Spørgsmål om indklagedes lukning af en gearet investering var berettiget.

Sagsnummer:561/1995
Dato:11-11-1996
Ankenævn:Niels Waage, Niels Busk, Niels Bolt Jørgensen, Peter Nedergaard, Bjarne Lau Pedersen
Klageemne:Værdipapirer - gearet/ lånefinansieret investering
Ledetekst:Spørgsmål om indklagedes lukning af en gearet investering var berettiget.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Medhold klager


Indklagede udbyder et såkaldt Dollar Investment Package produkt. Ved deltagelse heri indskyder kunden 25.000 USD. Beløbet geares seks gange, således at der for det samlede beløb på 175.000 USD købes investeringsandele i en af indklagede administreret investeringsforening. Investeringsandelene pantsættes til indklagede til sikkerhed for det samtidig etablerede lån på 150.000 USD.

Klageren, der stammer fra Australien og har bopæl i Saudi Arabien, indskød 50.000 USD og underskrev den 1. oktober 1993 et gældsbrev om optagelse af et lån på 300.000 USD i forbindelse med investering i Dollar Investment Package. Der var forudsat en låne- og investeringsperiode på 5 år. Af låneaftalen fremgår bl.a.:

"Settlement

....

Advance payment

Repayment in part or in full may be effected any time at seven bank days' notice.

....

Loan conditions

A. General terms and conditions

1. Termination/Cancellation

1.1. The Borrower may redeem the Loan at seven bank days notice. The bank may call in the Loan three months' notice.

...

7. Without prior notice to the Borrower, the Bank may set off any amount due by the Borrower to the Bank against any credit balance held by the Borrower at the Bank at present or at any future time.

...

D. Satisfaction

Where the security given to the Bank is depreciated or threatened due to a fall in the value of any pledged or mortgaged property or for other reasons, the Bank shall be entitled to sell the said pledged or mortgaged property. Before the Bank takes any measures to obtain satisfaction, the Bank shall, unless the address of the Pledgor og Mortgagor is unknown, at eight days' notice by registered mail call upon the Pledgor or Mortgagor to either redeem the Loan or provide further security acceptable by the Bank, cf. below.

a) On raising the Loan, the market price of the security lodged with the Bank as fixed at the discretion of the Bank shall be no less than 116,67% of the market price of the Loan. The market price of the security provided for this Loan from time to time as fixed at the discretion of the Bank shall be no less than 108,34% of the market price of the Loan. Where the said percentage falls below 108,34% the Debtor shall be obliged at the request of the Bank and at eight days' notice to pay the balance or to lodge further security acceptable to the Bank.

b) Where the market price of the security falls below 105% of the market price of the Loan, the Bank shall be entitled to dispose of the security lodged with the Bank immediately and without notice and without the consent of the Debtor in a manner considered appropriate by the Bank, including by private sale.

c) In case of imminent force majeure endangering this commitment in the Bank's opinion, such as extraordinary price fluctuations, the Bank shall be authorized to take care of the Debtor's interest as well as its own at its discretion.

Where immediate sale is required to avoid or reduce losses, the said notice may be dispensed with. As regards (a), (b), and (c) above, the Bank shall be authorized, on the Debtor's behalf, to sign any endorsement with the same effect as if the Debtor had signed it himself. The property pledged or mortgaged as well as any asset into which such security has been converted may be sold in a manner considered appropriate by the Bank including sale by private treaty. The sale shall be effected with due regard to the interests of the Pledgor or Mortgagor, who shall be entitled to give his opinion of the manner of sale. The Bank may collect any pledged debt when it falls due."

Ved skrivelse af 7. november 1994 afslog indklagede en anmodning fra klageren om delvis indfrielse af lånet med henvisning til, at der var tale om en "Packaged investment", hvorfor det ikke var muligt at indfri en del af lånet uden også at realisere en tilsvarende andel af aktiverne.

Ved skrivelse af 17. januar 1995 meddelte indklagede, at udviklingen i Dollar Investment Package havde været skuffende, og at nettoværdien af klagerens investering udgjorde 12.006 USD, svarende til en sikkerhedsmargin på 103,74%.

Ved skrivelse af 31. januar 1995 meddelte klageren indklagede følgende:

"I refer to section D, item (b) of my dollar investment package loan agreement.

In the current market environment, I am concerned that [Indklagede] should NOT liquidate the investment.

I believe that I have sufficient other securities lodged with [indklagede], to give you adequate assurance of the loan repayment.

If necessary, I am willing to contribute additional funds to the dollar investment package, to prevent my equity from falling too low.

Could you please respond with a written assurance that you will not sell off my investment without consulation."

Ved skrivelse af 13. februar 1995 meddelte indklagede klageren følgende:

"Thank you for your letter of January 31st 1995.

We note your wish not to close out the Dollar Investment Package due to present conditions. We would like to assure you that we make every effort to contact a client before taking such action.

The net value at present is ;
316.169 units at 105,00
Loan balance, and accrued interest

Net assets323.025

8.952

You write that you are willing to pledge further funds to ensure that closure does not occur. In order to formalise this matter we would need to "block" any such assets in your safe keeping depot.

If you wish to do this please advise of which items you would like to pledge in this way, and the amount involved.

Such pledged assets may;

- remain in the account/investment in wich they are placed

- USD or other money amounts used to reduce the loan, OR purchase further units."

Den 12. april 1995, hvor sikkerhedsmarginen på klagerens investering var under 105%, afgav indklagede ordre om salg af klagerens investeringsandele. Salget blev gennemført den 20. april 1995, pr. hvilken dato klagerens lån ligeledes blev indfriet.

Ved skrivelse af 28. april 1995 fremsendte indklagede meddelelse om lukningen af investeringen til klageren. Af skrivelsen fremgår bl.a., at handel med de obligationer, som investeringsforeningen havde opkøbt, havde været suspenderet fra primo marts 1995 til den 10. april 1995. Det fremgår, at indklagede havde set sig nødsaget til at lukke investeringen, idet sikkerhedsmarginen var faldet til et uacceptabelt niveau, og ifølge indklagedes opgørelse var resultatet af investeringen foruden tab af indskuddet på 50.000 USD et negativt udbytte på 3.246,59 USD. Indklagede opgjorde kravet således:

Sale of 316.169 units 103.5
USD 325.812,15
Det blev samtidig meddelt, at 318,29 USD var modregnet i klagerens indlånskonto hos indklagede, og klageren blev anmodet om at indbetale det resterende underskud på 2.849,23 USD eventuelt ved salg af en del af klagerens værdipapirbeholdning, der lå i depot hos indklagede. Værdien af depotet var 517.450,43 DKK. Klageren har oplyst, at han modtog skrivelsen den 14. maj 1995.

Ved skrivelse af 29. april 1995 fremsendte klageren en check på 26.000 USD til indklagede. Af skrivelsen fremgår:

"Further to my letter of January 31 and your February 13 reply.

The equity in my Dollar Investment Package is very low and I do not wish you to liquidate the investment.

As per the options in your letter, I wish to pay off part of the loan. Please find attached a check for twenty six thousand dollars (U S $26,000), to be used to decrease the outstanding balance on the loan for my Dollar Investment Package.

Please acknowledge receipt of this check and give me an updated statement of the package value."

Indklagede har oplyst, at checken blev modtaget den 9. maj 1995.

Ved skrivelse af 14. maj 1995 protesterede klageren over lukningen af investeringen.

Klageren har ved klageskema af 11. november 1995 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at retablere investeringen pr. 20. april 1995 uden omkostninger for ham.

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært afvisning i medfør af § 2, stk. 2, i Ankenævnets vedtægter under henvisning til, at klagen vedrører en spekulationsforretning.

Klageren har anført, at indklagedes afslag på hans anmodning om delvis indfrielse af lånet var uberettiget, jf. låneaftalens punkt D og bestemmelsen om "Advance payment". Ved indbetaling på lånet allerede i november 1994 kunne han have undgået, at sikkerhedsmarginen faldt til under 105%, og at investeringen som følge heraf blev lukket. Ved skrivelsen af 13. februar 1995 efterkom indklagede hans anmodning om en skriftlig garanti for, at investeringen ikke ville blive lukket, uden at han forinden var blevet kontaktet. Indklagede bekræftede samtidig, at man var bekendt med hans ønske om at fortsætte investeringen, og at han både ville og kunne indbetale det nødvendige beløb på lånet eller stille yderligere sikkerhed. Han besluttede at rejse et kontant beløb i stedet for at pantsætte værdipapirdepotet. På baggrund af indklagedes skrivelse af 13. februar 1995 var det hans faste overbevisning, at han ikke risikerede noget herved, da han, såfremt kursen på investeringsandelene faldt yderligere, straks kunne afværge en lukning af investeringen ved at stille yderligere sikkerhed. Udover ved skrivelse af 13. februar 1995 at have bekræftet, at han ville blive kontaktet før lukning af investeringen, fremgår indklagedes forpligtelse hertil af lånedokumentets punkt D. Det er korrekt, at indklagede var berettiget til at lukke investeringen uden hans accept, når sikkerhedsmarginen var under 105%. Sikkerhedsmarginen måtte imidlertid forinden være faldet til 108,34%, og indklagede var i hvert fald på dette tidspunkt forpligtet til at kontakte ham, jf. punkt D, a. Indklagede bør retablere investeringen ved, at etablere et lån på 300.000 USD uden omkostninger, at sælge ham 316.169 stk. investeringsbeviser for 325.812,15 USD, og at refundere salgsomkostningerne på 1.629,06 USD.

Indklagede har anført, at det erkendes, at klageren i henhold til låneaftalen var berettiget til delvis indfrielse af lånet, og at afslaget på klagerens anmodning herom i november 1994 derfor var uberettiget. Der er imidlertid ikke årsagsforbindelse mellem klagerens tab og det forhold, at klageren i november 1994 ikke fik mulighed for at indbetale på lånet. Ved skrivelsen af 13. februar 1995, ca. 2 måneder før investeringen blev tvangslukket, fik klageren mulighed for at indbetale på lånet eller stille yderligere sikkerhed for at mindske risikoen for tvangslukning. Klageren undlod at benytte sig heraf. I skrivelsen blev klageren anmodet om at præcisere, hvilke aktiver han ville pantsætte til yderligere sikkerhed for lånet, såfremt han ønskede at benytte sig af tilbudet. Klageren blev endvidere gjort opmærksom på, at han risikerede lukning af investeringen, såfremt yderligere aktiver ikke blev pantsat. Skrivelsen forblev ubesvaret, og da sikkerhedsmarginen den 12. april 1995 var under 105%, var man berettiget til at sælge investeringsbeviserne og anvende provenuet til indfrielse af lånet uden klagerens accept, jf. låneaftalens pkt. D, b. Det forhold, at man i skrivelsen af 13. februar 1995 meddelte, at man i videst muligt omfang ville bestræbe sig på at kontakte de enkelte investorer forinden en tvangslukning blev effektueret, havde ikke karakter af en tilsikring. Man bestræbte sig på at kontakte alle investorer mellem den 10. og 12. april 1995, men det må konstateres, at klageren ikke modtog information om, at tvangslukning af investeringen ville finde sted, forinden salget af investeringsandelene var effektueret. Det er forbundet med vanskeligheder at indhente en investors accept til yderligere pantsætning, i tilfælde hvor markedsværdien er placeret i intervallet 105-108,34%, idet opgørelse af investeringens værdi foretages månedligt, og idet værdierne kan falde dramatisk i løbet af kort tid. I den konkrete sag var det fra primo marts 1995 ikke muligt at indhente realistiske priser/kurser på de obligationer, som investeringsforeningen havde opkøbt, idet handelen var suspenderet. Det beklages, at klageren ikke straks fik meddelelse om lukningen af investeringen. Dette skyldtes tidspres, idet mange investeringer måtte lukkes på det pågældende tidspunkt.

Ankenævnets bemærkninger:

Som erkendt af indklagede, var det uberettiget at afslå klagerens anmodning om indbetaling på lånet i november 1994. Da en indbetaling ville kunne have afværget, at investeringen blev lukket i april 1995, findes indklagede allerede som følge heraf at burde retablere klagerens investering som påstået. Hertil kommer, at indklagede ved skrivelse af 13. februar 1995, oplyste klageren om, at man ville gøre sig alle anstrengelser for at kontakte ham, før man skred til en lukning af investeringen. Ankenævnet finder, at klageren herefter - uanset klausulen i lånebetingelserne om, at forudgående varsel ikke kunne kræves - var berettiget til at gå ud fra, at investeringen ikke ville blive lukket, uden at han var kontaktet forinden, men det fremgår af sagen, at klageren faktisk ikke blev kontaktet inden salget af investeringsandelene. Det bemærkes herved, at det ikke er oplyst, hvad indklagede foretog sig for at kontakte klageren inden lukningen af investeringen.

Ankenævnet, der tidligere uden indsigelse fra indklagede har behandlet klager over det i sagen omhandlede investeringsprojekt, finder ikke grundlag for at tage indklagedes subsidiære påstand til følge.

Som følge heraf

Indklagede skal inden 4 uger omkostningsfrit retablere klagerens aftale om Dollar Investment Package pr. 20. april 1995 og refundere omkostningerne ved salget af investeringsandelene. Klagegebyret tilbagebetales klageren.