Manglende indbetaling af indskud på ratepension i 2014. Opgørelse af tab.

Sagsnummer:106/2015
Dato:07-10-2016
Ankenævn:Vibeke Rønne, Peter Stig Hansen, Karin Sønderbæk, Troels Hauer Holmberg, Jørn Ravn
Klageemne:Ratepension - manglende indbetaling
Fejlekspedition - pensionskonti
Ledetekst:Manglende indbetaling af indskud på ratepension i 2014. Opgørelse af tab.
Indklagede:Nordea Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører opgørelsen af klagerens tab som følge af, at Nordea Bank ved en fejl undlod at foretage indbetaling på klagerens privattegnede ratepension i 2014.

Sagens omstændigheder

Klageren, der er født i 1953, var kunde i Nordea Bank, hvor hun blandt andet havde en privattegnet ratepension. Af Aftale om ratepension underskrevet af banken den 16. december 2013 og af klageren den 22. januar 2014 fremgik, at klageren første gang den 16. december 2013 og sidste gang den 31. december 2028 indbetalte et variabelt beløb op til lovens maksimum på ratepensionen. Det fremgik yderligere, at opsparingen oprindelig var oprettet i 1993 og overført fra et forsikringsselskab.

Banken har fremlagt en kontoudskrift for ratepensionen, hvoraf fremgår, at der den 31. december 2013 stod ca. 3.955 kr. på kontoen.

Klageren har oplyst, at hun via sit arbejde havde en firmapensionsordning i et pensionsselskab med en kombineret rate- og livrentepension, hvor der først blev indbetalt det maksimale årlige indskud på en ratepension og det overskydende beløb blev herefter indsat på en livrente.

Den 23. april 2014 var klageren til et formuerådgivningsmøde i banken, hvor hendes indkomst- og pensionsforhold blev drøftet. På mødet blev det blandt andet aftalt, at hun ændrede sin firmapensionsordning således, at de samlede indbetalinger fra firmapensionsordningen blev indbetalt på livrenten, og at banken skulle overføre 50.900 kr. af hendes frie midler til hendes privattegnede ratepension i banken. Af et mødereferat fra banken, der blev sendt til klageren den 22. maj 2014 fremgik følgende:

”…

Pension

Grundet ovennævnte vil jeg foreslå, at du flytter en del af din frie formue over på pension, således at du har penge når du går på pension, men også at din datter tilgodeses, hvis (når) du ikke er her mere.

Derfor bør du flytte 50.900 kr. over på din ratepension og indskyde lovens maksimum på 28.100 kr. til din aldersopsparing (din kapitalpension som blev lavet om, med en besparelse på 3,7 %). [Rådgiveren] opretter indbetalingsaftalerne. Derved får du også et fradrag på din selvangivelse på de 50.900 kr.

Din firmabetaling til [pensionsselskabet], sørger vi for indgår på en livsvarig livrente, som i opsparingsperioden er 100 % arvesikret. Når du ønsker at få den udbetalt, bør du oprette den med garanti.

…”

I et brev af 9. juli 2014 til banken anførte klageren:

”Under henvisning til telefonsamtale d.d. med [bankens medarbejder] skal jeg for god ordens skyld bekræfte:

  • at det fulde beløb, der indbetales fra [klagerens arbejdsgiver] går til den livsvarige ydelse og
  • at 50.900 kr. til ratepensionen (privat oprettet alderspension) sker fra min bank, Nordea A/S, fra 1/1 2014 at regne, således at det årlige fradrag sker fra denne konto.

…”

Ved en fejl fra bankens side blev de aftalte 50.900 kr. ikke indbetalt på ratepensionen med virkning for indkomståret 2014.

Klageren har fremlagt sin forskudsopgørelse for 2014 med ”kørselsdato den 5. november 2013”, hvori det er anført, at der foretages indskud til arbejdsgiveradministreret rateforsikring/opsparing, ophørende alderspension med 50.000 kr.

Klageren har endvidere fremlagt sin årsopgørelse for 2014, hvoraf fremgår, at hun fik en restskat på 19.499 kr.

Den 16. marts 2015 beklagede banken fejlen og overførte på vegne klageren 51.700 kr. (det maksimale årlige indskud på en ratepension i 2015) til ratepensionen.

Den 19. marts 2015 betalte klageren sin restskat på 19.619 kr. til SKAT opgjort som restskat på 19.499 kr. og renter fra 1. januar 2015 til 19. marts 2015 på 120 kr., i alt 19.619 kr.

Samtidig rejste klageren over for banken krav om betaling af 18.833 kr.

Banken afviste kravet og anførte, at klagerens tab kunne opgøres til 1.901 kr.

Den 24. marts 2015 indbragte klageren sagen for Ankenævnet.

Efter sagens indgivelse til Ankenævnet godtgjorde banken klageren et beløb på 1.901 kr.

Klageren har den 15. december 2015 oplyst, at hendes arbejdssituation har ændret sig væsentligt, idet hun i december 2015 af helbredsmæssige årsager var nødsaget til at ophøre med sit arbejde.

Parternes påstande

Klageren har nedlagt påstand om, at Nordea Bank skal betale 18.833 kr. samt renter heraf fra den 1. januar 2015.

Nordea Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at hun på grund af bankens fejl er gået glip af et skattefradrag på 50.900 kr. for indkomståret 2014.

Hendes tab som følge af bankens fejl kan opgøres til skatteværdien af det manglende fradrag i indkomståret 2014 svarende til 37 % af 50.900 kr. eller 18.833 kr. samt renter heraf fra den 1. januar 2015, da hun har betalt renter af restskatten fra den 1. januar 2015.

Det bestrides, at der alene er sket en likviditetsmæssig forskydning, således at hun i 2015 blot kunne indbetale beløbet enten på den privattegnede ratepensionsordning eller på livrentedelen af hendes firmapensionsordning.

Hun ønsker ikke at indbetale beløbet på livrentedelen af hendes firmapensionsordning, idet der er tale om et andet pensionsprodukt. Indbetalinger på en livrente tilfalder ikke hendes arvinger ved død i modsætning til indbetalinger på en ratepension. Banken kan ikke tvinge hende til at indbetale på ringere produkt i et pensionsselskab alene for at begrænse et tab, som banken alene er ansvarlig for.

Der er indført begrænsninger for, hvor meget der maksimalt må indbetales på en ratepension årligt, og hun får ikke udnyttet sit fradrag for indkomståret 2014 ved at foretage en indbetaling i 2015.

Hun er af helbredsmæssige årsager ophørt med at arbejde i slutningen af 2015. Banken har anført, at hun blot kunne indbetale de kommende år, men eftersom hun nu ikke længere er omfattet af firmapensionsordningen, holder denne argumentation ikke længere.

Nordea Bankhar anført, at klageren har krav på erstatning efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

Klagerens tabsopgørelse bestrides.

Klageren har en almindelig tabsbegrænsningspligt. Klageren bør derfor i videst muligt omfang fremadrettet udnytte muligheden for at indbetale de 50.900 kr. på en ratepension eller alternativt på en pensionsordning med løbende udbetaling (livrente).

Tabet skal opgøres på baggrund af, at indbetalingen til ratepensionen rent faktisk skete den 19. marts 2015.

Det følger af Ankenævnets hidtidige praksis i tilsvarende sager, at tabet skal opgøres til det rentetab, der er en følge af, at fradraget for pensionsindskuddet ikke blev opnået i indkomståret 2014, men først i 2015, og at der således skete en likviditetsforskydning på et år.

Banken har derfor godtgjort klageren 1.901 kr. svarende til renter af skatteværdien af den manglende indbetaling i et år. Ved beregningen er anvendt en skatteprocent på 36,43 og en rentesats på 10,25 %, som svarer til kassekreditrenten for Fordel+ kunder i banken.

Såfremt Ankenævnet måtte fravige sin hidtidige praksis og i stedet måtte finde, at klageren ikke har en tabsbegrænsningspligt, gøres det gældende, at klagerens tab udgør værdien af det skattefradrag, som klageren mistede i 2014 som følge af den af banken begåede fejl, fratrukket nutidsværdien af den skat, som klageren i givet fald ville komme til at betale, når de 50.900 kr. igen skal udbetales ved pensionering.

Ankenævnets bemærkninger

Det beroede på en fejl i Nordea Bank, at der ikke i 2014 som aftalt blev indskudt 50.900 kr. på klagerens privattegnede ratepension. Banken har erkendt fejlen og erklæret sig indstillet på at kompensere for klagerens økonomiske tab herved.

Klageren har under sagen oplyst, at hendes situation har ændret sig væsentligt i slutningen af 2015, idet hun i december 2015 af helbredsmæssige årsager ophørte med at arbejde.

Der foreligger i den forbindelse ikke nærmere oplysninger om klagerens fremtidige indtægts- og skatteforhold.

Ankenævnet bemærker, at klageren, såfremt Nordea Bank ikke havde begået fejlen, skulle have betalt skat af de 50.900 kr. ved senere udbetaling. Ankenævnet er derfor enig med Nordea Bank i, at klagerens tab ikke svarer til værdien af skattefradraget for 2014.

Ved opgørelsen af klagerens tab bemærker Ankenævnet endvidere, at klageren har pligt til at begrænse tabet og således f.eks. indskyde størst muligt beløb på ratepensionen alternativt på en aldersopsparing.

Klageren har - udover det direkte tab i form af renter af restskatten på 120 kr. - lidt et tab som følge af mistet værdi af den udskudte skat. Størrelsen af dette tab afhænger af en række faktorer, herunder skattemæssige forhold. Tabet kan derfor ikke opgøres endeligt, men må fastsættes skønsmæssigt.

Henset til klagerens oplysning om, at hun er ophørt med at arbejde, finder Ankenævnet ikke grundlag for at tilsidesætte det beløb på 1.901 kr., som Nordea Bank efter sagens indgivelse til Ankenævnet har betalt til klageren.

Klageren får derfor ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.