Debitering af hævetransaktion trods påstået manglende udbetaling.

Sagsnummer:93/2003
Dato:03-06-2003
Ankenævn:Peter Blok, Niels Bolt Jørgensen, Sonny Kristoffersen, Jørn Ravn, Astrid Engel Thomas
Klageemne:Betalingstjenester - manglende udbetaling fra automat
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Debitering af hævetransaktion trods påstået manglende udbetaling.
Indklagede:BG Bank (Danske Bank)
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne klage vedrører en hævetransaktion i en pengeautomat hos indklagede, hvor klageren gør gældende, at han ikke modtog det hævede beløb.

Sagens omstændigheder.

Lørdag den 14. december 2002 forsøgte klageren med sit dankort at hæve 1.000 kr. i en pengeautomat, der er tilknyttet indklagedes Fakse afdeling.

Klagerens dankort er tilknyttet en konto i et andet pengeinstitut. Den 17. december 2002 blev kontoen debiteret 1.000 kr. vedrørende en hævning i en fremmed automat den 14. december 2002 kl. 11.37.

Den omhandlede hævetransaktion fremgår af journalrullen for automaten. Ifølge det registrerede tidsforløb blev kortet sat ind kl. 11.37.19. Pinkoden blev indtastet kl. 11.37.29. Beløbet blev valgt kl. 11.37.33. Kortet kom ud kl. 11.37.35. Kortet blev taget kl. 11.37.38. Pengene kom ud kl. 11.37.48, og blev taget kl. 11.38.18. Der blev svaret nej til kvittering for transaktionen.

Indklagede har oplyst, at der ifølge opgørelsen af seddelbeholdningen før og efter transaktionen blev udbetalt én 500 kroneseddel, to 200 kronesedler og en 100 kroneseddel.

Parternes påstande.

Den 5. marts 2003 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 1.000 kr.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at hæveforsøget var forgæves, idet automaten ikke udbetalte de 1.000 kr. Han indsatte dankortet, tastede pinkode og beløb og ventede på at få penge og kort tilbage. Kortet fik han, men ikke pengene. Han var alene, så han har ikke mulighed for at føre vidner.

Den 17. december 2002 konstaterede han via pc-bank, at pengene var trukket på kontoen. Han kontaktede indklagedes Fakse afdeling, der undersøgte kassebeholdningen/kasseregnskabet for automaten den pågældende dag. Det blev oplyst, at der ikke var differencer.

Han forestiller sig, at automaten har udbetalt for meget til en anden kunde samme dag, måske på grund af seddelkvaliteten eller snavs i automaten.

Han bør ikke hæfte for fejl ved indklagedes automat.

Indklagede har anført, at der ifølge registreringerne på journalrullen blev udbetalt 1.000 kr. Det ville fremgå af journalrullen, såfremt beløbet ikke var udbetalt.

Der var ikke meldt fejl på automaten.

Indklagede er uden ansvar for, at klageren kan have glemt at tage pengene.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Ankenævnet finder, at en afgørelse af sagen vil forudsætte en bevisførelse, herunder i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted for en domstol. Ankenævnet afviser derfor sagen i medfør af vedtægternes § 7, stk. 1.

Som følge heraf

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klagegebyret tilbagebetales klageren.