Ekspedition af overførsel af depot og konto tilhørende kunde med bopæl i udlandet. Spærring af depot og konto begrundet i hvidvaskregler. Omkostninger til rådgivningsfirma. Klagegebyr.

Sagsnummer:130/2020
Dato:08-10-2020
Ankenævn:Vibeke Rønne, Morten Bruun Pedersen, Søren Geckler, Karin Sønderbæk og Inge Kramer
Klageemne:Overførsel - depot
Overførsel - almindelige konti
Omkostninger - ved klagesag
Omkostninger - advokatbistand
Ledetekst:Ekspedition af overførsel af depot og konto tilhørende kunde med bopæl i udlandet. Spærring af depot og konto begrundet i hvidvaskregler. Omkostninger til rådgivningsfirma. Klagegebyr.
Indklagede:Nordnet Bank AB
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører Nordnet Banks ekspedition af overførsel af depot og konto tilhørende klageren, der har bopæl i udlandet, herunder spørgsmål vedrørende spærring af depot og konto begrundet i hvidvaskregler, klagerens udgifter til et rådgivningsfirma og klagegebyr.

Sagens omstændigheder

Klageren, der har bopæl i Pakistan, havde et depot og en tilhørende konto (depot-/kontonummer -664) i Nordnet Bank. Engagementet bestod i 2020 af et indestående på 50.451,44 kr. og en beholdning på 150.000 stk. aktier i Amagerbanken. Af bankens ”Almindelige betingelser for depot-/kontoaftale hos Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige” fremgik blandt andet:

”…

C.1 Generelt om tilhørende konti

Til Kundens depot hører en eller flere konti, der føres af Selskabet. Hvis der ikke er indgået anden aftale, føres den tilsluttede konto i danske kroner. […] Kunden kan foretage udbetaling til eget konto i anden bank. Udbetalinger og Indbetalinger er dog ikke muligt til eller fra en konto i udlandet.

…”

Den 10. februar 2020 underskrev klageren en fulmagtsblanket, hvorefter klageren gav et rådgivningsfirma, R, i Danmark fuldmagt begrænset til følgende:

”…

Closure of Nordnet Account: The powers of Attorney include the right to contract for the closure and execute all documents necessary to sell or transfer shares and cash.

…”

Den 13. februar 2020 sendte R følgende mail til banken:

”…

[Klageren] har bedt om min bistand i forbindelse med udbetaling af kr. 50.451,44 til min klients bankkonto i Pakistan eller min virksomheds bankkonto i Danmark inden den 1. marts 2020.

Jeg er vidende om, at min klient, har en fuldmagtshaver til min klients aktiedepot hos Jer, og er bekendt med den førte korrespondance.

I relation til ovenstående, bedes I hurtigst muligt meddele mig om, hvilke udeståender der måtte være før udbetaling af kr. 50.451,44 kan ske.

Yderligere har jeg bemærket mig at I har opsagt aktiedepot [-664], og jeg må derfor lægge til grund at udbetalingen sker inden lukningen, den 1. marts 2020. I modsatte fald, vil jeg på min klients vegne allerede nu gøre Jer opmærksom på Jeres eventuelle erstatningsansvar, såfremt at min klient måtte lide tab grundet Jeres passivitet.

…”

Den 14. februar 2020 underskrev klageren en blanket til banken om lukning af depot-/kontonummer -664. Som modtagerbank anførte klageren sit pengeinstitut i Pakistan, herunder registrerings- og kontonummer.

Den 19. februar 2020 sendte R efter aftale med bankens kundeservice:

”…

  • Lukning af depot hos Nordnet
  • National ID Card på min klient
  • Kopi af min klients udløbne pas

…”

Den 27. februar 2020 sendte R fuldmagt og kopi af klagerens ”nye pas” til banken, idet R samtidig rykkede for overførsel af engagementet.

Ved mail af 5. marts 2020 skrev R til bankens klageansvarlige om sagen. R anførte blandt andet:

”…

Du bedes venligst tilse at pengene bliver udbetalt hurtigst muligt og ligeledes bedes du sørge for overførsel 150.000 stk. Amagerbanken aktier fra depot [-664] til depot [-330] jf. min mail af 13.februar 2020.

…”

Den 5. marts 2020 rettede R henvendelse til bankens klageansvarlige, der bekræftede at ville kigge på sagen. Ved mails af blandt andet 12. marts og 20. marts 2020 til banken rykkede R for overførslen.

Den 7. april 2020 indgav R på klagerens vegne en klage til Ankenævnet med påstand om, at banken skulle udbetale klagerens indestående på 50.451,44 kr.

Den 14. maj 2020 sendte banken en mail til R. Banken anførte blandt andet:

”…

I forbindelse med udbetalingen af kundens penge, har der været flere problematikker til hindring for udbetaling af kundens saldo.

Vi har ikke haft den tilstrækkelige viden om kunden, samt det faktum at vi ikke udbetaler til andre end kunden[s] egen konto i en dansk bank. Der i ligger det at vi ikke udbetaler penge til udlandet, og dernæst er Pakistan ikke uden problemer at skulle udbetale til.

Dog er vi kommet frem til en løsning for udbetalingen af pengene, hvorpå disse undtagelsesvist bliver udbetalt til [R]. For at kunne udbetale pengene er vi dog nødt til at bede dig og kunden udfylde denne fuldmagt, der giver dig adgang til at få penge udbetalt på kundens vegne, da vi ikke kan udbetale til Pakistan.

[link til fuldmagtsblanket]

Til fuldmagten skal vi bede om gyldigt billede ID fra kunden, samt gyldigt billede ID og gult sygesikringsbevis fra dig som fuldmagtshaver.

Vi afventer blanketten underskrevet retur samt ID og sygesikring, herefter vil vi udbetale pengene indenfor 4 bankdage.

…”

Den 29. maj 2020 var både kontantindeståendet og værdipapirerne overført.

Klageren fastholdt klagen. Klageren anførte, at banken skulle dække hans udgifter til R, som udgjorde 25.000 kr. inklusive moms, og klagegebyret til Ankenævnet på 200 kr., hvilket banken afslog.

Parternes påstande

Klageren har nedlagt påstand om, at Nordnet Bank AB skal betale 25.200 kr.

Nordnet Bank AB har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at banken bør betale hans omkostninger til assistance fra R.

Hans depot blev af ukendte årsager lukket ned helt uden varsel og begrundelse, samt uden udbetaling af indestående. Banken har derved tilegnet sig midler, der ikke tilhørte banken.

Omkostningerne til R fremkom udelukkende på grund af passiv sagsbehandling i banken. Ellers havde R’s assistance ikke været påkrævet.

Banken forhalede bevidst udbetalingen i månedsvis. Hans tilgodehavende blev først udbetalt, da sagen blev indbragt for Ankenævnet, hvilket var en skærpende omstændighed.

Banken bør også dække klagegebyret til Ankenævnet.

Nordnet Bank AB har anført, at det i henhold til bankens rutiner for kundekendskabsprocedurer, jf. hvidvasklovens bestemmelser, var nødvendigt at afklare en række forhold, hvorfor banken blandt andet anmodede klageren om at sende yderligere dokumentation til brug for identifikation af ham som kunde. Det forhold, at klageren boede i Pakistan, betød, at en skærpet kontrolprocedure var nødvendig.

Under henvisning til hvidvasklovens § 15 fandt banken det endvidere nødvendigt at spærre kundens konto og depot for udbetaling, indtil den fornødne dokumentation var på plads, hvilket var baggrunden for, at banken ikke umiddelbart kunne imødekomme anmodningen fra R.

Banken modtog efterfølgende yderligere dokumentation, og det var herefter muligt at afklare de udestående forhold og finde en løsning, således at kontoens indestående kunne udbetales, og klagerens depot overføres til et andet pengeinstitut.

Ifølge de almindelige forretningsbetingelser kan udbetalinger ikke ske til en konto i udlandet.

Banken har håndteret sagen under hensyn til sine forpligtelser i henhold til hvidvask lovgivningen, og det afvises, at banken har ansvaret for, at klageren har benyttet sig af konsulentbistand.

Det var som følge af klagerens egne forhold, at banken ikke i første omgang kunne imødekomme klagerens ønske om at lukke og afvikle konto og depot.

Banken var i henhold til hvidvaskloven berettiget og forpligtet til at spærre konto og depot.

Banken har ikke handlet ansvarspådragende, og der er derfor ikke grundlag for at kræve, at banken betaler klagerens udgift til R.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren, der har bopæl i Pakistan, havde i 2020 et engagement med Nordnet Bank, der bestod af et indestående på 50.451,44 kr. og en beholdning på 150.000 stk. aktier i Amagerbanken.

Den 13. februar 2020 anmodede klageren via et rådgivningsfirma i Danmark om at få engagementet overført enten til sit pengeinstitut i Pakistan eller til rådgivningsfirmaet.

Den 7. april 2020, hvor overførsel af engagementet endnu ikke var sket, indbragte rådgivningsfirmaet på klagerens vegne sagen for Ankenævnet, og klageren betalte i den forbindelse et klagegebyr på 200 kr. Engagementet blev overført cirka halvanden måned senere. Da klagen derved delvist blev imødekommet under sagens forberedelse, tilbagebetaler Ankenævnet klagegebyret til klageren. Klageren får allerede derfor ikke medhold i sin påstand om, at banken skal dække hans udgift på 200 kr. til klagegebyr.

Ankenævnet finder ikke grundlag for at pålægge banken at dække klagerens udgifter til rådgivningsfirmaet. For så vidt angår tiden efter indgivelsen af klagen til Ankenævnet følger det af Ankenævnets vedtægter § 25, stk. 1, at ingen af parterne betaler omkostninger ved ankenævnsbehandlingen til den anden part.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.