Indsigelse mod Mastercardbetalinger og spørgsmål om indsigelse var rettidig.

Sagsnummer:352/2018
Dato:04-04-2019
Ankenævn:Vibeke Rønne, Anita Nedergaard, Peter Stig Hansen, Troels Hauer Holmberg og Anna Marie Schou Ringive
Klageemne:Betalingstjenester - meddelelse om bortkomst
Betalingstjenester - ikke-vedkendte hævninger
Betalingstjenester - fjernsalgstransaktioner
Ledetekst:Indsigelse mod Mastercardbetalinger og spørgsmål om indsigelse var rettidig.
Indklagede:Spar Nord Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod Mastercardbetalinger og spørgsmål om indsigelse var rettidig.

Sagens omstændigheder

Den 4. september 2018 blev klageren kunde i Spar Nord Bank, hvor han fik en konto med et tilknyttet betalingskort, som var et Mastercard debet, og adgang til netbank.

Den 7. oktober 2018 underskrev klageren en indsigelsesblanket med tro- og loveerklæring til banken. Ifølge de dokumenter, der er fremlagt under sagen, vedrørte klagerens indsigelse 41 transaktioner på i alt 10.798 kr. til en betalingsmodtager, B. Transaktionerne blev bogført på klageren konto i perioden 20. september 2018 - 8. oktober 2018. Indsigelsesblanketterne blev modtaget i banken den 9. oktober 2018.

Indsigelsen blev afvist af banken. Begrundelsen var, at banken havde konstateret, at klageren i den periode, hvor transaktionerne havde fundet sted, havde været logget på netbank adskillige gange. Banken vurderede derfor, at klageren havde haft mulighed for at se transaktionerne og gøre indsigelse på et langt tidligere tidspunkt.

Banken har under sagen fremlagt en udskrift fra klagerens konto for perioden 4. september 2018 til den 28. november 2018, hvor kontoen blev opgjort.

Parternes påstande

Den 5. november 2018 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Spar Nord Bank skal godtgøre ham 16.000 kr.

Spar Nord Bank har nedlagt påstand om principalt frifindelse, subsidiært afvisning.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at hans kort blev misbrugt for 16.000 kr. til en virksomhed i Gibraltar.

Det var uberettiget, at banken afviste indsigelsen med den begrundelse, at han havde henvendt sig for sent. Han kontaktede banken, da han opdagede transaktionerne, og lavede en indsigelse. Indsigelsen blev lavet tre uger efter første transaktion, og 2 dage efter han så transaktionerne. Der var tale om mindre transaktioner, og han opdagede dem derfor ikke med det samme via netbanken

Misbruget af kortet og ophævelsen af kontoen er to vidt forskellige ting, som ikke skal blandes sammen. Det er endvidere sagen uvedkommende, at banken oplyser, at den ikke kan finde oplysninger hos betalingsmodtager.

Spar Nord Bank har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at det er bankens opfattelse, at de omtvistede transaktioner blev foretaget af klageren selv eller efter aftale med klageren.

Det påståede misbrug af klagers debetkort er atypisk, idet der er tale om en mængde mindre transaktioner over længere tid hos en spiludbyder, hvor der ikke er en direkte adgang til de uautoriserede hævninger for den, der måtte være i besiddelse af kortoplysningerne. Vedkommende opnår ikke en direkte berigelse ved misbruget, hvorfor det forekommer usandsynligt, at der er tale om tredjemandsmisbrug.

Klageren så allerede den 20. september 2018 i sin netbank de første af de transaktioner, som han gør indsigelse mod, og banken derfor ikke har haft indsigelsen i hænde snarest muligt, jf. lov om betalinger § 97.

I løbet af september 2018 modtog banken adskillige henvendelser fra personer og andre pengeinstitutter om, at der var overført penge til klagerens konto som betaling for koncertbilletter uden at disse efterfølgende blev leveret. Transaktionerne på klagerens konto bekræftede, at der blev overført beløb til betaling af koncertbilletter. Da dette var i strid med vilkårene for kundeforholdet, og da banken ikke ønskede at lægge betalingssystemer til en sådan praksis, opsagde banken den 6. oktober 2018 engagementet med klageren med øjeblikkelig virkning. Netbank og debetkort blev spærret.

Indsigelsen blev lavet den 7. oktober 2018 og vedrører transaktioner til B, som er en spiludbyder, der også har en dansk version. Indsigelsen vedrører en lang række transaktioner foretaget ved brug af klagers debetkort fra den 15. september 2018 og frem til den 5. oktober 2018. Det har ikke været muligt at få oplysninger om den spilkonto, der er benyttet hos B.

Det fremgår af loggen over klagerens netbank, at han har været logget på ti gange i perioden 20. september 2018 til 6. oktober 2018. Klageren har kun haft den ene konto i banken og kan derfor kun have set på denne. Der er ikke foretaget betalinger eller overførsler fra kontoen via netbanken i perioden.

Banken havde et tilsvarende forløb vedrørende et kundeforhold med klageren i efteråret 2017.

Det fremgår af § 97 i lov om betalinger, at indsigelser mod uautoriserede betalingstransaktioner skal være udbyderen i hænde, snarest muligt efter at betaleren har konstateret en sådan betalingstransaktion. På baggrund af klagers adfærd med hyppige log-on på sin netbank og omstændighederne omkring kundeforholdet og kontoen i øvrigt gøres det gældende, at fristen for at gøre indsigelse mod transaktionerne skal tage udgangspunkt i de første transaktioner, og at transaktionerne til B i relation til denne sag må betragtes som én transaktion.

Til støtte for afvisningspåstanden har banken anført, at det er bankens opfattelse, at de omtvistede transaktioner blev foretaget af klageren selv eller efter aftale med klager, samt at indsigelsen skete på baggrund af bankens opsigelse af kundeforholdet. En afgørelse heraf forudsætter bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, der ikke kan finde sted for Ankenævnet. Sagen bør afvises med henvisning til Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 4.

Ankenævnets bemærkninger

Den 4. september 2018 blev klageren kunde i Spar Nord Bank. Engagementet bestod af en konto med et tilknyttet Mastercard debet og adgang til netbank.

Banken har oplyst, at den den 6. oktober 2018 opsagde engagementet med øjeblikkelig virkning, fordi klageren benyttede kontoen i strid med vilkårene, herunder til modtagelse af betalinger for koncertbilletter, som ifølge tredjemands henvendelser til banken ikke blev leveret.

I umiddelbar forlængelse af opsigelsen gjorde klageren den 7. oktober 2018 indsigelse mod 41 betalinger på i alt 10.798 kr. med Mastercardet til B, som var spiludbyder. Transaktionerne blev bogført på klagerens konto i perioden 20. september 2018 - 8. oktober 2018 og i samme periode loggede klageren sig på netbank ti gange uden at foretage betalinger eller overførsler, herunder i umiddelbar forbindelse med at det påståede misbrug blev indledt.

Det bemærkes, at klageren efter det oplyste kun havde en konto i Spar Nord Bank.

Klageren har ikke redegjort for, hvordan misbruget kan være sket.

Under de således foreliggende omstændigheder finder Ankenævnet, at klageren ikke har været udsat for tredjemandsmisbrug.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.