Hvorvidt en fejlagtig oplysning om kursen på euro inden en valutaveksling måtte anses for et bindende tilbud.

Sagsnummer:266/2010
Dato:01-06-2011
Ankenævn:Vibeke Rønne, Karin Duerlund, Søren Geckler, Troels Hauer Holmberg og Ole Jørgensen
Klageemne:Valuta - fejlagtig omvekslingskurs
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Hvorvidt en fejlagtig oplysning om kursen på euro inden en valutaveksling måtte anses for et bindende tilbud.
Indklagede:Sparekassen Faaborg
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Sagen vedrører, om sparekassens fejlagtige oplysning pr. sms om kursen på euro inden en valutaveksling måtte anses for et bindende tilbud.

Sagens omstændigheder.

Klagerne ønskede i februar 2010 at overføre et beløb i euro fra Spanien til Danmark og i forbindelse hermed at omveksle beløbet til danske kroner.

Klagerne har oplyst, at de indhentede tilbud på vekselkurs fra Sparekassen Faaborg og et andet pengeinstitut, og at tilbuddet fra Sparekassen Faaborg var bedst. Sparekassen har oplyst, at klagerne indhentede oplysning om kurser hos forskellige pengeinstitutter.

Den 9. februar 2010 kl. 14.17 modtog klagerne følgende oplysning fra Sparekassen Faaborg pr. sms:

"… Omkostningerne fra Sparekassen kr. 40,00 og kursen i euro 763 dags dato …"

I sms af samme dag anmodede klagerne sparekassen om at bekræfte det udbetalte beløb pr. sms, når beløbet indgik. I sms af samme dato svarede sparekassen, at klagerne selv måtte holde øje med, hvornår beløbet indgik på deres konto.

I sms-beskeder af 11. februar 2010 kl. 11.16 og 11.40 til sparekassen anførte klagerne bl.a.:

"… Kurs 763 er ok. Det vil svare til jeg sender de 182.341,59 euro og får udbetalt i dk. 1.391266,30 kr.minus 40 kr. er det ok.

Vil du give mig nr. til udlands afdelingen, for jeg skal have svar hurtigt…"

I sms af 11. februar 2010 kl. 11.59 anførte sparekassen bl.a.:

"… din beregning ser rigtig ud. Kursen er på P.T. 763, og du ganger derfor EURO,en med 7,63 for at få beløbet i danske kr, …"

Af sparekassens meddelelse af 16. februar 2010 til klagerne om overførsel fra udlandet fremgik, at beløbet på 182.338,90 euro den 15. februar 2010 var overført til klagernes konto i sparekassen og afregnet til kurs 743,30, svarende til 1.355.325,04 kr. Det fremgik endvidere, at ekspeditionsgebyr udgjorde 20 kr.

Klagerne rettede herefter henvendelse til sparekassen og rejste indsigelse mod den anvendte kurs.

Ved brev af 15. april 2010 beklagede sparekassen den fejlagtige kursoplysning, men afviste et erstatningsansvar. Sparekassen tilbød at tilbageføre overførslen uden omkostninger for klagerne, alternativt pr. kulance at betale 1 kurspoint til klagerne, svarende til 1.823,39 kr. Sparekassen anførte, at tilbuddet om tilbageførsel eller kompensation var gældende indtil den 15. maj 2010.

Parternes påstande.

Klagerne har den 3. maj 2010 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Sparekassen Faaborg skal stille klagerne, som om omvekslingen var sket til kurs 763.

Sparekassen Faaborg har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klagerne har bl.a. anført, at sparekassen tilbød en kurs på 763.

Sparekassen er bundet af det skriftlige tilbud om afregning til kurs 763.

De kontaktede straks sparekassen, da de blev opmærksomme på, at overførslen ikke var gennemført til den tilbudte kurs.

Sparekassen Faaborg har bl.a. anført, at klagerne ikke kunne være uvidende om, at den oplyste kurs på 763 adskilte sig så væsentligt fra de øvrige indhentede kursoplysninger, at der måtte være tale om en fejl. Klagerne har således ikke på noget tidspunkt givet udtryk for, at de havde modtaget bedre kurstilbud fra andre pengeinstitutter end den opnåede kurs på 743,3.

Klagerne har ikke lidt noget tab ved afregning til den korrekte kurs på 743,3, idet det ikke ville have været muligt noget sted i Danmark at opnå afregning til kurs 763.

Klagerne er ikke berettigede til en berigelse grundet sparekassens fejl.

Klagerne blev tilbudt, at overførslen blev tilbageført uden omkostninger for klagerne, alternativt en kompensation på 1 kurspoint, svarende til 1.823,39 kr.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Kursen på Euro har igennem mange år været stabil, og den af Sparekassen Faaborg tilbudte kurs lå noget over det normale for Euro.

Klagerne har oplyst, at de indhentede tilbud fra et andet pengeinstitut forud for, at de accepterede Sparekassen Faaborgs tilbud om omveksling af et større beløb til kurs 763. Det er uoplyst, hvilken kurs det andet pengeinstitut tilbød at omveksle beløbet til.

Ankenævnet finder, at det ikke uden yderligere bevisførelse i form af parts og vidneforklaringer kan afgøres, hvorvidt klagerne vidste eller burde vide, at Sparekassen Faaborgs tilbud beroede på en fejl. Da en sådan bevisførelse ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted for domstolene, afviser Ankenævnet sagen i medfør af vedtægternes § 7, stk. 1.

Som følge her træffes følgende

a f g ø r e l s e :


Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klagegebyret tilbagebetales klagerne.