Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med flytning af pensionsordning og udbetaling af pension, der sammen med samtidig lønindtægt medførte, at ægtefælles førtidspension blev nedsat.

Sagsnummer:234/2019
Dato:22-01-2020
Ankenævn:Vibeke Rønne, Jesper Claus Christensen, Kristian Ingemann Petersen, Ida Marie Moesby, Lisbeth Baastrup Burgaard.
Klageemne:Rådgivning - pensionsforhold
Ledetekst:Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med flytning af pensionsordning og udbetaling af pension, der sammen med samtidig lønindtægt medførte, at ægtefælles førtidspension blev nedsat.
Indklagede:Jyske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører klagernes indsigelser om mangelfuld rådgivning i forbindelse med flytning af pensionsordning og udbetaling af pension, der sammen med samtidig lønindtægt medførte, at ægtefælles førtidspension blev nedsat.

Sagens omstændigheder

Klagerne i denne sag er ægtefællerne M og H der er kunder i Jyske Bank.

H, der er født i 1957, havde hos et pensionsselskab, P, en pensionsordning, der bestod af en aldersopsparing, en ratepension og en livrente.

Den 30. august 2017 blev der afholdt et møde mellem klagerne og banken, hvor det blev aftalt at overføre H’s pensionsordning til en ordning via banken. Der blev ikke udarbejdet referat fra mødet.

Banken har under sagen fremlagt

  1. en overførselsanmodning til P,
  2. en aftale om ratepension i banken,
  3. ”Pensionsbevis”, Letsikringsnummer -763, som var en aftale med banken om ”at oprette en Letsikring af indtægt ved pension i PFA Pension, forsikringsselskab” (herefter livrenten) og
  4. ”Detaljer om indtægt og formueforhold”.

De fremlagte eksemplarer af dokumenterne er dateret den 30. august 2017. Banken har oplyst, at dokumenterne blev underskrevet digitalt af H den 31. august 2017.

Ad 1)

H’s ratepensionsmidler skulle placeres på en konto nr. -625 i banken. Aldersopsparingen skulle placeres på en konto nr. -617 i banken. Livrenten skulle overføres til Letsikringsnummer -763. Endvidere fremgik blandt andet:
”…
[H] ønsker at flytte [P] Pensionen pga. dækninger ved død ikke lever op til forventningerne.
…”  

Ad 2)

Placeringen af ratepensionsmidlerne skulle aftales særskilt. Rateudbetalingen var aftalt til at begynde den 1. april 2024 og skulle ske over ti år. Af ratepensionsaftalen fremgik endvidere blandt andet:
”…
Aftalen er omfattet af særlige skatteregler og kan påvirke dine muligheder for at få efterløn og sociale ydelser.
…”

Ad 3)

På livrenten skulle der foretages et engangsindskud på 1.872.967 kr. ved overførsel fra P. Af aftalen fremgik blandt andet:
”…
… Din Letsikring består af dette pensionsbevis med tilhørende bilag og de gældende forsikringsvilkår. I det samlede grundlag indgår endvidere ’Samlet overblik’ og ’Forudsætninger’.

Udbetaling når du går på pension
’Letsikring af indtægt ved pension’ er en markedsrenteopsparing. Det betyder, at afkastet kan variere og altså både være positivt og negativt. Udbetalingernes størrelse er derfor ikke fastsat på forhånd. Under de forudsætninger, der fremgår af dette pensionsbevis og af bilaget ’Forudsætninger for aftale – 1. maj 2014’, forventer vi, at du kan få nedenstående udbetalinger.

Fra den 1. januar 2018 forventer vi at udbetale 76.035 kr. årligt. Beløbet svarer til en forventet udbetaling på 75.282 kr. årligt i nutidskroner (2017). At beløbet er omregnet til nutidskroner betyder, at der er taget højde for de forventede fremtidige prisstigninger i samfundet. Beløbene er før skatter, og størrelsen af udbetalingen er ikke garanteret og kan både stige og falde.

Pengene får du i starten af hver måned fra den 1. januar 2018, og så længe du lever. Udbetalingen til dig stopper ved din død.

Aftalt pensionsalder 60 år
Vi har aftalt, at du får pengene, når du er fyldt 60 år. Du kan vælge at gå på pension tidligere eller vente til senere, hvis skattelovgivningen giver mulighed for det. …

Udbetaling ved din død
Sikring af din opsparing

Du har valgt at sikre opsparingen på din ’Letsikring af indtægt ved pension’, så den bliver udbetalt, hvis du dør, før udbetalingen til dig er begyndt. Udbetalingen sker til dine ’nærmeste pårørende’, med mindre du har valgt en anden modtager af udbetalingen (begunstiget).

Størrelsen af udbetalingen ved din for tidlige død, bliver gjort op hver måned i takt med, at opsparingen stiger eller falder i værdi. Udbetalingen svarer til 60% af opsparingens værdi pr. dødsfaldsdagen.

Pengene bliver udbetalt over 10 år, dog længst til pengene er opbrugt. Modtageren af udbetalingen (begunstiget) kan normalt vælge at få en engangsudbetaling i stedet.
...

Pension til [M]
Du har valgt at tilføje [M], CPR-nr. [...] til din Letsikring. Dør du, efter udbetalingen til dig er startet, fortsætter udbetalingen herefter til ham, så længe han lever.

Sikring af udbetaling ved død
Du har valgt at sikre din udbetaling i en periode på op til 42 år, hvilket svarer til, hvad der maksimalt kan tilbydes efter skattelovgivningen. Det betyder, at hvis du og [M], CPR-nr. [...] dør, efter udbetalingen til dig er startet men inden udløbet af perioden, fortsætter udbetalingen til dine ’nærmeste pårørende’, med mindre du har valgt en anden modtager (begunstiget) af udbetalingen.

Valg af investering
 Du har valgt investeringsprofilen ’B (Lav andel af opsparing i Høj risiko fonden’).
… ”

Ad 4)

”Detaljer om indtægt og formueforhold” indeholdt oplysninger om klagernes formue, indtægter og udgifter fra 2018 til 2052.
H’s løbende indtægt i 2018-2023 bestod alene af livrenten startende med 75.282 kr. i 2018 og faldende til 67.260 kr. i 2023. Fra 2024, hvor H fyldte 67 år, ville der tillige komme folkepension, ATP, ratepension og en mindre tjenestemandspension til udbetaling.
M’s løbende indtægt i 2018-2031/2032 bestod af 183.000 kr., som var førtidspension, samt lejeindtægter på 100.000 kr. Fra 2032/2033 var M’s indtægt alene folkepension.
På H’s aldersopsparing udgjorde indskuddet 85.900 kr., som skulle udbetales den 16. marts 2024. På H’s ratepension udgjorde indskuddet 200.000 kr., som skulle udbetales over ti år fra 1. april 2024. En kapitalpension på 86.040 kr. skulle udbetales i 2018.

Den 31. august 2017 sendte banken en e-mail til H vedrørende hendes investeringsprofil, som var ”profil B – 20% højrisikofonden og 80% lavrisikofonden”.

Den 29. december 2017, hvor pensionsordningen var overført, blev der afholdt et nyt møde mellem banken og klagerne. Der blev ikke udarbejdet referat fra mødet.

Banken har fremlagt et Pensionsbevis dateret den 2. januar 2018 om livrenteaftalen, hvorved udbetalingstidspunktet blev ændret fra 1. januar 2018 til 1. marts 2018. Den forventede årlige udbetaling udgjorde 85.564 kr. Sikringsperioden var uændret 42 år. Banken har oplyst, at Pensionsbeviset/aftalen blev underskrevet elektronisk af H samme dag.

Banken har oplyst, at H endvidere begyndte udbetaling fra sin ratepension den 1. februar 2018, og at hun i derudover fik både aldersopsparingen og en kapitalpension udbetalt.

I november 2018 modtog M en meddelelse om, at hans førtidspension i 2018 ville blive reduceret med to måneders udbetalinger. Baggrunden var størrelsen af H’s indtægt.

Klagerne klagede til banken over bankens rådgivning.

Af H’s skattemæssige årsopgørelse for 2018 fremgik ”Lønindkomst mv.” på 214.329 kr. og ”Pensioner, dagpenge, stipendier mv.” på 130.791 kr.

Ved et brev af 3. maj 2019 tilbød banken en kompensation på 20.244 kr. til M, men afviste eventuelle yderligere krav, herunder et krav fra H om kompensation for lavere livrenteudbetalinger som følge af sikringsperioden på 42 år. Banken anførte blandt andet:

”…

Tilbud om kompensation til [M] Bonke for reduktion i førtidspension for 2018.

På baggrund af de beregninger vi har foretaget, så kan vi se, at [M’s] førtidspension er blevet nedsat med 20.244 kr. (før skat), som følge af, at [H’s] pensionsudbetalinger kombineret med hendes lønindtægter har oversteget det fastansatte fradragsbeløb for ægtefæller. Da vi ikke kan se, at I er blevet informeret om denne følge af den påbegyndte udbetaling, vil vi tilbyde at kompensere [M] med 20.244 kr. til fuld og endelig afgørelse af dette krav. I skal være opmærksomme på, at beløbet er skattepligtigt, og at [M] selv skal indberette beløbet på sin årsopgørelse som anden personlig indkomst for 2019 (rubrik nr. 19).

Ingen følger for [M’s] førtidspension for 2019 og årene efter.

I henhold til den pensionsplan, der blev lavet for jer begge i august 2017, kan vi se, at en af forudsætningerne har været, at [H] ikke ville have nogen anden indtægt end pensioner i 2019 og årene frem. Det stemmer også overens med, at ønsket om at påbegynde pensionsudbetalingerne var motiveret af, at [H] ønskede at frigøre sig fra arbejdsmarkedet. Under denne forudsætning, og henset til, at udbetalingerne fra [H’s] pension i sig selv har en størrelse, så de ikke påvirker [M’s] førtidspension, så kan vi ikke tilbyde nogen fremadrettet kompensation.

…”

Parternes påstande

Den 6. maj 2019 har klagerne indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Jyske Bank skal betale kompensation for nedsættelse af udbetalinger af førtidspension til M, samt nedsætte sikringsperioden og forhøje udbetalingerne fra H’s pensionsordning.

Jyske Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klagerne har anført, at banken ydede mangelfuld rådgivning vedrørende overførsel og udbetaling af H’s pensionsordning.

Banken indkaldte dem til møde, da den meget gerne ville overtage H’s pensionsordning. Banken anbefalede, at H begyndte at få udbetalt sin pension. De var til adskillige møder, som blev mere og mere rodede og uoverskuelige, men de stolede på banken og sagde til sidst ja. Pensionsrådgiveren lavede flere fejl og rettelser i sin præsentation, hvor hun vekslede mellem flere skærmbilleder og ændrede på tallene. Det var meget forvirrende. Rådgiveren viste på et excelark, at den månedlige bruttopension ville udgøre 8.800 kr. Udbetalingerne begyndte med 3-4 måneders forsinkelse af ukendt grund, og var da reduceret til 7.305 kr. I 2019 var udbetalingerne faldet yderligere til 6.600 kr. brutto pr. måned.

Banken anbefalede sikringsperioden på 42 år. Det blev ikke oplyst, at ved at vælge denne garantiperiode ville den månedlige bruttoydelse blive mindre end 8.800 kr. Banken bør foranledige, at sikringsperioden forkortes og/eller yde en kompensation for de lavere udbetalinger.

Banken bør, med tilbagevirkende kraft fra udbetalingerne begyndte, betale de manglende beløb pr. måned i forhold til beregningen på 8.800 kr. pr. måned.

En medarbejder i banken har i forbindelse med sagen fundet ud af, at de 8.800 kr. pr. måned fremkommer, hvis længden af sikringsperioden halveres.

Banken informerede ikke om, at pensionsudbetalingerne til H ville få indflydelse på M’s førtidspension. Hvis de havde vidst dette, ville H ikke have sat pensionsudbetalingerne i gang. Den af banken tilbudte kompensation for manglende førtidspension er utilstrækkelig. Det tilbudte beløb dækker ikke M’s tab for 2018, som udgør cirka 32.000 kr. Pensionsudbetalingerne vil også komme til at påvirke M’s førtidspension i de kommende år. Banken bør også betale kompensation herfor.

H var ledig i august 2017 og ikke i flexjob som anført af banken. Det af banken anførte om, at H ville trække sig fra arbejdsmarkedet, er ikke korrekt og er heller ikke noteret noget sted. Der var alene tale om at H overvejede at trække sig fra arbejdsmarkedet, fordi hun følte sig stresset af hele tiden at skulle søge nye job og rende til møder på jobcenter og fagforeningen. H kom senere både i praktik, løntilskud og fik vikartimer. H’s lønindkomst burde derfor være indgået i bankens beregninger.

Jyske Bank har anført, at banken ikke har handlet erstatningspådragende over for klagerne.

Banken har ydet rådgivning ud fra klagernes oplysning om, at H ønskede at trække sig fra arbejdsmarkedet. Banken kan ikke gøres ansvarlig for, at H efterfølgende valgte at blive på arbejdsmarkedet.

Klagerne har fået oplysning om såvel størrelsen på den forventede udbetaling fra livrenten og længden af sikringsperioden, hvilket er dokumenteret med de fremlagte bilag. Klagerne har ikke dokumenteret, at banken skulle have givet oplysninger i strid med oplysningerne i de fremlagte bilag.

Formålet med mødet i august 2017 var at drøfte H’s pensionsforhold. H var på daværende tidspunkt i flexjob. H gav udtryk for, at hun var ked af det, og at hun ønskede at trække sig fra arbejdsmarkedet. Den efterfølgende rådgivning blev givet på baggrund af denne forudsætning.

Den eksisterende livrente hos P havde ikke ægtefælledækning og sikringsperiode. Det primære formål med at overføre pensionsordningen var at opnå dette. Livrenten, ratepensionen og aldersopsparingen var på samme police og kunne derfor kun overføres samlet.

Da H’s ønske var at trække sig fra arbejdsmarkedet, blev det på mødet aftalt, at hun skulle begynde udbetalingen af livrenten og ratepensionen, så snart de var blevet overført, ligesom det blev aftalt, at en engangsudbetaling fra hendes kapitalpension skulle komme til udbetaling i april 2018. Endelig blev det aftalt at igangsætte udbetalingen fra hendes aldersopsparing.

Da H samtidig ønskede at sikre M og sin datter bedst og længst muligt i tilfælde af dødsfald, blev der aftalt den maksimale sikringsperiode på 42 år på livrenten. Det er på nuværende tidspunkt, hvor udbetalingerne er startet, ikke muligt at ændre sikringsperioden.

Udbetalingerne på livrenten blev i pensionsbeviset/aftalen, som H underskrev, beregnet til 76.035 kr. om året, svarende til 6.335 kr. pr. måned. I pensionsbeviset/aftalen den 2. januar 2018, hvor ordningen var overført, blev udbetalingen beregnet til 85.564 kr., svarende til 7.130 kr. pr. måned.  Det af klageren anførte beløb på 8.800 kr. pr. måned har banken ikke kunnet finde noget sted. Af pensionsbeviset/aftalen fremgik endvidere sikringsperioden på 42 år. Af ”Detaljer om indtægt og formueforhold” fremgik for H’s vedkommende alene livrenten, hvilket netop skyldtes, at hun havde givet udtryk for, at hun ønskede at trække sig fra arbejdsmarkedet.

Banken vedstår tilbuddet til M om en kompensationen på 20.244 kr., der svarer til modregningen i M’s førtidspension i 2018. Banken ønsker ikke at tilbyde yderligere kompensation, da H’s fremtidige løbende udbetalinger fra henholdsvis livrenten og ratepensionen ikke vil medføre modregning i M’s førtidspension. En eventuel fremtidig modregning vil derfor alene bero på, om H fortsætter med at modtage lønindkomst, hvilket banken ikke kan være ansvarlig for.

Ankenævnets bemærkninger

Den 30. august 2017 blev der afholdt et rådgivningsmøde mellem Jyske Bank og klagerne M og H, der er ægtefæller. På mødet blev det aftalt at overføre klagerens pensionsordning, der bestod af en livrente, en ratepension og en aldersopsparing, fra selskabet P til en ordning via banken.

Ankenævnet finder efter det foreliggende ikke grundlag for at fastslå, at overførslen af klagerens H’s pensionsordning i sig selv var økonomisk ufordelagtig. Det fremgår af overførselsanmodningen, at H ønskede en bedre dækning herunder af hendes ægtefælle og datter ved død, og det må lægges til grund, at dette blev opnået blandt andet ved en aftale om en sikringsperiode på 42 år på den nye livrente.

I pensionsbeviset/aftalen vedrørende livrenten blev udbetalingerne med start i 2018 beregnet til 76.035 kr. om året, svarende til 6.335 kr. pr. måned og senere den 2. januar 2018, hvor ordningen var overført, til 85.564 kr., svarende til 7.130 kr. pr. måned. Ankenævnet finder ikke, at det kan lægges til grund, at banken tilsikrede klagerne, at udbetalingerne ville udgøre 8.800 kr. pr. måned.

Ankenævnet finder herefter, at banken ikke har pådraget sig et ansvar over for klagerne vedrørende hverken overførslen af pensionsordningen, udbetalingernes størrelse eller sikringsperiodens længde. Klagerne får derfor ikke medhold i deres påstand om, at banken skal betale erstatning vedrørende disse forhold.

Klagen vedrører herefter, om banken har pådraget sig et ansvar over for klagerne i forbindelse med sin rådgivning om at begynde udbetaling af H’s pensioner i 2018, hvor H fyldte 61 år.

Pensionsudbetalingerne og H’s samtidige lønindtægt medførte i 2018 og vil i nogle efterfølgende år, hvis H bibeholder sin lønindtægt, medføre en reduktion i M’s førtidspension.

Som anført i Jyske Banks brev af 3. maj 2019 kan banken se, at klagerne ikke er blevet rådgivet om betydningen af, at H påbegyndte udbetaling af pension uden at ophøre med at oppebære lønindtægter.

Ankenævnet finder, at banken herved begik en fejl. Ankenævnet bemærker herved, at bankens forudsætning om, at H trak sig fra arbejdsmarkedet, ikke fremgik klart af de fremlagte dokumenter, og at der ikke foreligger referater fra pensionsmøderne henholdsvis den 30. august 2017 og den 29. december 2017. Ankenævnet finder ikke, at klagerne alene på baggrund af beregningerne i ”Detaljer om indtægt og formueforhold” burde have indset bankens forudsætning.

Ankenævnet finder herefter, at banken ved betaling af erstatning eller på anden måde skal stille M som om, at H’s pensionsudbetalinger var aftalt til først at begynde, når H rent faktisk ophører på arbejdsmarkedet, dog længst til 2024, hvor H fylder 67 år, svarende til hendes folkepensionsalder.

Ankenævnet kan efter det foreliggende ikke beregne erstatningen størrelsesmæssigt, allerede fordi det er uoplyst, hvornår H ophører med at arbejde. Erstatningen skal udbetales årligt med tilbagevirkende kraft på grundlag af dokumentation for størrelsen af det beløb M’s pension er blevet nedsat med på grund af H’s indtægter.

Ankenævnets afgørelse

Jyske Bank skal inden 30 dage anerkende at være erstatningsansvarlig og betale erstatning som ovenfor anført.

Klagerne får klagegebyret tilbage.