Indsigelse mod overførsel til deponeringskonto og mod tilbage-førsel af dankorttransaktioner begrundet i overtræk, der opstod som følge af overførslen. Spærring af konti og dankort. Mod-regning.

Sagsnummer:439/2020
Dato:20-12-2021
Ankenævn: Bo Østergaard, Jesper Claus Christensen, Karin Duerlund, Morten Bruun Pedersen og Anna Marie Schou Ringive.
Klageemne:Modregning - trangsbeneficium
Ledetekst:Indsigelse mod overførsel til deponeringskonto og mod tilbage-førsel af dankorttransaktioner begrundet i overtræk, der opstod som følge af overførslen. Spærring af konti og dankort. Mod-regning.
Indklagede:Sparekassen Danmark af 1871 (Sparekassen Vendsyssel, Salling Bank)
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører indsigelse fra klageren mod 1) en overførsel på 50.000 kr. fra hans privatkonto til en deponeringskonto, 2) tilbageførsel af dankorttransaktioner begrundet i overtræk, der opstod som følge af overførslen, 3) spærring af konti og dankort samt 4) modregning.

Sagens omstændigheder

Klageren var privatkunde og erhvervskunde i Salling Bank, senere Sparekassen Vendsyssel, nu Sparekassen Danmark af 1871, herefter indklagede.

Privatengagementet bestod af blandt andet en lønkonto (nr. -677) med et tilknyttet dankort.

Klageren havde en personligt ejet virksomhed og ejede to anpartsselskaber (A1 og A2), gennem hvilke han drev erhvervsvirksomhed som taxivognmand. De tre virksomheder var kunder hos indklagede. Klageren var kautionist for selskabernes engagementer med indklagede.

Den 18. august 2020 blev der med posteringsteksten ”Tilbagebetaling lån” indsat 50.000 kr. på lønkontoen, som herefter havde en saldo på 93.349,52 kr.

Den 21. august 2020 (fredag) blev der med posteringsteksten ”Pantsat konto [-252]” hævet 50.000 kr. på lønkontoen. Indklagede har anført, at der efter telefonisk aftale med klageren blev etableret sikkerhedsstillelse på 50.000 kr. Klageren har bestridt dette.

Samme dag, den 21. august 2020, blev der hævet yderligere 1.500 kr. og 6.000 kr. på lønkontoen, hvorefter saldoen på lønkontoen udgjorde 34.201,82 kr.

Indklagede har fremlagt udskrifter af tre telefonsamtaler mellem parterne den 21. august 2020, henholdsvis kl. 13.26, kl. 13.55 og kl. 15.49.

Den 24. august 2020 (mandag) blev der med posteringsteksterne ”Løn [A1]” og ”Løn [A2]” indsat henholdsvis 10.136,45 kr. og 115.764,45 kr. på lønkontoen, hvorefter saldoen på lønkontoen udgjorde 160.102,72 kr. Samme dag blev der bogført 18 hævetransaktioner på i alt 209.237 kr., heraf 13 dankorttransaktioner på i alt 133.237 kr., hvorefter saldoen på lønkontoen udgjorde -49.134,28 kr.

Samme dag, den 24. august 2020, kl. 06.46, sendte klageren en mail til indklagede. Klageren anførte blandt andet:

”…

Du bedes tilbageføre de 50.000 du har indsat på garanti kontoen til min private konto, så er mit overtræk i weekenden dækket ind.

Såfremt [I] har ændret mening om den fremtidige drift i [A2] hen over weekenden bedes du fremsende en forhåndsgaranti som [I] stiller på 50.000 til mig inden kl 11.00 i dag, så [A2] kan nå at byde på kørsel. …

Hvis ikke jeg har en garanti i dag inden kl 11.00 smider jeg håndklædet i ringen i [A1] og sender min folk hjem …

…”

Ved mail af 24. august 2020 kl. 11.49 til klageren anførte indklagede blandt andet:

”…

Som meddelt pr. telefon har jeg d.d. afvist betalingerne til …

Som følge af misbruget er kort og netbank naturligvis spærret, indtil vi har forhandlet os til en løsning.

…”

Af de 13 dankorttransaktioner, som den 24. august 2020 blev bogført på klagerens konto, udgjorde ti transaktioner i alt 131.109 kr. Vedrørende disse ti dankorttransaktioner blev der samme dag, den 24. august 2020, tilbageført i alt 91.109 kr., svarende til hver transaktion med fradrag af 4.000 kr. For hver af de ti tilbageførsler opkrævede indklagede et gebyr på 300 kr., i alt 3.000 kr. Saldoen på kontoen udgjorde herefter 38.974,72 kr.

Indklagede har fremlagt udskrifter af to telefonsamtaler mellem parterne den 24. august 2020, henholdsvis kl. 09.12 og kl. 15.10.

Den 25. august 2020 kl. 09.09 sendte klagerens advokat en mail til indklagede. Advokaten anførte blandt andet:

”…

Jeg har forstået situationen sådan, at der ikke er blevet indsendt ansøgning til […], da man ikke kunne finde et fælles ståsted omkring driftskredit og sikkerhed for garantien. Som følge heraf skal jeg bede om, at kontoen åbnes igen, så [klageren] kan få adgang til sine private midler, som er frie for at [klageren] kan disponere, som han ønsker. Idet hævningerne er blevet afvist er der dækning på kontoen.

Kontoen er ikke en sikringskonto eller på anden måde en sikkerhed for bankens tilgodehavender i selskaberne. Derudover skal [klageren] naturligvis også have mulighed for at foretage sædvanlige indkøb. Jeg mener derfor ikke, at banken er berettiget til at betinge en frigivelse af midlerne/genåbningen af kontoen af, at der findes en løsning ift. de øvrige udeståender som vedrører selskaberne. Derudover mener jeg ikke, at banken har en modregningsret i [klagerens] indeståender på private konti for udeståender som alene vedrører selskaberne.

…”

Ved brev af 25. august 2020 til klageren meddelte indklagede, at engagementet med A1, som foreløbigt blev opgjort til 778.232,61 kr., var opsagt til indfrielse, og klageren blev anmodet om at indfri sin kaution for A1. Indklagede meddelte endvidere, at den, jævnfør Almindelige forretningsbetingelser, pkt. 7, havde modregnet 41.674,72 kr. i indeståendet på klagerens lønkonto (-677) og 50.000 kr. i indeståendet på konto -252. De 41.674,72 kr. svarede til saldoen på lønkontoen efter tilbageførslen af de ti dankorttransaktioner.

Af indklagedes almindelige forretningsbetingelser pkt. 7 fremgik blandt andet:

”…

7. Modregning

Salling Bank A/S kan uden forudgående meddelelse modregne ethvert forfaldent tilgodehavende hos dig i ethvert tilgodehavende, som du har eller får hos Salling Bank A/S. Det gælder dog ikke den del af din løn eller offentlige ydelser m.v. som er nødvendig til at dække almindelige leveomkostninger.

…”

Ved brev af 1. september 2020 opsagde indklagede lønkontoen (-677) og konto -252 med følgende begrundelse:

”…

… at banken har gjort en kaution gældende mod dig på foreløbig ca. kr. 686.000, din ageren i forhold til dit engagement i banken, og at din kreditværdighed er væsentligt forringet …

…”

Af indklagedes ”Vilkår for betalingskonti – Privatkunder” fremgik blandt andet:

”…

16. Spærring

Salling Bank A/S er berettiget til straks at spærre for brug af en betalingstjeneste eller undlade at gennemføre en betalingstransaktion, hvis:

f) disse vilkår overtrædes, herunder hvis den betalingskonto, som betalingstjenesten er knyttet til, bliver overtrukket,

g) der i øvrigt er væsentlig forhøjet risiko for, at du ikke kan opfylde din betalingsforpligtelse, uanset om der er stillet en kreditfacilitet til rådighed i forbindelse med betalingstjenesten,

i) aftalte beløbsgrænser overskrides, …

…”

Af indklagedes ”Brugerregler Visa/Dankort” fremgik blandt andet:

”…

2.4 Maksimumforbrug

Du må kun hæve kontanter eller købe for det beløb, der står på kontoen, medmindre du har aftalt andet med Salling Bank A/S se afsnit 2.6-2.10.

12.1 Salling Bank A/Ss ret til at spærre dit Visa/Dankort
Salling Bank A/S er berettiget til at spærre for brug af dit Visa/Dankort:

* Hvis den konto, dit kort er knyttet til, er lukket
* Hvis du overtræder reglerne, herunder hvis kontoen, som kortet er knyttet til, kommer i overtræk
* Hvis dit Visa/Dankort er blevet misbrugt eller formodes misbrugt af tredjemand.

I tilfælde af overtræk vil du blive rykket skriftligt, før kortet bliver spærret. Øjeblikkelig spærring uden forudgående kontakt kan dog være nødvendig, hvis der er tale om særligt groft og/eller gentagne overtræk.

Salling Bank A/S kan desuden forlange alle kort, der er udleveret til kontoen, leveret tilbage.

Når Salling Bank A/S har spærret dit Visa/Dankort, vil du blive informeret med angivelse af årsagen til og tidspunkt for spærringen.

Ved mistanke om eller faktiske tilfælde af misbrug eller sikkerhedstrusler, kan Salling Bank A/S eller en af Salling Bank A/Ss leverandører (f.eks. Nets) kontakte dig telefonisk eller pr. sms. Salling Bank A/S kan også informere via din netbank. Hvis du er i tvivl om, hvor henvendelsen kommer fra, skal du altid kontakte Salling Bank A/S.

…”

Den 30. oktober 2020 indgav klageren en klage over indklagede til Ankenævnet. Indklagede har under sagen pr. kulance refunderet de ti gebyrer af 300 kr., i alt 3.000 kr.

Indklagede har vedrørende de ti tilbageførsler anført:

”Forhenværende Salling Bank foretog tilbageførsel af transaktion 1, 2, 3 og 4 grundet overtræk på Klagers konto med henvisning til Salling Banks dagældende ’Vilkår for betalingskonti’ (Bilag 4), Punkt 16.f). ….

Serietransaktion

Forhenværende Salling Bank foretog tilbageførsel af transaktion 5-10, da Salling Bank anså transaktion 4-10 som værende serietransaktioner. Transaktion 4-10 blev således behandlet som én transaktion og som følge heraf alle tilbageført med henvisning til Nets’ betalingsgaranti.

 

Brugen af betalingstjenesten afveg fra det normale

Forhenværende Salling Bank var under alle omstændigheder berettiget til at undlade at gennemføre en betalingstransaktion, når der inden for kort tid var sket brug af en betalingstjeneste, der afveg fra det normale, eller såfremt kunden måtte antages at mangle evnen til at handle fornuftsmæssigt, jf. sagens bilag 4 som udgør Salling Banks dagældende ’Vilkår for betalingskonti’ punkt 16.c) og d).

Klagers privatforbrug den pågældende weekend (21/8 – 24/08) beløb sig til 217.057 kr., hvorimod Klagers normale forbrug som f.eks. weekenden forinden (14/8 – 17/8) beløb sig til 2.947,25 kr.

Hertil kommer Klagers økonomiske dispositioner på såvel privat- og erhvervskonti, hvorfra Klager bl.a. udbetalte lønninger til sig selv førtidigt for samlet set 125.900,90 kr. Den 22. august 2020 kl. 06:13 foretog Klager en netbank-overførsel fra [A1] på 10.136,45 kr. og kl. 06:49 foretog Klager en netbank-overførsel på 115.764,45 kr. fra [A2] til sin privatkonto. Klager har oplyst, at lønudbetalingerne var sket førtidigt, jf. sagens bilag 1 med afskrift af lydoptagelse fra telefonsamtale (lydoptagelse 5, side 10-12). Til sammenligning har klager den 29. maj 2020, 30. juni 2020 og den 31. juli 2020 fået udbetalt 15.804,33 kr. i løn (via lønsystem) fra [A1]. Klager har den 31. juli 2020 fået udbetalt (via lønsystem) 4.500,54 kr. i løn fra [A2]. Det er således både størrelsen og udbetalingstidspunktet, der afviger fra det normale.

På baggrund heraf er Klagers brug af betalingstjenesten afveget fra det normale, hvorfor forhenværende Salling Bank under alle omstændigheder var berettiget til at undlade at gennemføre alle ti betalingstransaktioner.”

Parternes påstande

Klageren har nedlagt påstand om, at Sparekassen Danmark af 1871 (Sparekassen Vendsyssel, Salling Bank) skal tilbageføre de refunderede dankorttransaktioner til de forretninger, hvor han har brugt sine penge.

Sparekassen Danmark af 1871 (Sparekassen Vendsyssel, Salling Bank) har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært afvisning.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at indklagede uden hans samtykke overførte 50.000 kr. fra hans konto til en låst konto. Overførslen medførte, at der opstod overtræk på hans konto, og at dankortbetalinger, som han foretog, blev tilbageført på grund af manglende dækning.

Han gav flere gange indklagede besked på at tilbageføre de 50.000 kr., men indklagede valgte i stedet at tilbageføre hans dankortbetalinger. Dette har medført, at nogle forretninger ikke har fået de penge, han har brugt hos dem.

Han skulle bruge en garanti på 50.000 kr. i sit selskab for at kunne byde ind på noget arbejde, og der fik han lov til at bruge sine egne penge. Han skulle komme mandag morgen og skrive under på nogle dokumenter, og hvis han ikke fik arbejdet, ville han få pengene tilbage med det samme. Han skrev en mail til indklagede, at han ikke ville byde ind for sine egne penge, og indklagede skulle returnere pengene til hans konto.

Derefter spærrede indklagede hans konti, så han ikke har haft adgang til sine penge. Han har ikke kunnet betale regninger eller haft penge at leve for.

Det fremgår ikke af de fremlagte udskrifter af telefonsamtaler, at han gav indklagede lov til at hæve på hans private konto. Han har heller ikke skrevet under på noget. Heller ikke en håndpantsætningserklæring, som først blev sendt til hans netbank den 24. august 2020 over middag til underskrift.

Det fremgik, at garantien skulle vente til mandag morgen. Han forudsatte og forventede, at indklagede i lighed med tidligere ville stille garantien uden nogen indbetaling fra hans side.

Hen over weekenden så han, at de 50.000 kr. var flyttet, men han var ikke bekendt med en eventuel mulighed for at klage over dette, før indklagede åbnede mandag kl. 10. Da han i weekenden brugte penge, var det imidlertid med i hans beregninger, at de 50.000 kr. skulle flyttes tilbage, da han ikke havde givet indklagede lov til at flytte beløbet.

Indklagede foretog tilbageførslerne efter, at indklagede havde været i kontakt med ham og indklagede opfordrede betalingsmodtagerne til at anmelde ham for skyldnersvig.

Dispositionerne på hans erhvervskonti er sagen uvedkommende.

Indklagedes rådgiver ringede til hans mor, og direktøren opsøgte ham hos hans forældre, hvor han ikke har bopæl. Rådgiveren opfordrede ham til at begå skyldnersvig for at dække indklagedes eventuelle tab, og indklagede har undladt afskrift af den samtale, hvor rådgiveren gør det.

Indklagede har uberettiget afskåret ham fra at anvende sine midler til de mest almindelige leveomkostninger, hvilket indklagede blev gjort bekendt med via hans advokat.

Sparekassen Danmark af 1871 (Sparekassen Vendsyssel, Salling Bank) har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at etableringen af sikkerhedsstillelsen på 50.000 kr. skete efter telefonisk aftale med klageren.

Klageren har som udgangspunkt ikke lidt et tab ved at indklagede overførte 50.000 kr. til deponeringskontoen, da der alene var tale om en rådighedsbegrænsning, således at indklagede kunne stille en bankgaranti for klagerens virksomhed.

A2 skulle vinde en licitation for at opnå en bestemt kontrakt og i den forbindelse stille med en bankgaranti på 50.000 kr. Som betingelse for at stille garantien krævede indklagede en deponering svarende til garantiens størrelse som sikkerhed.

Klageren blev fredag den 21. august 2020 oplyst om, at det hele ville blive gjort klar, så han alene behøvede at underskrive papirerne mandag morgen. Klageren var derfor vidende om, at han ikke havde de 50.000 kr. til rådighed, og at hans dispositioner i weekenden ville forårsage overtræk. Klageren var endvidere flere gange logget på netbank, hvor han foretog overførsler. Klageren anfægtede ikke transaktionen på 50.000 kr., hverken den 21., 22. eller 23. august 2020, og heller om morgenen den 24. august 2020, hvor han sendte en mail og talte i telefon med indklagede. Klageren anførte således, at de 50.000 kr. skulle tilbageføres for at inddække overtrækket, og ikke fordi beløbet fejlagtigt eller uberettiget var overført til deponeringskontoen.

Indklagede spærrede for klagerens brug af konti og kort samt tilbageførte dankorttransaktioner, fordi hans konto var i overtræk med 49.134,28 kr., og indklagede endvidere vurderede, at der var høj risiko for, at klageren ikke kunne opfylde betalingsforpligtelsen, jævnfør Salling Banks ’Vilkår for betalingskonti – Privatkunder’, afsnit 16, punkt f) og i), samt Salling Banks ’Brugerregler Visa/Dankort’, afsnit 12.1. jævnfør afsnit 2.4.

Indklagede vurderede situationen ud fra det væsentlige overtræk, som klageren havde lavet på sin privatkonto hen over weekenden, og herudover på baggrund af, at han hen over weekenden desuden havde hævet det maksimale på sine virksomhedskreditter, hvorfra der blandt andet var betalt lønninger og regninger førtidigt, og det var således tydeligt for indklagede, at klageren ville lukke virksomhederne ned.

Klageren lavede bevidst overtræk på sin privatkonto, da han forventede, at overtrækket ville blive inddækket ved, at de 50.000 kr. blev flyttet tilbage til hans privatkonto. Klageren var således fuldt bevidst om, at hans dispositioner ville bevirke, at han ikke ville have midler til rådighed, efter overtrækket var dækket ind. Indklagede bør ikke bøde for klagerens økonomisk ufornuftige dispositioner og pålægges et endnu større tab ved at have givet klager adgang til sin privatkonto.

Indklagede har forsøgt at beskytte klageren og varetage hans interesser bedst muligt, eftersom et reduceret tab på engagementerne samtidigt vil betyde en reduceret kautionsrisiko for klageren.

På baggrund af de afviste betalinger blev indklagede kontaktet af betalingsmodtagerne, som blev orienteret om, at afvisning af transaktionerne var sket i henhold til gældende indløsningsaftale med Nets, samt at indklagede ikke inddækkede deres restbeløb/tilgodehavende, hvilket de pågældende forretningssteder i så fald selv måtte forfølge via almindelig inkasso.

Det af klageren anførte om, at indklagede skulle have opfordret ham til at begå skyldnersvig, bestrides.

Af de fremlagte telefonsamtaler fremgår tydeligt, at indklagede udviste utilfredshed med klagerens handlinger.

Forud for spærringen den 24. august 2020 foretog klageren store hævninger og den følgende dag flyttede klageren sin Nemkonto til et andet pengeinstitut. Indklagede har derfor ikke haft grund til at formode andet, end at klageren havde midler at leve for, og at indklagede derved overholdt trangsbeneficiet i henhold til retsplejelovens § 509, stk. 1, da der blev foretaget modregning i klagerens indestående.

Indklagede har til støtte for afvisningspåstanden anført, at klageren ikke har lidt et tab. Da klagen således ikke angår en formueretlig tvist, falder den uden for Ankenævnets kompetence, hvorfor Ankenævnet skal afvise sagen i medfør af Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 2.

Ankenævnets bemærkninger

Ifølge Ankenævnets vedtægter § 2, stk. 5, kan en klage angå samtlige omstændigheder i retsforholdet mellem parterne. Ankenævnet finder ikke, at sagen skal afvises i medfør af Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 2, hvorefter Ankenævnet kan afvise at behandle en klage, hvis klagen ikke vedrører et konkret økonomisk mellemværende.

Ankenævnet finder imidlertid, at det er uklart, om Sparekassen Danmark af 1871 (Sparekassen Vendsyssel, Salling Bank) var berettiget til som sket i august 2020 at overføre 50.000 kr. fra klagerens lønkonto til en ”Pantsat konto [-252]” og at tilbageføre dankorttransaktioner, som klageren havde foretaget. Ankenævnet finder, at en afklaring heraf vil forudsætte en bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men som i givet fald må finde sted for domstolene.

På baggrund af ovennævnte uklarhed kan Ankenævnet heller ikke tage stilling til, om indklagedes spærring af klagerens konti og dankort samt indklagedes modregning var berettiget.

Ankenævnet afviser derfor sagen i medfør af § 5, stk. 3, nr. 4 i Ankenævnets vedtægter.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.