Krav om erstatning for tab på køb af Roskilde Bank aktier under aktiesalgskampagne i 2006

Sagsnummer:215/2014
Dato:19-08-2016
Ankenævn:Vibeke Rønne, Finn Borgquist, Karin Duerlund, Troels Hauer Holmberg
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Værdipapirer - køb, salg, rådgivning
Ledetekst:Krav om erstatning for tab på køb af Roskilde Bank aktier under aktiesalgskampagne i 2006
Indklagede:Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
Øvrige oplysninger:OF
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Krav om erstatning for tab på køb af Roskilde Bank aktier under aktiesalgskampagne i 2006.

Sagens omstændigheder

I perioden 11. august - 17. september 2006 førte Roskilde Bank en salgskampagne vedrørende aktier i banken.

Klageren, der var kunde i banken, købte den 1. september 2006 148 stk. Roskilde Bank aktier til kurs 1.220, svarende til en kursværdi på i alt 180.560 kr.

Efter et aktiesplit i forholdet 1:2 i november 2006 havde klageren 296 stk. Roskilde Bank aktier.

I forbindelse med en emission i banken i 2007 solgte klageren 296 stk. tegningsretter til en kursværdi på i alt 9.620 kr.

Ved fondsbørsmeddelelse af 24. august 2008 oplyste Roskilde Bank, at den ikke længere opfyldte lovgivningens solvenskrav. Handlen med Roskilde Bank aktier blev herefter suspenderet. Banken blev erklæret konkurs den 3. marts 2009. Finansiel Stabilitet fik via et nyt selskab, der overtog navnet Roskilde Bank, til formål at afvikle den gamle Roskilde Banks aktiviteter.

I december 2010 indledte Forbrugerombudsmanden en undersøgelse vedrørende omstændighederne omkring ”gammel” Roskilde Banks salg af egne aktier i perioden fra den 1. januar 2006 til bankens sammenbrud den 24. august 2008.

Den 2. december 2013 indgik Forbrugerombudsmanden en forligsaftale med Finansiel Stabilitet, hvorefter visse kunder fik tilbud om erstatning på 60 % af deres tab på aktier i Roskilde Bank. Af forligsaftalen fremgår blandt andet:

”...

På baggrund af denne undersøgelse har Forbrugerombudsmanden identificeret to aktiesalgskampagner i henholdsvis august-september 2006 og marts-april 2007, hvor der til et meget stort antal kunder er udsendt breve med ensartede opfordringer til at købe aktier i banken. Roskilde Banks rådgivning til kunderne i brevene fokuserede ensidigt på fordelene ved aktieinvesteringen, og kunderne fik ikke en afbalanceret beskrivelse af fordele og ulemper ved at investere i banken. Samtidig var Roskilde Banks kunderådgivere blevet instrueret om at give en tilsvarende mundtlig rådgivning.

Det er Forbrugerombudsmandens opfattelse, at Roskilde Banks aktiesalgskampagner i 2006 og 2007 ikke var i overensstemmelse med reglerne om god skik i § 43 i lov om finansiel virksomhed, og at Roskilde Bank har pådraget sig et erstatningsansvar i forbindelse med disse aktiesalgskampagner.

Forbrugerombudsmanden har herved lagt vægt på, at Roskilde Bank i de to aktiesalgskampagner har foretaget et særdeles aggressivt salg af egne aktier, og at banken ikke har ydet individuel rådgivning eller har ydet utilstrækkelig rådgivning i forbindelse med salget af aktier til kunderne ...”

Ved brev af 24. februar 2014 fra Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank) blev klageren ikke tilbudt erstatning for aktiekøbet den 1. september 2006. Begrundelsen var, at klageren ikke havde modtaget et kampagnebrev før aktiekøbet.

Klageren gjorde over for Finansiel Stabilitet indsigelse mod, at hans aktiekøb ikke var omfattet af forligsaftalen. Klageren indhentede pr. e-mail en erklæring af 12. juni 2014 fra sin tidligere bankrådgiver i Roskilde Bank. I mailen anførte bankrådgiveren følgende:

”…

Jeg skal hermed bekræfte, at jeg som rådgiver i Roskilde Bank har afholdt møde med [klageren og klagerens ægtefælle] omkring udgangen af August 2006. Informationen på mødet var i overensstemmelse med de på det tidspunkt fremsendte kampagnebreve.
Mødet resulterede i køb af Roskilde Bank aktier.

…”

Parternes påstande

Den 19. juni 2014 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank) skal betale erstatning for hans tab på Roskilde aktiekøbet den 1. september 2006.

Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank) har nedlagt påstand om principalt frifindelse, subsidiært afvisning.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at aktierne blev købt på baggrund af en kraftig anbefaling fra banken på et forudgående møde. Han har aldrig ejet andre aktier.

Han og hans ægtefælle var af banken blevet indkaldt til mødet, som blev afholdt i slutningen af august 2006. På mødet gennemgik banken Roskilde Banks aktieudvikling over de seneste 8-10 år. Der havde været stor vækst for aktierne. Data var præsenteret i PowerPoint slides og klart salgsmateriale. Bankens præsentation fremførte købet som en fordelagtig investering.

Aktiekøbet skete i forlængelse af mødet. Købet blev således foretaget på baggrund af en opfordring fra banken, der svarede til kampagnebrevet.

Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank) har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at banken ikke har handlet ansvarspådragende over for klageren. Klageren har modtaget tilstrækkelig rådgivning omkring risiko ved køb af aktier. Klageren har ikke løftet bevisbyrden for, at bankens rådgivning i forbindelse med aktiekøbene var ansvarspådragende.

Klagerens aktiekøb er ikke omfattet af forligsaftalen med Forbrugerombudsmanden. Forligsaftalen er ikke udtryk for, at Roskilde Banks rådgivning om investering i almindelighed var ansvarspådragende, men vedrører alene bankens markedsføring i forbindelse med aktiesalgskampagnerne i 2006 og 2007. Klageren har ikke modtaget denne markedsføring. Bevisbyrden herfor hviler på klageren, og klageren har ikke løftet bevisbyrden. Klageren har ikke forud for offentliggørelsen af forliget gjort gældende, at de skulle have modtaget en tilsvarende ensidig rådgivning eller opfordring til at købe aktier.

Den af klageren ensidigt indhentede erklæring kan ikke lægges til grund for vurderingen af sagen.

Det fremgår af Retten i Roskildes dom af 20. marts 2012 (BS 8A-3726/2009) og af Københavns Byrets dom af 1. september 2015 (BS 41B-5969/2014), der er stadfæstet af Østre Landsret ved dom af 17. marts 2016 (B2100008), at bevisbyrden for, at der er modtaget utilstrækkelig rådgivning, hviler på klageren.

Dette følger også af Østre Landsrets dom af 25. februar 2014 (B 293/2013). Landsretten nåede her frem til, at selv om køberne kun havde modtaget en ret begrænset rådgivning fra banken om risici forbundet med låneoptagelsen og køb af Roskilde Bank aktier, idet emnet blot var blevet berørt, så var rådgivningen ikke i strid med kravene i § 5, stk. 2 i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder.

Til støtte for afvisningspåstanden har Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank) anført, at en afklaring af den rådgivning, som blev givet i forbindelse med klagerens køb af aktier, vil kræve vidneafhøringer. Sagen bør derfor afvises i medfør af vedtægternes § 5, stk. 3, nr. 4, da sagen grundet usikkerhed om bedømmelse af de faktiske oplysninger ikke er egnet til nævnsbehandling.

Ankenævnets bemærkninger

I 2006 gennemførte Roskilde Bank en aktiesalgskampagne i perioden fra den 11. august 2006 til den 17. september 2006. Den 1. september 2006 købte klageren 148 stk. Roskilde Bank aktier til en samlet kursværdi på 180.560 kr.

Det fremgår af forligsaftalen af 2. december 2013 mellem Forbrugerombudsmanden og Finansiel Stabilitet, at Roskilde Bank i forbindelse med aktiesalgskampagner i 2006 og 2007 fokuserede ensidigt på fordelene ved investering i bankens aktier, at kunderne ikke fik en afbalanceret beskrivelse af fordele og ulemper ved at investere i banken, og at Roskilde Banks kunderådgivere var blevet instrueret om at give en tilsvarende mundtlig rådgivning. Det fremgår endvidere af forligsaftalen, at det er Forbrugerombudsmandens opfattelse, at Roskilde Bank har pådraget sig et erstatningsansvar i forbindelse med disse aktiesalgskampagner. Ankenævnet tiltræder denne vurdering.

Finansiel Stabilitet har oplyst, at klageren ikke er omfattet af forligsaftalen, da der ikke er sendt et personligt rettet kampagnebrev til klageren forud for købet.

Ankenævnet finder, at det som udgangspunkt påhviler klageren at godtgøre, at Roskilde Bank har handlet ansvarspådragende i forbindelse med aktiekøbene. Klageren har i klagen fra 2014 bl.a. henvist til erklæring af 12. juni 2014 fra sin tidligere rådgiver i Roskilde Bank.

Henset til, at erklæringen er indhentet af klageren uden Finansiel Stabilitets medvirken, finder Ankenævnet det ikke hermed godtgjort, at Roskilde Bank har handlet ansvarspådragende.

Ankenævnet finder, at afgørelse af sagen forudsætter en bevisførelse, herunder afhøring af den tidligere bankrådgiver, som ikke kan ske for Ankenævnet, men som i givet fald må finde sted ved domstolene. Det følger af vedtægternes § 5, stk. 3, nr. 4, at Ankenævnet derfor må afvise at afgøre sagen.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.