Indsigelse mod fejlagtige overførsler i perioden 2007-2011. Betydning af præklusivt proklama.

Sagsnummer:527/2011
Dato:13-02-2013
Ankenævn:Eva Hammerum, Kjeld Gosvig Jensen, Anita Nedergaard, Morten Bruun Pedersen
Klageemne:Passivitet - overførsel til tredjemands konto
Betalingstjenester - passivitet
Ledetekst:Indsigelse mod fejlagtige overførsler i perioden 2007-2011. Betydning af præklusivt proklama.
Indklagede:Amagerbanken af 2011 og P/F BankNordik
Øvrige oplysninger:OF
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører klagerens krav om tilbageførsel af fejlagtige overførsler til tredjemand i perioden 2007-2011 samt spørgsmål om betydning af præklusivt proklama.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Amagerbanken, hvor han blandt andet havde en kapitalpensionskonto med et tilknyttet værdipapirdepot og en lønkonto.

Af Amagerbankens almindelige forretningsbetingelser fremgik blandt andet:

"…

7. Din kontrol af kontobevægelser og hævning af beløb

Kontrol af kontobevægelser

Du skal føre kontrol med bevægelserne på dine konti. Det kan ske på kontoudskrifter eller ved bankens forskellige informationskanaler, f.eks. netbank, telefonservice eller bankens pengeautomater.

Hvis der er uvedkommende posteringer, skal du straks kontakte banken. En postering, der måtte være sket uberettiget, vil blive tilbageført.

…"

I 2007 blev kapitalpensionen ændret fra en arbejdsgiverordning til en privatordning. Det blev i den forbindelse aftalt, at der månedligt skulle overføres 1.000 kr. fra klagerens lønkonto til kapitalpensionskontoen, første gang den 1. august 2007.

Som følge af en fejl i banken blev de månedlige overførsler indsat på en konto tilhørende tredjemand i stedet for korrekt på klagerens kapitalpensionskonto.

Den 4. februar 2011 fastsatte Finanstilsynet en frist for Amagerbanken til opfyldelse af nærmere beskrevne kapitalkrav i medfør af § 225, stk. 1 i lov om finansiel virksomhed.

I forlængelse heraf indgik Amagerbanken den 6. februar 2011 aftale med Amagerbanken af 2011, der er et datterselskab af Finansiel Stabilitet, om overdragelse af bankens aktiver og dele af bankens passiver i henhold til kapitel 4 b i lov om finansiel stabilitet. Den 7. februar 2011 blev Amagerbanken taget under konkursbehandling.

Amagerbanken af 2011 har oplyst, at klagerens kapitalpensionskonto blev opgjort den 15. februar 2011, og at kontoens provenu blev udbetalt til klagerens lønkonto.

I henhold til § 16 h, stk. 1, i lov om finansiel stabilitet indrykkede Amagerbanken af 2011 et præklusivt proklama, hvoraf fremgår:

"I henhold til § 16 h i lov om finansiel stabilitet, anmodes enhver, som har en fordring eller andet krav mod Amagerbanken Aktieselskab om at anmelde deres krav til Amagerbanken af 2011, hvis kravet ikke tidligere har været rejst mod Amagerbanken Aktieselskab, eller er blevet afvist af Amagerbanken Aktieselskab.

Krav skal anmeldes inden 3 måneder efter bekendtgørelsen i Erhvervs og Selskabsstyrelsens it-system den 8. februar 2011, d.v.s. inden den 8. maj 2011…

Såfremt ovennævnte krav ikke anmeldes inden udløbet af ovennævnte frist, bortfalder retten til at få hel eller delvis dækning af kravet hos Amagerbanken af 2011, jf. lov om finansiel stabilitet af § 16 h, stk. 3."

Med virkning fra den 1. juli 2011 overtog BankNordik kundeforholdet med klageren fra Amagerbanken af 2011.

Klageren har anført, at han den 30. juni 2011 henvendte sig til banken om fejlen, som han nu havde konstateret. Amagerbanken af 2011 og BankNordik har oplyst, at klageren henvendte sig i juli 2011.

Den 23. november 2011 indgav klageren en klage over Amagerbanken til Ankenævnet. Den 21. august 2012 blev klagen udvidet til også at omfatte BankNordik.

Under sagen har BankNordik godtgjort klageren 2.000 kr. til dækning af to overførsler for henholdsvis juli og august 2011, hvorefter overførslerne blev stoppet.

BankNordik har endvidere på anmodning fra klageren oplyst navn og adresse på den tredjemand, der har modtaget de fejlagtige overførsler, jf. § 117 a i lov om finansiel virksomhed.

Amagerbanken af 2011 har accepteret at godtgøre klageren overførslerne for marts, april, maj og juni 2011 på i alt 4.000 kr.

Klageren har fastholdt klagen over for begge pengeinstitutter.

Parternes påstande

Klageren har nedlagt påstand om tilbageførsel af samtlige fejlagtige overførsler i perioden fra den 1. august 2007, eller i alt 49.000 kr., med tillæg af renter.

Amagerbanken af 2011 og BankNordik har nedlagt påstand om frifindelse, dog principalt afvisning for så vidt angår de perioder, hvor der ikke bestod noget kundeforhold.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at overførslerne på i alt 49.000 kr. til tredjemand alene beror på bankens fejl. De fejlagtige overførsler må være en sag mellem banken og tredjemand.

Det kan ikke bebrejdes ham, at han ikke opdagede fejlen tidligere end sket.

På kontoudskrifterne for lønkontoen fremgik overførslerne alene med posteringsteksten "overførsel". Der var således ikke noget der tydede på, at beløbene fejlagtigt blev overført til tredjemand.

Årsoversigten var ikke umiddelbart gennemskuelig. Hvis fejlen skulle opdages forudsatte det, at han var i stand til at regne ud, hvad der i løbet af året var blevet købt og solgt på pensionsordningen, hvilket han ikke var i stand til.

I den omhandlede periode havde han ikke adgang til netbank.

Han har ikke på noget tidspunkt modtaget bankens almindelige forretningsbetingelser.

Han har ikke udvist passivitet. Tværtimod har banken udvist passivitet derved, at fejlen ikke blev opdaget. Banken burde have procedurer, der sikrer, at aftaler overholdes. Banken burde i hvert fald i forbindelse med sin indberetning til skat have opdaget fejlen.

Efter han havde gjort indsigelse, blev der gennemført yderligere to fejlagtige overførsler.

Efter det oplyste flyttede tredjemand sin konto, netop da fejlen blev opdaget. Banken lod således tilsyneladende den pågældende "smutte med pengene".

Amagerbanken af 2011 har anført, at klageren ved en simpel gennemgang af kontoudtog og årsoversigter kunne have konstateret fejlen, jf. de almindelige forretningsbetingelser pkt. 7, hvorefter klageren var forpligtet til at kontrollere bevægelserne på kontiene og straks kontakte banken ved eventuelle fejl.

Klageren reagerede heller ikke, da overførslerne fortsatte efter den 15. februar 2011, hvor kapitalpensionskontoen blev opgjort.

Banken har accepteret at godtgøre klageren overførslerne i perioden fra overtagelsen den 6. februar til overdragelsen pr. den 1. juli 2011, hvorefter der ikke bestod noget kundeforhold.

Ifølge lov om betalingstjenester § 63 kunne klageren højst få refunderet overførslerne i 13 måneder.

Klagerens yderligere krav på refusion af overførsler må rettes mod Amagerbanken under konkurs eller mod den tredjemand, der har modtaget overførslerne.

Klageren anmeldte ikke et eventuelt krav inden udløbet af proklamafristen den 8. maj 2011. Herved bortfaldt muligheden for at få hel eller delvis dækning for et eventuelt krav hos Amagerbanken af 2011.

BankNordik har til støtte for afvisningspåstanden anført, at klagen bør afvises for så vidt angår overførslerne i perioden før den 1. juli 2011, hvor der ikke bestod noget kundeforhold mellem klageren og banken.

Til støtte for frifindelsespåstande har banken anført, at man har godtgjort klageren de to overførsler, der skete efter overtagelsen af kundeforholdet. For så vidt angår overførslen i juli 2011 sker refusionen pr. kulance, idet klagerens indsigelse først fremkom den 24. juli 2011, hvor overførslen havde fundet sted.

Banken er ikke ansvarlig for dispositioner foretaget før den 1. juli 2011.

Banken overtog ikke eventuelle erstatnings- og tilbagebetalingskrav mod Amagerbanken.

Ankenævnets bemærkninger

Efter det foreliggende lægges det til grund, at overførslerne på 1.000 kr. pr. måned, der begyndte den 1. august 2007, som følge af en fejl i Amagerbanken blev overført til tredjemandskonto i stedet for korrekt til klagerens kapitalpensionskonto i banken.

I sommeren 2011, hvor Amagerbanken var gået konkurs, og kundeforholdet var overtaget af først Amagerbanken af 2011 og senere BankNordik, konstaterede klageren fejlen og rejste krav om refusion af overførslerne.

BankNordik har godtgjort klageren 2.000 kr., svarende til de to overførsler, der skete efter bankens overtagelse af kundeforholdet. Banken har endvidere oplyst navn og adresse på den tredjemand, der har modtaget overførslerne fra klagerens lønkonto, jf. lov om finansiel virksomhed § 117 a.

Ankenævnet finder, at det ikke kan lægges til grund, at banken har overtaget yderligere forpligtelser over for klageren.

Amagerbanken af 2011 har godtgjort klageren de overførsler, der fandt sted i perioden 6. februar 2011 til og med 30. juni 2011, hvor kundeforholdet beroede i banken.

Klagerens eventuelle yderligere krav på refusion må anses for bortfaldet på baggrund af proklamaet med tre måneders anmeldelsesfrist, som den 8. februar 2011 blev indrykket af Amagerbanken af 2011.

Det lægges herved til grund som ubestridt, at klageren ikke før udløbet af fristen den 8. maj 2011 havde rejst krav mod hverken Amagerbanken eller Amagerbanken af 2011 vedrørende overførslerne.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.