Kautionists indsigelse mod kautionsforpligtelse begrundet i misforhold til kautionistens økonomi

Sagsnummer:75/2019
Dato:17-03-2020
Ankenævn:Vibeke Rønne, Inge Kramer, Karin Duerlund, Morten Bruun Pedersen, Anna Marie Schou Ringive
Klageemne:Kaution - hæftelse
Kaution - stiftelse
Ledetekst:Kautionists indsigelse mod kautionsforpligtelse begrundet i misforhold til kautionistens økonomi
Indklagede:Jyske Bank
Øvrige oplysninger:OF
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører klagerens indsigelse mod en kautionsforpligtelse begrundet i misforhold til hendes økonomi.

Sagens omstændigheder

Den 16. september 2013 underskrev klageren en erklæring til Jyske Bank om selvskyldnerkaution for sin ægtefælles lån nr. -994 i banken. Lånet var et erhvervslån på 500.000 kr. Af kautionserklæringen fremgik blandt andet:

”…
Du har fået:
• kopi af denne kautionserklæring og den aftale du kautionerer for
• låntagers seneste årsopgørelse og 3 seneste lønsedler
• pjecen "Information om kaution", og den er gennemgået
…”

Banken har oplyst, at lånet og kautionen løbende blev genforhandlet/forlænget, senest ved aftaler underskrevet den 31. maj 2018, hvor gælden på lånet uændret var 500.000 kr. Lånet skulle genforhandles den 15. september 2018 og blev da ikke forlænget. Banken har fremlagt dokumenterne vedrørende forlængelsen af lånet og kautionen i maj 2018.

Den 26. november 2018 gik ægtefællen konkurs.

Ved et brev af 10. december 2018 gjorde banken på baggrund af konkursen kautionen gældende over for klageren. Banken opgjorde kautionskravet til 524.744,38 kr. 

Den 10. februar 2019 indgav klageren en klage til Ankenævnet over Jyske Bank med påstand om, at banken skulle frafalde kautionen.

Under klagesagen nedsatte banken kautionskravet til 500.000 kr., jf. Lov om finansiel virksomhed § 48, stk. 4, hvorefter en kautionist ikke kan hæfte for et beløb, der er større end lånets hovedstol eller kredittens maksimum ved kautionsaftalens indgåelse.

Under sagen er der fremlagt årsrapporter for ægtefællens virksomhed, som var en landbrugsvirksomhed, for 2012 og 2013 samt skattemæssige årsopgørelser for klageren for årene 2013 - 2017. Af de skattemæssige årsopgørelser fremgår følgende personlige indkomster før AM-bidrag:

 

2013(kr.)

2014(kr.)

2015 (kr.)

2016(kr.)

2017(kr.)

Lønindkomst mv.

 

 

 

24.948

139.234

Indkomst privat dagpleje, hushjælp mv.

1.875

1.960

1.950

2.025

 

Indkomst medarbejdende ægtefælle

215.500

219.400

125.000

125.000

50.747

Pensioner, dagpenge, stipendier mv.

 

 

48.150

30.247

133.178

Grplivsforsikr. via fagforening, legater og bestemte pers.goder

 

14.823

121.543

33.148

40.726

Parternes påstande

Klageren har nedlagt påstand om, at Jyske Bank skal frafalde kautionen.

Jyske Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at kautionen stod i misforhold til hendes økonomi.

Hun havde ingen selvstændig indkomst og hendes formue var begrænset til et jordstykke på knap 3.000 m2, som var købt i 2008 var købt for 250.000 kr., og hvis værdi sandsynligvis var stærkt reduceret på kautionstidspunktet i 2013. En ejendomsmægler har i forbindelse med en vurdering af M’s ejendom under konkursen vurderet jodstykkets værdi til under 50.000 kr.

Hverken på kautionstidspunktet i 2013 eller senere har hun haft en økonomi, som kunne bære en kaution på 500.000 kr.

Siden kautionstidspunktet i 2013 er der ikke indhentet oplysninger om hendes økonomi. Det fremgår klart af alle senere forlængelser, at de er forlængelser af en tidligere kaution.

Den fremlagte årsrapport for virksomheden for 2012 dokumenterer, at der ikke har været overskud at dele med hende. Årsrapportens konto for udtræk til privat udgør ingen indikation af virksomhedens overskud. Da alle familiens penge var i virksomheden, måtte der selvfølgelig udtrækkes penge herfra til privat, uanset hvilket overskud der genereres.

Der har været underskud i næsten alle år. Hun har ikke fået udbetalt penge fra driften, men alene penge til livets underhold. Overførsel til medarbejdende ægtefælle er foretaget for social sikring og kan ikke bruges som dokumentation for indtægt. Banken har ikke stillet likviditet til rådighed for lønudbetaling til hende.

Medarbejdende ægtefælle er et udtryk for, at der kan overføres en del af virksomhedens overskud før renter. Det er derfor ikke korrekt at anvende brug af denne ordning til at dokumentere at der er overskud hos ægtefælle til at kautionere.

Jyske Bank har anført, at kautionen på 500.000 kr. ikke kan tilsidesættes. Kautionserklæringen af 31. maj 2018 erstattede de tidligere afgivne kautionserklæringer for erhvervslånet. Ved sin underskrift på kautionserklæringen har klageren bekræftet bankens information til hende om kautionsforpligtelsen, og kautionen stod ikke i misforhold til hendes økonomi.

Ved løbende møder mellem bankens rådgivere og begge ægtefæller omkring økonomien i virksomheden har det klart fremgået, at klageren har ydet en væsentlig arbejdsindsats både med kontorarbejde og arbejde med besætningen i landbrugsvirksomheden.

I 2013 var klageren i den erhvervsaktive alder af 53 år og kunne derfor forventes fortsat at have mindst ti år tilbage som fuldt aktiv på arbejdsmarkedet.

Der blev månedligt overført 25.000 kr. fra ægtefællens virksomhed til klagerens Totalkonto i banken. Mindst halvdelen må formodes at være vederlag for klagerens arbejde i virksomheden.

Som medarbejdende ægtefælle må klageren have haft mindst et arbejdsomfang svarende en halvtidsstilling, da det er betingelsen for at selvangive som medarbejdende ægtefælle. Lønindkomsten udenfor landbrugsvirksomheden må således have haft et omfang under en halvtidsstilling.

Klagerens selvangivne lønindtægt i 2017 på 139.234 kr. var indtjent ved arbejde uden for landbrugsvirksomheden.

Det må antages, at klageren efter ophøret af virksomheden fremadrettet vil være i stand til at have en årlig lønindkomst på minimum 290.000 kr. om året ved fuldtids beskæftigelse. Derudover modtager klageren årlige pensionsindtægter, som i 2017 er selvangivet til 133.178 kr. Pensionsindtægterne hidrører ikke fra pensionsordninger i banken.

I 2016 og 2017 har klageren selvangivet pensionsfradrag på henholdsvis kr. 60.540 og kr. 25.014. Der har således været foretaget indbetaling på både rateforsikring og livsvarig livrente tilhørende klageren.

Pr. den 1. oktober 2018 udgjorde den offentlige ejendomsvurdering af klagerens jordstykke 360.000 kr.

Ud fra en samlet vurdering af både lønindtægter i og uden for landbruget, klagers erhvervsaktive alder, pensionsindtægter, pensionsordninger og anden formue, stod selvskyldnerkautionen ikke i misforhold til hendes økonomi på tidspunktet for underskriften for kautionserklæringen i maj 2018.

Ankenævnets bemærkninger

I 2013 kautionerede klageren for sin ægtefælles erhvervslån på 500.000 kr. i Jyske Bank. Lånet og kautionen blev løbende genforhandlet/forlænget, senest i maj 2018, hvor gælden på lånet uændret var 500.000 kr. Ægtefællen gik konkurs i november 2018 og på den baggrund anmodede banken ved brev af 10. december 2018 klageren om at indfri kautionen ved betaling af 524.744,38 kr. Banken har under klagesagen nedsat sit kautionskrav til 500.000 kr., jf. Lov om finansiel virksomhed § 48, stk. 4, hvorefter en kautionist ikke kan hæfte for et beløb, der er større end lånets hovedstol eller kredittens maksimum ved kautionsaftalens indgåelse.

Klageren har ved sin underskrift på kautionserklæringen i 2013 bekræftet at have modtaget nærmere opregnet økonomisk materiale og at have fået udleveret og gennemgået pjece om kaution. Ankenævnet finder herefter, at det må lægges til grund, at klageren blev informeret om indholdet og konsekvenserne af kautionsforpligtelsen, jf. den dagældende bekendtgørelse nr. 928 af 28. juni 2013 om god skik for finansielle virksomheder § 22, stk. 2, jf. nu lov om finansiel virksomhed § 48, stk. 1.

Det følger af den på kautionstidspunktet gældende bekendtgørelse nr. 928 af 28. juni 2013 om god skik for finansielle virksomheder § 22, stk. 1, jf. nu lov om finansiel virksomhed § 48, stk. 10, at et pengeinstitut ikke må medvirke til ydelse af lån mod kaution, hvis kautionsforpligtelsen står i misforhold til kautionistens økonomi.

I 2013, hvor klageren påtog sig kautionen, havde klageren en indkomst på cirka 215.000 kr. som medarbejdende ægtefælle i ægtefællens virksomhed, som hun kautionerede for. Klagerens aktiver bestod af et jordstykke på knap 3.000 m2, som hun havde erhvervet i 2008, for en købesum på 250.000 kr.

Klageren påtog sig ikke nye kautionsforpligtelser efter 2013, idet der alene var tale om, at den eksisterende forpligtelse løbende blev forlænget. Under disse omstændigheder finder Ankenævnet, at spørgsmålet, om kautionen skal tilsidesættes helt eller delvist som følge af misforhold til kautionistens økonomi, skal afgøres på grundlag af omstændighederne ved indgåelsen af kautionsaftalen i 2013.

Ankenævnet finder, at banken burde have bortset fra klagerens indtægt som medarbejdende ægtefælle, i forbindelse med vurderingen af, om kautionen stod i misforhold til klagerens økonomi. Ankenævnet har herved lagt vægt på, at banken måtte forudsætte, at denne indtægt ville bortfalde, hvis kautionen blev aktuel på grund af ægtefællens misligholdelse. Ankenævnet har endvidere lagt vægt på, at der ikke foreligger sådanne oplysninger om klagerens erhvervsforhold, herunder uddannelse mv., at banken havde grundlag for at antage, at klageren kunne oppebære en tilsvarende indtægt ved andet arbejde.

Derimod kunne banken lægge vægt på klagerens formueforhold. Der foreligger ikke oplysninger om jordstykkets værdi i 2013, der er det relevante tidspunkt. Da klageren ikke har dokumenteret, at jordstykkets værdi i 2013 var lavere end værdien på købstidspunktet, og da banken ikke har godtgjort, at værdien var højere, lægger Ankenævnet til grund, at værdien i 2013 svarede til værdien på købstidspunktet i 2008 og således udgjorde 250.000 kr.

Under de anførte omstændigheder finder Ankenævnet, at det vil være urimeligt fuldt ud at gøre kautionsforpligtelsen gældende jf. aftalelovens § 36. Efter en samlet bedømmelse nedsætter Ankenævnet herefter kautionsforpligtelsen skønsmæssigt til 250.000 kr. jf. herved UFR 2010.1628H.

Ankenævnets afgørelse

Jyske Bank skal inden 30 dage nedsætte klagerens kautionsforpligtelse til 250.000 kr.

Klageren får klagegebyret tilbage.