Spørgsmål om indgåelse af mundtlig aftale om kurssikring

Sagsnummer:337/2022
Dato:09-05-2023
Ankenævn:Henrik Waaben, Morten Winther Christensen, Jimmy Bak, Tina Thygesen og Anna Marie Schou Ringive
Klageemne:Realkreditbelåning - øvrige spørgsmål
Realkreditbelåning - kurssikring
Ledetekst:Spørgsmål om indgåelse af mundtlig aftale om kurssikring
Indklagede:Spar Nord Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører spørgsmål om indgåelse af mundtlig aftale om kurssikring.

Sagens omstændigheder

M og H var kunder i Spar Nord Bank. Klagerne havde finansieret købet af deres ejendom, ved et 30-årigt, fastforrentet, 1 % realkreditlån med en hovedstol på 2.984.000 kr., som var optegnet via Spar Nord Bank i Totalkredit.

Den 19. maj 2022 afholdt M et møde med banken, hvor de drøftede konvertering af lån. Banken udarbejdede efter mødet en vejledende beregning på et 30-årigt, variabelt forrentet, F-kort-lån med en hovedstol på 2.368.000 kr. Det fremgik af beregningen, at lånets rente blev ændret hvert halve år, og at det oprindelige låns restgæld ved konverteringen ville blive nedbragt med 518.509 kr. Herudover fremgik, at indfrielsen skete med kurskontrakt.

Banken har oplyst, at klagerne den 7. juni 2022 meddelte banken, at de ønskede at omlægge deres daværende lån til et F-kort-lån. Banken har oplyst, at klagerne den 9. juni 2022 sendte banken en besked, hvori de meddelte, ”vi ønsker at ændre vores lån til F-kort”.

Fredag den 10. juni 2022 afholdt M og banken et telefonmøde. Banken har oplyst, at parterne under dette møde indgik en aftale om kurssikring af indfrielsen af klagernes oprindelige lån og optagelsen af klagernes nye lån. Klagerne har oplyst, at de alene anmodede banken om at udarbejde et tilbud om konvertering til et F-kort-realkreditlån.

Banken har oplyst, at den samme dag og under telefonmødet købte de obligationer, der skulle anvendes til indfrielsen af klagernes oprindelige lån.

Mandag den 13. juni 2022 skrev M til banken:

”…

Jeg har måske misforstået dig, da du ringede, men jeg forstod på dig, at det var vigtigt, at jeg underskrev det nye lån her i løbet af weekenden, for at sikre mig den meget god kurs, som der var. Men jeg kan ikke se, at jeg har modtaget noget i ”underskriftsrummet” eller andre steder.

…”

Samme dag svarede banken:

”…

Det burde også være sendt til underskrift hos jer. Desværre er der sket en fejl i vores system og derfor arbejder de fortsat på at få det ud til underskrift i jeres netbank. Beklager det ikke er sket i fredags, som jeg sagde det ville.

Når de finder systemfejlen og får det sendt til jer, må i meget gerne underskrive samme dag.

…”

Samme dag svarede M:

”…

Hvordan i forhold til kurs. Er der sket noget der, eller er aftalen låst til kursen i fredags.

…”

Samme dag svarede banken:

”…

Kurserne er låst fast, det er bare papirarbejdet der fejler.

…”

Banken har oplyst, at M samme dag svarede:

”…

Det lyder super godt.

...”

Tirsdag den 14. juni 2022 modtog klagerne dokumenterne ”Totalkredits standardvilkår for privatkunder (låneguiden)”, ”Informationsblad ESIS”, ”Refinansieringsaftale”, ”Underskriftsdokument”, ”Låne og pantsætningsaftale”, ”Garanti realkredit”, ”Fastkursaftale ved udbetaling”, ”Tilbud på lån”, ”Simpelt låneoverblik”, ”Tilbud om omlægning af lån” og ”Tilbud om indfrielse af lån”.  

Af alle dokumenter fremgår blandt andet ejendomsnummeret 1369904.

Af tilbud om indfrielse af lån fremgik blandt andet:

”…

Beløb og obligationer til indsendelse

Kontantbeløb   kr. 22.653,70

Obligationer i fondskode 0952729 med renter til 01.07.2022 kr. 2.868.231,93

Obligationer skal overføres til Totalkredit VP-kontonr. [-002].

…”

Af tilbud om omlægning af lån fremgik blandt andet:

”…

Specifikation af lån, der indfries

Nøgletal                                                       Obligationslån

Restgæld                                                     2.886.509

Rentesats i procent pr. år                           1,00

Bidragssats i procent pr. år                        0,74

Lånets restløbetid i år                                 29

Kurs                                                            78,20

Indfrielsesmetode                                       Obligation (1)

Nutidsværdi efter skat*                               2.682.011

Långiver                                                      Totalkredit

  1. I beregningen er forudsat, at lånet indfries ved indlevering af obligationer. Indfrielseskursen fastsættes først endeligt ved køb af obligationerne.

…”

Af fastkursaftale ved udbetaling fremgår blandt andet, at aftalen udgjorde en bekræftelse af den indgåede fastkursaftale pr. 17. juni 2022, at fastkursaftalen blev indgået den 14. juni 2022 kl. 11:48, hvorefter klagerne optog et variabelt forrentet lån med en obligationshovedstol på 2.277.000 kr. med en kursværdi på 2.267.892 kr. til en kurs på aftaletidspunktet på 99,8100 og en aftalt kurs på 99,6000. Herudover fremgår, at aftalen om kurssikring var bindende.

Samme dag skrev M til banken:

”…

Vil du i første omgang venligst bekræfte, at tilbuddet til underskrift er i overensstemmelse med kursen i fredags.

Vil du samtidig oplyse mig, om kurserne i dag er bedre end i fredags, for så vil jeg gerne have ændret tilbuddet i overensstemmelse med dagens kurs.

Jeg ser frem til en hurtig tilbagemelding fra dig, da jeg ellers ikke har mulighed for at acceptere det fremsendte tilbud.

…”

Samme dag svarede banken:

”Dokumenterne er udarbejdet på baggrund af det, som I aftalte med [rådgiver] i fredags. Kurssikringen af indfrielsen skete i fredags, men systemet har ikke kunne danne dokumenterne før i dag. Så dokumenterne matcher 100% situationen i fredags.

Kursen på jeres lån er lavere i dag, men jeg har ikke mulighed for at ændre kursen, da kurssikringen som nævnt allerede skete fredag.

Lad mig endelig høre, hvis det giver anledning til spørgsmål.

…”

Samme dag svarede M:

”…

Jeg skal være sikker på, at jeg forstår dig. Det vil være en fordel for mig, at få dagens kurs frem for kursen i fredags?

I givet ønsker jeg det, og jeg kan ikke se, hvorfor det ikke skulle være muligt, jeg har jo (på grund af jeres systemer) ikke underskrevet en aftale endnu, og har heller ikke før i dag kunne se den endelige aftale (igen på grund af jeres systemer).

…”

Samme dag svarede banken:

”…

Kursmæssigt havde det været bedre at vente til i dag, da kursen er lavere på indfrielsen, men det var ikke nemt at spå om i fredags. Der må I have nikket til, at [rådgiver] skulle køre sagen igennem. Hvis vi skal ud af kurssikringen, vil det blive for egen regning, så det vil næppe kunne svare sig.

…”

Samme dag svarede M:

”…

Som vi har forstået det, så vil en låneomlægning med dagens kurs, 14. juni 2022, betyde, at vi vil få en gevinst/besparelse på indfrielseskursen på ca. 90.000 kr. i forhold til kursen i fredags.

Vi har ligeledes forstået på [rådgiver 2], at I mener, at vi allerede i fredags endeligt har indgået en aftale, og at det ca. vil koste os 110.000 kr., at ”komme ud” af den aftale.

Vi har nu haft lejlighed til at få gennemset det fremsendte tilbud.

Som det fremgår mange steder af de forskellige dokumenter, så er der tale om tilbud fra Spar Nord og Totalkredit omkring ændring af vores lån. Det fremgår forudsætningsvist af dokumenterne, som er sendt til vores underskrift, at vores underskrift er en gyldighedsbetingelse, ligesom der i flere af dokumenterne i øvrigt er indsat andre gyldighedsbetingelser. Vi har derfor ikke indgået nogen endelig aftale endnu. Her skal det igen præciseres, at grunden til at der ikke er indgået nogen aftale endnu, beror alene på jeres tekniske forhold.

Vi skal samtidig bemærke, at vi ikke umiddelbart kan se, om udgifterne til jer, er i overensstemmelse med den pris, som vi har aftalt.

Vi ønsker stadig at ændre vores lån, vi ønsker blot den nye kurs.

Vi skal præcisere, at vi ikke hermed har afvist det fremsendte låntilbud, vi har bare et behov for at få afklaret omstændighederne.

…”

Banken har fremlagt en fondsnota af 15. juni 2022, hvoraf det fremgår, at banken den 10. juni 2022 købte obligationer (fondskode 952729) til en kursværdi på nominelt 2.868,231,93 kr. til kurs 78,20050 svarende til et beløb på 2.242.971,71 kr. Det fremgik herudover, at handlen var en kurskontrakt/termin og vedrørte lånenummer 1369904.

Klagerne har oplyst, at de den 15. juni 2022 underskrev lånedokumenterne og har anført, at de gjorde dette under protest.

Parternes påstande

Den 30. august 2022 har klagerne indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Spar Nord Bank skal stille dem som om, at de indgik en fastkursaftale og aftale om realkreditlån med banken den 15. juni 2022. Subsidiært, at de tilkendes en godtgørelse for et økonomisk tab på 100.000 kr.

Spar Nord Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klagerne har blandt andet anført, at de ikke har indgået en aftale finansiering eller kurssikring med banken eller Totalkredit.

Der var ikke forud for deres underskrift af 15. juni 2022 indgået en aftale om et nyt realkreditlån.

Banken har bevisbyrden for, at parterne den 10. juni 2022 indgik en mundtlig aftale om et realkreditlån. Banken har ikke løftet denne bevisbyrde. En så kompliceret aftale, som er så økonomisk byrdefuld, kan ikke indgås på et telefonmøde på under to minutter, hvorfor de fik fredagen og weekenden til at gennemgå tilbuddet. Det var ulogisk, at de fik hele weekenden til at gennemgå dokumenterne, hvis aftalerne var indgået.

Af Ankenævnets praksis fremgår, at et pengeinstitut kan løfte bevisbyrden ved blandt andet at optage en telefonsamtale og indsende en udskrift heraf. Banken kunne som den professionelle part have indrettet sin virksomhed på samme måde. Da banken ikke har gjort det eller ikke ønsker at fremlægge en udskrift af deres telefonmøde, bør det komme banken bevismæssigt til skade. Klagerne bestrider, at de ved deres svar af 13. juni 2022 accepterede, at en aftale om kurssikring var indgået.

Det fremgår af dokumenterne ”Tilbud på indfrielse af lån”, ”Tilbud på omlægning af lån” og ”Tilbud på lån”, som de modtog den 14. juni 2022, at der var tale om tilbud. Disse anses for indgået, når de er underskrevet, hvorfor der ikke forudgående herfor kunne være indgået en aftale om kurssikring. Banken havde selv forfattet dokumenterne og dikteret processen. Koncipistreglen bestemmer, at uklarheder i dokumenterne kommer koncipisten til skade. De var alene forbrugere, og bankens ansatte var specialister. Almindelige forbrugerhensyn taler for deres synspunkter.

Af kreditaftaleloven fremgår blandt andet, at en kreditaftale skal udfærdiges på papir eller andet varigt medium. En mundtlig kreditaftale er ikke tilstrækkelig. Bestemmelsen er ikke til hinder for, at kreditgiveren afgiver sit lånetilsagn mundtligt efterfulgt af en skriftlig kreditaftale. Derfor kan aftalen ikke være indgået telefonisk den 10. juni 2022. Herudover fremgår, at alle aftaleparter skal have et eksemplar af kreditaftalen. Da telefonmødet den 10. juni 2022 alene var med M, så var denne betingelse ikke opfyldt. Banken var forpligtet til at give tilstrækkelige oplysninger forud for aftaleindgåelsen, da der var tale om en kreditaftale, der sikredes ved pant i fast ejendom. Banken opfyldte ikke denne oplysningspligt, hvorfor en eventuel aftale i så fald er ugyldig.

Banken har ved sin handlemåde tilsidesat bestemmelserne i kreditaftaleloven og bekendtgørelse om god skik for boligkøb, som har haft økonomiske konsekvenser for dem. Banken skal bære disse økonomiske byrder.

Spar Nord Bank har blandt andet anført, at klagerne ikke har krav på erstatning. Den 10. juni 2022 blev der indgået en mundtlig aftale om kurssikring af indfrielsen af klagernes oprindelige lån til kurs 78,21, som efterfølgende blev bekræftet af banken og af klagerne. Dette understøttes af indholdet af klagernes beskeder i netbank af 14.-15. juni 2022. Banken begik ikke ansvarspådragende fejl i forhold til fastlåsningen af kurserne den 10. juni 2022. Klagerne har ikke lidt et tab, og der er alene tale om skuffede forventninger.

Klagerne blev tidligt i forløbet informeret om, at indfrielsen skulle ske ved opkøb af de bagvedliggende obligationer, så kursen blev låst. Klagerne fik at vide, at når kurssikringen først var foretaget, så var kursen låst, og at det ikke kunne ændres. Det var alene dokumenterne, der manglende. Klagerne fik at vide, at de skulle underskrive dokumenterne straks efter modtagelse. Det blev aftalt på telefonmødet den 10. juni 2022 at låse kursen. Obligationerne blev købt under telefonmødet. Banken optog ikke samtalen og konstruerede ikke indholdet af samtalen. Der er ikke fortrydelsesret ved køb af værdipapirer, heller ikke når disse købes til indfrielse af et realkreditlån. Banken har ingen interesse i at handle udenfor aftale. Det har formodning imod sig, at en erfaren rådgiver købte obligationer på klagernes vegne til indfrielse af et realkreditlån, uden en aftale herom.

Klagerne udtrykte i den efterfølgende korrespondance, at de var enige i, at der var indgået en mundtlig aftale om kurssikring af indfrielsen af deres oprindelige lån til den aftalte kurs af 10. juni 2022, men at de ombestemte sig, da de konstaterede, at de kunne have fået en bedre kurs på indfrielsen, og ønskede herefter ikke længere at være bundet af aftalen. Klagerne meddelte den 14. juni 2022, at de ville have underskrevet dokumenterne, hvis de havde modtaget dem fredag den 10. juni 2022.

Selvom der står ”tilbud” og ikke ”bekræftelse” i ”Tilbud på indfrielse af lån” af 14. juni 2022, så udgør tilbuddet en bekræftelse på den aftale, som blev indgået telefonisk med banken. Klagerne blev informeret herom, samtidig med modtagelsen af dokumenterne til underskrift.

Der findes hverken i kreditaftaleloven eller god skik for boligkredit et forbud mod mundtlig indgåelse af aftaler om indfrielse af et lån til en fast kurs, som bekræftes efterfølgende. Dokumenterne som klagerne modtog den 14. juni 2022, opfylder kreditaftalelovens regler. Klagerne modtog alle lovpligtige oplysninger, inden de underskrev det nye lån. Ugyldighedsindsigelsen må derfor afvises. I henhold til Ankenævnets praksis er det muligt at indgå en fastkursaftale mundtligt, som efterfølgende bekræftes.

Ankenævnets bemærkninger

M og H var kunder i Spar Nord Bank. Klagerne havde finansieret købet af deres ejendom, ved et 30-årigt, fastforrentet, 1 % realkreditlån med en hovedstol på 2.984.000 kr., som var optaget via Spar Nord Bank i Totalkredit.

For at nedbringe deres restgæld besluttede klagerne sig for at konvertere deres lån til et 30-årigt, variabelt forrentet, F-kort-lån.

Fredag den 10. juni 2022 afholdt M og banken et telefonmøde. Banken har anført, at parterne under dette møde indgik en aftale om kurssikring af indfrielsen af klagernes oprindelige lån og optagelsen af klagernes nye lån. Klagerne har oplyst, at de ikke indgik en aftale om kurssikring af indfrielsen af deres oprindelige lån, og at de alene anmodede banken om at udarbejde et tilbud om konvertering til et F-kort-realkreditlån.

Tirsdag den 14. juni 2022 modtog klagerne dokumenterne ”Totalkredits standardvilkår for privatkunder (låneguiden)”, ”Informationsblad ESIS”, ”Refinansieringsaftale”, ”Underskriftsdokument”, ”Låne og pantsætningsaftale”, ”Garanti realkredit”, ”Fastkursaftale ved udbetaling”, ”Tilbud på lån”, ”Simpelt låneoverblik”, ”Tilbud om omlægning af lån” og ”Tilbud om indfrielse af lån”.  

Onsdag den 15. juni 2022 underskrev klagerne lånedokumenterne af 14. juni 2022. 

På baggrund af parternes modstridende opfattelse af hændelsesforløbet den 10. juni 2022 finder Ankenævnet, at det beror på en bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, om der den 10. juni 2022 blev indgået en aftale om kurssikring af indfrielsen af klagernes oprindelige lån. Da en sådan bevisførelse ikke kan ske for Ankenævnet, men må ske for domstolene, finder Ankenævnet, at sagen skal afvises i medfør af Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 4.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klagerne får klagegebyret tilbage.