Salg af aktier gennemført uden hensyn til reduceret beholdning som følge af omvendt aktiesplit. Krav om erstatning for tab ved dækningskøb.

Sagsnummer:406/2014
Dato:12-05-2015
Ankenævn:Kari Sørensen, Troels Hauer Holmberg, Anita Nedergaard, George Wenning
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Netbank - værdipapirer
Ledetekst:Salg af aktier gennemført uden hensyn til reduceret beholdning som følge af omvendt aktiesplit. Krav om erstatning for tab ved dækningskøb.
Indklagede:Nordnet Bank AB
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører klagerens krav om erstatning for et dækningskøb, som blev foretaget som følge af, at et aktiesalg blev gennemført uden hensyn til, at klagerens beholdning af den pågældende aktie var reduceret som følge af et omvendt aktiesplit.

Sagens omstændigheder

Klageren er kunde i Nordnet Bank, hvor han er tilsluttet bankens elektroniske handelssystem.

I 2014 havde klageren blandt andet 1.500 styk aktier i selskabet Eagle Bulk Shipping Inc. i sit værdipapirdepot i banken.

Lukkekursen på aktien var den 15. oktober 2014 0,68 USD. Valutakursen USD/DKK var 5,801. Klagerens beholdning af Eagle aktier havde således en værdi på 5.917 DKK (1.500 styk x 0,68 USD x kurs 5,801 = 5.917 DKK).

Den 15. oktober 2014 gennemførte Eagle Bulk Shipping Inc. et omvendt aktiesplit, hvorved antallet af udestående aktier blev væsentligt reduceret. Banken har oplyst, at banken fra sin informationsudbyder havde modtaget oplysning om, at Eagle Bulk Shipping Inc. havde gennemført en virksomhedsrekonstruktion (”financial restructuring”), men at denne af informationsudbyderen var kategoriseret som en ”reorganization” og derfor ikke blev registreret som en kapitalrekonstruktion med en reduktion af antallet af de eksisterende aktionærers aktier. Det omvendte aktiesplit var derfor ikke registreret på klagerens depot, da handelen den 16. oktober 2014 åbnede kl. 15.30 dansk tid. Aktiekursen var ved åbningen 14,35 USD, og klagerens beholdning af Eagle aktier havde således angiveligt en værdi på 124.867 DKK.

Banken har oplyst, at handelen med aktien blev lukket kort efter åbningen og forblev lukket til kl. 17.00 den 16. oktober 2014.

Den 16. oktober 2014 kl. 17.03 indlagde klageren en ordre i handelssystemet om salg af 1.500 styk Eagle aktier med en limit på 14 USD. Salgsordren blev gennemført kl. 17.03 til kurs 14 USD. Valutakursen var 5,8104. Afregningsbeløbet udgjorde 121.835,05 DKK efter fradrag af kurtage på 183,03 DKK.

Banken har oplyst, at den blev opmærksom på den markante kursstigning på aktien kl. 17.11 den 16. oktober 2014, og at banken lukkede handlen i aktien samme dag kl. 17.13.

Senere samme dag foretog banken et dækningskøb af 1.485 styk Eagle aktier til klagerens depot for i alt 139.977,05 DKK inkl. kurtage. Købskursen var 16,1381 USD og valutakursen 5,8321.

I en e-mail af 17. oktober 2014 kl. 07.38 informerede banken klageren om dækningskøbet.

Af Nordnet Banks almindelige betingelser for depot-/kontoaftale fremgår blandt andet:

”… E.3 TILGÆNGELIGE MIDLER M.M.

For at kunne afgive en ordre i handelssystemet er det en betingelse, at nødvendige værdipapirer og/eller midler eller kreditfacilitet både for ordren samt for kurtage er disponible på depotet/konti, når ordren afgives. Selskabet kan efter eget skøn helt eller delvist undlade at effektuere en ordre, hvis der i Kundens depot ikke er de nødvendige værdipapirer og/eller midler eller kreditfacilitet til disposition. I Selskabets handelssystem er der indlagt visse grænser, som har til formål at forhindre, at ordrer uden tilstrækkelig dækning udføres. Hvis en ordre bliver udført, uanset at der ikke er dækning på kontoen eller værdipapirerne ikke findes i depotet, er Kunden fortsat forpligtet af sin ordre. …

E.5 ANNULLERING AF ORDRE OG TILBAGEFØRSEL AF AFSLUTTET ORDRE

Ifølge Almindelige vilkår for handel med finansielle instrumenter har Selskabet ret til for Kundens regning at annullere Kundens ordre eller tilbageføre et afsluttet køb eller salg i det omfang, ordren er annulleret, eller afviklingen er tilbageført af den relevante handelsplads. Tilsvarende gælder, hvis Selskabet i andre tilfælde finder, at annullering af en ordre eller tilbageførsel af en afsluttet ordre er påkrævet under hensyn til, at der vurderes at være begået en åbenbar fejl af Selskabet, markedsmodparten eller Kunden selv, eller hvis Kunden via ordren har handlet i strid med gældende lovgivning. Hvis ordren allerede er registreret i Kundens depot, kan Selskabet om muligt korrigere registreringen. Ved annullering af en ordre eller tilbageførsel af en afsluttet ordre skal Selskabet inden for rimelig tid søge at informere Kunden herom. …

G.7 FEJLAGTIG REGISTRERING I DEPOTET M.M.

Hvis Selskabet ved en fejltagelse har registreret køb eller salg af værdipapirer i Kundens depot eller indsat eller hævet midler på tilhørende konto eller i øvrigt har foretaget fejlposteringer af Kundens depot eller tilhørende konti, påhviler det Selskabet at korrigere fejlen og registrere den korrekte postering. Hvis Kunden disponerer over værdipapirer eller indsætter midler, der er registreret på baggrund af en fejlpostering, skal Kunden på anmodning fra Selskabet snarest muligt til Selskabet tilbagelevere værdipapirerne eller tilbagebetale de midler, som Kunden på grund af fejlposteringen har modtaget. Hvis Kunden undlader dette, er Selskabet berettiget til at berigtige fejlen ved at disponere på Kundens vegne og debitere Kundens konto for udgifter og omkostninger i forbindelse hermed. …

G.10 BEGRÆNSNING AF SELSKABETS ANSVAR …

a) Særligt vedrørende de elektroniske tjenester …

… Hvis Kunden konstaterer fejl eller forstyrrelse, er Kunden forpligtet til omgående at påtale dette overfor Selskabet. Hvis dette ikke sker, mister Kunden retten til at kræve erstatning, til at hæve ordren samt til at gøre nogen anden sanktion, som er baseret på fejlen eller forstyrrelsen, gældende. …”

Parternes påstande

Den 4. december 2014 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Nordnet Bank AB skal erstatte ham tabet ved salget og dækningskøbet af aktierne.

Nordnet Bank AB har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at han solgte sine Eagle aktier ud fra forkerte forudsætninger som følge af en fejl fra bankens side. Banken har begået en alvorlig fejl, som har påført bankens kunder kæmpe tab, som banken nu søger at fralægge sig ansvaret for.

Han var i god tro.

Den 16. oktober 2014 kl. ca. 17 så han, at aktien var steget eksplosivt. Han skyndte sig derfor at sælge aktierne. Salget blev registreret på hans depot. Efter ca. et kvarter gik der en ny transaktion ind på hans depot, som viste, at han havde en negativ beholdning af Eagle aktier, og værdien af hans depot begyndte at falde. Han kontaktede banken, som oplyste, at banken ved en fejl ikke havde opdateret systemet, og at alt ville være rettet dagen efter. Han blev informeret om, at der var ca. 40 sager magen til hans.

Efterfølgende konstaterede han, at han havde mistet hele fortjenesten ved salget og var blevet påført et tab på ca. 25.000 DKK.

Banken bør kompensere ham tabet og tilbageføre de Eagle aktier til hans depot, som han solgte som følge af bankens fejl.

Han forstår ikke, hvordan op mod 40 investorer kan handle i ond tro, som anført af banken. Hvis han og de andre investorer havde haft mistanke om, at der var en fejl, ville de have vidst konsekvenserne af et salg og ville dermed have undladt at sælge. Han har kendskab til en anden investor, der søgte at sælge sine Eagle aktier på det pågældende tidspunkt via et andet pengeinstitut, hvis system blokerede for et salg. Den anden investor blev derfor forhindret i at sælge sine aktier og har fået option på at købe flere aktier i op til syv år til en fordelagtig kurs på grund det omvendte aktiesplit.

Nordnet Bank AB har anført, at den forkerte oplysning om depotværdien og antallet af aktier på klagerens depot svarede til en fejlagtig postering. Klageren solgte det forkert registrerede antal aktier. Det var åbenlyst, at der var tale om en fejl, og klageren var derfor forpligtet til at levere de fejlagtigt solgte aktier tilbage. Dette følger af bankens betingelser samt af almindelige obligationsretlige grundsætninger.

Klageren burde have undret sig over en exceptionel værdistigning i aktien og have undersøgt omstændighederne nærmere. Klageren ville nemt have kunnet kontakte banken for at undersøge grunden til værdistigningen. På selskabets hjemmeside lå en pressemeddelelse med information om det omvendte aktiesplit, der blev gennemført som led i en rekonstruktion. Af pressemeddelelsen fremgik, at den eksisterende aktiekapital ville svare til 0,5 % af det rekonstruerede selskab, og at den resterende del blev fordelt på selskabets gældskreditorer. Det var derfor åbenlyst, at kursen på en konkurstruet aktie ikke kunne stige over 2.000 %. Klageren var derfor ikke i god tro, da han valgte at disponere på baggrund af den åbenlyst fejlagtige postering og må bære omkostningerne ved korrektionen af det fejlagtige salg af aktier.

Klageren kontaktede banken den 16. oktober 2014 kl. 18.30 og kl. 19.52 og fik at vide, at aktierne ville blive tilbagekøbt, og at han ville kunne se det korrekte antal aktier på depotet senest næste dag.

Tilbagekøbet blev afregnet til en gennemsnitskurs i tidsrummet kl. 18.15-20.08, hvorved klageren opnåede samme kurs som andre kunder, der havde solgt fejlregistrerede aktier. Næste morgen kl. 7.38 blev klageren informeret om forløbet.

Ankenævnets bemærkninger

Ankenævnet lægger til grund, at det omvendte aktiesplit i selskabet Eagle Bulk Shipping Inc. ikke blev registreret på klagerens depot som følge af en fejl fra Nordnet Banks side.

Kursen på klagerens Eagle aktier fremstod herefter som steget cirka 20 gange fra børsens lukning den 15. oktober 2014 til åbningen den 16. oktober 2014 uden, at der forelå omstændigheder, der kunne begrunde en sådan stigning.

Det er ikke oplyst, om selskabets aktionærer var involveret i beslutningen om det omvendte aktiesplit, eller om og i givet fald hvordan selskabets aktionærer blev informeret herom.

Ankenævnet finder, at banken begik en ansvarspådragende fejl ved den manglende registrering af det omvendte aktiesplit på klagerens depot. Sagens afgørelse beror herefter på, hvorvidt klageren indså eller burde have indset, at depotets udvisende beroede på en fejl, og om det var påregneligt for klageren, at han ved salg af aktierne risikerede et reelt tab som følge af dækningskøb.

Ankenævnet finder, at en afgørelse heraf forudsætter en bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men som i givet fald må finde sted for domstolene. Ankenævnet afviser derfor sagen i medfør af § 7, stk. 1 i Ankenævnets vedtægter.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.