Indsigelse mod tvangslukning af CFD position og krav om erstatning for ændring af limitordre til markedsordre.

Sagsnummer:196/2020
Dato:11-05-2021
Ankenævn:Vibeke Rønne, Jesper Claus Christensen, Jimmy Bak, Morten Bruun Pedersen, Anna Marie Schou Ringive.
Klageemne:Værdipapirer - øvrige spørgsmål
Værdipapirer - køb, salg, rådgivning
Ledetekst:Indsigelse mod tvangslukning af CFD position og krav om erstatning for ændring af limitordre til markedsordre.
Indklagede:Saxo Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører klagerens indsigelse mod tvangslukning af CFD position og krav om erstatning for bankens ændring af hans limitordre til markedsordre.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Saxo Bank.

Ved kundeoprettelsen i banken den 24. juli 2014 underskrev klageren bankens formular til kundeoprettelse. Heraf fremgik blandt andet, at klageren agtede at investere 50.000 – 100.000 euro, at han ville handle fem til ti gange per måned, og at han accepterede bankens almindelige forretningsbetingelser.

Banken klassificerede klageren som detailkunde.

Klageren begyndte at udfylde bankens hensigtsmæssighedstest den 3. december 2018, den 16. maj 2019 og den 10. oktober 2019, men gennemførte den ikke. Klageren blev derfor klassificeret som ikke egnet til at handle nogen produkter, og modtog en risikoadvarsel hver gang han loggede på handelsplatformen.

Banken har oplyst, at klageren siden kundeoprettelsen kun har handlet CFD’er og aktier.

Banken har fremlagt en oversigt over klagerens handler, hvoraf fremgår, at klageren den 12. marts 2020 kl. 8:14:59 GMT solgte 10.000 CFD’er i Deutsche Lufthansa, LHA, til en markedskurs på 9,082. Klageren fik herved en short position på 10.000 CFD’er i LHA.

Senere samme dag oprettede klageren en købsordre på 10.000 CFD’er i LHA med limitkurs på 8,72 til at afløse sin short position i LHA. Kort efter annullerede banken klagerens købsordre og oprettede i stedet en købsordre på 10.000 CFD’er i LHA til markedskurs. Ændringen af klagerens ordre skete uden klagerens accept.

Klageren har oplyst, at han forgæves forsøgte at slette bankens ændrede ordre. Han ringede til banken og sad i telefonkø i 25 minutter indtil børsen lukkede uden at komme igennem til banken.

Af oversigten over klagerens handler for den 12. marts 2020 fremgik, at der kl. 16:35:29 GMT blev købt 10.000 CFD’er i LHA til en kurs på 8,958.

Banken har oplyst, at alle kunder med short CFD i LHA blev ramt af tilbagekald og ikke kun klageren.

Ved e-mail af 8. maj 2020 indgav klageren en klage til banken over forløbet den 12. marts 2020 og krævede, at banken kompenserede det tab han led ved, at købet af de 10.000 CFD’er skete til kurs 8,958 i stedet for hans limitkurs på 8,72. Banken afslog ved e-mail af 15. maj 2020.

Banken har under sagen fremlagt sine almindelige forretningsbetingelser gældende per den 12. juni 2020, hvoraf blandt andet fremgår:

”…

2.1 Kunden anerkender, accepterer og forstår, at:

i. Marginpositioner er yderst spekulative, kan indebære en ekstrem høj risiko og er kun egnede for personer, der kan tåle et tab, der overstiger deres Sikkerhedsstillelse i Saxo Bank,

ii. på grund af den lave Sikkerhedsstillelse, som normalt kræves i forbindelse med Marginpositioner kan prisændringer for det underliggende Instrument resultere i betydelige tab, som væsentligt kan overstige Kundens investering og Kundens Sikkerhedsstillelse i Saxo Bank,

iii. når Kunden instruerer eller anmoder Saxo Bank om at indgå en Kontrakt eller købe et Instrument, er enhver gevinst og ethvert tab på Kontrakten eller Instrumentet udelukkende Kundens eget ansvar og risiko,

iv. medmindre andet aftales, foretager Saxo Bank ingen løbende automatisk eller manuel overvågning af de transaktioner, der indgås af Kunden. Det er således ikke Saxo Banks ansvar, hvis transaktioner udvikler sig anderledes end forventet af Kunden og/eller til ugunst for Kunden,

v. alle investeringer er forbundet med risiko, og Kunden er ikke blevet givet nogen garantier om gevinst eller lignende indeståelser fra Saxo Bank, fra noget selskab i Saxo Bank-Koncernen, fra nogen Introducing Broker eller fra nogen repræsentant for disse.

3.2

v. Hvis Saxo Bank udfører en ordre på vegne af en Detailkunde, skal Saxo Bank oplyse Detailkunden om eventuelle væsentlige problemer med at udføre ordren, straks når Saxo Bank bliver opmærksomme på problemerne.

6.7 Saxo Bank understøtter forskellige ordretyper som er beskrevet i, og udføres i overensstemmelse med, Saxo Banks Ordreudførelsespolitik. For god ordens skyld bemærkes, at Saxo Bank ikke garanterer, at Limit-Ordrer og Stop-Ordrer kan udføres til den kurs eller for det beløb, som Kunden har specificeret. Sådanne ordrer vil blive udført i overensstemmelse med Saxo Banks Ordreudførelsespolitik, medmindre der opstår et Misligholdelsestilfælde hos Kunden.

11.2 Kunden accepterer, at Saxo Bank har ret til (ud over Saxo Banks øvrige rettigheder i henhold til disse Betingelser og lovgivningen i øvrigt) at reducere størrelsen af Kundens åbne positioner (netto eller brutto). Saxo Bank underretter snarest muligt Kunden om en sådan reducering og om årsagen hertil. Saxo Banks ret til at reducere størrelsen af Kundens åbne positioner gælder bl.a. i situationer, hvor:

i. Saxo Bank har begrundet formodning om, at Kunden kan være i besiddelse af Intern Viden.

ii. Saxo Bank er af den opfattelse, at der er tale om unormale handelsbetingelser.

iii. Værdien af Kundens Sikkerhedsstillelse (som fastsat af Saxo Bank i overensstemmelse med pkt. 26.7) falder til et niveau under Marginkravet.

iv. Kunden har en negativ saldo på en af sine Konti.

v. Der indtræder, eller det er sandsynligt, at der vil indtræde, Ekstraordinære Markedsforhold.

29.1 Kunden garanterer og erklærer følgende:

iii. at Kunden er villig og i stand til, økonomisk og på anden måde, at påtage sig risikoen ved at foretage spekulative investeringer;

31.8 Saxo Bank er ikke ansvarlig for følgende:

i. eventuelle tab, udgifter, omkostninger eller erstatningsforpligtelser, som Kunden lider eller pådrager sig på grund af eller i forbindelse med leveringen af Ydelserne, bortset fra og i det omfang, at sådanne tab lides eller pådrages som følge af Saxo Banks grove uagtsomhed eller forsætlige misligholdelse;

ii. eventuelle tab, der skyldes handlinger foretaget af Saxo Bank i henhold til Saxo Banks rettigheder i henhold til Betingelserne;

eller

iii. eventuelle følgeskader eller andre indirekte tab, som Kunden måtte blive påført, uanset om de skyldes Saxo Banks uagtsomhed eller andet.

41. Erklæring om risiko i forbindelse med handel med valuta og derivater (herunder CFD’er, futures og optioner)

Denne korte erklæring, der udgør en del af Betingelserne, beskriver ikke alle de risici og andre betydningsfulde aspekter, der er forbundet med at handle valuta og derivater. Set i lyset af risiciene bør De kun indgå handler i de nævnte produkter, såfremt De forstår beskaffenheden af de kontrakter og kontraktsretlige forhold, som De indgår, samt omfanget af den risiko, De derved påtager Dem. Handel med valuta og derivater egner sig ikke til det brede flertal af befolkningen. De bør overveje nøje, om denne form for handel er noget for Dem, ud fra Deres erfaring, Deres mål, økonomiske ressourcer og andre relevante forhold.

[41.] 2. Risikobegrænsende ordrer eller strategier

Afgivelse af visse ordrer (f.eks. "stop-loss"-ordrer, hvor dette er tilladt i henhold til lokal lovgivning, eller "stop-limit"-ordrer), som har til formål at begrænse tab til bestemte beløb, vil muligvis ikke være tilstrækkelige, idet markedsforholdene kan gøre det umuligt at føre sådanne ordrer ud i livet, f.eks. grundet illikviditet i markedet.

…”

Banken har under sagen oplyst, at følgende fremgår af bankens hjemmeside:

”…

Hvis du short-sælger CFD’er, er du underlagt reglerne for aktiemarkedet på det specifikke marked. Hvis du for eksempel short-sælger CFD’er, kan en position blive tvangslukket, hvis dine CFD’er tilbagekaldes. Det kan ske, hvis den underliggende aktie bliver vanskelig at skaffe i lånemarkedet for værdipapirer som følge af selskabsrelaterede begivenheder som overtagelser, udbyttebetalinger, emissioner med fortegningsret (og andre aktiviteter i forbindelse med fusioner og overtagelser) eller en stigning i hedgefondes salg af aktien.

Bemærk, at ordrer på short-salg med varighederne ”Good-Til-Canceled” (G.T.C.) eller ”Good-Til-Date” (G.T.D.) kan blive annulleret, hvis lånemuligheden ophører. Vi anbefaler, at du nøje overvåger ordrer på short-salg, som er afgivet uden for markedernes åbningstid eller løber over flere dage.

Der kan være begrænsninger på antallet af CFD’er, du kan short-sælge inden for én dag, hvis lånemuligheden på det underliggende marked er begrænset.

…”

Angående handelskursen har banken under sagen oplyst, at banken annullerer åbne ordrer på kundens konto for at sikre, at der kun er én ordre, der arbejder på børsen. Derefter placeres en blokordre (flere ordrer samlet i én blok).

Banken har også under sagen fremlagt nogle udskrifter fra Bloomberg og oplyst, at de viser, at ordren blev sendt til børsen kl. 16:16:13 GMT med en ‘With Volume’ = 15% algoritmisk ordrestrategi indtil lukning af den kontinuerlige session (kl. 16:30:00 GMT), hvoraf resten blev sendt til lukkeauktion til markedspris. ‘With Volume’ handler proportionelt med den reelle markedsaktivitet på en brugerspecificeret procentdel af den totale volumen. I det her tilfælde 15%.

Ordren blev fyldt første gang til en pris på 8,964 kl. 16:16:34 GMT og algoritmen var færdig kl. 16:29:59 GMT. De resterende 10.260 CFD’er blev sendt til lukkeauktion som markedsordre og lukkede kl. 16:35:29 GMT. Ordren blev fyldt til en gennemsnitlig kurs på 8,957788 mod en VWAP (Value-Weighted-Average-Price) fra samme periode fra kl. 16:16:20 GMT – kl. 16:35:30 GMT på 8,7991.

Alle eksekveringer foregik på den primære børs (XETR), sekundære steder (CHIX, BATE, TRQX) eller med en Systematisk Internalisator.

Banken har videre oplyst, at en systematisk internalisator er en værdipapirhandler, der

1. på organiseret, hyppigt, systematisk og væsentlig grundlag

2. handler for egen regning ved udførelse af kundeordrer

3. uden for et reguleret marked, en MHF (Multilateral handelsfacilitet) eller en OHF

(organiseret handelsfacilitet)

4. uden at drive et multilateral system

og som derved selv bliver en art markedsplads og derfor underlægges samme krav til handelsgennemsigtighed som markedspladserne.

Parternes påstande

Den 1. juni 2020 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Saxo Bank skal betale en erstatning på 2.400 euro.

Saxo Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at banken handlede ansvarspådragende ved at ændre hans købsordre på 10.000 CFD’er i LHA den 12. marts 2020 til at blive handlet til markedskurs i stedet for den af ham fastsatte limitkurs. CFD’erne blev herved erhvervet til en kurs på 8,958, der var langt højere end hans limitkurs på 8,72, hvorved han led et tab på 2.400 euro, som banken skal erstatte.

Havde banken ikke ændret hans limitordre, ville handlen være gået igennem den 13. marts 2020 til hans limitkurs på 8,72.

Der var ikke et short salg forbud for det underliggende instrument i LHA og heller ikke for det underliggende marked i Tyskland.

Banken var ikke berettiget til at ændre hans købsordre med limitkurs til markedsordre uden forudgående indhentelse af hans accept. Banken informerede ham ikke på noget tidspunkt i en acceptabel skriftlig form om tvangslukningen og grunden derfor, som anført i forretningsbetingelserne punkt 11.2. Han blev bare opmærksom på tvangslukningen, da han så ordreændringen.

Det må være banken, der, som udsteder af CFD’erne, har ansvaret for at indgå kontrakter med tredjeparter til stabile lån i de underliggende aktier. Han ville ikke være indgået en short position, hvis der var tvivl om, hvorvidt bankens lån i de underliggende aktier kunne holde. Som kunde i banken burde han kunne stole på, at banken, som udsteder af CFD’er, garanterede positionen, selvom den skulle gå imod banken.

Banken har ikke fyldestgørende forklaret eller dokumenteret, hvorfor CFD’er i LHA blev tilbagekaldt uden varsel, ligesom banken heller ikke har dokumenteret, om det skete for alle modparter eller kun for ham, trods flere opfordringer dertil. Banken har heller ikke oplyst en indlysende, uventet ydre faktor, som nødvendiggjorde et pludseligt tilbagekald af CFD’erne. Banken har alene henvist til ansvarsfraskrivelserne i sine almindelige forretningsbetingelser samt til den generelle beskrivelse om risiko for tvangslukning af positioner på baggrund af short’ede CFD’er.

Bankens argumentation er misvisende og præget af stereotypier af almen karakter uden at tage stilling til den konkrete klage. Banken anfører, at aktier kunne være svære at skaffe fremadrettet grundet selskabsretlige foranstaltninger (overtagelser, udbyttebetalinger mv.), som slet ikke var tilfældet. Banken henviser desuden til ESMAs generelle forbud mod ”naked short-selling”, som slet ikke var på plads den 12. marts 2020. Hverken på dette tidspunkt eller kort tid derefter var der tale om et forbud for short salg på LHA. Banken anfører desuden en ren spekulativ og hypotetisk argumentation for, at långiverne i fremtiden kunne trække deres lån tilbage, da de ville sælge aktierne. Banken har imidlertid ikke fremlagt dokumentation for, at et underliggende aktielån blev trukket tilbage den 12. marts 2020. Banken har ikke oplyst eller dokumenteret, om der var tale om tilbagekald af lånte aktier. Vedrørende LHA var der i øvrigt tale om specifikke ejerforhold, da staten er i besiddelse af en stor del af aktierne. Det må formodes, at staten ikke ville sælge aktier.

Ingen af de i de almindelige forretningsbetingelser punkt 11.2 anførte mulige årsager til tvangslukningen var opfyldte: i) Han var ikke i besiddelse af intern viden, ii) handelsbetingelser på det omtalte tidspunkt (12. marts 2020) gav ikke anledning for nationale eller europæiske (ESMA) myndigheder til at iværksætte nogle tiltag eller handelsrestriktioner. iii) han havde på dette tidspunkt et indestående beløb på omkring 300.000 EUR til gode og dette var langt mere end tilstrækkeligt til at opfylde alle margin krav, iv) se iii) og v) der var hverken på det omtalte tidspunkt eller på et tidsnært punkt i fremtiden begrænsninger i short salg af Lufthansa aktier.

Det har formodningen for sig, at tilbagekaldelsen reelt beroede på bankens manglende evne til at låne aktier af LHA på et stabilt og holdbart grundlag. Banken handlede groft uansvarligt ved i første omgang at udstede CFD’erne, hvorfor banken ifalder et erstatningsansvar, jf. de almindelige forretningsbetingelser punkt 31.8(i).

Han havde indgået en short position i CFD’er i LHA, som ikke var øremærket til ”intraday” eller en på anden måde tidsbegrænset beholdning.

Handelskursen på 8,958 svarede ikke til markedskursen på det tidspunkt, hvor banken ændrede hans købsordre. Markedskursen var maksimum 8,83 den 12. marts 2020 kl. 17.05 og flere minutter frem. Han finder det besynderligt, at handlen skete til en anden kurs end markedskursen, når det nu var det, banken havde ændret hans ordre til.

På ovenstående baggrund må banken erstatte det tab han led ved bankens tvangslukning af hans position i CFD’er i LHA.

Saxo Bank har anført, at banken som udgangspunkt ikke er ansvarlig for en kundes tab på risikofyldte og spekulative investeringer. Banken handlede ikke ansvarspådragende ved at ændre klagerens limitordre til en markedsordre, og klageren har ikke løftet bevisbyrden for, at banken handlede groft uagtsomt.

Banken annullerede klagerens limitordre og ændrede den til markedsordre for at lukke klagerens position. Korte positioner skal være dækkede og udækkede korte positioner skal derfor tilbagekaldes, hvilket også var oplyst på hjemmesiden. Det fremgik heraf, at bankens kunder er underlagt reglerne for aktiemarkedet på det specifikke marked, hvis kunderne short-sælger CFD’er. Ved short-salg af CFD’er kan en position blive tvangslukket, hvis CFD’erne tilbagekaldes. Sådanne situationer kan opstå, hvis den underliggende aktie bliver vanskelig at skaffe i lånemarkedet for værdipapirer. Under meget volatile markeder kan dette ske hurtigt og uden varsel.

Det følger af de gældende EU regler (fra ESMA) vedrørende short selling, at naked short-salg er forbudt. Det betyder, at aktierne skal være lånt for, at investoren har mulighed for at shorte. Der er ingen sikkerhed omkring lånet og så snart långiveren trækker de lånte aktier tilbage, rammer det kunden. Dette kan ske meget hurtigt og forhindre banken i at give besked herom til kunden.

Udækket short-salg har været forbudt siden 2012, jf. forordning nr. 236/2012 af 14. marts 2012. Af forordningens artikel 12 følger, at der kun må ske short-salg af en aktie, a) hvis vedkommende har lånt aktien eller har truffet alternative foranstaltninger, der resulterer i en tilsvarende retsvirkning, b) hvis vedkommende har indgået en aftale om at låne aktien eller har et andet fuldstændig retskraftigt krav om at få overført ejerskab af et tilsvarende antal værdipapirer af samme klasse, så afviklingen kan gennemføres på forfaldstidspunktet eller c) hvis vedkommende har en ordning med tredjepart, hvor tredjeparten har bekræftet, at aktien er tilgængelig og har truffet foranstaltninger over for tredjeparter, der er nødvendige for, at vedkommende kan have en rimelig forventning om, at afviklingen kan gennemføres på forfaldstidspunktet.

At udækket short-salg er forbudt følger også af Finanstilsynets notat af 10. april 2018.

COVID-19 pandemien gav store udsving på aktiemarkedet, herunder også i flysektoren. Banken kan ikke kommentere på grundende herfor, det er kun långiverne, der kan det, men hvis man som långiver har langtidsinvesteringer og kan se markedet falde, forekommer det naturligt at ville trække sine aktier tilbage for at selv at sælge dem. Da långiver trak deres aktier tilbage, var banken forpligtet til at tilbagekalde short-salget.

Markedsforholdene gjorde således, at klagerens CFD’er blev tilbagekaldt og positionen dermed måtte tvangslukkes. For at tvangslukke positionen var det nødvendigt at ændre ordren til en markedsordre for at lukke positionen hurtigst muligt.

Alle kunder med short CFD i LHA blev ramt af tilbagekald og ikke kun klageren. Det vil være et brud på bankens generelle tavshedspligt at dokumentere dette, da det vil indebære udlevering af information om andre kunders konti.

Banken kan kun muliggøre shorting så længe de korte positioner er dækkede. Banken forsøger altid at sikre stabilitet, men den har ikke kontrol over, at udlånerne tilbagekalder CFD’er.

Banken er underlagt MiFID II forordningen og har dermed implementeret alle nødvendige juridiske krav, protokoller og politikker for at sikre overholdelse af MiFID II reglerne. Banken klassificerer altid sine kunder som detailkunder, medmindre kunden vælger andet. Banken vurderer også kundens hensigtsmæssighed i at handle alle de finansielle produkter, der tilbydes til kunden, undtagen i de tilfælde, hvor kunden ikke ønsker at udlevere den nødvendige information for, at banken kan foretage en sådan vurdering. I sådanne tilfælde modtager kunden en risikoadvarsel hver gang denne logger på handelsplatformen, der informerer kunden om, at denne ikke anses for værende egnet til at handle. Har kunden taget hensigtsmæssighedstesten, vil resultaterne fremgå af platformen. Kunden vil i denne situation modtage en risikoadvarsel hver gang denne logger på platformen for så vidt angår de produkter, som kunden ikke anses som værende egnet til at handle. Klageren udfyldte ikke hensigtsmæssighedstesten og modtog derfor de foreskrevne risikoadvarsler hver gang han loggede på handelsplatformen.

Da klageren blev kunde i banken accepterede han de almindelige forretningsbetingelser, der indeholdt talrige advarsler om risikoen ved handel med komplekse produkter, som de i sagen omhandlede. Han accepterede blandt andet, at marginpositioner kan indebære en ekstrem høj risiko, jf. forretningsbetingelserne punkt 2.1 (i), at alle investeringer er forbundet med en risiko, og at han ikke var blevet givet nogen garantier om gevinst eller lignende indeståelser fra banken, jf. forretningsbetingelserne punkt 2.1(v). Af punkt 11.2 fremgik også, at han accepterede, at banken havde ret til at reducere størrelsen af hans åbne positioner, hvis eksempelvis værdien af hans sikkerhedsstillelse faldt til et niveau under marginkravet eller hvis der indtrådte, eller det var sandsynligt, at der ville indtræde, ekstraordinære markedsforhold. Det fremgik endvidere, at banken ikke er ansvarlig for kundernes eventuelle tab, medmindre banken har handlet groft uagtsomt eller forsætligt, jf. forretningsbetingelserne punkt 31.8(i).

Banken tilbyder altså omfattende information om finansielle produkter samt risikoadvarsler på handelsplatformen og på hjemmesiden. Den havde derfor uden tvivl sørget for transparent information om risikoen og potentielle tab ved at handle derivater såsom CFD’er. Klageren var eller burde derfor have været klar over de risici, der var forbundet med short-salg af CFD’er, og at der altid er en risiko for tvangslukning.

Klageren var desuden informeret om, at der grundet udsving på markedet forårsaget af situationen, blev gennemført short selling restriktioner overalt i Europa, hvorfor korte positioner blev tilbagekaldt.

Banken har ikke påstået, at der var et short salg forbud for CFD’ere i LHA, hvilket også er blevet bekræftet over for klageren. 

Hvad angår klagerens påstand om, at handelskursen på 8,958 ikke svarede til markedskursen, skal det bemærkes, at ordren første gang blev fyldt den 12. marts 2020 kl. 16:16:34 GMT til en pris på 8,964. Algoritmen var færdig kl. 16:29:59 GMT. De resterende CFD’er blev sendt til lukkeauktion som markedsordre og lukkede kl. 16:35:29 GMT. Ordren blev fyldt til en gennemsnitlig kurs på 8,958.

Ankenævnets bemærkninger

I 2014 blev klageren kunde i Saxo Bank, hvor han blev klassificeret som detailkunde.

Den 12. marts 2020 oprettede klageren en købsordre på 10.000 CFD’er i LHA med limitkurs på 8,72 til at aflyse sin short position i LHA.

Samme dag ændrede banken klagerens limitordre til markedsordre uden klagerens forudgående accept, og kl. 16:35:29 GMT blev der købt 10.000 CFD’er i LHA til en kurs på 8,958.

Vedrørende Saxo Banks anbringende om, at det fremgår af bankens hjemmeside, at korte positioner skal være dækkede, og at udækkede korte positioner derfor skal tilbagekaldes, bemærker Ankenævnet, at hjemmesiden ikke er en del af aftalegrundlaget med klageren.

Det fremgår af parternes aftale pkt. 11.2.v, at Saxo Bank kunne reducere størrelsen af klagerens åbne positioner, hvis der indtrådte eller det var sandsynligt, at der ville indtræde ekstraordinære markedsforhold.

Saxo Bank har anført, at markedsforholdene gjorde, at klagerens CFD’er blev tilbagekaldt og positionen dermed måtte tvangslukkes, og har herved blandt andet henvist til at Covid-19 pandeminen gav store udsving på aktiemarkedet, herunder også i flysektoren.

Ankenævnet har ikke grundlag for at tilsidesætte Saxo Banks vurdering af markedsforholdene. Da tvangslukningen af klagerens åbne position således skete i overensstemmelse med aftalen, får klageren ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.