Spørgsmål om afvisning af klage som erhvervsmæssig.

Sagsnummer:11a/2000
Dato:07-03-2000
Ankenævn:Peter Blok, Jette Kammer Jensen, Bjarne Lau Pedersen
Klageemne:Afvisning - erhvervsforhold § 2, stk. 3 og 4
Ledetekst:Spørgsmål om afvisning af klage som erhvervsmæssig.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne sag vedrører spørgsmålet om, hvorvidt en af klageren indgivet klage bør afvises som erhvervsmæssig.

Sagens omstændigheder.

I forbindelse med klagerens salg af et jordareal ved skøde af 5. juni 1998 blev købesummen på 933.298 kr. deponeret hos indklagede.

Ved skrivelse af 12. august 1998 bekræftede indklagede deponeringen over for en ejendomskonsulent. Af skrivelsen fremgår:

"Vedr. j.nr. …… [ køber] køber jord af [ klager] .

Vi skal herved bekræfte, at [ køber] har et kontant beløb indestående hos os til udligning af den kontante købesum kr. 933.298,00 samt tillæg af rente 10% fra 05.06.98 til 01.10.98.

Beløbet vil blive overført til Dem pr. ovennævnte dato til indsættelse på spærret konto indtil endeligt anmærkningsfrit skøde foreligger."

Den 15. maj 1999 gav klageren Unibank uigenkaldelig transport i sit tilgodehavende hos indklagede på 933.298 kr. "med tillæg af rente 10% p.a. 5/6-98 - betaling". Transporten var til sikkerhed for klagerens engagement med Unibank.

Den 3. juni 1999 blev transporten noteret af indklagede.

Den 9. december 1999 fremsendte indklagede 1.002.170 kr. til Unibank svarende til de 933.298 kr. med tillæg af rente 10% i perioden 5. juni - 1. oktober 1998 samt øvrige renter af deponeringskonto fra 1. oktober 1998 til udbetalingen.

Unibank anmodede om betaling af yderligere 75.467,42 kr. under henvisning til, at købesummen også i perioden 1. oktober 1998 - 9. december 1999 skulle forrentes med 10% p.a.

Indklagede fastholdt sin opgørelse af renterne.

Parternes påstande.

Den 7. januar 2000 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 75.467,42 kr.

Indklagede har nedlagt påstand om afvisning under henvisning til, at der er tale om en erhvervssag.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at han som landbrug driver ca. 50 hektar jord og har en besætning på 9 ammekøer. Både han og hans ægtefælle har arbejde uden for landbruget. Deres hovedindtægt stammer fra dette arbejde, og landbrugsvirksomheden må derfor karakteriseres som et hobbylandbrug.

Klagen adskiller sig ikke fra en klage vedrørende et privat kundeforhold.

Indklagede har anført, at sagen vedrører en jordhandel mellem to landmænd. Der er derfor tale om en erhvervssag, som bør afvises af Ankenævnet.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Efter karakteren af den tvist, klagen angår, og det oplyste om klagerens landbrugsvirksomhed finder Ankenævnet, at klagen ikke adskiller sig væsentligt fra en klage vedrørende et privat kundeforhold, jf. vedtægternes § 2, stk. 2.

Indklagedes afvisningspåstand tages herefter ikke til følge, og sagen udsættes til behandling i realiteten, i første omgang på et indlæg herom fra indklagedes side.

Som følge heraf

Indklagedes afvisningspåstand tages ikke til følge, og sagen udsættes til behandling i realiteten, i første omgang på et indlæg herom fra indklagedes side.