Indsigelse mod afregningskurs ved salg af udenlandske ikke børsnoterede investeringsbeviser. Skuffede forventninger.

Sagsnummer:335/2021
Dato:16-06-2022
Ankenævn:Bo Østergaard, Karin Sønderbæk, Jesper Claus Christensen, Jacob Ruben Hansen og Kim Korup Eriksen
Klageemne:Netbank - værdipapirer
Værdipapirer - afregningskurs
Ledetekst:Indsigelse mod afregningskurs ved salg af udenlandske ikke børsnoterede investeringsbeviser. Skuffede forventninger.
Indklagede:Nordnet Bank AB
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod afregningskurs ved salg af udenlandske ikke børsnoterede investeringsbeviser. Skuffede forventninger.

Sagens omstændigheder

Klagerne, M, og hans mindreårige datter, D (repræsenteret af M), var kunder i Nordnet Bank, hvor de hver især havde et værdipapirdepot, der blandt andet indeholdt andele i fonden, BGF World Trading Technology A2, som investerede i en række værdipapirer. De fem største positioner i fonden var: BlackRock ICS USD Liquidity Agency Inc. (4,23%), Apple Inc. (3,88%), Microsoft Corporation (3,59%), Alphabet A (2,32%) og Tesla (2,30%)

BlackRock, som står bag fonden, beskriver fondens formål således:

“The Fund seeks to maximize total return. The Fund invests globally at least 70% of its total assets in the equity securities of companies whose predominant economic activity is in the technology sector.”

Banken har i september 2021 oplyst, at fonden over det sidste år havde leveret et afkast på 36,59 %, over de sidste 3 år havde leveret et afkast på 133,16 %, og over de sidste 5 år havde leveret et aflast på 324,86 %.

Banken har endvidere oplyst, at den om aftenen torsdag den 15. juli 2021 modtog forkert information fra sin leverandør af kurser på fonde. Banken modtog kursen på fonden BGF World Trading Technology A2 i Hongkong dollar (HKD) i stedet for i US dollar (USD). Det medførte angivelse af en voldsom værdistigning i værdipapiret.

Fredag den 16. juli 2021 kl. 10:20 sendte banken en direkte besked via beskedfunktionen på depotet til de kunder, der var berørt af fejlen, herunder til M og D, hvoraf følgende fremgik:

”Hej

Du kan i øjeblikket opleve en pludselig høj værdistigning på dit depot.

Det skyldes en teknisk fejl, og vi arbejder på højtryk for at løse problemet.

Vi beklager ulejligheden.

Denne besked kan ikke besvares.”

Banken har oplyst, at de fejlagtige oplysninger i bankens system den 16. juli 2021 kl. 14:00 var rettet til de korrekte data på fondens ”instrumentside”, hvor salgs- og købsordrer placeres. Her kunne klagerne se den korrekte indre værdi/net asset value (NAV-kurs) for BGF World Trading Technology A2.

Klagerne har oplyst, at kursen for BGF World Trading Technology A2 ikke blev rettet i depotoversigten på deres depoter. De har til belysning heraf fremlagt et screenshot af D’s depot dateret den 16. juli kl. 16:31. De valgte begge at sælge ca. 75 % af deres andele i fonden til en værdistigning på mellem 750-800 %, der fremgik af deres depoter. Ifølge bankens beregninger ville salgene give M et afkast på 90.000 kr. og D et afkast på 51.000 kr.

Den 16. juli 2021 kl. 19:39 placerede M på vegne D en salgsordre på D’s depot.

Den 16. juli 2021 kl. 19:54 placerede M en salgsordre på sit eget depot.

Banken har oplyst, at på tidspunktet for begge ordrer fremgik den korrekte NAV-kurs for fonden BGF World Trading Technology A2 af handelsbilledet, hvor ordrerne blev placeret.

Klagerne har oplyst, at de i deres depoter fik vist værdistigningen inden de handlede, og de fik vist samme afkastberegning og bekræftelse på skærmen, efter handlen var gået igennem.

Tirsdag den 20. juli 2021 gennemførtes D’s salgsordre af 12,69 andele i fonden til kurs 80,95 USD for i alt 6.471,31 DKK (valutakurs 6,299581).

Den 20. juli 2021 gennemførtes M’s salgsordre af 22,22 andele i fonden til kurs 80,95 USD for i alt 11.331,12 DKK (valutakurs 6,299581).

Klagerne gjorde over for banken indsigelse mod afregningskursen. Banken oplyste, at værdistigningen i depoterne skyldtes en teknisk fejl og fastholdt afregningskursen.

Klagerne har oplyst, at banken tilbød at købe andelene i fonden tilbage og erstatte eventuelle efterfølgende værdistigninger, hvilket de afviste.

Af bankens ”Almindelige betingelser for depot-/kontoaftale” fremgik blandt andet:

A.4 Depotinformation

Kunden kan på Selskabets hjemmeside www.nordnet.dk via login-adgang få depotoplysninger omfattende bl.a. værdipapirbeholdning og saldo. Oplysninger om beholdningen i udenlandske ikke børshandlede investeringsbeviser oplyses med højst fire decimaler til Kunden. Hvis Selskabet har fået oplysninger fra fondsselskabet på mere end fire decimaler, foretager Selskabet en nedrunding til nærmest hele fire decimaler. Selskabet tager ikke ansvar for, at oplysningerne er korrekte.

E.8 Informationstjenester

Kursinformation og anden information stilles til rådighed via login-adgang til Selskabets hjemmeside www.nordnet.dk. Informationen er baseret på oplysninger stillet til rådighed af eksterne indholdsleverandører. Kursinformation henholdsvis anden af tredjepart levereret information, må kun anvendes af Kunden til eget brug og må ikke videreformidles. Selskabet påtager sig intet ansvar for, at information eller oplysninger fra sådanne informationstjenester er korrekte, og er ikke ansvarlig for eventuel opstået skade som følge af, at sådanne informationer måtte være behæftet med fejl eller mangler. Selskabet kan uden meddelelse til Kunden beslutte helt eller delvis at ophøre med at levere eller at ændre i typen og sammensætningen af tilgængelige informationstjenester.

Værdien af registrerede investeringsbeviser følger kursudviklingen. Den kurs, som Kunden opnår i direkte tilslutning til handlen, er foreløbig og kan være ændret i forbindelse med endelig afvikling.

Informations- og analysemateriale må kun benyttes til personlig brug og må ikke uden Selskabets samtykke mangfoldiggøres, videredistribueres eller sammenstilles i bearbejdet eller ubearbejdet stand.

G.3 Meddelelser m.m.

Meddelelser sendt via mail, telefax, S.W.I.F.T., internet eller anden elektronisk kommunikation anses for at være kommet Kunden i hænde samme dag, som afsendelsen er sket, hvis meddelelsen er sendt til det af Kunden opgivne nummer, elektroniske adresse eller via Selskabets beskedfunktion, som Kunden har adgang til via log-ind på sit depot. Hvis meddelelsen anses som modtaget af Kunden uden for normal kontortid i Danmark, anses meddelelsen for at være kommet frem til Kunden den følgende bankdag.

G.11 Begrænsning af Selskabets ansvar

I tillæg til de begrænsninger af Selskabets ansvar, som angives andre steder i disse Almindelige betingelser, gælder følgende begrænsninger af Selskabets ansvar. Tilsvarende ansvarsbegrænsninger er også gældende for den til enhver tid aktuelle leverandør af kursinformation til Selskabet, samt andre leverandører af information til Selskabet

Hvis Selskabet ikke har handlet uagtsomt, er Selskabet heller ikke ansvarlig for tab, som Kunden påføres på grund af eventuelle fejl eller mangler i kursinformation, nyhedsmateriale, analysemateriale, oplysninger vedrørende beholdning i Kundens depot, forskellige former for bekræftelser og/eller andre tillægstjenester. …”

Parternes påstande

Den 3. august 2021 har klagerne indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Nordnet Bank skal betale en erstatning til M på 90.000 kr. og en erstatning til D på 51.000 kr.

Nordnet Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klagerne har anført, at de har handlet i god tro med den omtalte ”aktie”, idet de har handlet på samme vilkår, som hvis det var en anden aktie og til en helt anden pris, end hvad den blev afregnet til. De fik i deres depoter vist en værdistigning på mellem 750-800 %, inden de handlede, og de fik vist samme afkastberegning og bekræftelse på skærmen, efter handlen var gået igennem.

Værdisætningen af deres depoter var ikke rettet i handelsøjeblikket.

Den besked, som banken anfører skulle være en tilstrækkelig advarsel om fejlen, var ikke henvendt til dem personligt og vedrørte ikke en bestemt aktie/fond. Det var stadig muligt at sælge andelene i fonden BGF World Trading Technology A2 til den i depotet viste værdi uden problemer.

Fejlen ligger hos banken og ikke hos dem som kunder, da det er bankens system, der har tilladt, at de har kunnet sælge ud til en forkert værdi, hvilket de ikke vidste, at de gjorde før tre dage efter, at handlen var gået igennem.

De er åbenlyst berettiget til en erstatning, da banken ikke kan lade en handel gå tilbage, der er gået igennem som normalt uden problemer eller advarsler om at handle, og herefter komme med et utilstrækkeligt løsningsforslag. De bør som kunder kunne stole 100 % på, at deres depoter viser den rigtige værdi, og at de ikke kan sælge ud til en forkert værdi. Det forhold, at deres depoter har vist en stor værdistigning i tre hele dage bør spille ind ved vurderingen af, at fejlen ligger hos banken og ikke hos dem.

Banken bør derfor betale en erstatning svarende til, hvad aktien burde være solgt til, hvilket giver en erstatning til M på 90.000 kr. og en erstatning til D på 51.000 kr.

Nordnet Bank har anført, banken ikke har handlet ansvarspådragende.

Klagerne betegner BGF World Technology A2 som en aktie. Det skal for god ordens skyld præciseres, at der er tale om en fond, og derfor ikke en aktie. Dette har betydning, da en aktie kan handles øjeblikkeligt, hvorimod en fond anvender andre tidsfrister for indtrædelse/udtræden.

Banken kan ikke garantere, at en ordre i en fond bliver effektueret på en bestemt dato, men angiver alene hvilken dato, det kan forventes, at en ordre bliver gennemført. Der vises ved afgivelse af en ordre heller ikke en købs-/salgskurs, men alene en NAV-kurs.

NAV-kursen er fondsprisen, hvilken som oftest bliver fastsat en gang om dagen. Fondsprisen fastsættes ved først at lægge alle fondens aktiver sammen og derefter fratrække de gebyrer, fonden har, f.eks. administrationsgebyret. Summen, som også kaldes fondsaktiver, divideres derefter med antallet af fondsandele, som fonden har, og dette er fondsprisen.

Den kurs, som klagerne kan se på bankens hjemmeside i forbindelse med ordreplaceringen, er på ingen måde en garanteret kurs. Det er ikke banken, som bestemmer denne kurs, men derimod fondsudstederen, i dette tilfælde BlackRock. Kursen bliver endelig fastsat på tidspunktet for afvikling af kundens ordre.

Salget til den høje kurs skyldtes alene en teknisk fejl, som Nordnet ikke er ansvarlig for, jf. bankens ”Almindelige betingelser for depot-/kontoaftale”.

Klagerne oplyser, at bankens platform viste en stigning på 750-800 %. Med den sammensætning af forskellige aktiver, som fonden har, er det usandsynligt, at der så pludseligt kan opstå en så voldsom værdistigning i fonden. Klagerne burde have indset, at der var tale om en fejl, idet fondens sammensætning gør meget store pludselige stigninger usandsynlige.

Hertil kommer, at banken den 16. juli 2021 sendte besked om den tekniske fejl i bankens systemer direkte til M og D’s depoter. Beskeden blev - i modstrid med det af klagerene i første omgang anførte - sendt flere timer før, at M placerede salgsordrerne, hvorfor M kunne se beskeden, da han loggede på depoterne for at handle. Der henvises i øvrigt til punkt G.3 i bankens ”Almindelige betingelser for depot-/kontoaftale” om meddelelser m.m.

M kunne i handelsbilledet, da han placerede ordrene, se den korrekte NAV-kurs, idet fejlen var rettet den 16. juli 2021 kl. 14, og ordrene blev først placeret kl. 19:39 og kl. 19:54.

Klagerne har ikke dokumenteret et tab. Der kan alene være tale om en skuffet forventning, da klagerne aldrig kunne havde fået denne gevinst andetsteds.

Ankenævnets bemærkninger

Klagerne, M, og hans mindreårige datter, D (repræsenteret af M), var kunder i Nord-net Bank, hvor de hver især havde et værdipapirdepot, der blandt andet indeholdt andele i fonden, BGF World Trading Technology A2.

Banken har oplyst, at den om aftenen torsdag den 15. juli 2021 modtog forkert information fra sin leverandør af kurser på fonde. Banken modtog kursen på fonden BGF World Trading Technology A2 i Hongkong dollar (HKD) i stedet for i US dollar (USD). Det medførte angivelse af en voldsom værdistigning i værdipapiret.

Fredag den 16. juli 2021 kl. 10:20 sendte banken en direkte besked via beskedfunktionen på depotet til de kunder, der var berørt af fejlen, herunder til M og D.

Banken har oplyst, at de fejlagtige oplysninger i bankens system den 16. juli 2021 kl. 14:00 var rettet til de korrekte data på fondens ”instrumentside”, hvor salgs- og købsordrer placeres. Her kunne klagerne se den korrekte indre værdi/net asset value (NAV-kurs) for BGF World Trading Technology A2.

Ankenævnet finder efter en samlet vurdering, at klagerne ved ordreafgivelsen burde have indset, at værdistigningen på andelene i fonden BGF World Trading Technology A2 beroede på en fejl. Ankenævnet har herved lagt vægt på størrelsen af værdistigningen på andelene, bankens afsendelse af den direkte besked via beskedfunktionen på depotet til M og D den 16. juli 2021 kl.10:20, og det af banken oplyste om, at den korrekte NAV-kurs for fonden på tidspunktet for M’s placering af ordrerne den 16. juli 2021 henholdsvis kl. 19:39 og kl. 19:54 fremgik af handelsbilledet.

Hertil kommer, at klagerne ikke har lidt noget formueretligt tab, men har været udsat for skuffede forventninger med hensyn til størrelsen af salgsprovenuet. Efter dansk ret tilkendes der imidlertid ikke erstatning for skuffede forventninger.

Klagerne har oplyst, at banken efter salget tilbød at købe andelene i fonden tilbage og erstatte eventuelle efterfølgende værdistigninger, hvilket de afviste.

Klagerne får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klagerne får ikke medhold i klagen.