Krav om tilbageførsel af betaling for forsikring.

Sagsnummer:286/2003
Dato:03-02-2004
Ankenævn:Peter Blok, Jette Kammer Jensen, Niels Bolt Jørgensen, Morten Westergaard
Klageemne:Forsikring - øvrige spørgsmål
Betalingsformidling - afmelding
Ledetekst:Krav om tilbageførsel af betaling for forsikring.
Indklagede:HandelsFinans og Sydbank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne sag vedrører klagerens krav om tilbageførsel af en betaling for en forsikring.

Sagens omstændigheder.

Klageren har anført, at han i sommeren 2003 rettede telefonisk henvendelse til BG Finans, som mod betaling af 2.025 kr. til en forsikring gav tilsagn om et lån på 30.000 kr.

Indklagede I har anført, at BG Finans pr. den 1. januar 2001 fusionerede med indklagede I, som er et finansieringsselskab ejet af et pengeinstitut, og at indklagede I ikke har modtaget noget beløb fra klageren.

Den 1. juli 2003 indbetalte klageren 2.025 kr. på sin konto hos indklagede II. Samme dag gennemførte indklagede II en betaling på 1.999 kr. fra klagerens konto til en konto i pengeinstituttet P. For gennemførelsen af betalingen beregnede indklagede II sig et gebyr på 25 kr.

Parternes påstande.

Den 5. august 2003 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede I og/eller indklagede II tilpligtes at betale 2.025 kr. med tillæg af renter fra den 1. juli 2003.

Begge indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at han hos BG Finans fik tilsagn om et lån på 30.000 kr., såfremt han indbetalte 2.025 kr. til en forsikring.

Da han den 14. juli 2003 ikke havde hørt noget, selv om forsikringen var betalt den 1. juli 2003, ringede han igen. Det blev oplyst, at han alligevel ikke kunne få lånet, og at der var fremsendt et brev til ham herom. Dette brev har han imidlertid ikke modtaget.

Da lånet ikke blev etableret som aftalt, har han krav på at få tilbageført de 2.025 kr.

Indklagede I har anført, at BG Finans ophørte med at eksistere pr. den 1. januar 2001.

Indklagede I har ikke modtaget noget beløb fra klageren.

Det må antages, at klageren forveksler BG Finans med et andet selskab, og at klagen således beror på en misforståelse.

Indklagede II har anført, at overførslen den 1. juli 2003 skete efter instruks fra klageren.

P har telefonisk bekræftet, at beløbet er indgået på den pågældende konto hos P.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Det må lægges til grund, at klageren den 1. juli 2003 indbetalte 2.025 kr. til sin konto hos indklagede II, og at overførslen fra denne konto til kontoen hos P skete efter anmodning fra klageren.

Det må endvidere lægges til grund, at indklagede I ikke har modtaget noget beløb fra klageren.

Som følge heraf

Klagen tages ikke til følge.