Klage over indgåelse af aftale om midlertidigt overtræk med personlig ejet erhvervsvirksomhed, der blev afløst af et lån. Indsigelse om at kundeforholdet blev oprettet på et vildle-dende grundlag og forudsatte overførsel af klagerens samle-de engagement fra et andet pengeinstitut.

Sagsnummer:007/2018
Dato:30-04-2019
Ankenævn:John Mosegaard, Inge Kramer, Peter Stig Hansen, Morten Bruun Pedersen og Jørn Ravn
Klageemne:Udlån - låneanmodning
Udlån - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Klage over indgåelse af aftale om midlertidigt overtræk med personlig ejet erhvervsvirksomhed, der blev afløst af et lån. Indsigelse om at kundeforholdet blev oprettet på et vildle-dende grundlag og forudsatte overførsel af klagerens samle-de engagement fra et andet pengeinstitut.
Indklagede:Sydbank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører klage over indgåelse af aftale om midlertidigt overtræk med personlig ejet erhvervsvirksomhed, der blev afløst af et lån. Indsigelse om at kundeforholdet blev oprettet på et vildledende grundlag og forudsatte overførsel af klagerens samlede engagement fra et andet pengeinstitut.

Sagens omstændigheder

Klageren drev en personlig ejet erhvervsvirksomhed, der var kunde i et pengeinstitut P. Klageren var ligeledes privatkunde i P.

I juni 2016 henvendte klagerens sig til Sydbank med et ønske om at flytte både sit erhvervsengagement og sit privatengagement i P til Sydbank. Overførslerne blev drøftet med en rådgiver, R1. Klageren oplyste bl.a., at han drev en konsulentvirksomhed med eget CVR-nummer og momsregistrering, der i 2014 havde en omsætning på 2.091.105 kr. og i 2015 havde en omsætning på 2.977.600 kr. I R1’s ferie i juli 2016 blev sagen overtaget af en rådgiver, R2, i Sydbank. Af en mail af 19. juli 2016 fra R2 til klageren fremgik følgende:

”…

Du havde forespurgt [R1] om en Kredit til firmaet på tkr. 500.

Og det vil vi gerne hjælpe med – [R1] satte mig kort ind i, hvad han tænkte omkring vilkår så det kommer her:

 1.     Rente = 8% var.
 2.     Ejerpantebrev i den private ejendom på tkr. 250
 3.     I forlængelse af ejerpantebrevet får vi behov for, at få en vurderingsmand ud og kigge på ejendommen (det koster ikke noget vi skal bare have det aftalt)

Herudover sagde [R1] at han manglede lidt småting fra jer:

-       Engagement fra jeres nuværende bank

o   Inkl. oversigt over boliggælden

-       Årsopgørelse på din hustru samt evt. lønsedler

-        Og legitimation på jer begge (Kørekort/Pas + Sygesikring) – Hvis du ikke er tryg med at maile ID kan i tage kopi og sende med posten, kigge herned så klare vi det her eller kigge forbi en af vores øvrige filialer

Hvor meget haster det i forhold til kreditten? Kan det vente til [R1] er retur om 3 uger eller skal jeg gøre noget i mellemtiden?

…”

Ved en mail samme dag til banken svarede klageren:

”…

Hermed de dokumenter, som du skal bruge.

Jeg får en fejl på skat’s hjemmeside, når jeg trækker en årsopgørelse til [klagerens ægtefælle]. Det ser helt forkert ud, så jeg må lige gennemgå skats telefonkøhelvede i morgen og få dem til at fikse det.

Som sagt ville det være super at få kreditten op at køre så hurtig som mulig, da jeg har en håndfuld ubetalte regninger som er ved at blive lidt kritiske.

…”

Banken har fremlagt en ikke underskrevet Kundeaftale – erhvervskunde mellem klagerens enkeltmandsvirksomhed og banken dateret den 20. juli 2016, hvoraf blandt andet fremgår, at Almindelige forretningsbetingelser – erhvervskunder var gældende for kundeaftalen.

Af en nota af 20. juli 2016 fra banken til virksomheden fremgik, at virksomheden fik et midlertidigt overtræk på 300.000 kr. på konto -176, der bortfaldt den 30. september 2016. Banken beregnede sig en variabel rente af overtrækket på for tiden 8 % om året. For overtrækket gjaldt Vilkår for midlertidigt overtræk i Sydbank, der var vedlagt notaen.

Klageren fik tillige oprettet en privat netbank i Sydbank, og klageren fik via en dispositionsfuldmagt adgang til at disponere over erhvervskontoen via sin private netbank.

Af en mail af 16. august 2016 fra klageren til R1 fremgik blandt andet:

”Håber du er kommet godt tilbage fra ferie.

Skal vi snart få lavet papirerne, så vi kan få skiftet bank J

Overtrækket på den kredit i allerede har oprettet er blevet lidt større end jeg forventede denne måned da jeg har været nødt til at lave en udbetaling på en leasing bil, men det bliver dækket ind ved næste kunde indbetaling i September.

Ellers drejer det sig som sagt om overtagelse/oprettelse af:

 • Boliglån
 • Lønkonto med visa/dankort
 • Budgetkonto med vis electron/Mastercard debet
 • Opsparingskonto
 • Mastercard Guld (eller en anden slags)
 • Erhvervskonto (den har i allerede lavet]
 • Erhvervs ”opsparing”
 • Erhvervs visa/dankort”

Ved en mail af 31. august 2016 til klageren svarede R1:

”…

Jeg har indstillet overtagelse af jeres engagement, til vores kreditgruppe. Jeg håber på svar inden ugen er omme. Så snart det lander, ringer jeg naturligvis.

Den store udfordring bliver, at I tjener utrolig mange penge, men ikke har nogle stående. …”

Klageren svarede, at han troede, at det hele var godkendt allerede, eftersom banken havde oprettet kreditten, men at han håbede, at ”det gik hele vejen”.

Den 2. september 2016 svarede R1 klageren, ”Det blev lavet i tidernes morgen, da jeg var på vej/var på ferie. Måske vi dengang ikke har kommunikeret det ordentligt – det beklager jeg naturligvis!” Endvidere oplyste R1 klageren om, at banken ville indhente en vurdering af hans ejendom.

Af en nota af 3. oktober 2016 fra banken til virksomheden fremgik, at banken forhøjede det bevilgede midlertidigt overtræk på konto -176 til 310.000 kr., og at overtrækket bortfaldt den 1. december 2016.

Klageren har oplyst, at han den 6. oktober 2016 fik afslag på, at banken ville overtage hans engagement i P.

Banken har fremlagt periodeopgørelser af henholdsvis 29. juli 2016, 30. september 2016 og 31. oktober 2016 til virksomheden for konto -176, hvoraf fremgik, at der var tale om en erhvervskredit samt kontoens saldo og tilskrevne renter.

Der opstod herefter et ubevilget overtræk på konto -176, og banken rykkede virksomheden for finde en løsning. I en mail af 24. november 2016 til R1 anførte klageren blandt andet:

”…

Vil du konvertere kreditten om til et lån eller lignende som jeg så betaler af? Det er jo sådan set jer der har lavet en fejl ved at oprette mig som kunde inden i fik det godkendt højere oppe. …”

Af en nota af 30. november 2016 fra banken til virksomheden fremgik, at det midlertidige overtræk var forhøjet til 340.000 kr., og at overtrækket bortfaldt den 1. januar 2017.

Den 16. december 2016 blev konto -176 erstattet af et lån, idet klageren på vegne virksomheden underskrev et gældsbrev vedrørende et erhvervslån, hvorved virksomheden erkendte at skylde banken 340.000 kr., der skulle afvikles med en fast ydelse på 25.000 kr. om måneden, første gang den 1. februar 2017. Renten var variabel på for tiden 11,75 % om året. 

Lånet blev misligholdt og overgivet til bankens inkassoafdeling, og der var en løbende dialog mellem klageren og banken om afvikling af gælden. Klageren bad i en mail af 6. juni 2017 banken om henstand til den 1. november 2017. Da klageren ikke besvarede bankens efterfølgende henvendelser, hvor banken ønskede en drøftelse af anmodningen om henstand, blev sagen overgivet til retslig inkasso.

Der var herefter en dialog mellem klageren og bankens advokat. Den 6. december 2017 tilbød bankens advokat klageren henstand til den 1. februar 2018 samt to afdragsfrie måneder pr. kalenderår, dog tidligst fra den 1. juli 2018. En betingelse herfor var dog, at banken fik underpant i klagerens ejendom. Dette ville kunne ske uden omkostninger for klageren, idet pantet kunne tinglyses i et allerede tinglyst ejerpantebrev til P med respekt af P’s pant. Tilbuddet fra advokaten var gældende til den 13. december 2017. Såfremt klageren ikke accepterede tilbuddet, ville sagen uden yderligere varsel blive indbragt for fogedretten.  

Parternes påstande

Den 7. januar 2018 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet, der har forstået klagerens påstand således, at Sydbank skal anerkende, at kundeforholdet blev op-rettet på et vildledende grundlag og forudsatte overførsel af klagerens samlede en-gagement, herunder hans privatengagement, fra et andet pengeinstitut, P. Som følge heraf skal banken nedsætte den månedlige ydelse på lånet og frafalde kravet om at få pant i hans ejendom.

Sydbank har principalt nedlagt påstand om afvisning, subsidiært om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at banken ved flere møder og i diverse mails tilbød ham en samlet pakke bestående af både private og erhvervsmæssige produkter. Som det fremgår af mailkorrespondancen begik bankens rådgivere tydeligvis en fejl med deres interne koordinering, dokumentation og sagsbehandling.

Sagen skal ikke afvises af Ankenævnet. Selv om det nuværende aktive lån er et erhvervslån, blev det oprettet under forudsætning af at være en del af den samlede bankskiftepakke, som han bad om. Der var tale om både et privatengagement og et erhvervsengagement, men på grund af R1’s ferieafholdelse var der kun tid til at færdiggøre erhvervsengagementet, hvorefter privatengagementet ville blive færdiggjort, når R1 kom tilbage fra ferie.

Sagen drejer sig om, at banken løb fra en indgået aftale, og om at det kundeforhold, der blev oprettet, blev oprettet på et vildledende grundlag. Han ville aldrig have taget imod erhvervsproduktet og dermed have to banker, hvis Sydbank ikke også ville tilbyde ham privatprodukter.

Han anvendte også det bevilgede overtræk på konto -176 til både erhvervsmæssige og private betalinger.

Han fik desuden adgang til virksomhedens konto via sin private netbank. Der var således en forventning om, at han både skulle have et privatengagement og et erhvervsengagement i banken.

Efter afslaget på bankskiftet truede banken ham med at sende sagen i fogedretten, hvis han ikke underskrev gældsbrevet på vegne virksomheden. Han underskrev derfor mod sin vilje en aftale, som han ikke var i stand til at overholde. Han var efter afslaget på bankskiftet nødt til at indgå en stram aftale med P, som belastede hans økonomi betydeligt.

Banken har handlet uetisk og mod god skik. Banken bør erkende sine fejl og indgå en aftale om, at han betaler lånet tilbage i et roligere tempo med f.eks. 5.000 kr. om måneden og uden renter. Han ønsker heller ikke at give banken pant i sit hus. Lånet vil med sikkerhed blive betalt tilbage betydeligt hurtigere, men da han som selvstændig kan have svingende indkomst, tør han ikke garantere at kunne betale mere om måneden.  

Sydbank har til støtte for afvisningspåstanden anført, at sagen vedrører et erhvervslån ydet til klagerens virksomhed. Da klagen vedrører et erhvervsforhold, følger det af Ankenævnets vedtægter, at klagen falder uden for Ankenævnets kompetence, og Ankenævnet bør derfor afvise sagen.

Til støtte for frifindelsespåstanden har banken anført, at klageren på vegne virksomheden har underskrevet et gældsbrev. Klageren har ikke dokumenteret, at han blev tvunget til at underskrive gældsbrevet, og virksomheden hæfter derfor for gælden i henhold til gældsbrevet.

Oprettelsen af det midlertidige overtræk til virksomheden forudsatte ikke, at banken overtog klagerens samlede engagement i P.

Banken har ikke accepteret eller givet klageren tilsagn om at overtage klagerens engagement i P.

Overtagelse af klagerens private engagement blev ikke bevilget, og banken har ikke ydet et privat lån til klageren. Banken overvåger ikke, hvordan kunderne benytter deres kreditter.

Banken har krav på tilbagebetaling af lånet i overensstemmelse med gældsbrevets vilkår, og banken er ikke forpligtet til at tilbyde klageren favorable tilbagebetalingsvilkår.

Bankens krav om underpant i klagerens ejendom skal ses i lyset af, at det kunne ske uden omkostninger for klageren. Pantet ville kunne tinglyses i et allerede tinglyst ejerpantebrev til P med respekt af P’s pant. Banken ville herved opnå samme retsstilling som via et udlæg i ejendommen gennem fogedretten.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren henvendte sig i juni 2016 til en rådgiver, R1, i Sydbank med et ønske om at flytte både sit erhvervsengagement og sit privatengagement i pengeinstituttet, P, til Sydbank. Drøftelserne resulterede i, at klagerens enkeltmandsvirksomhed i juli 2016, under R1’s ferie, fik etableret et midlertidigt overtræk på 300.000 kr. på konto -176.

Klageren fik tillige oprettet en privat netbank, og klageren fik via en dispo-sitionsfuldmagt adgang til at disponere over erhvervskontoen via sin private net-bank.

Efter en kreditmæssig vurdering i banken, fik klageren den 6. oktober 2016 afslag på, at banken ville overtage hans engagement i P.

Klageren har anført, at selv om det nuværende lån i banken er et erhvervslån, var der tale om en samlet bankskiftepakke. Sagen drejer sig om, hvorvidt banken løb fra en indgået aftale og om, hvorvidt erhvervslånet blev oprettet på et vildledende grundlag. Han blev efterfølgende tvunget til at underskrive et gældsbrev vedrørende et erhvervslån med nogle afviklingsvilkår, som han ikke var i stand til at overholde.

Klagen vedrører både spørgsmål om, hvorvidt banken var berettiget til at afslå at overtage klagerens samlede engagement, herunder hans privatengagement, i P og forudsætningerne for etableringen af det aktuelle erhvervslån i banken til klagerens enkeltmandsvirksomhed.

Vedrørende spørgsmålet om banken var berettiget til at afslå at overtage klagerens engagement i P, finder Ankenævnet, at det fremgik af bankens mail af 19. juli 2016 til klageren og klagerens svar samme dag, at banken var indstillet på at yde en kredit til klagerens enkeltmandsvirksomhed, og at der blev etableret et midlertidigt overtræk på konto -176, idet virksomheden havde behov for at trække hurtigt på kreditten. Ankenævnet finder ikke, at klageren har godtgjort, at oprettelsen af det midlertidige overtræk til virksomheden forudsatte, at banken overtog klagerens samlede engagement i P. Ankenævnet finder det heller ikke godtgjort, at banken accepterede eller gav klageren tilsagn om, at den ville overtage hans samlede engagement i P.

Klageren får herefter ikke medhold i denne del af klagen.

Tre medlemmer – John Mosegaard, Morten Bruun Pedersen og Jørn Ravn – udtaler vedrørende den del af klagen, der vedrører erhvervsengagementet:

Vi finder ikke, at sagen skal afvises, idet denne del af klagen ikke adskiller sig væsentligt fra en klage vedrørende et privat kundeforhold.

Vi finder det ikke godtgjort, at banken, efter at der i efteråret 2016 opstod et ubevilget overtræk på virksomhedens konto -176, i december 2016 på utilbørlig måde pressede klageren til på vegne virksomheden at underskrive et gældsbrev vedrørende afvikling af gælden til banken. Det bemærkes i den forbindelse, at det endvidere fremgik af den seneste nota af 30. november 2016 vedrørende forhøjelse af det midlertidige overtræk, at overtrækket bortfaldt den 1. januar 2017.

Vi finder ikke, at vilkårene i gældsbrevet af 16. december 2016 var urimelige, og Ankenævnet kan ikke pålægge banken at ændre de afviklingsvilkår, der fremgår af gældsbrevet.

Da klagerens virksomhed har misligholdt afviklingsvilkårene i gældsbrevet, finder vi endvidere, at banken er berettiget til at overgive sagen til retslig inkasso, herunder til at sende sagen i fogedretten med henblik på foretagelse af udlæg i klagerens aktiver.

Vi finder ikke, at klageren skal have medhold i denne del af klagen.

To medlemmer – Inge Kramer og Peter Stig Hansen – udtaler vedrørende den del af klagen, der vedrører erhvervsengagementet:

Af Ankenævnets vedtægter § 2, stk. 3, fremgår, at Ankenævnet behandler klager vedrørende private kundeforhold. Klager fra erhvervsdrivende kan behandles, såfremt klagen ikke adskiller sig væsentligt fra en klage vedrørende et privat kundeforhold. Af vedtægternes § 2, stk. 4, fremgår, at klager fra erhvervsdrivende i øvrigt falder uden for Ankenævnets kompetence.

Vi finder ikke, at Ankenævnet kan behandle denne del af klagen, idet den adskiller sig væsentligt fra en klage vedrørende et privat kundeforhold. Vi har herved lagt vægt på, at klageren drev en personlig konsulentvirksomhed med eget CVR-nummer og momsregistrering, at virksomhedens omsætning i 2014 og i 2015 lå i størrelsesordenen 2-3 mio. kr., og at der var tale om et erhvervslån.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet, og klageren får herefter heller ikke medhold i denne del af klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.