Fortolkning af særlig renteaftale.

Sagsnummer:273/2002
Dato:06-12-2002
Ankenævn:Lars Lindencrone Petersen, Karen Frøsig, Sonny Kristoffersen, Erik Sevaldsen
Klageemne:Rente - indlån
E - Etableringskonto
Ledetekst:Fortolkning af særlig renteaftale.
Indklagede:Sparekassen Himmerland
Øvrige oplysninger:
Senere dom:

Medhold klager


Indledning.

Denne sag vedrører fortolkning af en særlig renteaftale.

Sagens omstændigheder.

Den 23. januar 2001 overførte klageren 10 etableringskonti med et samlet indestående på 474.709,29 kr. fra et andet pengeinstitut til indklagede.

Den 14. maj 2001 oprettede klageren en ny etableringskonto hos indklagede med et indskud på 75.000 kr.

Den 27. marts 2002 oprettede klageren yderligere en ny etableringskonto hos indklagede med et indskud på 80.000 kr.

Vedrørende den sidst oprettede konto er der under sagen fremlagt kopi af en indlånsaftale samt en aftale om indklagedes Selvstarterordning. Begge aftaler er underskrevet af indklagede den 27. marts 2002 og af klageren den 31. marts 2002. Af indlånsaftalen fremgår en variabel forrentning af kontoen på 0,75 % p.a. Endvidere fremgår bl.a., at indklagedes Almindelige Forretningsbetingelser er gældende og udleveret til klageren.

Af aftalen om Selvstarterordning fremgår følgende:

"I forbindelse med oprettelse af etableringskonto i [indklagede] indgåes følgende aftale:

Ved start af egen virksomhed udbetaler [indklagede] en ekstra etableringspræmie på 4% p.a. oveni renten. Samtidig tilbyder [indklagede] et såkaldt selvstarterlån på 5 x opsparingen på etableringskontoen - max. kr. 750.000,- (efter almindelig kreditvurdering). Lånet ydes til en favorabel rente til for tiden % fast rente i 3 år og derefter variabel eller % variabel rente i hele lånets løbetid. Lånet er ydelsesfrit de første 3 år, idet renten lægges til gælden.

Ovennævnte tilbud gives under forudsætning af, at virksomheden bliver kunde i [indklagede]."

Af indklagedes brochure om etableringskonti og selvstarterlån fremgår bl.a. følgende:

"ETABLERINGSKONTO -MED EKSTRA ETABLERINGSPRÆMIE PÅ 4%

……

RENTEStarter du for dig selv, får du en ekstra etableringspræmie på 4% p.a. oveni renten, når etableringskontoen udbetales. Udbetalingen af etableringspræmien forudsætter, at din virksomhed bliver kunde i [indklagede]. "

Den 3. april 2002 blev indeståendet på samtlige klagerens etableringskonti udbetalt "vedrørende godkendt anskaffelse".Der blev ikke etableret et selvstarterlån hos indklagede, idet klageren ikke kunne acceptere et krav fra indklagede om medhæftelse for sin samlever.Ved skrivelse af 17. april 2002 gjorde klageren via sin advokat gældende, at indklagede ved ophævelsen uberettiget havde undladt at udbetale den ekstra etableringspræmie på 4%.Indklagede fastholdt, at klageren ikke var berettiget til etableringspræmien.Parternes påstande.Den 29. juli 2002 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at udbetale etableringspræmien på 4% p.a.Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.Parternes argumenter.Klageren har anført, at indklagede i henhold til den indgåede aftale er forpligtet til at udbetale den ekstra etableringspræmie på 4% p.a. oven i renten.


I dokumentet om selvstarterordning er der anført en aftale og et tilbud. Aftalen vedrører ekstra etableringspræmie. Tilbuddet vedrører selvstarterlån.


Forudsætningen om, at virksomheden bliver kunde hos indklagede, relaterer sig alene til tilbuddet, det vil sige tilbuddet om selvstarterlån.


Indklagede er således forpligtet til at betale ekstrapræmien på 4%.


Han fik oplyst, at renten på etableringskontoen var lavere i opsparingsfasen, men at der på udbetalingstidspunktet blev udbetalt en tillægspræmie på 4% oven i den beregnede rente. Det bestrides, at han fik oplyst, at det var en forudsætning, at han blev kunde hos indklagede ved opstarten. Han fik heller ikke udleveret den brochure, der er fremlagt under sagen.


Indklagede har anført, at tilbuddet om ekstra etableringspræmie på 4% p.a., jf. aftaleteksten, er et led i et samlet tilbud og er under forudsætning af, at virksomheden bliver kunde hos indklagede.


Denne forudsætning blev klageren mundtligt orienteret om ved oprettelsen af investeringskontoen, ligesom han underskrev de fremlagte dokumenter. Klageren modtog endvidere den fremlagte brochure, hvoraf betingelserne klart fremgår.


Det er en fast del af indklagedes forretningsgang, at kunden modtager den til kontoen hørende brochure og får en mundtlig forklaring af kontoens betingelser.


Ekstrapræmien medfører et rentetab for indklagede i opsparingsperioden, og denne hænger derfor naturligt sammen med aftalen om, at virksomheden bliver kunde hos indklagede ved opstarten. Dette forklares ligeledes til kunderne.


Klagerens virksomhed er ikke blevet kunde hos indklagede, og klageren opfylder derfor ikke betingelserne for udbetaling af ekstra etableringspræmie.


Ankenævnets bemærkninger og konklusion.


Forudsætningen om, at virksomheden bliver kunde hos indklagede refererer ifølge ordlyden i aftalen om Selvstarterordning alene til indklagedes tilbud om et selvstarterlån, mens der ifølge ordlyden træffes ubetinget aftale om udbetaling af ekstra etableringspræmie på 4% p.a. oven i renten.


Ankenævnet finder ikke, at klageren på andet grundlag måtte indse, at aftalen om den ekstra etableringspræmie blev indgået under den nævnte forudsætning.


Som følge heraf


Indklagede skal inden fire uger til klageren betale ekstra etableringspræmie som ovenfor anført med tillæg af rente efter renteloven fra den 29. juli 2002.

Klagegebyret tilbagebetales klageren.