Spørgsmål om manglende rådgivning om kurstab ved optagelse af realkreditlån og om skattemæssige konsekvenser ved salg af aktier.

Sagsnummer:7/2008
Dato:23-04-2008
Ankenævn:Peter Blok, Carsten Holdum, Jette Kammer Jensen, Ole Simonsen, Astrid Thomas
Klageemne:Værdipapirer - skatteforhold
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Spørgsmål om manglende rådgivning om kurstab ved optagelse af realkreditlån og om skattemæssige konsekvenser ved salg af aktier.
Indklagede:Amagerbanken
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne klage vedrører klagerens krav om erstatning som følge af manglende rådgivning fra Amagerbankens side i forbindelse med optagelse af et realkreditlån og salg af aktier.

Sagens omstændigheder.

Klageren optog i april 2005 via Amagerbanken, hvor klageren er kunde, et 4 % afdragsfrit Totalkreditlån på 226.000 kr. Lånet blev ifølge Amagerbanken udbetalt til kurs 95.

Amagerbanken har oplyst, at klageren ikke skulle bruge det fulde provenu fra lånet, og der blev derfor indkøbt 1.401 stk. investeringsbeviser i Bankinvest II Lange Danske Obligationer. Af afregningsnota af 11. april 2005 fremgår, at kursværdien af investeringsbeviserne var ca. 150.000 kr.

Klageren rettede i august 2006 henvendelse til Amagerbanken med henblik på indfrielse af Totalkreditlånet. Indfrielse skete ved køb af obligationer til kurs 91,65. Indfrielsen blev finansieret ved salg af et antal aktier i Jyske Bank med et provenu på ca. 192.000 kr.

Amagerbanken har anført, at klageren blev gjort opmærksom på, at der kunne være skattemæssige konsekvenser ved salget af aktierne. Klageren bestrider dette.

I december 2007 modtog klageren meddelelse fra Skat om, at salget af Jyske Bank aktierne havde medført en fortjeneste for ham på 174.234 kr., som var skattepligtig.

Af en årsopgørelse for 2006 med anført kørselsdato i januar 2008 fremgår, at klageren som følge af salget af Jyske Bank aktierne skulle betale 78.790 kr. inkl. et procenttillæg på 6.880 kr.

Parternes påstande.

Klageren har den 9. januar 2008 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Amagerbanken tilpligtes at betale erstatning.

Amagerbanken har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at han i forbindelse med optagelsen af Totalkreditlånet ikke blev gjort opmærksom på, at der var et kurstab ved lånets udbetaling. I så fald havde han ikke anmodet om lånet.

Efterfølgende ønskede han at indfri lånet. Bankens medarbejder anbefalede salget af Jyske Bank aktierne uden at fortælle ham om de skattemæssige konsekvenser.

Bankens rådgivning har medført et tab for ham på 70-80.000 kr.

Han stiller sig uforstående over for, at banken ikke rådgav ham til at sælge investeringsbeviserne, hvor det ville have været let at beregne kurstab/kursgevinst ved et salg.

Amagerbanken har anført, at klageren ved optagelse af Totalkreditlånet modtog lånetilbud med angivelse af provenu, herunder kurstab og omkostninger. Man rådgav endvidere om, at klageren alternativt kunne etablere en boligkredit på 200.000 kr. med pant i et eksisterende ejerpantebrev.

I forbindelse med klagerens ønske om at indfri Totalkreditlånet anbefalede man ikke salg af Jyske Bank aktierne. Banken gjorde utallige gange klageren opmærksom på, at der kunne være skattemæssige konsekvenser, ligesom man opfordrede ham til at kontakte sin søn eller anden rådgiver, forinden det blev besluttet, hvilke papirer der skulle sælges for at finansiere indfrielsen af Totalkreditlånet. Klageren modtog endvidere skriftlig information om skat af aktieavancer.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Det må lægges til grund, at klageren forud for optagelsen af lånet på 226.000 kr. i Totalkredit i april 2005 havde modtaget et lånetilbud, hvoraf det fremgik, at lånet ville blive udbetalt til en kurs under 100, dvs. med kurstab. Klagerens indsigelse herimod kan derfor ikke tages til følge.

Klageren har anført, at Amagerbanken i august 2006, da han ønskede at indfri Totalkreditlånet, anbefalede ham at sælge aktierne i Jyske Bank uden at oplyse om de skattemæssige konsekvenser. Dette er bestridt af banken, som har anført, at man gjorde klageren opmærksom på, at salg af aktier kunne udløse beskatning, og opfordrede ham til at søge rådgivning herom. Ankenævnet finder på denne baggrund, at en stillingtagen til denne del af klagen ville forudsætte en bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for nævnet, men i givet fald må finde sted for domstolene. Ankenævnet afviser derfor denne del af klagen i medfør af vedtægternes § 7, stk. 1.

Som følge heraf

Klagen vedrørende optagelsen af lånet i Totalkredit i 2005 tages ikke til følge. Ankenævnet kan ikke behandle klagen vedrørende salget i 2006 af aktierne i Jyske Bank.