for Pengeinstitutankenævnet, da indklagede beregner, hvor stor hans pension skal være.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Ankenævnet finder, at klagen vedrører et spørgsmål om fortolkning af den pensionsordning, klageren er omfattet af i kraft af sit tidligere ansættelsesforhold hos indklagede. Klagen angår således ikke et kundeforhold og er derfor efter Ankenævnets vedtægters § 2, stk. 3, jf. § 3, stk. 1 ikke omfattet af Ankenævnets kompetence. Ankenævnet tiltræder derfor sekretariatets afvisning.

Som følge heraf

Ankenævnet kan ikke behandle denne klage.

Klagegebyret tilbagebetales klageren.