Krav om erstatning for kurstab begrundet i mangelfuld ekspedition af omprioritering.

Sagsnummer:245/2020
Dato:20-01-2021
Ankenævn:Vibeke Rønne, Inge Kramer, Mette Lindekvist Højsgaard, Ida Marie Moesby, Finn Borgquist
Klageemne: -
Ledetekst:Krav om erstatning for kurstab begrundet i mangelfuld ekspedition af omprioritering.
Indklagede:Sparekassen Kronjylland
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører krav om erstatning for kurstab begrundet i mangelfuld ekspedition af omprioritering.

Sagsfremstilling

Klagerne M og H, der var kunder i Sparekassen Kronjylland, havde en fast ejendom, der i begyndelsen af 2020 var behæftet med et 1 % obligationslån i Totalkredit med restgæld på 904.570 kr. og restløbetid på 19 år.

Den 19. marts 2020 henvendte klagerne sig til sparekassen med henblik på at omlægge lånet og opnå et provenu på 250.000 kr. Samme dag sendte sparekassen via netbank to styk ”Vejledende beregning på omlægning af lån med beløb til udbetaling” til klagerne sammen med følgende besked:

”…

Som aftalt sender jeg beregninger på omlægning af jeres nuværende 1% obligationslån i Totalkredit.
Der er foretaget to beregninger - den ene med udgangspunkt i 1% lån over 20 år (det samme lån som I har i dag) og den anden med udgangspunkt i 0,5% lån over 15 år. Fælles for begge beregninger gælder det, at det udbetalte beløb andrager kr. 250.000 til brug for indfrielse af boliglån og billån (sidstnævnte så vidt jeg er oplyst) - og at husets værdi ligger på kr. 1.650.000, som vurderingen fra marts 2019 lyder på. Dvs. at der vil ske en belåning ud til ca 70% af denne værdi.
En sådan omlægning vil kræve en ny vurdering af huset blot til orientering.
Ved valg af 0,5% lånet vil den samlede ydelse stige med ca kr. 500 pr måned, når vi tager højde for, at I ikke længere skal afvikle et boliglån - der er ikke indregnet en ydelse på billån.
I skal være opmærksom på, at kurserne på obligationerne er meget faldende pga. stor usikkerhed i markedet forårsaget af Covid-19. Dette betyder, at der vil forekomme større kurstab på det nye lån, som I skal have udbetalt, og derfor anbefaler vi en kurssikring af lånet.
Lad os drøfte mulighederne når I har kigget fremsendte igennem.

…”

Beregningerne viste, at kursen på 1 % lånet udgjorde 98,46 inklusive kursfradrag på 0,20, og kursen på 0,5 % lånet udgjorde 99,50 inklusive kursfradrag på 0,20. Kursen på indfrielsen udgjorde 98,66. Af beregningerne fremgik endvidere blandt andet:

”…

Ønsker du et tilbud på lån, eller har du spørgsmål til beregningen, er du velkommen til at ringe til [navn telefonnummer].

Tallene er vejledende og lånetilbud forudsætter, at ejendommen er vurderet, og at lånet kan bevilges. Kurssikring kan således ikke ske på baggrund af denne vejledende beregning.

…”

Den 25. marts 2020 blev ejendommen vurderet.

Den 26. marts 2020 sendte sparekassen følgende besked til klagerne:

”…

Vi har netop modtaget belåningsvurderingen af jeres hus, som lyder på kr. 1.550.000, dvs en smule lavere end sidste år. Dette skyldes i flg. vurderingskonsulenten, at priserne i området er faldet siden sidste vurdering desværre.
Med udgangspunkt i denne værdi har jeg foretaget en opdateret beregning på baggrund af 0,5% obligationer og med en løbetid over 15 år og med udbetaling af et beløb på kr. 200.000.
Lad os tale sammen når I har kigget det igennem, evt. i morgen fredag.

…”

Beregningen af 26. marts 2020 er ikke fremlagt i sagen.

Den 27. marts 2020 (fredag) sendte sparekassen følgende besked til klagerne:

”…

Som aftal[t] sender jeg beregning på 1% obligationslån over 15 år.
Kurserne er steget en del i løbet af dagen, og der er derfor risiko for, at denne obligation lukker for tilbud fra på mandag. Kursen på 0,5% 15 år er tilsvarende steget, således kurstabet ikke vil være så stort.
Samtidig sender jeg en vejledning til afgivelse af jeres skatteoplysninger,. således vi kan trække oplysningerne direkte ind i vores systemer, og I dermed ikke skal sende årsopgørelser og lønsedler særskilt, blot et budget over de faste udgifter.
Vi tales ved på mandag

…”

Beregningen af 27. marts 2020 viste en omlægning af det eksisterende lån til et 15-årigt 1 % obligationslån med hovedstol på 1.089.000 kr., hvorved der ville fremkomme et provenu på 200.970 kr. Kursen på omprioriteringslånet udgjorde 99,21 inklusive kursfradrag på 0,20. De årlige omkostninger i procent udgjorde 1,94 % før skat og 1,47 % efter skat. Kursen på indfrielsen udgjorde 96,81.

Den 29. marts 2020 (søndag) sendte klagerne en oversigt over deres faste udgifter til sparekassen, og den 30. marts 2020 (mandag) sendte sparekassen en opdateret beregning på et 0,5 % lån med løbetid på 15 år. Beregningen er ikke fremlagt i sagen.

Den 31. marts 2020 sendte sparekassen et lånetilbud til klagerne vedrørende et 15-årigt 0,50 % obligationslån med hovedstol på 1.125.000 kr., hvorved der ville fremkomme et provenu på 200.656 kr. Kursen på omprioriteringslånet udgjorde 97,93 inklusive kursfradrag på 0,20. ÅOP udgjorde 1,61 % før skat og 1,28 % efter skat. Kursen på indfrielsen udgjorde 99,56. Samme dag, den 31. marts 2020 underskrev klagerne lånetilbuddet og dokumenterne vedrørende omprioriteringen.

Den 3. april 2020 kl. 15.18 ringede sparekassen til klagerne om kurssikring af indfrielsen. Klagerne har anført, at sparekassen tilbød at kurssikre indfrielsen til kurs 99,25, hvilket de sagde ja tak til, og at sparekassen kl. 16.09 ringede op igen og meddelte, at den ikke havde nået at låse kursen. Sparekassen har bestridt dette og har anført, at det under det første opkald på grund af tekniske problemer ikke var muligt at oplyse en kurs til klagerne, hvorfor rådgiveren ringede op igen. I den korte periode mellem de to samtaler lå kursen hele tiden tæt på 100. Klagerne besluttede fortsat at se tiden an.

Omprioriteringslånet blev udbetalt den 16. april 2020 og det eksisterende lån blev indfriet den 17. april 2020.

Parternes påstande

Den 7. maj 2020 har klagerne indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Sparekassen Kronjylland skal betale erstatning, hvorved de stilles som om omprioriteringen var blevet kurssikret den 27. marts 2020.

Sparekassen Kronjylland har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klagerne har anført, at de ønskede at gennemføre den omprioritering, som sparekassen beregnede 27. marts 2020. Ejendommen var da blevet vurderet. Sparekassen oplyste først på dette tidspunkt, at den skulle have deres budgetoplysninger m.v. med henblik på at foretage en kreditvurdering. Sparekassen burde have anmodet om budgetoplysningerne allerede i forbindelse med, at de den 19. marts 2020 henvendte sig til sparekassen med henblik på at omprioritere. I så fald ville de have fået lånetilbud og kurssikret den 27. marts 2020.

Ved først at anmode om budgetoplysninger otte dage efter deres henvendelse om omprioritering, blev sagen unødigt forsinket i fire dage. Sparekassen bør erstatte deres tab herved.

Den 31. marts 2020 fik de et lån der var 36.000 kr. højere end ved låneberegningen den 27. marts 2020.

Hvis rådgiveren i forbindelse med henvendelsen den 19. marts 2020 havde spurgt bare lidt ind til deres situation, ville hun have vidst, at de begge var uden arbejde, og proceduren med kreditgodkendelsen kunne være sat i gang.

Sparekassen havde i forbindelse med, at de omprioriterede i 2019, ikke udbedt sig budgetoplysninger.

Indfrielsen af det eksisterende lån beløb sig til 888.000 kr., hvilket var 22.000 kr. højere end beregnet den 27. marts 2020.

Den 3. april 2020 oplyste sparekassen, at de kunne spare cirka 7.000 kr. ved at kursikre indfrielsen, hvilket de sagde ja tak til. De var overbeviste om, at kurssikringen skete under telefonsamtalen. De vidste ikke, at der, som nu anført af sparekassen, var tekniske problemer den dag. Da sparekassen senere meddelte, at den ikke havde nået at kurssikre, var kursen tæt på 100, så de blev enige om at vente, og sparekassen påtog sig at holde øje med kursen i dagene op til påske. Sparekassen kontaktede dem ikke, selvom indfrielseskursen op til påske var nede på samme niveau som den 3. april 2020, hvilket de har fået oplyst af familiemedlemmer med tilknytning til bankverden­en. Sparekassen bør i hvert fald dække deres tab som følge af, at indfrielsen ikke blev kurssikret.

Sparekassen Kronjylland har anført, at sparekassen ikke har begået ansvarspådragende fejl, der kan danne grundlag for at udbetale noget beløb til klagerne.

Der var gennem hele forløbet jævnlig telefonisk kontakt mellem klagerne og sparekassen. Beregningerne, som sparekassen sendte til klagerne var alene vejledende, hvilket fremgik tydeligt.

Den 27. marts 2020 blev beregningen af samme dato drøftet pr. telefon, og klagerne besluttede sig for dette lån. Det blev samtidig oplyst både pr. telefon og i besked sendt via netbanken, at sparekassen skulle have adgang til skatteoplysninger og have tilsendt et budget til brug for kreditvurdering. Om baggrunden herfor oplyste sparekassen, at når ejendomsvurderingen var faldet, og realkreditlånet skulle være større, skulle der ske en kreditvurdering. Det var først på dette tidspunkt, at klagerne oplyste, at de begge var uden arbejde.

Under hensyn til GDPR ville banken først indhente økonomiske oplysninger, når klagerne havde besluttet at omlægge lånet.

Når Sparekassen udfærdiger låneberegninger kan der, når der er større kursudsving, som det har været tilfældet på grund af corona, være behov for flere beregninger for at sikre, at kunden har det fornødne grundlag for at træffe beslutning om en eventuel konvertering og tillægsbelåning skal foretages. Først når beslutning om lån er truffet bliver der udfærdiget lånetilbud.

Kreditgodkendelsen forelå den 31. marts 2020 og lånetilbuddet blev udarbejdet og accepteret af klagerne samme dag. Lånetilbuddet blev udfærdiget ud fra dagens kurser, så det passede med det provenu, der var aftalt.

Samme dag drøftedes kurssikring af det lån, der skulle indfries og det oplystes her at kursen lå omkring 99,7. Klagerne ønskede at se tiden an, og rådgiveren tilbød helt ekstraordinært at holde øje med kursen.

Det er ikke korrekt, at rådgiveren i forbindelse med sin opringning til klagerne den 3. april kl. 15:18 kunne låse kursen til 99,25, da hun på grund af tekniske problemer netop ikke kunne oplyse den korrekte kurs før opkaldet kl. 16:09. I tidsrummet mellem kl. 15:18 og kl. 16:09 lå kursen hele tiden tæt på 100. Klagerne besluttede igen at se tiden an.

I ugen op til påske lå kursen fortsat tæt på 100. Den 14. april 2020 kontaktede rådgiveren klagerne på ny. Indfrielseskursen var uændret tæt på 100, og det blev aftalt at gennemføre omprioriteringen.

Den samlede ekspeditionstid fra vurderingen den 25. marts 2020 til lånetilbuddet den 31. marts var på fem arbejdsdage, hvilket var acceptabelt – og især med baggrund i arbejdsforhold under corona.

Ankenævnets bemærkninger

Den 19. marts 2020 henvendte klagerne sig til Sparekassen Kronjylland, hvor de er kunder, med henblik på at omlægge et eksisterende realkreditlån i deres ejendom, der var optaget i 2019, og at opnå et provenu på 250.000 kr. Sparekassen sendte samme dag to vejledende beregninger til klagerne.

Den 25. marts 2020 blev ejendommen vurderet 100.000 kr. lavere end året før. Sparekassen udarbejdede den 27. marts 2020 en ny vejledende beregning om omlægning til et 15-årigt 1 % obligationslån på 1.089.000 kr. med et provenu på 200.000 kr. Klagerne ønskede denne omprioritering, men aftalen kunne ikke udføres, fordi sparekassen først ønskede at foretage en kreditvurdering. Baggrunden for kreditvurderingen var klagernes ønske om tillægsbelåning, som sparekassen blev bekendt med ved klagernes henvendelse den 19. marts 2020, og faldet i ejendomsværdien, som sparekassen blev bekendt med den 26. marts 2020. Det er uklart om baggrunden for kreditvurderingen også var, at klagerne havde mistet deres arbejde, hvilket sparekassen blev kendt med da parterne drøftede beregningen af 27. marts 2020 (fredag).

Ankenævnet finder, at det ikke var ansvarspådragende for sparekassen, at den undlod på et tidligere tidspunkt at anmode klagerne om oplysninger til brug for kreditvurdering, således at en omprioritering svarende til beregningen af 27. marts 2020 kunne have været gennemført.

Ankenævnet har herved lagt vægt på, at sparekassen gennemførte en omprioritering for klagerne i henhold til et lånetilbud den 31. marts 2020 – to ekspeditionsdage senere, og at den samlede ekspeditionstid regnet fra vurderingen af ejendommen var på fem ekspeditionsdage.

Ankenævnet finder det endvidere ikke godtgjort, at der den 3. april 2020 blev indgået aftale om kurssikring af indfrielsen, eller at sparekassen på andet grundlag er forpligtet til at godtgøre klagerne en eventuel besparelse på indfrielsen, som de måtte have kunnet opnå efterfølgende. Dette gælder uanset, at sparekassen ekstraordinært påtog sig at overvåge kursudviklingen.

Klagerne får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

 

Klagerne får ikke medhold i klagen.