Gebyr for ekspedition af førtidig indfrielse af pantebrev.

Sagsnummer:124/1992
Dato:09-07-1992
Ankenævn:Peter Blok, Peter Stig Hansen, Peter Møgelvang-Hansen, Lars Pedersen, Ole Simonsen
Klageemne:Gebyr - førtidig indfrielse
Ledetekst:Gebyr for ekspedition af førtidig indfrielse af pantebrev.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

I forbindelse med ekstraordinær indfrielse af 5 stk. private pantebreve, som klageren havde liggende i depot i indklagedes Kolding afdeling, modtog afdelingen den 17. juli 1991 38.972,77 kr. udgørende restgælden samt renter til den 17. juli 1991 på de omhandlede pantebreve. Den 20. december 1991 fremsendte indklagede en gebyrnota for depotgebyrer for perioden 1. juni til 30. november 1991 til klageren på 1.125,06 kr. Heraf udgjorde 882,93 kr. gebyr i forbindelse med den ekstraordinære indfrielse af de 5 pantebreve.

Klageren har indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at nedsætte gebyret til 175 kr.

Indklagede har efter sagens indbringelse for Ankenævnet oplyst, at gebyret retteligt er 875 kr., og at indklagede frafalder differencebeløbet på 7,93 kr., men har derudover nedlagt påstand om frifindelse.

Klageren har anført, at der var udstedt 5 mindre pantebreve i stedet for ét stort pantebrev, og uanset at disse pantebreve blev indfriet samtidigt, valgte indklagede at beregne sig et gebyr, der svarer til 5 indfrielser. Klageren finder, at et gebyr på 175 kr. svarende til gebyret for ekstraordinær indfrielse af ét pantebrev vil være acceptabelt. Klageren finder det urimeligt, at gebyret først opkræves efter et halvt år, særligt når henses til, at indklagede havde oplyst hende om, at der ikke påløb yderligere gebyrer under henvisning til, at indklagedes egne aktier var gebyrfrie.

Indklagede har anført, at afdelingen i forbindelse med den ekstraordinære indfrielse fremsendte fuldmagt til klageren som kreditor på pantebrevene, således at afdelingen kunne kvittere pantebrevene overfor debitor, ligesom afdelingen gennemgik indfrielsesbeløbet for at kontrollere, om restgæld og renter fremstod som korrekt udregnet, samt efterfølgende påførte pantebrevene kvitteringspåtegninger i henhold til den meddelte fuldmagt. Der var således tale om et manuelt arbejde for samtlige 5 pantebreve, hvorfor indklagede er berettiget til at afkræve klager et ekspeditionsgebyr for hvert pantebrev, der ekspederes. Det er i indklagedes depotbestemmelser anført, at indklagedes gebyr for opbevaring af værdipapirer i depot og for de hermed forbundne serviceydelser beregnes efter de til enhver tid gældende priser, der oplyses ved henvendelse til indklagede. Af indklagedes gebyroversigt for handel og opbevaring af værdipapirer fremgår, at der beregnes et gebyr på 175 kr. pr. pantebrev, der ekstraordinært indfries. Det samlede gebyr i udgør således 875 kr. Differencen mellem de opkrævede 882,93 kr. og det beregnede gebyr udgør 7,93 kr., hvilket er en fejl, hvorfor beløbet frafaldes. For så vidt angår tidspunktet for fremsendelsen af gebyrnotaen fremgår det af ovennævnte gebyrregler, at depotgebyrerne beregnes og opkræves halvårligt bagud hver den 31. maj og den 30. november. Den systemmæssige fremsendelse af gebyrnota har således tillige hjemmel i gebyrreglerne. Indklagede bestrider at have oplyst overfor klageren, at der ikke påløb yderligere gebyrer.

Ankenævnets bemærkninger:

Det af indklagede fastsatte gebyr på 175 kr. pr. pantebrev, der indfries ekstraordinært, kan ikke anses for urimeligt. Selv om der i det foreliggende tilfælde var tale om samtidig indfrielse af 5 pantebreve med samme debitor, finder Ankenævnet ikke tilstrækkeligt grundlag for at pålægge indklagede at reducere det samlede gebyr på 875 kr.

Som følge heraf

Den indgivne klage tages ikke til følge.