Spørgsmål om bevisbyrden for misbrug.

Sagsnummer:240/2006
Dato:24-05-2007
Ankenævn:John Mosegaard, Peter Stig Hansen, Lotte Aakjær Jensen, Ole Jørgensen, Rut Jørgensen
Klageemne:Betalingstjenester - ikke-vedkendte hævninger
Ledetekst:Spørgsmål om bevisbyrden for misbrug.
Indklagede:Nordea Bank Danmark
Øvrige oplysninger: IF
Senere dom:
Pengeinstitutter

Medhold klager

Indledning.

Denne sag vedrører spørgsmål om klagerens hæftelse for seks hævetransaktioner på i alt 21.000 kr. med klagerens Visa/Dankort.

Sagens omstændigheder.

Søndag den 30. juli 2006 kl. 11.23 spærrede klageren telefonisk sit Visa/Dankort ved henvendelse til indklagede. Klageren havde hos indklagede en konto, hvortil Visa/Dankortet var tilknyttet.

Af sagen fremgår, at der i perioden fra fredag den 28. juli 2006 kl. 23.16 til søndag den 30. juli 2006 kl. 00.48 blev foretaget seks hævetransaktioner relateret til klagerens Visa/Dankort for et beløb på i alt 21.000 kr.

Indklagede har anført, at alle transaktioner anses for gennemført med det rigtige kort og ved anvendelse af kortets PIN-kode; der er ikke på noget tidspunkt indtastet forkert kode. Der var ikke forsøg på at hæve efter hævningen den 30. juli 2006 kl. 00.48.

Den 31. juli 2006 indgav klageren politianmeldelse. Af anmeldelseskvitteringen fremgår:

"Politiet har den 31/07/2006 modtaget en anmeldelse om et strafbart forhold, der er journaliseret som Tyveri fra lomme, forøvet 28/07-2006-21.30 til 28/07-2006-23.30 fra Biocity eller i nærheden …"

Den 7. august 2006 underskrev klageren et afklaringsskema om hændelsesforløbet vedrørende sit Visa/Dankort; heraf fremgår:

"Hvornår er kortet mistet? (Dato og tidspunkt)

Fredag 28/07/06

Hvornår opdagede du, at kortet var mistet?

Søndag morgen på vej til bageren

Hvordan mistede du kortet?

28/07/06

Opdagede du, at kortet blev stjålet, eller konstaterede du, at det var bortkommet? (Lagde du mærke til noget mistænkeligt, eller opdagede du blot, at kortet var væk?)

Opdagede at kortet blot var væk.

Hvor og hvordan var kortet opbevaret, da du mistede det?

Kortet var opbevaret i en metal kortholder i baglommen af mine cowboybukser.

Hvor, hvornår og hvordan brugte du kortet sidste gang? (Sted, tidspunkt, beløb og betalingsmåde - automat, fluesmækker eller andet)

Skulle i biografen og fik noget at spise i en shawama bar (Twister - Odense) før vi skulle ind og se film

Hvordan opbevarede du din pinkode?

Har ingen pinkode husker. Husker koden i hovedet.

Er der evt. andre, der kan have haft kendskab til pinkoden?

Nej

Er der evt. andre, der kan have haft adgang til kort pinkode?

Nej

Er pinkoden evt. blevet afluret? (Hvor og hvordan?)

Jeg ved det ikke. Måske, men har ingen anelse.

…"

Ved skrivelse af 18. september 2006 meddelte indklagede klageren, at indklagede ikke ville godtgøre de hævede beløb, da indklagede ikke fandt det sandsynliggjort, at der var tale om misbrug.

Parternes påstande.

Klageren har den 3. oktober 2006 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 19.800 kr.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at han har lidt et tab på 21.000 kr., da indklagede har nægtet at dække hævningerne foretaget med det stjålne dankort.

Indklagede bør godtgøre det hævede beløb med fradrag af selvrisikoen

Indklagede har anført, at klageren har oplyst at have anvendt kortet senest den 28. juli 2006 kl. 20.22.

Forløbet af hævningerne er meget atypisk i forhold til et sædvanligt misbrug. Indklagede vil derfor ikke anerkende, at klageren er uden skyld i hævningerne.

Ifølge klageren var koden ikke nedskrevet eller oplyst til andre, men alligevel blev de omstridte hævninger foretaget med korrekt PIN-kode.

Det må antages, at den, der brugte kortet, havde kendskab til koden, og alt tyder på, at hævningerne blev gennemført med det originale Visa/Dankort. Dette kan kun ske ved, at pågældende aflurede PIN-koden den 28. juli 2006 kl. 20.22 og stjal kortet men ventede indtil kl. 23.16 med at bruge kortet - på et tidspunkt, hvor klageren ikke længere var i biografen.

Ved et normalt misbrug vil den pågældende ikke vente så lang tid med at bruge kortet, da risikoen for, at det spærres af indehaveren, er overhængende stor.

To af transaktionerne blev foretaget den 28. juli 2006 kort før midnat. Næste transaktion fandt sted den følgende dag kl. 23.47. Det er ikke sandsynligt, at en tyv lader gå et døgn mellem hvert forsøg på misbrug. Hvis tyven må antages at være gået ud fra, at der ikke kunne hæves yderligere på kortet den 28. juli 2006, ville tyven have forsøgt at hæve umiddelbart efter midnat, hvilket ikke skete, hvad må anses for meget atypisk.

Klageren har tidligere haft et lignende forløb vedrørende hævninger med et Visa/­­Dan­kort. Det drejer sig om seks hævninger på i alt 21.000 kr. foretaget i de samme hæveautomater som i den foreliggende klagesag og med samme beløb (3 x 5.000 kr. og 3 x 2.000 kr.). Klageren vedkendte sig transaktionerne, som fandt sted mellem den 30. juni 2006 og 2. juli 2006. Den eneste forskel på de to forløb er, at spærringen af kortet første gang skete på foranledning af PBS. I modsætning til den aktuelle sag ville klageren vedkende sig transaktionerne i den første sag, hvor klageren den 5. juli 2006 indsatte 21.000 kr. på sin konto svarende til det beløb, som var hævet i dagene 30. juni-2. juli 2006.

I den aktuelle sag er det ikke sandsynligt, at en tyv ikke ville forsøge at hæve med kortet efter den 30. juli 2006 kl. 00.48, medmindre tyven vidste, at kortet ville blive spærret efter hævningen af 21.000 kr., eller at kortet allerede var blevet spærret.

Det må konkluderes, at der ikke er tegn på misbrug af klagerens kort, hvorfor klagerens indsigelser ikke kan anerkendes. Hændelsesforløbet peger tværtimod på, at de omhandlede transaktioner er gennemført af klageren selv eller med dennes samtykke, særligt når forløbet sammenholdes med forløbet den 30. juni-2. juli 2006.

De to omhandlede pengeautomater var ikke videoovervåget i perioden 28.-30. juli 2006.

Klageren har ikke besvaret indklagedes opfordring til at redegøre for formålet med hævningerne foretaget den 30. juni-2. juli 2006, baggrunden for fremgangsmåde og hævetidspunkter, den senere indsætning af 21.000 kr., samt klagerens vurdering af, hvorledes de to forløb kan være identiske. Klagerens manglende svar bestyrker, at de omstridte hævninger enten er gennemført af klageren selv eller af en person i ledtog med klageren.

Det første hæveforløb (30. juni-2. juli 2006) må anses for tilrettelagt som et forsøg på "fragåelseskriminalitet". Klageren har ikke oplyst grunden til, at beløbene blev indsat igen.

Klagerens politianmeldelse og tro og love erklæringer kan ikke tillægges nogen vægt. Alt peger i retning af, at klageren selv står bag hævningerne.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Tre medlemmer ­­­­- John Mosegaard, Lotte Aakjær Jensen og Rut Jørgensen - udtaler:

Over for klagerens politianmeldelse og indholdet af afklaringsskemaet underskrevet af klageren den 7. august 2006 finder vi det ikke godtgjort eller sandsynliggjort, at de omhandlede hævninger er foretaget af klageren selv eller med hans samtykke. Klagerens hæftelse for hævningerne skal herefter afgøres på grundlag af § 11 i lov om visse betalingsmidler.

Det lægges til grund, at klagerens Visa/dankort og den tilhørende pinkode blev anvendt ved de omtvistede hævninger, og at hævningerne blev korrekt registreret og bogført. Klageren hæfter derfor for 1.200 kr., jf. § 11, stk. 2.

Det må lægges til grund, at klageren først blev bekendt med kortets bortkomst den 30. juli 2006. Klageren kan derfor ikke pålægges at hæfte for op til 8.000 kr. i medfør af § 11, stk. 3, nr. 1.

Det er ikke godtgjort, at klageren har oplyst koden til den, der har fortaget hævningerne, eller at han ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse. Der er derfor heller ikke grundlag for at pålægge klageren at hæfte for op til 8.000 kr. i medfør af § 11, stk. 3, nr. 2 eller 3, eller for at pålægge klageren hæftelse uden beløbsbegrænsning i medfør af § 11, stk. 6.

Vi stemmer herefter for at tage klagen til følge.

To medlemmer - Peter Stig Hansen og Ole Jørgensen - udtaler:

Efter de fremkomne oplysninger, herunder om et tidligere lignende hændelsesforløb, finder vi, en afgørelse af sagen vil forudsætte en bevisførelse i form af navnlig en partsforklaring fra klageren, som ikke kan finde sted for Ankenævnet, men som i givet fald må ske ved domstolene. Vi stemmer derfor for, at sagen afvises i medfør af vedtægternes § 7, stk. 1.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet.

Som følge af det anførte

Indklagede skal inden fire uger tilbageføre 19.800 kr. til klagerens konto med valør den 31. juli 2006. Klagegebyret tilbagebetales klageren.