Krav om tilbageførsel af to kontooverførsler foretaget via mobilbank til to forskellige konti tilhørende tredjemand. Telefon bortkommet.

Sagsnummer:125/2021
Dato:20-12-2021
Ankenævn:Bo Østergaard, Jesper Claus Christensen, Karin Duerlund, Morten Bruun Pedersen, Anna Marie Schou Ringive.
Klageemne:Betalingstjenester - ikke-vedkendte hævninger
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Krav om tilbageførsel af to kontooverførsler foretaget via mobilbank til to forskellige konti tilhørende tredjemand. Telefon bortkommet.
Indklagede:Sparekassen Sjælland-Fyn
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører krav om tilbageførsel af to kontooverførsler foretaget via mobilbank til to forskellige konti tilhørende tredjemand. Telefon bortkommet.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Sparekassen Sjælland-Fyn, hvor han havde en lønkonto med et tilhørende dankort, en budgetkonto og en opsparingskonto samt adgang til netbank/mobilbank.

Klageren har oplyst, at han havde mobilbank, NemID nøgleapp og MobilePay installeret på sin telefon.

Fredag den 21. august 2020 omkring klokken 18 mødtes klageren med en kollega og gik på bar. Omkring midnat mistede klageren sin telefon og henvendte sig til personalet i baren for at høre, om telefonen var blevet indleveret, hvilket den ikke var.

Klageren har oplyst, at det er uklart, hvad der herefter skete, og at han ingenting kan huske, førend han vågnede lørdag formiddag hos en kammerat.

Lørdag den 22. august 2020 kl. 11:39 blev der via mobilbank overført 47.021 kr. fra klagerens opsparingskonto til tredjemands konto i et andet pengeinstitut, P. Samme dag kl. 11:57 blev der via mobilbank overført 28.400 kr. fra klagerens opsparingskonto til en anden konto tilhørende tredjemand i P. Efter log-ind i mobilbanken ved anvendelse af brugernavn og mobilkode, blev begge transaktioner godkendt med mobilkode, en nøgle fra NemID nøgleappen og en SMS-engangskode sendt til klagerens telefonnummer med følgende indhold:

”Koden må aldrig udleveres til andre heller ikke medarbejdere i banken.

Indtast SMS-kode [fire-cifret kode] i Netbanken/Mobilbanken for at godkende betalingen på DKK [beløb] til konto - [kontonummer] (Bestillingsnummer [ni-cifret tal]).

Er denne betaling ikke oprettet af dig, kontakt straks Sparekassen på telefon ... Venlig hilsen Sparekassen Sjælland-Fyn”

Lørdag eftermiddag fandt klageren ud af, at hans dankort var blevet spærret, og at der var hævet i alt 16.988,49 kr. på hans lønkonto via MobilePay, som han ikke kendte til. Han anmeldte forholdet til politiet.

Klageren opdagede også, at han den 22. august 2020 kl. 00:23 havde modtaget en mail, hvoraf fremgik, at ”Find My iPhone” var blevet slået fra.

Søndag den 23. august 2020 om formiddagen konstaterede klageren hævningerne på 47.021 kr. og 28.400 kr., i alt 75.421 kr., fra opsparingskontoen. Klageren ringede til politiet for at anmelde dette, og senere på dagen var han hos politiet for at afgive forklaring.

Ved en tro- og loveerklæring af 24. august 2020 indgav klageren indsigelse til sparekassen, hvoraf fremgik, at der var foretaget uretmæssige hævninger på hans lønkonto og opsparingskonto på i alt 92.406,49 kr. I rubrikken ”Detaljeret information hændelsesforløb” anførte klageren følgende:

”Da jeg vågner 22.08 bliver jeg opmærksom på at det ikke er som det plejer at være. Da jeg er forslået i ansigt og øvrige dele på kroppen. Samtidig er jeg ikke klar over hvordan jeg er kommet hjem. Jeg vågner ved min kammerat, men det var meningen at jeg skulle have været hjem til mig selv. Da jeg opdager at jeg mangler min telefon, cykel, trøje og sundhedskort, går jeg ind for at tjekke mine konti, hvor jeg opdager misbrug via netbank og mobilepay. Jeg spærrer nemid, og sletter mit kort inde på mobilepay. Jeg kontakter politiet 22.08 og bliver [kaldt] ind til afhøring 23.08. [journalnummer og navn på medarbejder hos politiet].”

Sparekassen afviste at tilbageføre kontooverførslerne på i alt 75.421 kr.

Klageren har oplyst, at han fik tilbageført betalingerne foretaget via MobilePay på nær en selvrisiko på 375 kr.

Af sparekassens gældende Regler for Sparekassens Sjælland-Fyns Mobilbank fremgår blandt andet:

”1. Tilmelding og afmelding

Når du tilmelder dig Sparekassen Sjælland-Fyns Mobilbank, har du adgang til mange af de samme funktioner, som du finder i Sparekassen Sjælland-Fyns Netbank. Funktionerne i Mobilbanken vil løbende blive udvidet. Ved tilmeldingen får du tildelt en 6-cifret mobilkode. Koden skal du bruge sammen med dit brugernavn, når du logger på Mobilbanken. Du kan altid se din mobilkode - og ændre din kode - i Netbanken.

Hvis du har en telefon/tablet, der understøtter brug af en biometrisk løsning, for eksempel fingeraftryk, har du mulighed for at anvende den biometriske løsning til at huske din mobilkode, i det omfang Sparekassen Sjælland-Fyns Mobilbank understøtter brugen heraf. Du kan aktivere den biometriske løsning under indstillinger i Sparekassen Sjælland-Fyns Mobilbank.

Generelt gælder at dit brugernavn og din mobilkode er personlig, og må ikke udleveres eller benyttes af andre end dig selv. Dette gælder også, hvor du anvender en biometrisk løsning til at huske din mobilkode.

Du kan til enhver tid afmelde Sparekassen Sjælland-Fyns Mobilbank i Netbanken.

    1. Disponering og godkendelse af betalinger og handler

Når du skal afgive en betalingsordre i Sparekassen Sjælland-Fyns MobilBank fremgår det af skærmbilledet, hvilke oplysninger der skal indtastes for at ordren kan gennemføres korrekt, for eksempel registrerings- og kontonummer.

Når du har afgivet en betalingsordre eller en ordre om værdipapirhandel i Sparekassen Sjælland-Fyns Mobilbank, skal du godkende den med din mobilkode og en nøgle fra dit NemID nøglekort/nøgleviser/nøgleapp. …

1.2. Spærring og ophævelse af spærring

Du har pligt til straks at spærre din adgang til Sparekassen Sjælland-Fyns Mobilbank, hvis du opdager eller får mistanke om uregelmæssigheder eller misbrug af din Mobilbank, og hvis du mister din mobile enhed. Hvis Netbanken spærres, vil Mobilbanken også blive spærret.

Vi anbefaler, at du aktiverer tastaturlås på dine mobile enheder for at forebygge misbrug.”

Parternes påstande

Den 7. marts 2021 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Sparekassen Sjælland-Fyn skal tilbageføre overførslerne på i alt 75.421 kr.

Sparekassen Sjælland-Fyn har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at han ikke kender noget til kontooverførslerne, og at han har været udsat for økonomisk kriminalitet.

Han har arbejdet hårdt for de penge, som han havde på opsparingskontoen, og de skulle være med til at realisere de drømme, som han har for sin fremtid, hvorfor han ikke frivilligt ville give afkald herpå, og slet ikke til personer, som han ikke kender.

Både MobilePay, mobilbank og NemID nøgleapp var installeret på hans mobiltelefon, der blev stjålet. På det tidspunkt, hvor kontooverførslerne fandt sted, havde han ikke mulighed for at tilgå sin telefon og de installerede apps.

Der blev ligeledes begået økonomisk kriminalitet via MobilePay på hans telefon, idet der blev foretaget unormale transaktioner, som han heller ikke kunne vedkende sig, og som han efterfølgende har fået refunderet.

Ifølge betalingsloven hæfter han kun ubegrænset for sit tab, såfremt banken kan godtgøre, at han både har oplyst den personlige sikkerhedsforanstaltning og SMS-koden til den, som har stjålet hans penge.

Sparekassen har ikke på noget tidspunkt været lydhør over for hans argumenter og har ikke svaret på de ting, som han har spurgt om. Fordi han er et ungt menneske, mener sparekassen åbenbart ikke, at han kan have været udsat for økonomisk kriminalitet.

Politiet har oplyst, at de ikke er i tvivl om, at han har været udsat for en kriminel handling. Sagen er endnu ikke færdigbehandlet hos politiet, men alligevel har sparekassen valgt at træffe en afgørelse i sagen, som, uanset udfaldet af politisagen, er til ugunst for ham.

Han har over for politiet anført, at han muligvis blev overfaldet under byturen, da han var meget øm i den ene side af hovedet, da han vågnede lørdag, Han valgte derfor lørdag aften at tage på skadestuen for at blive nærmere undersøgt.

Derudover var han sygemeldt fra sit arbejde i tre dage, fra den 24. august 2020 til 26. august 2020 som følge af oplevelsen, hvilket heller ikke giver mening, hvis han selv havde overført pengene.

Sparekassen Sjælland-Fyn har anført, at begge transaktioner er gennemført ved brug af en nøgle fra klagerens NemID nøgleapp samt ved brug af en fremsendt SMS-kode.

Transaktionerne er foretaget næsten 12 timer efter, at klageren oplyser at have mistet sin telefon.

Det er ikke sandsynligt, at en eventuel tredjemand skulle vente 12 timer, før han/hun foretog transaktionerne. En eventuel tredjemand ville straks have forsøgt at foretage transaktionerne.

Desuden bør klagerens telefon og de enkelte apps på telefonen være beskyttet af ansigtsgodkendelse eller lignede ud over adgangskoder.

Sparekassen mener derfor ikke, at der er sammenhæng mellem klagerens forklaring af hændelsesforløbet, og de foretagne transaktioner. Der er efter sparekassens opfattelse ikke tale om uautoriserede transaktioner. Klageren har selv ved aktiv handling autoriseret de konkrete overførsler.

Da der ikke er tale om uautoriserede transaktioner, finder betalingslovens hæftelses- og ansvarsregler ikke anvendelse i denne sag.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren har oplyst, at han mistede sin telefon omkring midnat natten mellem den 21. august og 22. august 2020. På telefonen havde klageren installeret Sparekassen Sjælland-Fyns mobilbank, NemID nøgleapp og MobilePay.

Klageren har gjort indsigelse mod to kontooverførsler på i alt 75.421 kr. foretaget via mobilbank den 22. august 2020 henholdsvis kl. 11:39 og kl. 11:57 til to forskellige konti i et pengeinstitut, P, tilhørende tredjemand. Efter log-ind i klagerens mobilbank ved anvendelse af brugernavn og mobilkode, blev begge transaktioner godkendt med mobilkode, en nøgle fra NemID nøgleappen og en SMS-engangskode sendt til klagerens telefonnummer.

Det lægges til grund, at transaktionerne er korrekt registreret og bogført og ikke er ramt af tekniske svigt eller andre fejl, jf. betalingslovens § 98, stk. 1. Efter bestemmelsens stk. 2 er registrering af brug af et betalingsinstrument ikke i sig selv bevis for, at betaleren har godkendt transaktionen, at betaleren har handlet svigagtigt, eller at betaleren har undladt at opfylde sine forpligtelser, jf. betalingslovens § 93.

Afgørelsen af sagen beror på, om der må antages at være tale om tredjemandsmis-brug.

Ankenævnet finder, at en stillingtagen hertil forudsætter en yderligere bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, der ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted ved domstolene. Ankenævnet har herved lagt vægt på sagens omstændigheder, herunder at klageren, da han konstaterede at han havde mistet sin telefon, undlod at spærre sin netbank/mobilbank, at der gik ca. 12 timer fra klageren mistede telefonen til kontooverførslerne fandt sted, samt at klageren ikke har givet oplysninger om, hvilken telefon, der var tale om, hvorledes telefonen og de installerede apps var beskyttet af biometri, og hvorledes han opbevarede sin mobilkode mv. til mobilbanken. Ankenævnet afviser derfor sagen, jf. Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 4.

Ankenævnet kan herefter ikke behandle klagen.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.