Låneomlægning. Tidspunkt for udbetaling af nyt lån.

Sagsnummer:20503015/2005
Dato:29-11-2005
Ankenævn:Hugo Wendler Pedersen, Jette Kammer Jensen, Grit Munk, Mads Laursen og Steen Jul Petersen
Klageemne:Omlægning - tidspunkt
Udbetaling - kurs
Ledetekst:Låneomlægning. Tidspunkt for udbetaling af nyt lån.
Indklagede:Nykredit Realkredit A/S
Øvrige oplysninger:
Senere dom: Download som PDF
Realkreditinstitutter

Klageren havde i sin ejendom et lån til det indklagede realkreditinstitut. Instituttet fremsendte i oktober 2004 et tilbud til klageren vedrørende låneomlægning. Lånetilbudet var vedlagt bl.a. instituttets ”Almindelige forretningsbestemmelser for værdipapirhandel”, som indeholder en beskrivelse af, hvordan obligationshandlen ved en låneudbetaling gennemføres. Klageren fremsendte i starten af december 2004 en udbetalingsanmodning til instituttet, hvori han havde afkrydset for, at udbetalingen skulle afvente nærmere besked fra ham. Låneudbetalingen blev igangsat den 28. december 2004 med kursfastsættelse den 29. december, og provenuet var til rådighed på klagerens konto den 3. januar 2005. Ifølge låneafregningen var handelskursen dagens gennemsnitskurs af alle obligationshandler med 3 dages valør. Klageren opponerede efterfølgende forgæves over, at kursfastsættelsen var sket den 29. december 2004, idet han anså det dels for aftalt, dels for indlysende ved obligationshandler med 3 dages valør, at kursfastsættelsen skete den 28. december 2004.

Klageren nedlagde ved Nævnet påstand om, at instituttet skulle yde ham en erstatning på 5.750 kr. Instituttet påstod frifindelse.

Nævnet fastslog, at der mellem parterne var enighed om, at låneprovenuet skulle være til klagerens rådighed senest den 3. januar 2005. Nævnet fandt det ikke bevist, at instituttet over for klageren havde tilkendegivet, at kursfastsættelsen ville ske den 28. december 2004. Nævnet fandt det heller ikke godtgjort, at det over for instituttet var tilkendegivet eller af anden grund burde have stået instituttet klart, at klageren ønskede eller påregnede, at kursfastsættelsen ville ske den 28. december 2004. Nævnet fandt endelig ikke at kunne kritisere, at instituttet - i overensstemmelse med sin praksis – havde ekspederet låneudbetalingen, således at lånet var anvist til udbetaling tirsdag den 28. december 2004 (startdag 0), at obligationerne var solgt onsdag den 29. december 2004 med kursfastsættelse til gennemsnitskursen ”Alle handler”, kl. 17.00 (dag 1), at salgsprovenuet var overført til klageren torsdag den 30. december 2004 (dag 2), og at beløbet var til disposition på klagerens konto mandag den 3. januar 2005 (dag 3). Nævnet bemærkede, at angivelsen i udbetalingsmeddelelsen om, at handelskursen var dagens gennemsnitskurs af alle obligationshandler med 3 dages valør, ikke vedrørte forløbet af låneudbetalingen, men relaterede sig til, hvilken gennemsnitskurs der – via instituttets egenbeholdning – ville blive afregnet til (obligationer med 3 dages valør over for obligationer med flere dages valør). Nævnet frifandt som følge af det anførte realkreditinstituttet.