Millionærkonto til mindreårig oprettet af slægtning, uden at dette var kendt af moderen, der var værge. Gave. Spørgsmål om udbetaling af gevinst.

Sagsnummer:46/1999
Dato:06-05-1999
Ankenævn:Niels Waage, Jette Kammer Jensen, Ole Just, Allan Pedersen, Bjarne Lau Pedersen
Klageemne:Bog - mindreårig
Umyndighed - gave
Gevinstopsparing - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Millionærkonto til mindreårig oprettet af slægtning, uden at dette var kendt af moderen, der var værge. Gave. Spørgsmål om udbetaling af gevinst.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:OF
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne sag vedrører klagerens krav om udbetaling af en gevinst på en millionærkonto oprettet af en slægtning i klagerens navn.

Sagens omstændigheder.

Den 16. november 1992 blev der i indklagedes Rødby afdeling oprettet en millionærkonto med tilhørende bog med klageren som kontohaver. Klageren er født i 1989. Kontoen blev oprettet af klagerens farfars søster, som fik udleveret den tilhørende bog. Kontoen blev forsynet med følgende påtegning:

"Indeståendet er bundet til [klagerens] konfirmation. Udbetaling kan kun ske til faderen [navn]."

Ultimo 1992 blev klagerens mor alene tillagt forældremyndigheden over klageren. Samlivet mellem klagerens forældre var ophørt i februar 1992.

Den 15. juni 1998 blev der udtrukket en gevinst på 100.000 kr. på kontoen.

Ultimo oktober 1998 blev klagerens mor via en tredjemand med familiemæssig relation bekendt med kontoens eksistens og den udtrukne præmie. Klagerens mor rettede henvendelse til indklagede om kontoen.

Efter aftale mellem klagerens mor og indklagede blev kontoen primo 1999 påført mærke.

Parternes påstande.

Den 27. januar 1999 har klagerens mor indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at udbetale gevinsten med fradrag af afgift, at overføre restindeståendet på ca. 16.000 kr. til en tilsvarende konto i et af hende udpeget pengeinstitut, at ophøre med at udlevere oplysninger vedrørende kontoen til tredjemand og at anerkende, at klagerens mor alene som værge kan disponere over indeståendet ved klagerens konfirmation.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klagerens mor har anført, at indklagede ved oprettelsen af kontoen ikke har modtaget fornøden dokumentation eller sikret sig, at faderen var værge for datteren, hvorfor klausulen for kontoen er ugyldig. Hun er uforstående over for, at meddelelser vedrørende kontoen er tilgået faderen fremfor hende og datteren, og at afdelingen over for tredjemand har oplyst om gevinsten. Hun frygter, at faderen vil formå indklagede til at udbetale opsparingen til sig, når datteren når konfirmationsalderen. Gevinsten er ikke omfattet af klausulen og bør derfor udbetales nu uden dekort eller opsigelsesvarsel, jf. kontovilkårene.

Indklagede har anført, at kontoen blev oprettet i klagerens navn og med adresse på faderens bopæl, hvortil kontooplysningerne løbende er fremsendt. Allerede ved skrivelse af 7. januar 1999 har man erklæret sig indforstået med at overføre den samlede konto til et andet pengeinstitut. I samme skrivelse har man bekræftet, at alene klagerens mor som værge kan disponere over kontoen, og at kontooplysninger ikke videregives til tredjemand. For så vidt angår udbetaling af gevinsten har indklagede anført, at der i klausulen, som gavegiver har forsynet kontoen med, ikke er taget stilling til, hvorledes der skal forholdes med en eventuel gevinst. Det afvises at udbetale noget beløb, før der er opnået enighed herom mellem klagerens mor og gavegiver. I samme forbindelse bør der tages stilling til, hvorvidt beløb, der overstiger 60.000 kr., skal udbetales kontant eller skal indsættes i en forvaltningsafdeling.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Det lægges efter de foreliggende oplysninger til grund, at gavegiveren stillede det vilkår for gaven, at gavebeløbet skulle udbetales til barnets fader ved barnets konfirmation. Da den pågældende millionærkonto blev oprettet efter, at samlivet mellem forældrene var blevet ophævet, kan der ikke være tvivl om, at gavegiveren, der er faster til barnets fader, med det nævnte vilkår tilkendegav, at gavebeløbet ikke skulle bestyres af barnets moder, men af faderen. Som gavegiver kunne hun gyldigt stille dette vilkår for gaven, hvorfor barnets moder ikke har krav på, at nogen del af gavebeløbet udbetales til hende, - heller ikke i hendes egenskab af værge for barnet. Det anførte må også gælde en gevinst, der er udtrukket på kontoen.

Herefter

Klagen tages ikke til følge.