Opsigelse af Nemkonto begrundet i hvidvaskregler

Sagsnummer:291/2019
Dato:22-01-2020
Ankenævn:Vibeke Rønne, Jesper Claus Christensen, Kristian Ingemann Petersen, Ida Marie Moesby, Lisbeth Baastrup Burgaard
Klageemne:N - Nemkonto
Ledetekst:Opsigelse af Nemkonto begrundet i hvidvaskregler
Indklagede:Jyske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører, om Jyske Bank på baggrund af reglerne om hvidvask var berettiget til at opsige klagerens Nemkonto.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Jyske Bank, hvor han havde en såkaldt Totalkonto, konto nr. -869, som var hans Nemkonto.

Den 11. august 2016 skrev banken blandt andet følgende til klageren:

”…

Vi har konstateret, at du adskillige gange har brugt din private konto
[-869] til erhvervsmæssige transaktioner.

[…] afdeling har tidligere oplyst dig om, at dette ikke er tilladt og anmodet dig om at ophøre hermed.

I modsat fald kan vi se os nødsaget til at ophæve dit kundeforhold i Jyske Bank.

…”

Den 5. september 2016 skrev banken blandt andet følgende til klageren:

”…

I forlængelse af vores brev af 11.08.2016, kan jeg konstatere, at det fortsat ser ud til du bruger din privatkonto [-869] til erhvervsmæssige transaktioner …

Vi skal på den baggrund give dig en sidste henstilling om, at du øjeblikkeligt ophører med at foretage erhvervsmæssige transaktioner på denne konto.

Hvis jeg ikke hører fra dig inden 26-09-2016 og hvis de erhvervsmæssige transaktioner ej heller er ophørt inden denne dato, vil vi ophæve kontoforholdet uden yderligere varsel og sende en check på eventuelt indestående på kontoen.

…”

I en e-mail af 6. marts 2019 til klageren anførte banken blandt andet:

”…

Jeg bekræfter blot at vi i dag har drøftet ændringerne i forhold til kundekendskabslovgivningen og at du skal kontakte os, hvis tingene ændrer sig.

Hvis du ikke kontakter os herom, og det på et senere tidspunkt viser sig at der er sket ændringer i forhold til det vi har drøftet, kan vi desværre ikke fortsætte samarbejdet med en konto i Jyske Bank.

…”

Ved et brev af 17. juli 2019 til klageren opsagde banken konto -869 med to måneders varsel. Banken anførte blandt andet:

”…

Du gav mig, i forbindelse med vores telefonsamtale 06.03.2019, en række oplysninger om det forventede formål og omfang af transaktioner på din konto [-869].

I mail af 06.03.2019 informerer jeg om, at hvis der opstod afvigelser fra det, som du har oplyst mig, så skulle du informere banken om det.

På baggrund af transaktionerne på kontoen i den mellemliggende periode konstaterer vi, at der ikke er overensstemmelse mellem det oplyste via telefonen 06.03.2019 og de efterfølgende transaktioner. Vi har heller ikke modtaget oplysninger fra dig om baggrunden.

På den baggrund opsiger vi kontoen og kundeforholdet som beskrevet ovenfor.

…”

Klageren klagede til banken over opsigelsen, men banken fastholdt denne. I en mail af 22. juli 2019 til klageren anførte banken blandt andet følgende om begrundelsen for opsigelsen:

”…

Den 6.3.2019 har du en telefonisk dialog med […], hvor du oplyser, at der på din konto alene vil blive indsat din pension og eventuelle tilbagebetalinger på lån til din datter. Under telefonsamtalen oplyser […] at du skal informere hende, hvis der sker ændringer i det oplyste. Sker der ændringer, og har du ikke informeret om det, blev det ligeledes oplyst, at samarbejdet ikke kan fortsætte. …

Vi konstaterer, at der efterfølgende er indsat en række betalinger, som ikke synes at være hverken pension eller lånetilbagebetalinger. …”

Den 5. august 2019 indgav klageren en klage over Jyske Bank til Ankenævnet.

Banken har under sagen fremlagt udskrifter for konto -869 for perioden 22. juni 2018 - 24. juni 2019. Banken har endvidere oplyst, at indeståendet på konto -869 den 23. september 2019 blev overført til klagerens nye pengeinstitut.

Af lovbekendtgørelse nr. 960 af 6. september 2019 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) fremgår blandt andet:

”…

§ 11. Kundekendskabsprocedurer omfatter følgende:

4) Virksomheden eller personen skal vurdere og hvor relevant indhente oplysninger om forretningsforbindelsens formål og tilsigtede beskaffenhed.

5) Virksomheder og personer skal løbende overvåge en etableret forretningsforbindelse. Transaktioner, der gennemføres som led i en forretningsforbindelse, skal overvåges for at sikre, at transaktionerne er i overensstemmelse med virksomhedens eller personens viden om kunden og kundens forretnings- og risikoprofil, herunder om nødvendigt midlernes oprindelse. Dokumenter, data eller oplysninger om kunden skal løbende ajourføres.

§ 14. ...

Stk. 5. Kan kravene i § 11, stk. 1, nr. 1-4, og stk. 2 og 3, ikke opfyldes, skal en etableret forretningsforbindelse afbrydes eller afvikles, og der må ikke gennemføres yderligere transaktioner. Det skal samtidig undersøges, om der skal foretages underretning efter § 26.

§ 15. Bliver en virksomhed eller person bekendt med, at de oplysninger, som er indhentet i medfør af dette kapitel, er utilstrækkelige og ikke kan ajourføres, skal virksomheden eller personen træffe passende foranstaltninger for at imødegå risikoen for hvidvask og terrorfinansiering, herunder overveje, om forretningsforbindelsen skal afvikles, jf. § 14, stk. 5.

...

§ 25. Virksomheder og personer omfattet af denne lov skal undersøge baggrunden for og formålet med alle komplekse og usædvanligt store transaktioner samt alle usædvanlige transaktionsmønstre og aktiviteter, der ikke har et klart økonomisk eller påviseligt lovligt formål, med henblik på at fastslå, om der er mistanke om eller rimelig grund til at formode, at disse har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Virksomheder og personer skal, hvor det er relevant, udvide overvågningen af kunden med det formål at afgøre, om transaktionerne eller aktiviteterne forekommer mistænkelige.

§ 26. Virksomheder og personer skal omgående underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, hvis virksomheden eller personen er vidende om, har mistanke om eller rimelig grund til at formode, at en transaktion, midler eller en aktivitet har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Det samme gælder ved mistanke, der er opstået i forbindelse med kundens forsøg på at foretage en transaktion eller en henvendelse fra en mulig kunde med ønske om gennemførelse af en transaktion eller aktivitet.

Stk. 2. I tilfælde af mistanke som nævnt i stk. 1 kan medlemmer af Advokatsamfundet underrette sekretariatet for Advokatsamfundet, der efter en vurdering af, om der er underretningspligt i henhold til stk. 1, omgående og uredigeret skal videregive underretningen til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet.

§ 38. Virksomheder og personer omfattet af denne lov, ledelse og ansatte i disse virksomheder og hos disse personer samt revisorer eller andre, der udfører eller har udført særlige hverv for virksomheden eller personen, har pligt til at hemmeligholde, at der er givet underretning efter § 26, stk. 1 og 2, eller at dette overvejes, eller at der er eller vil blive iværksat en undersøgelse efter § 25, stk. 1.

…”

Af Lovbekendtgørelse nr. 1805 af 12. december 2018 om betalingskonti fremgår blandt andet:

”…

§ 11. Pengeinstitutter skal tilbyde en forbruger en basal betalingskonto, jf. § 9, i danske kroner, medmindre åbning af en sådan konto vil føre til en overtrædelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme.

…”

Parternes påstande

Klageren har nedlagt påstand om, at Jyske Bank skal trække opsigelsen af hans Nemkonto tilbage.

Jyske Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at banken uberettiget har opsagt hans Nemkonto.

Banken er lovmæssigt forpligtet til at give ham en Nemkonto, og han har brug for en Nemkonto for at modtage sin pension og for at kunne betale husleje og andre udgifter.

Han er uforstående over for bankens begrundelse for opsigelsen, som var nogle forskellige ind- og udbetalinger. Han har forklaret, at han over en periode har udlånt nogle penge til en god ven, som har betalt lånene tilbage. Dette er sket med mellemrum over de sidste år. Hans datter har også lånt penge, som han har fået tilbage igen.

Der har været tale om vennetjenester. Han har ikke tjent noget på det. Saldoen på kontoen har over perioden været nogenlunde den samme.

Jyske Bank har anført, at banken var berettiget og forpligtet til at opsige klagerens Nemkonto.

Klageren har i forbindelse med bankens undersøgelser efter Hvidvasklovens § 11, stk. 1, nr. 4 oplyst, at hans eneste indtægt er hans pension. Derudover har han i 2015 oplyst, at han købte og solgte brugte biler, men at han ville ophøre med dette, når han havde solgt sine sidste 1-2 biler.

I forbindelse med bankens undersøgelser efter Hvidvasklovens § 11, stk. 1, nr. 5 har banken imidlertid kunnet konstatere, at transaktionerne på klagerens konto ikke stemte overens med bankens viden om klageren og dennes forretnings- og risikoprofil.

Banken har gentagne gange gjort klageren opmærksom på, at der var væsentlige uoverensstemmelser mellem de oplysninger, han selv havde givet om sine indtægter, og de konstaterede transaktioner.

Da klageren efter det oplyste ikke har konti i andre pengeinstitutter og alene oppebærer almindelig pension, er det ikke sandsynligt, at de mange større posteringer på hans konto skyldes private lån.

Banken var forpligtet til at opsige kundeforholdet med klageren, jf. Hvidvasklovens § 14, stk. 5, da en opsigelse må betragtes som en passende foranstaltning, jf. § 15.

Banken er ikke forpligtet til at oprette en ny betalingskonto til klageren, da dette vil stride mod Hvidvasklovens regler, jf. Lov om betalingskonti § 11, stk. 1.

Banken har tavshedspligt, jf. Hvidvasklovens § 38, i forhold til om der måtte være givet underretning efter § 26, stk. 1 og 2.

Ankenævnets bemærkninger

Sagen vedrører, om Jyske Bank i juli 2019 var berettiget til at opsige klagerens Nemkonto i banken, og om banken er forpligtet til at oprette en ny Nemkonto til klageren.

Opsigelsen var begrundet i, at banken i forbindelse med undersøgelser efter Hvidvasklovens § 11, stk. 1, nr. 5, konstaterede, at transaktionerne på klagerens konto ikke stemte overens med bankens viden om klageren og dennes forretnings- og risikoprofil, hvilket banken gentagne gange gjorde klageren opmærksom på.

Ankenævnet finder, at det som udgangspunkt må være op til et pengeinstitut selv at afgøre, hvilke krav der bør stilles til kunder på baggrund af reglerne i Hvidvaskloven. Dette udgangspunkt finder Ankenævnet ikke grundlag for at fravige i denne sag.

Ankenævnet finder herefter ikke grundlag for at pålægge banken at frafalde opsigelsen af klagerens Nemkonto, ligesom det ikke kan pålægges banken at oprette en ny konto til klageren.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.