Spørgsmål om groft uforsvarlig adfærd, jf. betalingsmiddellovens § 11, stk. 3 nr. 3.

Sagsnummer:205/2005
Dato:15-12-2005
Ankenævn:Peter Blok, Inge Frölich, Karen Frøsig, Anne Dehn Jeppesen, Erik Sevaldsen
Klageemne:Betalingstjenester - ikke groft uforsvarlig adfærd
Ledetekst:Spørgsmål om groft uforsvarlig adfærd, jf. betalingsmiddellovens § 11, stk. 3 nr. 3.
Indklagede:Sparekassen Kronjylland
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Medhold klager


Indledning.

Denne sag vedrører spørgsmålet om, hvorvidt klageren som følge af groft uforsvarlig adfærd hæfter for 8.000 kr. af et tab på 16.600 kr., der opstod som følge af andres uberettigede brug af klagerens Visa/Dankort.

Sagens omstændigheder.

I december 2004 fik klageren et Visa/Dankort i tilknytning til sin konto hos indklagede.

Klageren, der er butiksindehaver, blev den 22. juni 2005 frastjålet sin pung, hvori Visa/Dankortet blev opbevaret. Tyveriet skete fra lommen i klagerens jakke, der lå bag disken i hans butik. Tyveriet blev opdaget kl. ca. 14.15, og kortet blev spærret kl. 14.42.29. Klageren anmeldte tyveriet til politiet.

Den 22. juni 2005 blev der i tidsrummet kl. 13.30 - kl. 13.34 i en pengeautomat gennemført 3 hævninger med kortet på i alt 6.000 kr. Ved hævningerne blev der indtastet korrekt pinkode. Kl. 13.47 og kl. 13.51 blev kortet anvendt til to betalinger på henholdsvis 2.500 kr. og 8.100 kr. i en herretøjsbutik. Indklagede har oplyst, at et yderligere Visa/dankortkøb på 4.269,75 kr., der skete i en teleterminal, på grund af falsk underskrift er blevet tilbageført over for den pågældende forretning. Tabet som følge af misbruget var således på i alt 16.600 kr.

I forbindelse med udredningen af sagen oplyste klageren, at koden til kortet var blevet tilintetgjort ved modtagelsen, og at hans ægtefælle hjalp ham med at huske den. På en lap papir, der lå blandt mange papirlapper i pungen, havde han noteret "p.d.1195", hvilket var et pristilbud på to dæk, som han havde indhentet hos en autoforhandler. Tallet svarede til kortets kode.

Indklagede gav klageren meddelelse om, at han hæftede for 8.000 kr. tabet følge af misbruget. Klageren gjorde indsigelse imod hæftelsen.

Af indklagedes regler for Visa/Dankort fremgår bl.a.:

"…

Af sikkerhedsmæssige årsager bør De lære PIN-koden udenad, hvorefter De skal destruere brevet med PIN-koden. Hvis De ikke kan lære koden udenad eller ønsker at opbevare koden, skal De opbevare koden forsvarligt og helst på den PIN-kode-husker, som De får tilsendt sammen med koden. De kan til enhver tid rekvirere en PIN-kode-husker i Deres pengeinstitut.

De må ikke opbevare koden sammen med kortet eller skrive den på kortet.

De må ikke oplyse Deres PIN-kode til andre eller på anden måde lade andre få kendskab til koden.

De skal opbevare kortet forsvarligt. Med jævne mellemrum skal De kontrollere, at kortet ikke er mistet.

2.9. Deres ansvar, hvis andre misbruger kortet

Hvis kortet og PIN-koden er blevet misbrugt af en anden, skal De dække tab op til 1.200 kr. (selvrisiko).

De skal dække tab op til 8.000 kr. (incl. selvrisiko), hvis den til kortet hørende personlige, hemmelige kode har været anvendt, og

- De ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse.

…"

Parternes påstande.

Den 1. august 2005 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede skal frafalde eller nedsætte sit krav i forbindelse med misbruget.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at han ikke har udvist groft uforsvarlig adfærd og derfor ikke bør hæfte for 8.000 kr. af misbruget.

Pungen med Visa/Dankortet blev opbevaret i lommen på jakken, der lå sammenfoldet under disken. Jakken var ikke synlig for kunderne. Der er ikke offentlig adgang bag disken.

Tyveriet skete ved, at han blev lokket ned i den ene ende af butikken. Koden kan have været afluret. De, der stjal pungen, havde sværmet om butikken de seneste måneder.

Han havde svært ved at huske koden og var derfor heller ikke klar over, at et pristilbud på nogle dæk, som han havde fået hos en autoforhandler og noteret på en seddel i pungen, svarede til koden. Han erindrer ikke, om der stod p.d. eller blot d. på sedlen med prisen. Rigtigheden af pristilbuddet kan bevidnes af autoforhandleren.

Det er urimeligt, at han skal straffes med en forhøjet selvrisiko, blot fordi han havde et tilbud i sin pung, der tilfældigvis svarede til PIN-koden. Han må have ret til at indhente et tilbud og opbevare det i sin pung. Indklagedes krav om forhøjet selvrisiko er ikke retfærdigt.

Indklagede har anført, at klageren ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse af Visa/Dankortet og derfor bør hæfte for 8.000 kr. af det tab, der opstod som følge af misbruget.

Klageren har tilsidesat reglerne for Visa/Dankort. Klageren opbevarede kortet og koden uforsvarligt i sin jakkelomme, der lå i klagerens butik, hvortil der er offentlig adgang, og hvor der kommer et betydeligt antal kunder. Jakken blev efterladt uden opsyn, og klageren kontrollerede i en periode på over to en halv time ikke, om han var i besiddelse af sin pung.

Koden, der lå i pungen sammen med Visa/Dankortet, var ikke kamufleret, idet det måtte være oplagt for en tyv, at sedlen med anførslen p.d. 1195 betyder PIN-kode dankort 1195. Tyven anvendte koden korrekt i første forsøg.

Såfremt det som anført af klageren lægges til grund, at p.d. 1195 betyder privat dæk 1195, er det klagerens egen risiko, at denne oplysning er identisk med PIN-koden. Det kan ikke tillægges betydning, at klageren har kontakt med personer, der kan bekræfte/bevidne det af klageren anførte pristilbud på to dæk.

Der er samlet set tale om et specielt tilfælde af sløset og ligegyldig omgang med såvel kort som kode, hvorfor den udvidede selvrisiko på 8.000 kr. bør finde anvendelse.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Efter lov om visse betalingsmidler § 11, stk. 2 hæfter brugeren med op til 1.200 kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsmidlet, hvis den til betalingsmidlet hørende hemmelige kode er anvendt. Klageren hæfter derfor i hvert fald for 1.200 kr. af tabet som følge af misbruget.

Efter § 11, stk. 3, nr. 3, i lov om visse betalingsmidler hæfter brugeren med op til 8.000 kr. for tab ved andres uberettigede anvendelse af betalingsmidlet, hvis den til betalingsmidlet hørende PIN-koden har været anvendt og "brugeren ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse".

Klagerens Visa/Dankort blev opbevaret i en pung, som lå i en jakke, der var anbragt bag disken i klagerens butik og ikke var synlig for kunderne. Selvom det må bebrejdes klageren, at pinkoden til kortet var anført på en seddel, der lå i pungen sammen med kortet, findes klageren efter en samlet vurdering ikke at have udvist en groft uforsvarlig adfærd som omhandlet i lov om visse betalingsmidler § 11, stk. 3, nr. 3. Ankenævnet har herved også lagt vægt på, at det i lovens forarbejder er forudsat, at det udvidede ansvar kun ville kunne gøres gældende i et fåtal af tilfælde.

Klageren hæfter herefter alene for 1.200 kr. af tabet på i alt 16.600 kr. som følge af misbruget. Det forhold, at klageren den 22. juni 2005 muligvis i nogle timer undlod at kontrollere, om han var i besiddelse af kortet, kan ikke føre til et andet resultat.

Som følge heraf

Indklagede skal anerkende, at klageren alene hæfter for 1.200 kr. af tabet som følge af misbruget af klagerens Visa/Dankort den 22. juni 2005. Klagegebyret tilbagebetales klageren.