Spørgsmål om ansvar for misbrug mens kortholder var hospitalsindlagt.

Sagsnummer:154/1998
Dato:19-10-1998
Ankenævn:Lars Lindencrone Petersen, Peter Nedergaard, Allan Pedersen, Bjarne Lau Pedersen, Jørn Ravn
Klageemne:Betalingstjenester - ikke-vedkendte hævninger
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Spørgsmål om ansvar for misbrug mens kortholder var hospitalsindlagt.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne sag vedrører ansvaret for tre hævninger foretaget med klagerens dankort.

Sagens omstændigheder.

Den 24. marts 1998 rettede klageren henvendelse til indklagede for at få afstemt sin konto, hvortil der var knyttet et dankort. I forbindelse hermed gjorde klageren indsigelse imod tre hævninger på henholdsvis 3.000 kr., 500 kr. og 700 kr. foretaget den 29. januar 1998.

Klageren, der er født i 1921, har forklaret, at han ikke har foretaget de 3 hævninger, som efter det oplyste fandt sted hos Statoil og i Bilka. Han var indlagt på sygehus i perioden 9. januar til 23. februar 1998. På hævetidspunktet lå han med drop og dræn efter en operation. Under indlæggelsen opbevarede han dankortet i sin pung i en natbordsskuffe. Den til kortet hørende PIN-kode blev opbevaret i hans hjem. Han lå på enestue og har ikke på noget tidspunkt observeret, at dankortet var væk.

Parternes påstande.

Den 22. april 1998 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at tilbageføre hævningerne.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at indklagede bør hæfte for misbruget af hans dankort.

Indklagede har anført, at det efter klagerens forklaring må formodes, at klageren ikke selv har brugt dankortet, og at dankortet må være stjålet fra skuffen på sygehuset og efter misbruget lagt tilbage. Tyven må have haft kendskab til koden, som var opbevaret på klagerens bopæl. På grundlag af klagerens beskrivelse bør indklagede holdes skadesløs.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Efter det foreliggende må det lægges til grund, at de tre hævninger på i alt 4.200 kr. er korrekt registreret og bogført, og at den til klagerens dankort hørende PIN-kode har været anvendt. Klageren hæfter herefter under alle omstændigheder for 1.200 kr. af de hævede beløb, jf. betalingskortlovens § 21, stk. 1. En stillingtagen til, om klageren hæfter for yderligere 3.000 kr., enten fordi der ikke er tale om misbrug, eller fordi der foreligger misbrug under sådanne omstændigheder, at klagerens hæftelse ikke er begrænset til 1.200 kr., ville forudsætte en bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted for domstolene. Ankenævnet afviser derfor sagen i medfør af vedtægternes § 7, stk. 1.

Som følge heraf

Ankenævnet kan ikke behandle denne klage. Klagegebyret tilbagebetales klageren.