Tvang. Køb og salg af præmieobligationer.

Sagsnummer:570/1992
Dato:12-03-1993
Ankenævn:Peter Blok, Niels Busk, Gert Bo Gram, Niels Bolt Jørgensen, Lars Pedersen
Klageemne:Værdipapirer - præmieobligationer
Udlån - stiftelse
Ledetekst:Tvang. Køb og salg af præmieobligationer.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Den 28. december 1988 underskrev klageren lånedokument vedrørende et lån på 31.000 kr. På gældsbrevets side 2 umiddelbart inden klagerens underskrift er med maskinskrift tilføjet:

"Jeg erklærer mig indforstået med, at provenuet af nærværende renteafgiftsfritagne omlægningslån indsættes på konto nr. (...........) der herefter nedskrives til kr. 0,00."

Det fremgår endvidere af sagen, at klageren henholdsvis den 15. og 27. marts 1990 anmodede indklagede om at købe henholdsvis nominelt 1000 kr. præmieobligationer 1977/2 og 1000 kr. præmieobligationer 1977/5. Papirerne er afregnet til klageren til henholdsvis kurs 339,3 og kurs 354,5 med valør henholdsvis den 23. marts og 3. april 1990.

Præmieobligationerne indkøbt med valør den 3. april 1990 er på klagerens anmodning af 11. april 1990 solgt med valør 20. april 1990 til kurs 330.

Den 8. august 1990 anmodede klageren indklagede om at sælge nominelt 1500 kr. præmieobligationer 1977/2, og denne ordre er afregnet med valør 13. august 1990 til kurs 249.

Af sagen fremgår, at indklagede den 16. december 1992 har foretaget fogedforretning mod klageren vedrørende lånet stiftet den 28. december 1988.

Ved klageskema af 28. oktober 1992 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at frafalde den verserende fogedsag.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Klageren har anført, at hans underskrift på lånedokumentet er afgivet under tvang, idet der ellers skulle betales forbrugsrenteafgift eller lånet skulle indfries. Klageren er pensionist og modtager ikke længere invaliditetstillæg, hvorfor han er ude af stand til at fortsætte lånets afvikling. Med hensyn til de foretagne afregninger af præmieobligationshandlerne finder klageren, at afregning er sket for sent og som følge heraf til en forkert kurs.

Indklagede har anført, at klageren i december 1988 som følge af ændringer i forbrugsrenteafgiftsloven fik omlagt en kredit til et lån for at undgå at skulle betale renteafgift. Det bestrides, at indklagede har udøvet tvang overfor klageren i forbindelse med lånedokumentets underskrivelse. De gennemførte handler med præmieobligationer er foretaget efter aftale med klageren. Klageren burde endvidere på et tidligere tidspunkt have klaget herover, såfremt han var utilfreds med indklagedes dispositioner.

Ankenævnets bemærkninger:

Ankenævnet finder ikke grundlag for at antage, at klagerens underskrift på lånedokumentet af 28. december 1988 er afgivet under tvang, eller at der i øvrigt foreligger fohold, som kan medføre, at klageren ikke hæfter for gælden.

Det findes ikke godtgjort, at der er begået fejl af indklagede i forbindelse med klagerens køb og salg af præmieobligationer.

Som følge af det anførte

Den indgivne klage tages ikke til følge.