Forkerte oplysninger om størrelsen af forventede udbetalinger ved oprettelse af livrente i forsikringsselskab.

Sagsnummer:79/2015
Dato:15-10-2015
Ankenævn:Vibeke Rønne, Anita Nedergaard, Morten Bruun Pedersen, Michael Reved og Anna Marie Schou Ringive
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Forsikring - rådgivning
Rådgivning - pensionsforhold
Ledetekst:Forkerte oplysninger om størrelsen af forventede udbetalinger ved oprettelse af livrente i forsikringsselskab.
Indklagede:Sparekassen Kronjylland
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører klagerens krav mod Sparekassen Kronjylland begrundet i forkerte oplysninger om størrelsen af forventede udbetalinger ved oprettelse af en livrente.

Sagens omstændigheder

Klageren, der er født i 1952, fik i 2013 udbetalt en fratrædelsesgodtgørelse. I den forbindelse blev der i oktober 2013 afholdt et mødet mellem klageren og Sparekassen Kronjylland, hvor det blev aftalt at indskyde 1.018.000 kr. på en pensionsordning. Til brug for mødet havde sparekassen den 17. oktober 2013 udarbejdet et præsentationsmateriale ”Konklusion og forslag”. Heraf fremgik, at klageren fra 2016, hvor han fyldte 64 år, fra en livrente kunne få årlige udbetalinger svarende til 81.337 kr. Ordningen var med en garantiperiode på 25 år og med dækning til klagerens ægtefælle.

Den 23. oktober 2013 underskrev klageren et ”Pensionsbevis”, som var en aftale med sparekassen om oprettelse af en pensionsordning i et forsikringsselskab. Beregningerne svarede til beregningerne i ”Konklusion og forslag”. Indskuddet udgjorde 1.018.000 kr., hvoraf 918.421,44 kr. vedrørte livrenten, mens resten skulle placeres på klagerens ratepension eller betales som arbejdsmarkedsbidrag. Udbetalingerne skulle begynde den 1. juli 2016. I øvrigt fremgik bl.a.:

”…

Udbetaling når du går på pension

’Letsikring af indtægt ved pension’ er en markedsrenteopsparing. Det betyder, at afkastet kan variere og altså både være positivt og negativt. Udbetalingernes størrelse er derfor ikke fastsat på forhånd. Under de forudsætninger, der fremgår af dette pensionsbevis og af bilaget ’Forudsætninger for aftalen – 15. december 2012’, forventer vi, at du kan få nedenstående udbetalinger.

Fra den 1. juli 2016 forventer vi at udbetale 86.315 kr. årligt. Beløbet svarer til en forventet udbetaling på 81.337 kr. årligt i nutidskroner (2013). At beløbet er omregnet til nutidskroner betyder, at der er taget højde for de forventede fremtidige prisstigninger i samfundet. Beløbene er før skatter, og størrelsen af udbetalingen er ikke garanteret.

Pengene år du i starten af hver måned fra den 1. juli 2016, og så længe du lever. Udbetalingen til dig stopper ved din død.

Aftalt pensionsalder 64 år

Vi har aftalt, at du får pengene, når du er fyldt 64 år. Du kan vælge at gå på pension tidligere eller vente til senere, hvis skattelovgivningen giver mulighed for det. Vær opmærksom på, at du som udgangspunkt tidligst kan få udbetalt din pension 5 år før, du har nået den folkepensionsalder, der gælder for dig på tidspunktet for udbetalingen.

Udbetaling ved din død

Sikring af din opsparing

Du har valgt at sikre opsparingen på din ’Letsikring af indtægt ved pension’, så den bliver udbetalt, hvis du dør, før udbetalingen til dig er begyndt. Udbetalingen sker til dine ’nærmeste pårørende’, med mindre du har valgt en anden modtager af udbetalingen (begunstiget).

Størrelsen af udbetalingen ved din for tidlige død, bliver gjort op hver måned i takt med, at opsparingen stiger eller falder i værdi. Udbetalingen svarer til opsparingens værdi ved udgangen af den foregående måned.

Pengene bliver udbetalt over 10 år, dog længst til pengene er opbrugt. Modtageren af udbetalingen (begunstiget) kan normalt vælge at få en engangsudbetaling i stedet.

...

Pension til [klagerens ægtefælle]

Du har valgt at tilføje [klagerens ægtefælle], CPR-nr. [...] til din Letsikring. Dør du, efter udbetalingen til dig er startet, fortsætter udbetalingen herefter til hende, så længe hun lever.

Udbetalingsgaranti

Du har valgt at garantere din udbetaling i en periode på op til 25 år. Hvis du og [klagerens ægtefælle], CPR-nr. [...] dør, efter udbetalingen til dig er startet men inden udløbet af garantiperioden, sker udbetalingen til dine ’nærmeste pårørende’, med mindre du har valgt en anden modtager (begunstiget) af udbetalingen.

…”

I efteråret 2014 blev det konstateret, at indskuddet på 1.018.000 kr. ved en fejl var blevet medregnet to gange. Prognosen for udbetalingen var således ikke 86.315 kr. årligt, men 42.735,72 kr. årligt.

Sparekassen beklagede fejlen og tilbød den 20. februar 2015 klageren at ophæve livrenten uden omkostninger. Sparekassen tilbød endvidere at godtgøre klageren forrentningen i perioden fra oprettelsen, som havde været på 13,75 % før skat, svarende til 88.897 kr. Hvis klageren valgte at bevare den tegnede livrente med en prognose på 42.736 kr. tilbød sparekassen at tilføre denne et tilsvarende kontant engangsbeløb på 88.897 kr. Klageren accepterede ikke tilbuddet før acceptfristen, som var den 10. marts 2015.

Den 27. februar 2015 indgav klageren en klage over Sparekassen Kronjylland til Ankenævnet.

Sparekassen har under sagen vedstået tilbuddet og forlænget acceptfristen til 14. dage efter Ankenævnets afgørelse i sagen.

Parternes påstande

Klageren har nedlagt påstand om, at Sparekassen Kronjylland skal respektere og efterleve den indgåede aftale om livrenten.

Sparekassen Kronjylland har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at sparekassen er bundet af den indgåede aftale om livrenten. Nedsættelsen af de årlige udbetalinger til halvdelen er et klart kontraktbrud. Sparekassen har udstedt et ”Pensionsbevis”, som dokumentation for, at han er berettiget til de oplyste udbetalinger.

Han indså ikke og burde ikke have indset, at der var tale om en fejl. Der er tale om et komplekst produkt. Aftalen blev varetaget af 2-3 fuldtidsprofessionelle bank- og pensionsmedarbejdere, der ikke opdagede fejlen.

Det forekommer ikke i andre brancher, at et kontraktforhold kan ophæves, hvis leverandøren har lavet en fejl i sin kalkule.

Der er ikke tale om ”skuffede forventninger”, men derimod om aftalebrud.

Han var tilfreds med produktet, som han købte af sparekassen, og har ikke gjort sig overvejelser om investeringsmæssige alternativer.

Sparekassen Kronjylland har anført, at beløbene i pensionsbeviset er alene udtryk for en prognose ikke en garanteret udbetaling/ydelse. Klageren ikke har krav på at få udbetalt beløbene i den forkerte prognose.

Klageren har ikke lidt et erstatningsberettiget tab. Forholdet kan karakteriseres som skuffede forventninger, der i dansk ret ikke berettiger til erstatning.

Klageren burde have indset, at prognosen og dermed pensionsbeviset ikke kunne være korrekt. Alene på baggrund af, at der efter tre år og af et indskud på 918.421 kr. skulle udbetales 25 x 86.315 kr., svarende til 2.157.875 kr., burde have fået klageren til at indse, at der forelå en fejl. Der var således tale om en forrentning på mere end 100 %, uden at der reelt var en risiko herved.

På grundlag af klagerens erhvervsmæssige baggrund må han anses for at have været i stand til at vurdere og gennemskue økonomiske beregninger, herunder om en udregning ser realistisk ud.

Fejlen blev opdaget efter relativ kort tid, og klageren har derfor mulighed for at indrette sig på den korrekte prognose.

Det er sparekassens vurdering, at den valgte ordning fortsat er den bedste.

Ankenævnets bemærkninger

Det fremgår af pensionsbeviset, at der er tale om en markedsrenteopsparing, og at den angivne udbetaling ikke er garanteret.

Ankenævnet har derfor ikke grundlag for at fastslå, at sparekassen påtog sig en garanti for klagerens udbetaling.

Pensionsbeviset indeholder indbyrdes uoverensstemmende bestemmelser, herunder om udbetalingsperiodens længde.

Af præsentationsmaterialet fremgår imidlertid, at udbetalingsbeløbet udgør 81.337 kr. og garantiperioden er på 25 år.

Under de foreliggende omstændigheder finder Ankenævnet, at der er uklarhed om indholdet af aftalen, ligesom der ikke foreligger fyldestgørende oplysninger om den rådgivning, som klageren fik forud for indgåelsen af pensionsordningen.

Ankenævnet finder, at en bevisførelse om disse forhold har betydning for afgørelse af sagen, herunder om aftalen kan tilsidesættes efter aftalelovens § 32, stk. 1. En sådan bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer kan ikke ske for Ankenævnet, men må i givet fald finde sted for domstolene. Det følger af vedtægternes § 7, stk. 1, at Ankenævnet derfor må afvise at afgøre sagen.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen

Klageren får klagegebyret tilbage.