Krav om tilbageførsel af huslejebetaling.

Sagsnummer:62/2005
Dato:11-10-2005
Ankenævn:Peter Blok, Jette Kammer Jensen, Anne Dehn Jeppesen, Niels Bolt Jørgensen
Klageemne:Betalingsformidling - husleje
Ledetekst:Krav om tilbageførsel af huslejebetaling.
Indklagede:BG Bank (Danske Bank)
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne sag vedrører klagerens krav om tilbageførsel af en huslejebetaling, der blev gennemført i december 1999.

Sagens omstændigheder.

I 1999 havde klageren en lønkonto i Den Danske Banks daværende Toftlund afdeling, nu indklagede.

Henholdsvis den 4. august, den 1. september og den 30. september 1999 blev der overført tre huslejebetalinger på hver 3.600 kr. fra kontoen.

Ifølge kontoudskriften blev der i dagene 29. oktober - 3. november 1999 indsat 3.952 kr. og hævet i alt 6.978,79 kr. Kontoen havde herefter et overtræk på 3.010,23 kr. Overtrækket blev inddækket i løbet af måneden.

Den 7. december 1999 blev der trukket 3.507 kr. på kontoen til husleje. Ved en fejl skete betalingen ikke til den aktuelle udlejer (A), men til klagerens tidligere udlejer (B).

B modsatte sig, at beløbet blev tilbageført med den begrundelse, at klageren og dennes samlever skyldte ham penge.

Den 16. december 1999 gennemførte indklagede klagerens betaling af husleje på 3.702 kr. til A. Til dækning af betalingen bevilgede indklagede et overtræk, som efterfølgende blev afviklet.

Der blev efterfølgende ført en retssag mellem klageren og B.

Kontoen udgik i 2003.

Parternes påstande.

Den 23. februar 2005 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet. Ankenævnet har forstået klagerens påstand således, at indklagede skal tilbageføre huslejebetalingen på 3.507 kr. til B.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at indklagede begik en fejl ved at betale huslejen for november 1999 til den tidligere udlejer (B).

Huslejebetalingerne til B blev afmeldt i maj 1999. Fra sommeren 1999 blev huslejen overført "perfekt via PBS" til den nye udlejer (A).

Den fejlagtige huslejebetaling medførte, at han og samleveren blev udsat af lejemålet. De blev endvidere pålagt at afdrage den gæld, der opstod hos indklagede, da den tidligere udlejer modsatte sig, at det fejlagtigt overførte beløb blev tilbageført.

Indklagede har anført, at huslejebetalingerne for august, september og oktober 1999 ikke skete via PBS, men ved konto til konto overførsler i henhold til stående ordre.

Årsagen til, at der ikke blev overført husleje for november 1999, var sandsynligvis, at der ikke var dækning for beløbet på kontoen, og at indklagede dermed ikke var forpligtet til at foretage betalingen.

Klagerens samlever anmodede den 7. december 1999 om overførsel af husleje til det kontonummer, som indklagede tidligere havde overført huslejebetalinger til. Der var dog flere konti, som der var overført husleje til, fordi klageren og dennes samlever havde flyttet flere gange. Den ekspederende medarbejder spurgte derfor, om der skulle overføres 3.500 kr. til kto.nr. -262, og hertil svarede samleveren bekræftende.

Den 16. december 1999 kontaktede samleveren igen afdelingen og bad nu om overførsel af husleje til den nye udlejer.

Den ekspederende medarbejder blev indkaldt som vidne under retssagen mellem klageren og den tidligere udlejer og husker derfor sagen udmærket.

Klageren hæfter for huslejebetalingerne og har derfor ikke lidt noget tab.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Efter den redegørelse, der er afgivet af indklagede, finder Ankenævnet det ikke godtgjort, at der er begået fejl af indklagede i forbindelse med betalingen af huslejebeløbet på 3.507 kr. den 7. december 1999. Allerede af denne grund kan klagen ikke tages til følge.

Klagen tages ikke til følge.