Indsigelse vedrørende oprettelse af lån

Sagsnummer:60/2019
Dato:14-10-2019
Ankenævn:Henrik Waaben, Kristian Ingemann Petersen, Karin Sønderbæk, Ida Marie Moesby, Søren Geckler.
Klageemne:Udlån - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Indsigelse vedrørende oprettelse af lån
Indklagede:Nordea Danmark
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører indsigelse mod oprettelse af lån.

Sagens omstændigheder

Klageren og hans ægtefælle, H, var kunder hos Nordea Danmark.

Den 24. juli 2006 sendte banken et referat af et møde mellem parterne samme dag. Af referatet fremgik blandt andet:

”…

I har i dag et lån i huset, en pensionskredit hvor I betaler 6,1364 % i rente som tilskrives hvert kvartal.

Denne omlægges til en Nordea Prioritet hvor grundrenten er 4,85 og ellers afhængig af, hvad der står på Pluskonto [-716].

Renten er ens i begge kasser, hvilket betyder, at hvis I f.eks. indsætter kr. 400.000,00 på pluskontoen, betaler I kun 0,97 % i rente

Vi gennemgik renteskema og I fik dette udleveret.

I har besluttet, at der skal oprette[s] en ramme på kr. 700.000,- og depotet skal sælges ud, dette laver vi på torsdag.

Vi fik en snak om det skattemæssige, og I er klar over konsekvenserne i forhold til [klagerens søns navn].

Der afdrages ikke på Nordea Prioriteten (det er det samme som pensionskreditten)

…”

Den 27. juli 2006 underskrev klageren og H en aftale med banken om et prioritetslån med en hovedstol på 700.000 kr. Aftalen bestod af en prioritetsudlånskonto nr. -772 og en prioritetsindlånskonto nr. -716. Konto -716 var oprettet i 1999 som en Indskudskonto og blev i 2001 ændret til en såkaldt Pluskonto indtil den i forbindelse med oprettelsen af prioritetslånet blev ændret til prioritetsindlånskonto. Af låneaftalen fremgik blandt andet:

”…

Vilkår for lånet er aftalt i et direkte pantebrev i min/vor ejendom …

Lånet er ydet med afdragsfrihed. Genforhandlingsdato er aftalt til 01.07.2016.

…”

Ifølge et ikke underskrevet eksemplar af et tillæg af 11. november 2016 til gældsbrev nr. -772 var der samme dag indbetalt 300.000 kr., hvorved restgælden var nedbragt til 400.000 kr.

Den 16. februar 2017 underskrev klageren og H en aftale med banken om afvikling af pantebrevet med 6.620 kr. i kvartalet.

Den 14. juni 2018 blev der afholdt et møde med deltagelse af klageren, klagerens søn (S), svigerdatter og revisor samt fra banken en filialdirektør og en bankrådgiver. Den 15. juni 2018 sendte banken et referat af mødet til klageren. Af referatet fremgik blandt andet:

”…

Mødet var en forlængelse af vort møde den 7.5.2018. Vi har fundet udskrifter frem af pensionskreditten, og de er før mødet sendt til din søn og revisor.

Af udskrifterne fremgår bl.a., at der er udstedt check til deponering på 440.000 kroner den 27.2.2002. Din søn og svigerdatter bekræftede, at de havde lånt pengene af dig til køb af hus i [stednavn]. Deres advokat havde udstedt dokument vedrørende familielån, og dette dokument har [S] liggende i kvitteret stand.

Der er løbende indbetalt husleje fra [klagerens søns navn], og der er den 21.3.2003 indbetalt 247.493 kroner på kontoen. Beløbet stammer fra en erstatning som [S] har fået.

Udover ovenstående posteringer har der været en del udbetalinger, indbetalinger og overførsler. Bl.a. overførsler til konti i [pengeinstituts navn], som din søn og svigerdatter har bekræftet, tilhører dem. De undersøger, om pengene er indgået på de nævnte konti og giver en tilbagemelding til [filialdirektørens navn og kontaktoplysninger].

Det er aftalt, at Nordea Prioritetslånet indfries af indlånskontoen, når vedlagte tilsagn er underskrevet. Herefter har I ingen gæld til Nordea.

Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til resuméet. Resuméet er mailet til din søn samt til din revisor.

…”

Den 30. juni 2018 underskrev klageren og H en erklæring med følgende tekst:

”I forlængelse af mødet, den 14. juni 2018, beder vi Nordea om at indfri Nordea Prioritetslån nr. [-772] over den tilhørende indlånskonto nr. [-716]”

Den 31. januar 2019 indgav klageren en klage over Nordea Danmark til Ankenævnet med krav om kontoudskrifter for konto -722 og dokumentation vedrørende hans og H’s engagement i banken.

Den 18. marts 2019 blev der afholdt et møde med deltagelse af klageren, S, revisoren samt fra banken en viceregionsdirektør, filialdirektøren og bankrådgiveren. Samme dag sendte banken et referat af mødet til klageren. Af referatet fremgik blandt andet:

”…

Målet med mødet var at få svaret på de spørgsmål, I har stillet i mail af 11.4.2018.

Vi gennemgik tidsforløbet fra oprettelse af pensionskreditten i 2002.

I 2006 oprettes ny Nordea Prioritetskonto med ind- og udlånskonto. Kontoen er afdragsfri i 10 år. Nordea Prioriteten er oprettet på 700.000 kroner og af disse penge bliver den gamle pensionskredit indfriet den 28.6.2006 med 490.720,52 kroner.

Der er herefter en udlånssaldo på 700.000 kroner og en indlånssaldo på 229.964,22 kroner.

I 2016 ophører afdragsfriheden, og det aftales, at udlånet nedskrives med 300.000 kroner til 400.000 kroner. Pengene er overført fra indlånskontoen. Herefter er saldoen på indlånskontoen 433.135,87 kroner.

Det aftales samtidigt, at Nordea Prioriteten skal starte afvikling den 31.3.2017 med 6.620 kroner hvert kvartal. Dette tillæg underskrives på et møde den 16.2.2017, hvor også jeres revisor deltog.

Vi vender tilbage til jer med dokumentation for pensionskreditten via kontoudskrifter.

Vi sender referat og udskrifter til din søn [S] og til din revisor via mail.

Der oprettes fuldmagter til [S] på jeres konti, …

…”

Banken har under sagen fremlagt de dokumenter, der er beskrevet i sagsfremstillingen. Banken har endvidere fremlagt:

  1. udskrifter fra klagerens og H’s Pensionskredit nr. -264 i banken fra oprettelsen af kreditten den 17. januar 2002 til den 28. juli 2006, hvor kreditten blev indfriet ved en indbetaling på 490.720,52 kr. fra konto -772.
  2. udskrifter for prioritetsudlånskonto -772 fra oprettelsen i 2006 til indfrielsen den 2. juli 2018.
  3. udskrifter for prioritetsindlånskonto -716 fra oprettelsen i 1999 til den 8. oktober 2018, hvor indeståendet på kontoen, som udgjorde 184.851,59 kr., blev hævet.

Klageren har fremlagt kontoudskrifter for prioritetsindlånskontoen (-716) og prioritetsudlånskontoen (-772), der viser transaktionerne på kontiene i kalenderårene 2011 og 2016.

Ved et indlæg modtaget i Ankenævnets sekretariat den 29. juli 2019 har klageren fastholdt klagen.  

Parternes påstande

Ankenævnet har forstået klagerens påstand således, at Nordea skal betale en godtgørelse for gælden på prioritetslånet.

Nordea Danmark har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at han og H ønsker at føre sagen videre, da de ikke føler, at de har fået oplyst hvordan beløbene på lånet er fremkommet, og videreført.

Samtidigt sagde banken, at den ikke kunne fremskaffe dokumentation for kontoen med kassekreditten, men efter pres kunne de pludselig godt.

De fremkomne beløb virker utrolig urealistiske. De skulle efter sigende have overført større beløb til deres søn, hvilket ikke hænger sammen. Sønnen har ikke modtaget disse beløb.

Sønnen forsøgte at tjekke de påståede tilgåede beløb til hans konto. Dette kunne ikke lade sig gøre i sønnens bank som følge af forældelse.

Nordea Bank kunne pludselig finde kontoudskrifterne, der var lige så gamle.

Banken er ikke kommet med dokumentation for konto "772". De vil også gerne have at vide hvordan restgælden er opstået. Det hele virker "fabrikeret" til sagen.

Kassekreditten, der var brugt til huslån, blev tilbagebetalt da huset blev solgt, men dette fremgår ikke nogen steder.

Banken har oprettet lån, selv om han hverken ønskede eller behøvede dette.

Banken hævede 300.000 kr. på deres opsparingskonto uden deres samtykke og overførte beløbet til dækning af det såkaldte lån.

Underskrifterne i 2017 blev givet under tvang og protest.

Han er næsten blind og var derfor tvunget til at stole på banken.

Nordea Danmark har anført, at klageren og H har underskrevet på samtlige dokumenter, herunder lånedokumentet for prioritetslånet, og låneprovenuet har været til deres rådighed gennem hele perioden.

En stor del af provenuet af prioritetslånet gik til indfrielse af klagerens og H’s tidligere pensionskredit.

Forløbet er dokumenteret ved de fremlagte bilag og gennemgået på møder mellem parterne.

Ankenævnets bemærkninger

Ankenævnet finder ikke grundlag for at fastslå, at Nordea Danmark har begået fejl eller forsømmelser i forbindelse med klagerens engagement i banken.

Ankenævnet finder heller ikke, at det kan lægges til grund, at banken på utilbørlig måde skulle have presset klageren til at underskrive dokumenter.

Ankenævnet påtager sig ikke at foretage en revisionsmæssig gennemgang af engagementet.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen