Spørgsmål om fortrydelse af en indgået kurssikringsaftale og omprioriteringsaftale

Sagsnummer:236/2022
Dato:23-02-2023
Ankenævn:Henrik Waaben, Christina B. Konge, Karin Sønderbæk, Jacob Ruben Hansen og Anna Marie Schou Ringive
Klageemne:Realkreditbelåning - kurssikring
Ledetekst:Spørgsmål om fortrydelse af en indgået kurssikringsaftale og omprioriteringsaftale
Indklagede:Nordea Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører spørgsmål om fortrydelse af en indgået kurssikringsaftale og omprioriteringsaftale.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Nordea Danmark, og havde blandt andet havde et realkreditlån (-167) i Nordea Kredit.

Banken har oplyst, at klageren siden sommeren 2019 løbende havde drøftet med banken, at han ønskede at omlægge sit fastforrentede realkreditlån for derved at opnå en kursgevinst og få en 60 % belåning.

Banken har oplyst, at den fra slutningen af marts 2022 til 22. april 2022 var i kontakt med klageren via e-mail vedrørende obligationskurser i relation til indfrielsen af klagerens realkreditlån. Den 22. april 2022 anmodede klageren banken telefonisk om straks at indfri hans realkreditlån. Samme dag udarbejdede banken en terminskontrakt. Af dokumentet ”Terminskontrakt” af 22. april 2022 fremgik blandt andet:

”…

Lånetype                              Du ønsker at indfri dit realkreditlån i 1,000000 % Nordea Kredit ved at købe følgende obligationer. […]

Beløb                                    Obligationsbeløbet er 3.217.000,00 DKK

Effektuering                         Lånet indfries ved, at obligationerne leveres til realkreditinstituttet den 16-05-2022.

Købskurs                              Obligationerne afregnes til kurs 82,925 (spotkurs 82,950 med frad[r]ag/tillæg på -0,025)

Aftalen låser kursen           Med aftalen låser du kursen på obligationerne til indfrielse af dit realkreditlån. I praksis betyder, at du har forpligtet dig til, at de bagvedliggende obligationer leveres til realkreditinstituttet på indfrielsesdatoen. […]

Misligholdelse […]              Hvis ikke denne aftale bortfalder, og du mod forventning ikke overholder aftalen eller ikke overholder betingelserne i indfrielsestilbuddet, betragtes det som misligholdelse af aftalen.

Vi opgør tab eller gevinst ved, at obligationerne købes til en reguleret aftalekurs og sælges igen til aktuel markedskurs.

Tab skal betales

Er den aktuelle markedskurs på opgørelsestidspunktet lavere end den regulerede aftalekurs, er der et tab ved opgørelsen, som du skal betale.

Andre bestemmelser          I øvrigt gælder bankens ”Generelle vilkår for privatkunder”, ”Politik om databehandling”, samt ”Værdipapirhandel i Nordea – Detailkunder” og ”Nordeas Ordreudførelsespolitik” samt ”Nordea Kredits forretningsbetingelser” og ”Politik om databehandling – Nordea Kredit”.

…”                                        

Banken har oplyst, at klageren underskrev terminskontrakten den 22. april 2022.

Den 26. april 2022 modtog klageren vejledning og rådgivning af banken i forbindelse med optagelse af lån til omlægning af lån med provenu. Banken udarbejdede i den forbindelse dokumenterne ”Vejledning og rådgivning om lån med pant i fast ejendom” og ”Omprioriteringsaftale”. Af dokumentet ”Vejledning og rådgivning om lån med pant i fast ejendom” af 26. april 2022 fremgik blandt andet:

”…

Opsummering af finansiering

Anbefaling

På baggrund af vores risikovillighed og økonomi er vi blevet anbefalet at optage følgende lån:

  • Nordea BoligPuls u/afdrag

Valgt finansiering

Vi har valgt at optage følgende lån:

Nordea BoligPuls u/afdrag på 3.000.000 kr. med en rente på 1,0760 %, en løbetid på 30 år samt en afdragsfri periode på 10 år. Lånet har en omkostning i procent (ÅOP) på 1,1 %.

…”

Af dokumentet ”Omprioriteringsaftale” fremgik blandt andet:

”…

Indfrielsesmetode               Ifølge terminssikringsaftale

Indfries pr                            16.05.2022

Opsagt pr                            

Andre bestemmelser          I øvrigt gælder bankens Generelle vilkår for privatkunder og Politik om databehandling.

…”

Banken har oplyst, at klageren underskrev omprioriteringsaftalen den 26. april 2022.

Banken udarbejdede en låneaftale for BoligPuls-lånet. Banken har oplyst, at klageren underskrev låneaftalen den 2. maj 2022, og at pantebrevet blev tinglyst den 5. maj 2022.

Den 9. maj 2022 anmodede klageren banken om at oplyse, om han kunne udtræde af kurssikringsaftalen.

Den 10. maj 2022 svarede banken, at det var muligt at udtræde af aftalen, men at det på grund af markedet ikke kunne gøres uden omkostninger for klageren. Klageren købte obligationerne til 82,925 og de kunne sælges til kurs 78,15, hvilket ville give et tab på 153.611,75 kr. ekskl. omkostninger til kurtage på 6.000 kr., som klageren skulle betale, hvis han ønskede at udtræde af aftalen.  

Samme dag anførte klageren, at obligationerne endnu ikke var handlet, da dette først skete den 16. maj 2022, hvorfor han burde kunne fortryde uden realisering af et tab. Klageren anmodede banken om at oplyse, om bankens svar betød, at han ikke havde fortrydelsesret, og om der var andre muligheder for at udtræde af aftalen. Samme dag svarede banken, at der ikke var fortrydelsesret på kurssikringen. Banken anførte, at man ellers ville kunne spekulere mod banken.

Parterne var herefter i dialog, indtil banken den 21. juni 2022 afviste klagerens indsigelse.

Parternes påstande

Den 16. juni 2022 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Nordea Danmark imødekommer hans fortrydelse af omprioriteringsaftalen, og at hans oprindelige realkreditlån reetableres uden omkostninger for ham.

Nordea Danmark har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at han i henhold til bankens ”Almindelige bestemmelser for lån og kreditter til private formål” pkt. 20 var berettiget til at fortryde sin kurssikrings- og omprioriteringsaftale. Han kunne dermed fortryde en aftale om lån eller kredit.  

Han blev på intet tidspunkt rådgivet om, at bankens ”Almindelige bestemmelser for lån og kreditter til private formål” blev tilsidesat af reglerne i forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 14. Han var som bankkunde og almindelig privat forbruger meget ringe stillet lovmæssigt, når han ikke på noget tidspunkt blev oplyst om disse særlige vilkår. Alle aftaler blev modtaget sporadisk efter gennemførte samtaler og blev underskrevet efterfølgende.

Det var en klar mangel fra bankens side, at der af omprioriteringsaftalen ikke fremgik en dato for opsigelse, idet feltet ”Opsagt pr” var blankt. Han ønskede at fortryde omprioriteringsaftalen, da obligationerne endnu ikke var indfriet, idet dette først skete den 16. maj 2022. Terminssikringsaftalen ville samtidig hermed blive ophævet, da disse aftaler hang sammen.

Hans 14 dages fortrydelsesret blev reduceret til kun fem dage, som følge af hans indgåelse af kurs-/terminssikringsaftale. Da den ene aftale ikke kunne stå alene, er det uklart, hvilken aftale der styrede eller overstyrede spørgsmålet om fortrydelse.

Hans fortrydelse skete ikke som led i spekulation, men grundet en reel fortrydelse af den indgåede omprioriteringsaftale.

Ankenævnets afgørelse nr. 467/2019 omhandlede ikke samme problematik, som var gældende i hans sag, hvorfor den ikke er relevant.

Nordea Danmark har anført, at klageren ikke kan fortryde aftalen om kurssikring til indfrielsen af klagerens realkreditlån.

Banken og klageren indgik den 22. april 2022 en bindende aftale om kurssikring til indfrielse af klagerens realkreditlån. Af terminskontrakten fremgår udtrykkeligt, at klageren låste kursen på obligationerne til indfrielse af realkreditlånet. Klageren forpligtede sig til, at de bagvedliggende obligationer blev leveret til realkreditinstituttet på indfrielsesdatoen.

Banken oplyste under telefonmødet den 22. april 2022 udtrykkeligt klageren om, at der ikke var nogen vej tilbage, og klageren var således inden kurssikringsaftalens indgåelse bekendt med, at aftalen ikke kunne fortrydes. Banken har en fast forretningsgang for den dialog, den havde med kunder, inden indgåelse af kurssikrings-/rentesikringsaftaler. Det er en ufravigelig del af denne proces, at kunder blev gjort opmærksom på, at aftalen ikke kunne fortrydes.

Den lovpligtige fortrydelsesret efter forbrugeraftaleloven gælder ikke aftaler om finansielle tjenesteydelser omfattet af lov om realkreditlån og realkreditobligationer, jf. Forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 14. Dette var i overensstemmelse med Ankenævnets praksis i blandt andet sagsnr. 467/2019, hvor Ankenævnet fandt, at der var indgået en bindende aftale om kurssikring.

Bankens almindelige bestemmelser for lån og kreditter for private punkt 20 fandt hverken anvendelse i forhold til terminskontrakten eller omprioriteringsaftalen, da disse aftaler hverken omhandlede lån eller kredit, hvorfor vilkårene ikke blev vedlagt aftalerne. Aftalerne henviste derimod blandt andet til bankens generelle vilkår for privatkunder, der ikke indeholdt vilkår om fortrydelsesret. Bankens almindelige bestemmelser for lån og kreditter for private finder derimod anvendelse for klagerens boliglån, BoligPuls.

Banken handlede ikke ansvarspådragende i forbindelse med rådgivningen om kurssikring.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren var kunde i Nordea Danmark og havde blandt andet et realkreditlån (-167) i Nordea Kredit.

Den 22. april 2022 anmodede klageren banken om straks at indfri hans realkreditlån. Banken udarbejdede en terminskontrakt, som klageren underskrev samme dag.

Den 26. april 2022 modtog klageren vejledning og rådgivning af banken i forbindelse med optagelse af lån til omlægning af lån med provenu. Banken udarbejdede dokumenterne ”Vejledning og rådgivning om lån med pant i fast ejendom” og ”Omprioriteringsaftale”. Klageren underskrev omprioriteringsaftalen den 26. april 2022.

Banken anbefalede klageren et BoligPuls-lån og udarbejdede en låneaftale. Banken har oplyst, at klageren underskrev låneaftalen den 2. maj 2022, og at pantebrevet blev tinglyst den 5. maj 2022.

Den 9. maj 2022 anmodede klageren banken om at oplyse, om han kunne udtræde af sin kurssikringsaftale.

Den 10. maj 2022 svarede banken, at det var muligt at udtræde af aftalen, men at det på grund af markedet ikke kunne gøres uden omkostninger for klageren. Han havde købt obligationerne til 82,925, og de kunne sælges til kurs 78,15, hvilket ville give et tab på 153.611,75 kr. ekskl. omkostninger til kurtage på 6.000 kr. Hvis klageren ønskede at udtræde af aftalen, skulle klageren betale tabet.

Idet klageren den 22. og 26. april 2022 underskrev terminskontrakten og omprioriteringsaftalen, finder Ankenævnet, at der var indgået en bindende aftale om kurssikring af indfrielsen af klagerens realkreditlån.

Ankenævnet finder, at omprioriteringsaftalen er omfattet af lov om realkreditlån og realkreditobligationer, hvorfor denne ikke kan fortrydes, jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 14.

Ankenævnet finder det ikke godtgjort, at banken har pådraget sig erstatningsansvar over for klageren som følge af mangelfuld rådgivning eller på anden måde.

Klageren får herefter ikke medhold.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.