Krav om erstatning for ekspeditionstid ved strakshjemtagelse af realkreditlån i forbindelse med låneomlægning.

Sagsnummer:150/2020
Dato:30-09-2020
Ankenævn: Vibeke Rønne, Andreas Moll Årsnes, Morten Bruun Pedersen og Søren Geckler
Klageemne:Realkreditbelåning - ekspeditionstid
Ledetekst:Krav om erstatning for ekspeditionstid ved strakshjemtagelse af realkreditlån i forbindelse med låneomlægning.
Indklagede:Sparekassen Sjælland-Fyn
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Klageren medhold.

Indledning

Sagen vedrører krav om erstatning for ekspeditionstid ved en strakshjemtagelse af et realkreditlån i forbindelse med en låneomlægning.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Sparekassen Sjælland-Fyn og havde i januar 2020 modtaget et lånetilbud på et lån på 11.760.000 kr. fra DLR Kredit indhentet via sparekassen til brug for en låneomlægning.

Onsdag den 4. marts 2020 om eftermiddagen var klageren til møde i sparekassen om igangsætning af låneomlægningen. Sparekassen har oplyst, at klageren på mødet blev rådgivet om eventuel kurssikring af hjemtagelsen af lånet. Klageren valgte ikke at kurssikre lånet. Klageren underskrev blandt andet ”Aftale om ekspedition af omlægning/tillægslån” og et god skik rådgivningsskema. Af ”Aftale om ekspedition af omlægning/tillægslån” fremgik blandt andet:

Nyt lån

DLR 11.760.000 kr.

Tilpasningslån, F5 med afdrag

Lånet hjemtages straks. Er pantebrevet ikke tinglyst uden anmærkninger, stiller banken garanti for tinglysning.

Jeg har ikke indgået kurssikring.

Jeg er klar over, at jeg senere kan aftale kurssikring af lånet, mod at jeg betaler omkostningerne. Samtidig er jeg opmærksom på, at banken ikke påtager sig nogen forpligtelse til at henvende sig om kurs- og renteudviklingen på markedet.

…”

Af god skik rådgivningsskemaet fremgik blandt andet, at klageren havde optaget realkreditlån op til tre gange de seneste 10 år, og at han forventede uændret renteniveau i en årrække fremover. Endvidere fremgik følgende:

”…

Vilkår i forbindelse med optagelse af boligkreditaftalen

Lånet er et kontantlån og har en direkte sammenhæng med obligationer. Den endelige rente er derfor afhængig af obligationernes handelskurs. Der er mulighed for at kurssikre Rentetilpasningslån med rentetilpasning.

…”

Sparekassen har oplyst, at sagen straks efter mødet med klageren blev sendt til sparekassens boligafdeling, der stod for det praktiske ved omlægningen.

Klageren har oplyst, at han henholdsvis den 9. marts 2020 og den 13. marts 2020 havde telefonsamtaler med sin rådgiver i sparekassen om tidshorisonten for hjemtagelse af lånet og restprovenuets frigivelse.

Af en låneafregning af 19. marts 2020 fra DLR Kredit fremgik blandt andet, at lånet blev udbetalt den 18. marts 2020, og at renten udgjorde 0,10111923 %.

Ved en mail mandag den 23. marts 2020 kl. 13:31 til sparekassen anførte klageren følgende:

” Vedr. Låneafregning fra DLR Kredit, fremsendt med dato for beregning d. 19/3.

Onsdag d. 4/3 havde jeg møde med dig i banken for underskrivning af div. dokumenter vedr. hjemtagelse af lånet. Du oplyste ved mødet at lånet ville blive hjemtaget i samme uge, eller senest i starten af den følgende uge. Og oplyser i øvrigt at jeg derved kan forvente en rente i omegnen af -0.35%. Hvilket også havde været tilfældet, hvis sparekassens behandlingstid havde været som lovet. Vi var enige om at lånet skulle hjemtages med det samme. Du har ikke oplyst om risiko for, at behandlingstiden kunne blive væsentlig længere.

Sparekassen behandler sagen meget langsommere end lovet ved mødet.

Tirsdag d. 17/3 ringer du mig op og fortæller at jeg skal forvente en rente på ca. -0.1 %. Jeg giver i denne samtale udtryk for min ærgrelse og utilfredshed med sparekassens lange behandlingstid, og den konsekvens det vil have for mig. Du ringer mig op igen senere samme dag, og fortæller at sparekassen som kompensation vil eftergive mig ekspeditionsbeløbet på kr. 7.500-.

D. 20/3, 16 dage efter vores møde, modtog jeg Låneafregningen, hvor vilkår og renter var yderligere ændret væsentligt til + 0,1011 %. Nu er der i alt tale om en rentestigning på 0.45 %. Dette vil have stor negativ økonomisk konsekvens for mig.

Pga. sparekassens lange behandlingstid, beder jeg sparekassen kompensere mig for ovennævnte tab.”

Ved en mail af 23. marts 2020 kl. 14:32 til klageren anførte sparekassen:

” Tak for din mail – trods alt.

Jeg har nu sat mig ned med en kalender og gennemgået forløbet dag for dag, så jeg kan være helt præcis. Du underskriver DLR-dokumenterne hos mig i Sparekassen onsdag den 4/3 om eftermiddagen. Du vælger ikke at kurssikre – bl.a. fordi jeg siger til dig, at lånet kan forventes udbetalt ”i løbet af en uges tid”. Jeg sender samme eftermiddag dokumenterne til behandling i vores Filialservice – sagen kan altså reelt behandles hos dem fra torsdag den 5/3.

Sagen sendes fra Sparekassen, Filialservice, til udbetaling i DLR tirsdag den 17/3 – det vil sige 9 hverdage efter at den er modtaget. For mig kan 9 hverdage godt falde indenfor definitionen ”i løbet af en uges tid”.

Lånet udbetales i DLR den 18/3.

Jeg er meget ked af, at dit kundeforhold i Sparekassen er kommet i gang på denne måde. Og samtidig også, at det falder meget uheldigt sammen med en global corona-krise, men for mig er det helt væsentlige her at

1) Du har valgt ikke at kurssikre lånet,

2) Lånet er udbetalt indenfor den tidshorisont, som du var stillet i udsigt.

Jeg mener derfor ikke, at du kan gøre krav på kompensation.”

Ved en mail af 23. marts 2020 kl. 15:36 til sparekassen anførte klageren:

”Tak for et hurtigt svar - trods alt.

Vi drøftede ikke kurssikring på dagen for underskrivning af lånet.

Omtalen af kurssikring foregik i et telefonopkald et stykke tid inden mødet d. 4/3. Dette har vi netop talt om i dag pr. telefon, hvor du medgav at det blev nævnt i et telefonopkald inden mødet. Ved den lejlighed gjorde du opmærksom på at du aldrig havde kurssikret et F5-lån.

At du betragter et tidsrum fra d. 4/3 til d 17/3 som "en uges tid", må jeg erklære mig uenig i. Der er 10 hverdage på to uger og du konkluderer at 9 hverdage svarer til "i løbet af en uges tid". Hvordan det? Det er i øvrigt ikke definitionen "en uges tid" du bruger ved mødet. Du bruger udtrykket "i indeværende uge eller senest i starten af næste uge", hvilket jeg forstår som maks. en uge.

Jeg forlader derfor mødet i god tro, forvisset om at alting er på plads.

Jeg vedstår mit krav om kompensation, og jeg beder jer endnu engang overveje jeres svar.

Ved at tilbyde mig kompensation i form af annullering af ekspeditionsgebyret, erkender du vel også at behandlingstiden har været længere end lovet.”

Ved en mail af 24. marts 2020 kl. 14:05 til klageren anførte sparekassen følgende:

”Tak for din mail.

Som vi ser det er det helt afgørende, at du har fravalgt at kurssikre lånet.

Du er flere gange i forløbet blevet informeret om muligheden for kurssikring, og det er min klare opfattelse, at du har været klar over risikoen ved ikke at kurssikre.

Jeg er meget ærgerlig over, at kurserne har udviklet sig til ugunst for dig, men jeg mener ikke, at du er blevet rådgivet forkert eller at Sparekassen har fejl-ekspederet din sag, hvorfor du ikke kan gøre krav på kompensation.”

Klageren klagede efterfølgende til den klageansvarlige i sparekassen, der fastholdt, at sparekassen ikke kunne imødekomme klagerens ønske om kompensation.

Parternes påstande

Den 27. april 2020 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Sparekassen Sjælland-Fyn skal betale erstatning for hans rentetab ved for sen hjemtagelse af DLR-lånet.

Sparekassen Sjælland-Fyn har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at sparekassen har handlet ansvarspådragende.

Ifølge den af ham den 4. marts 2020 underskrevne aftale om ekspedition og omlægning af lånet, skulle lånet hjemtages straks.

På mødet den 4. marts 2020 oplyste hans rådgiver i sparekassen, at hjemtagelse ville ske ”i indeværende uge eller senest i starten af næste uge”. Denne formulering blev senere i sparekassens svar på hans klage til ”i løbet af en uges tid”.

På baggrund af formuleringen i den indgåede aftale om, at lånet skulle hjemtages straks samt løftet om ekspedition af sagen inden for en uge, må en ekspeditionstid på 15 dage (fra underskrift af dokumenter den 4. marts 2020 til låneafregning den 19. marts 2020) anses for at ligge væsentligt uden for den tidshorisont, som han blev stillet i udsigt.

Renteniveauet den 4. marts 2020 var ca. ÷0,35 %. Lånet blev hjemtaget med en rente på ca. 0,1 %, hvilket har betydet en rentestigning på 0,45 %. Dette vil have stor negativ konsekvens for ham. Sparekassen er derfor forpligtet til at kompensere ham for tabet.

Sparekassen Sjælland-Fyn har anført, at den ikke har handlet ansvarspådragende.

Sparekassen har flere gange i sagens forløb drøftet kurssikring med klageren og risikoen ved ikke at kurssikre. Klageren valgte ikke at kurssikre og var derved bekendt med den risiko, der ville være, frem til lånet ville blive endeligt hjemtaget. Dette fremgår ligeledes af aftalen om ekspedition af omlægning af lånet, som klageren underskrev den 4. marts 2020.

Det bestrides ikke, at rådgiveren i sparekassen oplyste klageren om, at sagen ville blive ekspederet straks, og at klageren kunne forvente, at lånet ville blive hjemtaget i løbet af en uges tid.

Sparekassen sendte straks efter mødet med klageren den 4. marts 2020 sagen til sparekassens boligafdeling, og sagen blev sendt til udbetaling i DLR den 17. marts 2020, dvs. ni hverdage efter, at den var modtaget. Sparekassen vurderer, at ekspeditionstiden for hjemtagelse af klagerens lån ligger inden for det, der var lovet.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren var kunde i Sparekassen Sjælland-Fyn og havde i januar 2020 modtaget et lånetilbud på et rentetilpasningslån, F5, med afdrag på 11.760.000 kr. i DLR Kredit indhentet via sparekassen til brug for en låneomlægning.

Onsdag den 4. marts 2020 om eftermiddagen var klageren til møde i sparekassen om igangsætning af låneomlægningen. Klageren underskrev på mødet ”Aftale om ekspedition af omlægning/tillægslån”, hvoraf blandt andet fremgik, at lånet hjemtages ”straks”, og at klageren valgte ikke at kurssikre lånet.

Af en låneafregning af 19. marts 2020 fra DLR Kredit fremgik blandt andet, at rentetilpasningslånet blev udbetalt den 18. marts 2020, og at renten udgjorde 0,10111923 %.

Ankenævnet lægger på baggrund af sparekassens svar i mailen af 23. marts 2020 på klagerens mail af samme dato til grund, at sparekassen på mødet den 4. marts 2020 oplyste, at den forventede, at en hjemtagelse af lånet ville blive ekspederet ”straks”, og at lånet ville blive hjemtaget ”i løbet af en uges tid”. Ankenævnet finder, at klageren herefter måtte kunne påregne, at en aftale om at hjemtage lånet straks indebar, at anmodning om lånets udbetaling blev sendt til DLR Kredit tidligere end tirsdag den 17. marts 2020. Ankenævnet finder derfor, at sparekassen bør betale klageren en erstatning svarende til, at anmodning om lånets udbetaling var blevet sendt til DLR Kredit torsdag den 12. marts 2020. Var dette sket, må det antages, at lånet ville være udbetalt af DLR Kredit fredag den 13. marts 2020.

Ankenævnet finder herefter, at sparekassen skal betale en erstatning til klageren svarende til, at rentetilpasningslånet var blevet udbetalt den 13. marts 2020. Erstatningen findes at burde fastsættes som kursværdien af differencen i obligationsgælden ved hjemtagelse af lånet den 18. marts 2020 og obligationsgælden ved hjemtagelse den 13. marts 2020. Ankenævnet finder, at den kurs, der skal anvendes ved beregningen af kursværdien af differencen af obligationsgælden, som beskrevet ovenfor, bør være kursen den 18. marts 2020.

Erstatningsbeløbet tillægges sædvanlig procesrente fra indgivelsen af klagen til Ankenævnet den 27. april 2020 til betaling sker.

Ankenævnets afgørelse

Sparekassen Sjælland-Fyn skal inden 30 dage betale en erstatning til klageren som fastsat ovenfor.

Klageren får klagegebyret tilbage.