Indsigelse om realkreditinstituts manglende overholdelse af databeskyttelsesloven og persondataforordningen.

Sagsnummer:174/2022
Dato:15-02-2023
Ankenævn:Bo Østergaard, Steen Jul Petersen, Jes Zander Brinch, Tina Thygesen og Poul Erik Jensen.
Klageemne:Afvisning - Afvisning, anden myndighed § 4
Ledetekst:Indsigelse om realkreditinstituts manglende overholdelse af databeskyttelsesloven og persondataforordningen.
Indklagede:Totalkredit
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Realkreditinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse om realkreditinstituts manglende overholdelse af databeskyttelsesloven og persondataforordningen.

Sagens omstændigheder

Klageren havde sammen med en meddebitor, H, optaget et realkreditlån i Totalkredit med pant i deres faste ejendom.

Ejendommen blev i februar 2012 solgt på tvangsauktion, og Totalkredit havde herefter en personlig fordring mod klageren og H.

På et ikke nærmere tidspunkt overgav Totalkredit inddrivelse af den personlige fordring mod klageren til inkasso hos et inkassofirma, C, der efterfølgende afregnede sagen over for Totalkredit.

Efterfølgende overgav Totalkredit inddrivelse af den personlige fordring mod klageren til et andet inkassofirma, C1, der sendte sagen i fogedretten.

Af en indkaldelse af 3. februar 2022 fra fogedretten til klageren fremgik, at fogedretten fra Totalkredit havde modtaget en anmodning om at behandle en sag mod klageren om udlæg for 524.418,63 kr. inklusive retsafgift, og at klageren blev indkaldt til et møde i fogedretten den 25. februar 2022.

I en mail af 13. februar 2022 til Totalkredit anførte klageren:

”Jeg anmoder om at få tilsendt konti udskrifter fra juli 2009 til februar 2022, ligeledes anmodes De fremsende al kommunikation og bilag med mere i denne pant/sag hvor intet er udeladt, og gerne straks, . Jeg ønsker alt omkring konti m.m. fremlagt for min advokat for drøftelse.

Det meddeles gælden er forældet samt den ikke vedgås.”

Af en udskrift af retsbogen af et møde i fogedretten den 25. februar 2022 fremgik blandt andet:

”Rekvirent TOTALKREDIT A/S mødte telefonisk ved mødeberettiget [C1 ved navn].

Skyldner [klageren] mødte personlig.

Der blev fremlagt:

Rekv., gældsbrev, processkrift med bilag fra rekvirenten af 22. februar 2022 og mail fra skyldner [klageren] af 25. februar 2022.

Det skyldige beløb blev opgjort således:

Sagen opgjort til

524.418,63 kr.

Halvt salær

1.350,00 kr.

Moms

3 37,50 kr.

I alt

526.106,13 kr.

Rekvirenten fremsatte påstand om at udlægssagen fremmes.

Skyldner [klageren] fremsatte påstand om at udlægssagen afvises, subsidiært at udlægssagen nægtes fremme.

Skyldner [klageren] gjorde til støtte for afvisningspåstanden gældende, at rekvirenten ikke har overholdt inkassolovens § 10, stk. 2, idet han hverken har modtaget påkravsskrivelse eller rykkerskrivelse inden sagen blev indgivet til fogedretten.

Skyldner [klageren] gjorde endvidere gældende, at kravet er forældet.

Skyldner [klageren] anførte, at han ikke var behørigt indkaldt til tvangsauktionen den 8. februar 2012, og at han ikke modtog den fremlagte skrivelse dateret den 29. oktober 2013, hvor kravet blev opgjort, da denne var adresseret til ejendommens adresse, som han på daværende tidspunkt for længst var fraflyttet.

Skyldner [klageren] gjorde videre gældende, at kravet ikke er opgjort korrekt.

Skyldner [klageren] forklarede, at han er bekendt med, at hans ekskone, som var meddebitor på pantebrevet, har indgået en akkordaftale med rekvirenten og indbetalt et større beløb, hvilket kravet ikke ses nedskrevet med i rekvirentens opgørelse.

Skyldner [klageren] anførte, at han adskillige gange forgæves har anmodet rekvirenten om at sende ham en kontooversigt, så han kan påse, at gælden er opgjort korrekt.

Fogedretten meddelte rekvirenten frist på 14 dage til at fremlægge kontooversigt og redegøre for eventuelle indbetalinger der er foretaget på gælden.

Fogedretten vil herefter meddele skyldner [klageren] frist til at fremkomme med bemærkninger hertil inden næste retsmøde.

…”

Klageren har oplyst, at han ikke modtog de oplysninger fra Totalkredit, som han bad om i sin mail af 13. februar 2022, og at han rykkede Totalkredit for de ønskede oplysninger.

Den 10. maj 2022 indbragte klageren sagen for Ankenævnet.

Totalkredit har oplyst, at realkreditinstituttet den 31. maj 2022 modtog et brev fra Datatilsynet, hvori Datatilsynet videreformidlede en enslydende henvendelse fra klageren, som i klagen til Ankenævnet. Datatilsynet sendte klagerens henvendelse med henblik på, at Totalkredit tog stilling til og besvarede klagerens anmodning om indsigt. Tilsynet angav herefter, at ved forsat uenighed kunne klageren klage til Datatilsynet.

Totalkredit har endvidere oplyst, at klagerens henvendelse beklageligvis ikke var blevet videreformidlet til korrekt enhed i Totalkredit, hvorfor anmodningen ikke var blevet håndteret efter normal procedure. Indsigtsanmodningen blev dog efterfølgende behandlet, og klageren modtog de efterspurgte personoplysninger i sin e-Boks den 9. juni 2022.

Da klageren fortsat efterspurgte oplysningerne, sendte Totalkredit i juli 2022 personoplysningerne til klageren med almindelig post.

Parternes påstande

Klageren har nedlagt påstand om, at Totalkredit skal efterkomme hans anmodning om at få tilsendt kontoudskrifter fra juli 2009 til februar 2022 samt sende al kommunikation og alle bilag i sagen.

Totalkredit har nedlagt påstand om afvisning.

Parternes argumenter

Klageren har blandt andet anført, at han den 20. juli 2022 modtog Totalkredits brev af 9. juni 2022 med bilag med posten. Brevet fra Totalkredit manglede dog de efterspurgte oplysninger om konti, transaktioner og bilag m.m. for perioden 1. januar 2012 til 1. juli 2022, som fogedretten den 25. februar 2022 bestemte, at Totalkredit skulle udlevere.

Totalkredits inkassofirma, C1, forsøger med ond vilje at berøve ham 523.668,63 kr. for en betalt gæld, som er afregnet med inkassofirmaet C i 2018, jf. indkaldelsen til fogedretten af 3. februar 2022. C har i en mail af 13. juni 2022 bekræftet, at sagen er afregnet hos dem. Han har flere gange bedt om en samtale med Totalkredit, men bliver hver gang afvist af C1.

Det er påviseligt, at Totalkredit forsøger bedrageri mod ham og har gjort det i en næsten 10-årig periode med start i 2012. Totalkredit har også bedraget Skat med forkerte oplysninger om ham.

For at underbygge klagen har han fremlagt udskrift af sin personlige skattemappe fra 2012, 2013 og 2014. I 2013 har Totalkredit uden at henvende sig til ham lavet aktivitet på hans konto hos realkreditinstituttet, idet gælden er delt mellem H, der var meddebitor på lånet, og ham.

Efter at han fik gældssanering på det totale krav i 2014, og gælden blev nedskrevet til 0 kr., indberettede Totalkredit ham pludselig med en gæld på 509.263 kr. uden dokumentation for denne gæld.

Totalkredit har blandt andet anført, at Ankenævnet ikke er den korrekte og kompetente myndighed til at behandle klagerens sag. Det følger af Ankenævnets vedtægter § 4, at sager, hvis behandling i henhold til lovgivningen er henlagt til offentlige myndigheder eller andre tvistløsningsorganer, falder uden for Ankenævnets kompetence. Nærværende sag omhandler den registreredes indsigtsret, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 15. Det følger af databeskyttelsesloven, at Datatilsynet i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens kapitel VI og VII bl.a. fører tilsyn med databeskyttelsesforordningen, jf. databeskyttelsesloven § 27.

Totalkredit har som nævnt fået oversendt klagerens henvendelse til Datatilsynet, og Datatilsynet angiver i brevet, at klageren ved forsat uenighed kan klage til Datatilsynet. Ankenævnet bør derfor afvise sagen, idet Datatilsynet er den kompetente offentlige myndighed til at behandle sagen.

Ankenævnet bør endvidere afvise sagen, idet sagen ikke vedrører et konkret økonomisk mellemværende, jf. Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 2. Klagens genstand er en anmodning om indsigt og derved ikke et økonomisk mellemværende.

Klagerens påstand om at Totalkredit forsøger at inddrive gælden to gange bestrides. Klageren begrunder dette med at have modtaget en mail fra Totalkredits tidligere inkassofirma, C, der angiver, at ”Sagen er afregnet fra vores kontor for flere år siden.” Herved menes, at sagen hos C er afregnet, og at sagen er overgået til Totalkredits nye inkassofirma, C1. Dette er derfor ikke udtryk for, at klageren har betalt sin gæld, eller at Totalkredit forsøger at inddrive gælden flere gange.

Ankenævnet bør yderligere afvise at behandle spørgsmålet om klagerens gæld til Totalkredit, idet dette forhold er under behandling i fogedretten, det vil sige, at forholdet er under behandling ved en domstol, jf. Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 1, litra e.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren anmodede i februar 2022 Totalkredit om at få tilsendt kontoudskrifter fra juli 2009 til februar 2022 samt al kommunikation og alle bilag i hans sag hos Totalkredit.

Totalkredit har oplyst, at realkreditinstituttet sendte de efterspurgte personoplysninger til klagerens e-Boks den 9. juni 2022.

Da klageren fortsat efterspurgte oplysningerne, sendte Totalkredit i juli 2022 ligeledes personoplysningerne til klageren med almindelig post.

Klageren har anført, at han den 20. juli 2022 modtog Totalkredits brev af 9. juni 2022 med bilag med posten. Brevet fra Totalkredit manglede dog de efterspurgte oplysninger om konti, transaktioner og bilag m.m. for perioden 1. januar 2012 til 1. juli 2022, som fogedretten den 25. februar 2022 bestemte, at Totalkredit skulle udlevere.

Ankenævnet kan ikke tage stilling til Totalkredits overholdelse af databeskyttelsesloven og persondataforordningen. En eventuel klage herom skal indgives til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Ankenævnet afviser derfor denne del af klagen i medfør af Ankenævnets vedtægter § 4.

Spørgsmålet om opgørelsen af klagerens gæld til Totalkredit er efter det oplyste under behandling i fogedretten.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.